Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Еще древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему, наполовину решить ее, если же не понимаешь и не видишь проблему, это значит, что она в тебе...полностью>>
'Документ'
XX ст. увійшло в історію як століття масових переселень мільйонів людей різних національностей, які внаслідок лихоліть двох світових воєн чи то тиску...полностью>>
'Документ'
2011 год является стартовым годом новой пятилетки. Стратегия и основные задачи социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет были вы...полностью>>
'Документ'
Я исхожу из того, что многообразие включает религиозные, этнические и другие формы различия, а плюрализм есть система ценностей, позиции, институты и...полностью>>

Закон україни (101)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національний банк України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 17 лютого 2000 року N 1458-III,
 від 20 квітня 2000 року N 1658-III,
від 13 липня 2000 року N 1919-III,
 від 7 грудня 2000 року N 2121-III,
 від 20 вересня 2001 року N 2740-III,
 від 10 січня 2002 року N 2922-III,
 від 3 лютого 2004 року N 1416-IV,
 від 1 грудня 2005 року N 3163-IV,
 від 31 жовтня 2008 року N 639-VI,
від 25 грудня 2008 року N 800-VI,
від 26 грудня 2008 року N 835-VI,
 від 17 березня 2009 року N 1131-VI,
від 23 червня 2009 року N 1533-VI,
від 21 серпня 2009 року N 1608-VI,
від 1 липня 2010 року N 2388-VI,
 від 9 липня 2010 року N 2478-VI

(З 1 січня 2011 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 8 липня 2010 року N 2457-VI)
(З 1 січня 2012 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені підпунктами 3 і 4 пункту 1 розділу I Закону України від 9 липня 2010 року N 2478-VI)
Положення частини п'ятої статті 5 цього Закону визнано таким,
 що відповідає Конституції України (є конституційним)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 11 травня 2010 року N 13-рп/2010)

Додатково див.
 конституційне подання Президента України
  від 19 жовтня 2009 року

(Установлено, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2006 - 2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V)

(Установлено, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V, це положення, передбачене статтею 98 Закону України від 19 грудня 2006 року N 489-V, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року N 6-рп/2007)

(Установлено, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до цього Закону призначається лише при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V, це положення, передбачене статтею 103 Закону України від 19 грудня 2006 року N 489-V, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року N 6-рп/2007)
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та поняття

У цьому Законі терміни та поняття вживаються у такому значенні:

абзац другий статті 1 виключено 

(згідно із Законом України
 від 10.01.2002 р. N 2922-III)

банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;

банківське регулювання - одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства;

банківський нагляд - система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку;

(абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 13.07.2000 р. N 1919-III,
від 10.01.2002 р. N 2922-III)

валютні цінності - матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин;

відкритий ринок - ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - зменшується;

валютна позиція - співвідношення вимог та зобов'язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов'язань;

(абзац восьмий статті 1 у редакції
 Закону України від 23.06.2009 р. N 1533-VI)

грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України через використання визначених цим Законом засобів та методів;

(абзац статті 1 у редакції
 Закону України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

грошово-кредитні зобов'язання - валюта в обігу, фінансові вимоги до Національного банку України, за винятком зобов'язань Національного банку України перед Кабінетом Міністрів України та міжнародними фінансовими організаціями;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

грошовий сурогат - будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті, крім валютних цінностей;

(абзац десятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.07.2000 р. N 1919-III)

девізна валютна політика - політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти;

дисконтна валютна політика - зниження або підвищення Національним банком України процентних ставок за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал;

золотовалютний резерв - резерви України, відображені у балансі Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків;

абзац чотирнадцятий статті 1 виключено 

(згідно із Законом України
 від 10.01.2002 р. N 2922-III)

кредитор останньої інстанції - Національний банк України, до якого може звернутися банк для отримання рефінансування в разі вичерпання інших можливостей рефінансування;

(абзац статті 1 у редакції Закону
 України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

казначейські зобов'язання - боргові цінні папери,  що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску;

металеві рахунки - рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами;

міжнародні стандарти аудиту - прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів документи, що визначають стандарти аудиту;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, що визначають стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

нереалізовані доходи/витрати - доходи/витрати від переоцінки фінансових активів та зобов'язань, монетарного золота та банківських металів, а також доходи/витрати від купівлі іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів, якщо такі операції здійснюються не за офіційним валютним курсом;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

абзац статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

облікова ставка Національного банку України - один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів;

(абзац статті 1 у редакції Закону
 України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

офіційне видання Національного банку України - спеціальне друковане видання, визначене Національним банком України як офіційне і зареєстроване в установленому порядку, в якому публікуються нормативно-правові акти Національного банку України, а також інформаційно-аналітичні, статистичні та інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового ринків тощо;

офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави;

платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики тощо. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити;

реалізовані доходи/витрати - доходи/витрати від переоцінки під час вибуття переоцінених фінансових активів і зобов'язань, монетарного золота та банківських металів;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

резервна позиція в Міжнародному валютному фонді (далі - МВФ) - вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як різниця між квотою та авуарами МВФ в її (держави-члена) валюті за мінусом грошових авуарів МВФ, отриманих державою-членом у вигляді кредитів МВФ та залишків на рахунку МВФ N 2, що не перевищує однієї десятої процента від квоти держави-члена;

ставки рефінансування Національного банку України - виражена у відсотках плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка встановлюється Національним банком України з метою впливу на грошовий оборот та кредитування;

(абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

спеціальні права запозичення (СПЗ) - міжнародний резервний актив, створений МВФ з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою "кошик" із п'яти валют, склад яких переглядається кожні п'ять років. Вартість спеціальних прав запозичення визначається щоденно;

абзац двадцять шостий статті 1 виключено 

(абзац двадцять шостий в редакції
 Закону України від 13.07.2000 р. N 1919-III,
 виключено згідно із Законом України
 від 10.01.2002 р. N 2922-III)

цінова стабільність - збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін.

(абзац статті 1 у редакції Закону
 України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

абзац двадцять восьмий статті 1 виключено 

(згідно із Законом України
 від 10.01.2002 р. N 2922-III)

Термін "ділова репутація" розуміється у значенні, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність".

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

Стаття 2. Правова основа діяльності Національного банку України

Національний банк України (далі - Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Місцезнаходження Ради Національного банку України (далі - Рада Національного банку), Правління Національного банку України (далі - Правління Національного банку) та центрального апарату Національного банку - місто Київ.

(частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

Стаття 3. Статутний капітал

Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю.

Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути збільшений за рішенням Ради Національного банку.

(частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 13.07.2000 р. N 1919-III)

Джерелами формування статутного капіталу Національного банку є доходи його кошторису, а при необхідності - Державний бюджет України.

Стаття 4. Економічна самостійність

Національний банк є економічно самостійним органом., який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України.

Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.

Національний банк не відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання.

Національний банк не відповідає за зобов'язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання.

Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.

Національний банк, його установи, філії та представництва мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Стаття 5. Доходи і видатки

Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку.

Плановані доходи та витрати Національного банку відображаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів та витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій, встановлених Конституцією України та цим Законом.

Національний банк за підсумками кожного кварталу поточного року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами вносить до 20 числа місяця наступного за звітним кварталу позитивну різницю до Державного бюджету України поточного року. Позитивна різниця перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами за підсумками четвертого кварталу вноситься до Державного бюджету України поточного року на підставі затвердженого кошторису доходів та витрат Національного банку України до 10 грудня поточного року.

Позитивна різниця між сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженою у звіті про виконання кошторису Національного банку за підсумками року, та сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, внесеною до Державного бюджету України протягом звітного року, вноситься до Державного бюджету України до 20 січня наступного за звітним року.

Національний банк подає Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України звіт про виконання кошторису доходів та витрат Національного банку за формою, погодженою з Кабінетом Міністрів України:

за відповідний квартал - щокварталу до 20 числа місяця наступного за звітним кварталу;

за відповідний рік - щороку до 7 липня наступного за звітним року.

(дію частини третьої статті 5 зупинено на 2000 рік
 згідно із Законом України від 17.02.2000 р. N 1458-III)

(частина третя статті 5 у редакції
 Закону України від 31.10.2008 р. N 639-VI,
замінено трьома частинами згідно із
 Законом України від 21.08.2009 р. N 1608-VI,
у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою)

(положення частини п'ятої статті 5 визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 11.05.2010 р. N 13-рп/2010)
Формування фондів та резервів Національного банку на покриття фінансових ризиків, пов'язаних із виконанням його функцій, здійснюється згідно з положенням, що затверджується Радою Національного банку України.

(частина шоста статті 5 в редакції
 Закону України від 13.07.2000 р. N 1919-III)

(З 1 січня 2012 року до статті 5 будуть внесені зміни, передбачені підпунктом 3 пункту 1 розділу I Закону України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)
(З 1 січня 2012 року цей Закон буде доповнено статтею 51 згідно з підпунктом 4 пункту 1 розділу I Закону України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)
Стаття 6. Основна функція

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.

Національний банк у межах своїх повноважень сприяє стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі, визначеної у частині другій цієї статті.

Національний банк також сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню цілей, визначених у частинах другій та третій цієї статті.

(частину другу статті 6 замінено частинами другою - четвертою
 згідно із Законом України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)

Стаття 7. Інші функції

Національний банк виконує такі функції:

1) відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;

2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;

3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;

4) встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;

(пункт 4 статті 7 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 13.07.2000 р. N 1919-III)

5) організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;

6) визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;

(пункт 6 статті 7 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 13.07.2000 р. N 1919-III)

7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;

8) здійснює банківське регулювання та нагляд;

9) веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;

(пункт 9 статті 7 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 13.07.2000 р. N 1919-III,
 від 10.01.2002 р. N 2922-III)

10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;

(статтю 7 доповнено новим пунктом 10
 згідно із Законом України від 10.01.2002 р. N 2922-III)

11) здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку; 

(статтю 7 доповнено новим пунктом 11
 згідно із Законом України від 10.01.2002 р. N 2922-III,
у зв'язку з цим пункти 10 - 18
 вважати відповідно пунктами 12 - 20)

12) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;

13) представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;

14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

(пункт 14 статті 7 у редакції
 Закону України від 10.01.2002 р. N 2922-III)

15) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

16) аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;

17) організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;

18) реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку;

19) бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;

20) визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку; 

(статтю 7 доповнено новим пунктом 20
 згідно із Законом України від 10.01.2002 р. N 2922-III,
у зв'язку з цим пункт 20 вважати пунктом 21)

21) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України;

(статтю 7 доповнено новим пунктом 21
 згідно із Законом України від  01.12.2005 р. N 3163-IV)

22) здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю;

(статтю 7 доповнено новим пунктом 22
 згідно із Законом України від  01.12.2005 р. N 3163-IV,
 у зв'язку з цим пункт 21 вважати пунктом 23)

23) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.

24) пункт 24 статті 7 виключено

(статтю 7 доповнено пунктом 24 згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 800-VI,
 пункт 24 статті 7 виключено згідно із
 Законом України від 09.07.2010 р. N 2478-VI)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон україни (5)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесенимиЗаконами Українивід 20 вересня 2001 року N 2740-III,від 28 листопада 2002 року N 249-IV, від 6 лютого 2003 року N 485-IV,
 2. Закон україни (13)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI,від 5 березня 2009 року N 1080-VI, від 17 березня 2009 року N 1131-VI
 3. Закон україни (49)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 жовтня 1995 року N 397/95-ВР,від 24 квітня 1996 року N 143/96-ВР,від 10 липня 1996 року N 303/96-ВР,
 4. Закон україни (52)

  Закон
  Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 215.359.392,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 168.
 5. Закон україни (62)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесенимиЗаконами Українивід 27 червня 1997 року N 403/97-ВР,від 16 липня 1997 року N 460/97-ВР,від 19 вересня 1997 року N 535/97-ВР,від 26 вересня 1997 року N 550/97-ВР,від 15 жовтня 1997 року N 573/97-ВР,від 19 листопада
 6. Закон україни (71)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI,від 17 червня 2010 року N 2354-VI,від 17 червня 2010 року N 2356-VI,

Другие похожие документы..