Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Настоящие методические указания по планированию бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств муниципального образования город Краснодар...полностью>>
'Учебник'
Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 474 с. - (Учебники эконо­мического факультета МГУ им. М.В. Ломоно...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс «Французский язык (профессиональный)» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...полностью>>
'Документ'
Исходя из данной примерной методики проведения технического диагностирования электроустановок, Потребители составляют раздельно для основных видов эл...полностью>>

Облік основних засобів бухгалтерський облік господарських операцій

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.1. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

2. Бухгалтерський облік господарських операцій

2.1. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (далі ПБО 7). Крім того, при відображені в обліку та фінансовій звітності основних засобів необхідно враховувати вимоги інших ПБО:

 • ПБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”;

 • ПБО 2 “Баланс”;

 • ПБО 9 “Запаси”;

 • ПБО 14 “Оренда”;

 • ПБО 15 “Дохід”;

 • ПБО 16 “Витрати”;

 • ПБО 19 “Об’єднання підприємств”;

 • ПБО 21 “Вплив змін валютних курсів”, а також Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Норми ПБО 7 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Норми ПБО 7 не поширюються на невідтворювані природні ресурси та операції з основними засобами, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (наприклад, облік оренди).

Визнання основних засобів

Згідно з ПБО 7 основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Критерії визнання основних засобів аналогічні критеріям визнання, які застосовуються для всіх активів, а саме:

Об’єкт основних засобів визнається активом, коли:

 • існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цього об’єкта, і

 • його вартість може бути достовірно визначена.

Крім того, у визначенні основних засобів наведені такі критерії їх визнання, як:

 • матеріальність (мають матеріальну форму);

 • призначення (утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій);

 • термін корисного використання (більше року або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Наприклад, у деяких галузях машинобудування (суднобудування) операційний цикл більше року. Для виробництва використовуються спеціальне обладнання, оснастка, які придбані (виготовлені) для виконання даного конкретного замовлення і мають строк корисної експлуатації більше року, але менше операційного циклу. В даному випадку, вартість такої оснастки буде віднесена на витрати при введенні в експлуатацію.

Додатковий критерій визнання – критерій вартості – використовується при виділенні тільки однієї групи основних засобів: малоцінних необоротних матеріальних активів, які обліковуються на рахунку 112. Відповідно до ПБО 7 підприємства можуть самостійно установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. До основних засобів, які визнані малоцінними, підприємства можуть застосовувати спрощені методи нарахування амортизації.

Одиницею обліку основних засобів, відповідно до ПБО 7, є об’єкт основних засобів.

Об’єкт основних засобів – це:

 • закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або

 • окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи

 • відокремлений комплекс конструктивно об’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно або

 • інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, що мають різний строк корисного використання, то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Наприклад:

 1. літак і його двигуни можуть відображатися в обліку як окремі зношувані активи, оскільки вони мають різні терміни корисного використання;

 2. будівля складається з різних конструктивних елементів, які мають різний строк експлуатації, наприклад:

 • система опалення – 20 років корисної експлуатації,

 • дах – 15 років корисної експлуатації,

 • основна конструкція – 40 років корисної експлуатації.

Підприємство може обліковувати кожен конструктивний елемент як окремий об’єкт основних засобів, або може прийняти рішення відображати будівлю як один об’єкт основних засобів виходячи з принципу матеріальності.

У деяких випадках доцільно об’єднати окремі незначущі об’єкти (ливарні форми, інвентар, бібліотечні фонди), які надійшли одночасно та мають однаковий строк корисного використання, та застосовувати критерії до сукупної вартості.

Об’єкти основних засобів, які не відповідають критеріям визнання активу, мають бути списаними з Балансу підприємства і відображатися у складі витрат періоду або за балансом.

Об’єкти основних засобів, отримані в операційну оренду, відображаються підприємством за Балансом на рахунку 01 “Орендовані необоротні активи”.

За принципом превалювання сутності над формою основні засоби, отримані у фінансову оренду, будуть визнані у складі власних активів і відображені на відповідному рахунку (10 “Основні засоби”, 11 “Інші необоротні матеріальні активи”).

Об’єкти основних засобів, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті до монтажу, у довірче управління, обліковуються на позабалансовому рахунку 02 “Активи на відповідальному зберіганні”.

Основні засоби, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку і строки, передбачені для власних основних засобів.

Класифікація основних засобів

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби поділяються на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які в свою чергу поділяються на окремі групи.

Група основних засобів – сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.

Рахунки в Плані рахунків відповідають класифікації основних засобів, наведеній у ПБО 7. Кожній окремій групі об’єктів основних засобів відповідає один із 9 субрахунків до рахунку “Основні засоби” та один з 7 субрахунків до рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”.

Рахунок 10 “Основні засоби”:

Рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи”:

101 “Земельні ділянки”

111 “Бібліотечні фонди”

102 “Капітальні витрати на поліпшення земель”

112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”

103 “Будинки та споруди”

113 “Тимчасові (нетитульні) споруди”

104 “Машини та обладнання”

114 “Природні ресурси”

105 “Транспортні засоби”

115 “Інвентарна тара”

106 “Інструменти, прилади та інвентар”

116 “Предмети прокату”

107 “Робоча і продуктивна худоба”

117 “Інші необоротні матеріальні активи”

108 “Багаторічні насадження”

109 “Інші основні засоби”

Об’єктом амортизації є основні засоби (крім землі).

Наприклад, коли будинок придбано одночасно з землею, на якій він побудований, то будинок і землю необхідно виділити в обліку як окремі об’єкти основних засобів, оскільки земля має необмежений термін корисного використання і тому, на відміну від будинку, не амортизується.

Придбання та первісна оцінка основних засобів

Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Визначення первісної вартості об’єкта основних засобів залежить від способу їх надходження на підприємство:

 1. придбання або створення;

 2. безоплатне отримання;

 3. внески до статутного капіталу;

 4. обмін на подібні або неподібні активи.

1. Придбання (створення) основних засобів

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість об’єкта основних засобів відповідно до п. 8 ПБО 7 включає:

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

 • реєстраційні збори, державний збір і аналогічні платежі, здійснювані в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;

 • суми ввізного мита;

 • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

 • витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Не включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів витрати на сплату відсотків за користування кредитом (якщо основні засоби повністю або частково були придбані (створені) за рахунок позикового капіталу). Такі витрати на сплату відсотків відносяться на фінансові витрати того періоду, протягом якого вони сплачувалися.

Для обліку витрат, пов’язаних із придбанням або створенням різних видів основних засобів, використовуються відповідні субрахунки рахунку 15 “Капітальні інвестиції”:

 • субрахунок 151 “Капітальне будівництво” призначений для обліку витрат на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. На цьому рахунку також обліковуються устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва;

 • субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 “Основні засоби” (крім об’єктів будівництва та основного стада);

 • субрахунок 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів” призначений для обліку витрат підприємства на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”;

 • субрахунок 155 “Формування основного стада” призначений для обліку витрат на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”).

Приклад 1. Придбання основних засобів за грошові кошти

Фірма придбала офісні меблі вартістю 4 800 грн.(у т. ч. ПДВ). Крім того, були сплачені витрати з доставки меблів у сумі 360 грн.(у т.ч. ПДВ) і витрати на складання та встановлення меблів у сумі 250 грн.

Таблиця 1

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Отримано меблі за договором постачання

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

4 000

2

Відображено суму ПДВ, яка включена до вартості меблів за договором

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

800

3

Проведено оплату за договором постачання

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

31 “Рахунки в банках”

4 800

4

Витрати на транспортування меблів

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

300

5

Відображено суму ПДВ у складі транспортних витрат

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

60

6

Витрати зі складання та встановлення меблів

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

66 “Розрахунки з оплати праці”

65 “Розрахунки за страхуванням”

250

7

Проведено оплату транспортних послуг

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

31 “Рахунки в банках”

360

8

Зарахування меблів до об’єктів основних засобів

106 “Інструменти, прилади та інвентар”

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

4 550

Первісна вартість об’єктів основних засобів, зобов’язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта основних засобів (п. 9 ПБО 7).

Справедлива вартість активу – це сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (ПБО 19). У додатку до ПБО 19 наведено визначення справедливої вартості окремих видів основних засобів (див. табл. 2):

Таблиця 2

Види основних засобів

Визначення справедливої вартості

Земля та будівлі

Ринкова вартість

Машини та устаткування

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість – відновлювана вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки

Інші основні засоби

Відновлювана вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки

Зазвичай справедлива вартість встановлюється при проведенні оціночної експертизи професійними оцінювачами.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бухгалтерський облік та аудит фінанси

  Документ
  Аналізуючи об’єктивні умови, що сприяють виникненню та загостренню таких конфліктних ситуацій, слід зауважити, що останні зумовлені цілим рядом причин, серед яких, насамперед, слід виділити низький рівень податкової культури та відсутність
 2. Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5

  Документ
  Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм
 3. 1. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (1)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 4. 1. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 5. Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди І передавальні пристрої

  Документ
  Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди і передавальні пристрої.

Другие похожие документы..