Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету Україниз питань технічного регулювання та споживчої політикивід 29 листопада 2010 рок...полностью>>
'Документ'
Стакельберга) Модель установления равновесной цены (Эванса) Модель Слуцкого Модель "Затраты -выпуск" Леонтьева Модель Вальраса Оценка общес...полностью>>
'Семинар'
Цель семинара: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение...полностью>>
'Документ'
… Венгрия, страна термальных вод, пикантной кухни и изысканных вин, за свою долгую историю пережила и монгольское нашествие, и турецкое владычество, ...полностью>>

РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДонецЬкий нацІональнИй унІверситет

ЕкономІчНий факультет

Кафедра менеджментУ

РОбоча програма ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства»

для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

(усіх форм навчання)

Донецьк 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДонецЬкий нацІональнИй унІверситет

ЕкономІчНий факультет

Кафедра менеджментУ

Затверджено

Радою економічного факультету

протокол № 1 від 27.09.2011 р.

Голова Ради

____________д.е.н., проф. Черніченко Г.О.

РОбоча програма ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства»

для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

(усіх форм навчання)

Донецьк 2012

ББК 65.29

УДК 658. 1. (075.8)

Укладач: Ситник Л.С., д.е.н., професор кафедри менеджменту

Рецензенти: Александров І.О., д.е.н. професор кафедри менеджменту

Половян О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Рабоча програма та методичні рекомендації затверджена на заседанні кафедри менеджменту, протокол № 1 від 7 вересня 2011 р.

Зав.кафедрой менеджменту,

д.е.н., професор Александров І.О.

Робочу програму та методичні рекомендації ухвалено на заседанні навчально-методичної комісії економічного факультету протокол № 1 від 19.09.2011 р.

Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., професор Орехова Т.В.

Е 45

Ситник Л.С.

Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (усіх форм навчання). – Донецьк: ДонНУ, 2012. - с.

Зміст робочої програми відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни «Економіка підприємства». Перелік тем, їх послідовність мають використовуватися при аудиторном і самостійном вивченні дисципліни. Для набуття практичних навичок прийняття науково обгрунтованих господарсько-управлінських рішень на підставі економічних розрахунків запропоновано розрахунково-аналітичні завдання, ситуаційні задачі.

Робоча програма містить також контрольні запитання, питання для самостійного вивчення тем, питання для проведення усного опитування, список рекомендованої літератури.

ЗМІСТ

1.

Вступ………………………………………………….…….………

2.

Навчальна программа курсу. Література

3.

Модульне планування

4.

Плани семінарських, практичних, лабораторних занять

4.1.

Програмні питанння за темами модуля

4.2.

Практичні задачі за темами модуля

4.3.

Завдання до лабораторних робіт

5.

Організація самостійної роботи

6.

Організація поточного, модульного, підсумкового контролю знань

6.1.

Система оцінювання академічних досягненнь студента

6.2.

Перелік питань що виносяться на іспит

6.3.

Зразок завдання для модульного контролю

6.4.

Приклад екзаменаційного білету

Довідник по модулю «Економіка підприємства»

Економіка підприємства – це наука, яка вивчає і розкриває соціально-економічний та адміністративно-господарський механізм процесу створення необхідних суспільству товарів (послуг). Вивчення економіки підприємства закладає основу комплексу практичних економічних знань, потрібних кожному менеджеру-економісту незалежно від його спеціалізації і місця роботи. В курсі розглядається сучасний економічний механізм, який забезпечує життєздатність підприємства в ринкових умовах і конкуренції, вивчення якого допоможе вирішувати поточні і стратегічні господарські задачі, що неминуче виникають в роботі економістів, менеджерів та інших фахівців виробничого сектору.

Робочу програму укладено відповідно до державних стандартів, визначених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, для студентів напряму підготовки «Менеджмент» з дисципліни «Економіка підприємства» з урахуванням основних напрацювань в теорії та практиці.

Ознайомлення студентів зі змістом і предметом вивчення дисципліни «Економіка підприємства», вимогами щодо засвоєння необхідного рівня знань й умінь, набуття розуміння та певних навичок з розробки і прийняття господарських рішень сприяє організації навчального процессу на засадах кредитно-модульної системи освіти і можливості здійснення відповідного й постійного системного контролю знань студентів з боку викладача.

Дисципліна підготовлена як комплексне викладання питань економіки, планування і управління на підприємстві в умовах змішаної економіки.

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» містить 5 кредитів, відповідних ECTS, і 4 змістовних модуля. У змістовному модулі 1 «Підприємство в сучасній системі господарювання» розглядаються на чинній правовій базі: підприємство як суб’єкт господарювання, класифікація підприємств, її практичне значення, організаційні об’єднання, структура підприємства; процес започаткування власного бізнесу, правова основа підприємництва, традиційні і нетрадиційні шляхи створення підприємства, методи оцінки бізнесу; галузева структура промисловості, структурні зрушення, зміст, структура міжгалузевого балансу, визначення матриці повних витрат.

Змістовний модуль 2 «Ресурсне забезпечення діяльності підприємства» присвячений створенню необхідних умов для ефективного функціонування підприємства. Серед елементів продуктивних сил і джерел розвитку підприємства виділено основні виробничі фонди, нематеріальні ресурси та активи, оборотні кошти, персонал (людський капітал), оплата праці.

Змістовний модуль 3 «Технічна база, організація і планування виробництва» розкриває, що в умовах посилення процесів глобалізації, міжнародної конкуренції і розподілу праці, значна увага приділяється спеціалізації, концентрації і комбінуванню промислового виробництва. Ці форми організації суспільного виробництва забезпечують підвищення ефективності діяльності підприємств і досягнення країною конкурентних переваг. Виробничий процес та окремі його операції мають бути раціонально організовані в просторі і часі. Про це доповідається у темі «Організація основного виробництва і технічна підготовка». За умов постійного вдосконалення технічної бази виробництва все більшого значення набувають проблеми раціональної організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвитку інфраструктури підприємства. Найважливіша функція управління підприємством – планування його діяльності – розглядається у темах «Планування діяльності підприємства», «Планування технічного розвитку підприємства», «Планування виробничої програми підприємства».

Змістовний модуль 4 «Економічний механізм управління підприємством» присвячено економічний категорії, що відображає поточні витрати на виробництво і збут продукції – собівартості; механізму ціноутворення; визначенню фінансових результатів діяльності підприємства та оцінки його фінансового стану і ефективності.

1. ВСТУП

1.1. Опис

Курс “Економіка підприємства”

Напрям підготовки, галузь знань, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 5

Змістовних модулів: 4

Модульних контролів - 4

Загальна кількість годин: 199

Тижневих годин: 6,5 (3-й семестр)

аудиторних – 4,

СРС – 2,5.

У 4-му семестрі – тижневих годин – 7

аудиторних 5

СРС - 2

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»,

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,

освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр з менеджменту»

Обов’язкова нормативна

3,4 семестри

Лекції (теоретична підготовка) – 70 год.

Практичні заняття– 52 год.

Лабораторні заняття – 35 год.

Самостійна робота – 42 год.

Вид контролю – залік – 3-й сем., іспит – 4-й семестр

На вивчення курсу «Економіка підприємства» відведено 199 год. – 5 кредитів відповідних ECTS у 3-4 семестрах. Курс складається з 4 змістовних модулів. На тиждень годин: 2 години – лекції, 1 година – практичні заняття, 1 година – лабораторні заняття (у третьому семестрі); 2 години – лекції, 2 години – практичні заняття, 1 година – лабораторні заняття (у четвертому семестрі). Кількість модульних контролів – 4. Кількість тижнів у 3 семестрі – 18, у 4 семестрі - 16.

Дисципліна підготовлена як комплексне викладання питань економіки, планування і управління на підприємстві в умовах змішаної економіки.

Тематичний план дисципліни «Економіка підприємства»

Теми

Усьо-го годин

У тому числі

лекції

Практичні (семінарські заняття)

лабораторні

СРС

Змістовний модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання

1. Характеристика підприємства як основного суб’єкта господарювання.

2. Започаткування підприємств і підприємницька діяльність.

3. Міжгалузевий баланс.

5,2

8,4

10,4

2

4

4

2

2

2

-

-

2

1,2

2,4

2,4

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

4. Основні фонди та виробнича потужність підприємства.

5. Нематеріальні ресурси та активи.

6. Оборотні фонди промисловості та оборотні кошти підприємств.

7. Інвестиційні ресурси.

8. Кадри підприємства і продуктивність праці.

9. Оплата праці робітників підприємства.

15,6

8,4

12,4

10,4

12,4

10,4

6

4

4

4

4

4

4

2

4

4

2

4

2

-

2

-

4

-

3,6

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Змістовний модуль 3. Технічна база, організація і планування виробництва

10. Суспільні форми організації виробництва (розподіл праці).

11. Організація основного виробництва і технічна підготовка.

12. Інфраструктура і технічне обслуговування виробництва.

13. Планування діяльності підприємства.

14. Планування технічного розвитку підприємства.

15. Виробнича програма діяльності підприємства.

9,2

10,4

12,49,4

9,2

7,2

2

4

4

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

-

2

1

4

2

1,2

2,4

2,4

2,4

1,2

1,2

Змістовний модуль 4. Економічний механізм управління підприємством

16. Витрати і ціни на продуцію.

17. Фінансові результати та оцінка фінансового стану підприємства.

18. Економічна ефективність діяльності підприємства.

17,6

12,4

17,6

6

4

6

4

2

4

4

4

4

3,6

2,4

3,6

Аудиторних годин

157

70

52

35

-

Усього годин

199

70

52

35

42

1.2. Рівень

а) попередні умови: для засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Економіка підприємства» студент має володіти знаннями суміжних економічних дисциплін з економічної теорії й аналізу, макроекономіки, мікроекономіки, маркетингу, менеджменту, фінансів, статистики та обліку. Для засвоєння модуля доцільне використання інформаційної системи Internet, пакетів прикладних програм MS Excel, MS Word, що входять до складу MS Office, Internet Explorer .;

б) метою викладання дисципліни є отримання грунтовних знань і розуміння з планування, організації й забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також практичними навичками щодо управління підприємством на сучасному етапі розвитку економіки України.

Завдання дисципліни «Економіка підприємства»

Предмет дисципліни «Економіка підприємства» - закономірності функціонування підприємства як системи господарювання. Пріоритетне значення має вивчення економічних відносин і економічного інструментарію, за допомогою якого вони реалізуються; принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Довідник про книги та навчальні матеріали дисципліни

 1. Господарський кодекс України (глава 7. Підприємство) № 436 – IV від 16.01.2003. – К.: Атіка, 2003.

 2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. – 588 с.

 3. Економіка підприємства: Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди - К.: Знання-Прес, 2006. – 614 с .

 4. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / за ред.. д-ра екон. наук, проф.. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. - 328 с.

 5. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – 2-ге вид. стер. – К.: Знання, 2006. – 301 с.

 6. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 240 с.

 7. Самуэльсон П. Экономика. Том I и II. – М.: НПО «Алгон», ВНИИСИ «Машиностроение», 1993.

 8. Дамари Р. Финансы и предпринимательство. – Ярославль: Периодика. 1993. – 223 с.

 9. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси /Пер. с англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. – К.: Основи, 1993. – 383 с.

1.3. Обов'язкова дисципліна чи за вибором

Дисципліна «Економіка підприємства» відноситься до обов'язкових нормативних дисциплін для підготовки бакалаврів і спеціалістів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

1.4. Викладацький склад

Лектор: д.е.н., професор кафедри менеджменту Ситник Л.С.

Асистент: к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту Таранич О.В.

1.5. Методика викладання, форми і методи навчання

Навчальний курс базується на проведенні із студентами лекційних та практичних занять, виконанні ними самостійних творчих завдань, написанні та захисті рефератів, контрольних та лабораторних робіт. При цьому застосовується методика проблемного навчання і модульно-рейтингова система оцінювання знань. В якості форм навчання виступають інформативні, аналітичні та проблемні лекції, практичні, лабораторні заняття, дискусії, ділові ігри.

Методи навчання – методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання); абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання; системний; критика аргументів; мозкові атаки, рольові ігри.

1.6. Мова викладання

Дисципліни викладається на російськомовних потоках російською мовою, на україномовних – українською.

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА

2.1. Навчальна програма дисципліни «Економіка підприємства»

Змістовний модуль 1

Підприємство в сучасній системі господарювання.

Анотація теми 1. Характеристика підприємства як основного субєкта господарювання.

Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Юридичні акти, що є законодавчою базою функціонування підприємства. Господарський Кодекс – його основні положення. Класифікація підприємств та її практичне значення. Особливі різновиди організаційних обєднань підприємств і організацій. Мета їх створення, особливості та ефективність діяльності. Сутнісна характеристика структури підприємства. Виробнича структура, її види. Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства. Загальна структура підприємства, напрямки удосконалення.

Анотація теми 2. Започаткування підприємств і підтримницька діяльність субєктів господарювання.

Правові основи створення підприємства. Загальна схема реєстрації підприємства (рішення про відкриття малого підприємства, збори засновників, підготовка документів про заснування, підготовча робота, нотаріус, банк, реєстрація у пенсійному фонді та фонді зайнятості, банківська установа, ліцензування підприємницької діяльності). Правова основа підприємництва. Шляхи створення власного бізнесу: традиційні (створення нового підприємства “з нуля”, купівля існуючого бізнесу, придбання франчайзи), нетрадиційні (прямий маркетинг, шляхом виходу з крупних компаній). Методи оцінки вартості існуючого підприємства – балансовий метод (простий балансовий метод, метод урегульованого балансу, метод ліквідаційної вартості), метод доходів (метод додаткових доходів, метод капіталізованих доходів, метод майбутніх доходів), ринковий метод. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. Активізація підприємницької діяльності в Україні.

Анотація теми 3. Міжгалузевий баланс.

Зміст, структура та основні залежності міжгалузевого балансу. Галузеві, відтворювальні, регіональні та інші структурні характеристики економічної системи. Сутнісна характеристика міжгалузевих комплексів та їх видовий склад. Математичний апарат дослідження міжгалузевого балансу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів 4 курсу напряму підготовки 03061 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» усіх форм навчання Донецьк, 2012

  Методичні рекомендації
  до вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.03061 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання
 2. Факультет обліку та аудиту облік І аудит методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки – 030601 «Менеджмент» окр «Бакалавр»

  Документ
  Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.
 3. Робочої програми навчальної дисципліни "Комп’ютерні мережі І телекомунікації" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 6

  Документ
  РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікацій­ної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Комп’ютерні мережі і телекомунікації" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка
 4. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 5. Виконавець (8)

  Документ
  1. *Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів і тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. : Центр учбової літератури, 2009.

Другие похожие документы..