Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Темы рефератов'
43. Монастыри и монашество как культурная форма индивидуального спасения (Валаамский Спасо-Преображенский, Иосифо-Волоколамский, Кирилло-Белозерский ...полностью>>
'Программа'
09.00, 15.00 Подарок от фирмы. Пешеходная экскурсия “Только во Львове…”. Приглашаем на прогулку по средневековому Львову. Тут замирает время По узен...полностью>>
'Документ'
Руки вверх 00 5 Почему ...полностью>>
'Документ'
В Сакском районе Крыма источник столовой и минеральной воды с минерализацией до 6 г/л солей таких биологически активных компонентов, как йод, бром, б...полностью>>

Методичні рекомендації щодо розробки програми створення робочих місць в регіоні та напрямів її реалізації Луганськ 2011

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство соціальної політики України

Державна установа

Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин

Методичні рекомендації щодо розробки програми створення робочих місць в регіоні та напрямів її реалізації

Луганськ – 2011

Методичною базою рекомендацій є відповідні розробки ДУ НДІ соціально-трудових відносин.

Методичні рекомендації розроблено з метою надання методичної та практичної допомоги органам виконавчої влади та соціальним партнерам щодо розробки програм створення робочих місць на регіональному рівні та забезпечення реалізації цих програм за допомогою економічного, організаційного та правового регуляторних механізмів.

Методичні рекомендації підготували: Мельник С.В., к.е.н., Матросов В.Д., Коропець П.М., Додонов О.В. (ДУ НДІ соціально-трудових відносин).

Рекомендовано до друку рішенням Вченої Ради ДУ НДІ СТВ від 13 грудня 2011 року (Протокол № 8).

_____________________________________________________________________________

© ДУ Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин, 2011

ЗМІСТ

стор.

1.

Науково-методичне супроводження реалізації Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.1

Методичні підходи щодо розробки Програми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.1.1 Визначення структури розподілу нових робочих місць за видами економічної діяльності виходячи із тенденцій на ринку праці. . . . . . . . .

8

1.1.2 Визначення структури розподілу нових робочих місць за видами (підвидами) економічної діяльності на підставі комплексного аналізу макроекономічних чинників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

1.2

Додаткові умови реалізації Програми створення нових робочих місць. . . . . .

19

1.2.1 Застосування тимчасової зайнятості шляхом "точкової" підтримки виконання визначених обсягів робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

1.2.2 "Детіньозація" ринку праці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

1.3

Визначення структури розподілення створюваних робочих місць у регіональному розрізі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

1.4

Принципові умови щорічної реалізації Програми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

1.5

Орієнтовні щорічні обсяги та джерела фінансування Програми. . . . . . . . . . . . .

30

2

Організаційне забезпечення реалізації Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.1

Стратегічний напрям №1: Підвищити економічну активність населення. . . . .

34

2.1.1 Пріоритетна мета 1.1 Створити умови для ефективної зайнятості населення, забезпечити баланс попиту та пропозиції на ринку праці, в т.ч. на основі підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

2.1.2 Пріоритетна мета 1.2 Забезпечити відповідність підготовки кадрів у системі освіти всіх рівнів потребам ринку праці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.1.3 Пріоритетна мета 1.3 Стимулювати розвиток фермерських господарств та самозайнятості з використанням сучасних індустріальних технологій. . . . .

42

2.1.4 Пріоритетна мета 1.4 Поліпшити фінансове забезпечення реалізації Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2.2

Стратегічний напрям №2: Мінімізувати ризики безробіття у депресивних районах та ризику від впливу негативних чинників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

2.2.1 Оперативна мета 2.1 Оздоровлення депресивних регіонів. . . . . . . . . . . .

48

2.2.2 Оперативна мета 2.2 Створити умови для запобігання масовому вивільненню робочої сили з підприємств у разі їх банкрутства внаслідок членства вступу України до СОТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.3

Стратегічний напрям №3: Вирішити проблеми, пов'язані з безробіттям та вдосконалити систему працевлаштування незайнятого працездатного населення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

2.3.1 Пріоритетна мета 3.1 Впровадити нові сучасні підходи щодо вирішення проблем зайнятості населення з урахуванням процесів реформування агропромислового комплексу та земельної ресурси. . . . . . . . . . . . . . . . .

54

2.3.2 Пріоритетна мета 3.2 Сприяти організації підготовки та перепідготовки кадрів у відповідності до потреб ринку праці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Перелік використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Регіональна програма створення робочих місць (далі – Програма) може стати складовою часткою соціальної економіки кожної адміністративно-територіальної одиниці в державі.

У розрізі економічного розвитку економіки як окремого регіону, так і держави в цілому та підвищення рівня добробуту її громадян забезпечення реалізації Програми повинно враховувати такі напрями:

 • проведення моніторингу зайнятості та безробіття у регіонально-галузевому розрізі;

 • створення умов для досягнення відповідності між попитом та пропозицією кадрів на ринку праці;

 • створення умов для підвищення якості роботи навчальних закладів, що займаються підготовкою кадрів необхідної для ринку праці кваліфікації;

 • використання сучасних наукових підходів щодо реалізації самої Програми.

Таким чином, у комплексі механізм реалізації Програми повинен бути відпрацьованим із урахуванням організаційної та науково-методичної складової, що дозволить усунути негативні явища, які можуть бути накопичені на ринку праці окремого регіону за попередній період.

Виходячи з цього, якщо вести мову про підходи, на яких має базуватися Програма у регіоні, то вони повинні забезпечити вирішення таких завдань:

1. Підвищити рівень економічної активності населення.

2. Знизити рівень безробіття.

3. Створити умови для поліпшення якісного складу працівників.

4. Розширити сферу використання найманої праці.

5. Створити умови для працевлаштування молоді та інших "проблемних" на ринку праці категорій незайнятих.

6. Підвищити рівень ефективності використання робочого часу на діючих підприємствах (в організаціях, установах).

7. Поліпшити умови праці на діючих підприємствах (в організаціях, установах).

З цієї точки зору мова йде не тільки про знов створені робочі місця, а й про "реставрацію" діючих та удосконалення контролю за більш ефективним використанням праці. Ці заходи пов`язуються, як із фінансовим забезпеченням, так і з посиленням контролюючих та організаційних функцій виконавчої влади (зокрема "детіньозація" зайнятості).

Таким чином, механізм реалізації Програми враховує дві складові частини:

І. Науково-методичне забезпечення реалізації Програми.

ІІ. Організаційне забезпечення реалізації Програми.

1 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Створення нових робочих місць – це багатоаспектний процес, який потребує врахування багатьох чинників, що впливають на нього.

За допомогою пошуку економічно обґрунтованих шляхів реалізації програмних підходів щодо стимулювання процесів створення нових робочих місць і з урахуванням тенденцій на ринку праці та в економіці регіону в останні роки визначаються як прогнозна середньорічна кількість нових робочих місць, так і обсяги фінансування реалізації цієї Програми за різними джерелами надходжень (державні капіталовкладення; інвестиції, залучені на підставі створення державою умов стимулюючого характеру (пільги та кредити під заставу держави); фінансові ресурси підприємств тощо). При цьому для ефективної реалізації Програми враховується галузева, регіональна та функціональна складові із визначенням:

а) рейтингу та привабливості видів економічної діяльності з точки зору створення нових робочих місць;

б) структури розподілу нових робочих місць за видами економічної діяльності з урахуванням тенденцій на ринку праці;

в) структури розподілу нових робочих місць за видами (підвидами) економічної діяльності на підставі комплексного аналізу макроекономічних чинників;

г) додаткових умов, зорієнтованих на застосування тимчасової зайнятості шляхом "точкової" підтримки виконання визначених обсягів робіт та “детіньозації” ринку праці;

д) структури розподілу створюваних робочих місць у регіональному розрізі;

е) обсягів коштів для реалізації Програми за всіма можливими джерелами фінансування.

Таким чином, з метою заощадливого використання державних капіталовкладень під час розробки Програми визначаються як інші додаткові (альтернативні) джерела фінансування, так і різні форми працевлаштування та заходи, що запобігають виникненню дефіцитності бюджету для її реалізації.

1.1 Методичні підходи щодо розробки Програми

Для реалізації Програми, яка безумовно є однією із ключових стратегічних цілей кожного регіону, орієнтованої на підвищення добробуту громадян, необхідно мати чітке уявлення про кількісний та якісний стан ринку праці за видами економічної діяльності та в регіональному розрізах. Разом з цим, розробка Програми створення нових робочих місць повинна ґрунтуватися (тобто мати досконалу базу даних) на аналітичному огляді тих складових показників, які характеризують ринок праці в галузевому та регіональному розрізах у динаміці ("попит-пропозиція", "працевлаштовано-вивільнено", "рівень безробіття", "підготовка та підвищення кваліфікації кадрів" тощо). Аналіз цих показників у пов’язуванні із суто економічними ("обсяги виробництва", "рівень заробітної плати", "використання робочого часу" тощо) дозволить визначити як пріоритетні напрями розвитку окремих видів економічної діяльності та соціально-економічного потенціалу регіону, так і основні напрями сприяння зайнятості, виходячи із загальноекономічних тенденцій розвитку та необхідності створення нових та відтворення ("реставрації") чи збереження наявних робочих місць.

На підставі аналізу складових показників, які найбільш суттєво впливають на функціонування ринку праці, необхідно визначити перспективні види економічної діяльності з точки зору інтересів регіону в цілому (конкурентоспроможність продукції та робочої сили на зовнішньому ринку). При цьому створення (відтворення) робочих місць у функціональному розрізі повинно бути орієнтованим на:

 • забезпечення повної та ефективної зайнятості в перспективних галузях шляхом інвестування у будівництво нових підприємств;

 • застосування тимчасової зайнятості шляхом "точкової" підтримки сезонних робіт;

 • підвищення зайнятості шляхом збереження "старих" робочих місць та запобігання їх ліквідації на містоутворюючих підприємствах, в економіці регіону та видах економічної діяльності;

 • зростання зайнятості шляхом удосконалення обліку працівників, зайнятих в усіх видах економічної діяльності та на підприємствах всіх форм власності, та виведення частки працівників із "неофіційної" зайнятості ("детіньозація" ринку праці);

 • підвищення рівня зайнятості шляхом удосконалення організації праці та впровадження багатозмінного режиму праці на підприємствах.

Перелічені напрями повинні стати невід'ємною складовою реалізації Програми та забезпечити як розвиток самої сфери зайнятості, так і ефективність, обґрунтованість та ощадливе використання державних коштів для створення нових робочих місць.

Таким чином, на підставі аналізу складових показників, які відбивають стан ринку праці, необхідно:

а) визначити перспективні види економічної діяльності, в яких державне інвестування доцільне з точки зору створення нових робочих місць;

б) визначити механізм та ступінь втручання держави в регулювання ринку праці та створення (збереження) робочих місць без додаткових інвестицій;

в) відпрацювати механізм обліку та контролю за використанням державних інвестицій, які залучені при створенні нових робочих місць, та відповідальності усіх учасників цього процесу (центрів зайнятості; підприємств (організацій, установ), що отримали пільги для створення робочих місць; підприємців, що отримали позики для розвитку малого бізнесу; суб'єктів, що навчалися та (або) підвищували кваліфікацію за рахунок бюджетних коштів тощо).

Для ефективної реалізації програми створення нових робочих місць необхідно визначати:

 • рейтинг окремих видів економічної діяльності за сукупністю показників динаміки;

 • привабливість видів економічної діяльності з точки зору створення нових робочих місць в умовах залучення іноземних інвестицій та інтеграційних процесів;

 • структуру розподілення робочих місць, які створюються на підставі рейтингової оцінки та привабливості видів економічної діяльності;

 • структуру розподілення робочих місць, які створюються на підставі аналізу регіональної зайнятості та рейтингу окремих видів економічної діяльності;

 • шляхи збереження робочих місць та їх легалізації за видами економічної діяльності, які мають першочергове значення для реалізації Програми та розвитку регіону.

1.1.1 Визначення структури розподілу нових робочих місць за видами економічної діяльності, виходячи із тенденцій на ринку праці

Для створення робочих місць необхідно провести досконалий аналіз показників, які характеризують тенденції на ринку праці.

Аналіз показників дозволить врахувати всі складові, які повинні мінімізувати у найближчі роки необґрунтованість видатків для створення робочих місць і визначити рейтинг та привабливість з точки зору динаміки змін за останні роки.

У Таблиці 1 повинні бути наведені вхідні дані, що використовуються для розрахунку коефіцієнтів, на підставі яких у подальшому буде проведено розрахунок рейтингової оцінки видів економічної діяльності щодо доцільності створення нових робочих місць, виходячи із динаміки розвитку регіонального ринку праці.

Таблиця 1 Вхідні дані для розрахунку коефіцієнтів, використаних під час визначення рейтингової оцінки привабливості видів економічної діяльності

Види економічної діяльності

Показники (рік)

Зайняте населення, тис.осіб

Питома вага в структурі зайнятості, %

Динаміка руху найманих працівників (тис.осіб)

прийнято

вибуло

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Всього в регіоні

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство

Промисловість

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

Транспорт і зв`язок

Фінансова діяльність

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам

Державне управління

Освіта

Охорона здоров`я та соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послугиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 2. Європейська соціальна хартія (переглянута) Перша національна доповідь Уряду України щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)

  Документ
  З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та здорові умови праці, Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:
 3. В умовах значної регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів держава повинна виконувати функції вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів

  Документ
  Озвучені Президентом України 4 березня 2012 року на розширеному засіданні Уряду соціальні ініціативи є як вкрай нагальними, своєчасними, так і складними за своїм змістом, обсягами, термінами виконання.
 4. Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Львові Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період

  Документ
  У аналітичній доповіді оцінено сучасний стан конкурентоспроможності західних регіонів України (на прикладі Львівської області). Виявлено структурно-системні характеристики, оцінено просторово-секторальну конкурентоспроможність регіону.
 5. Стратегічний розвиток регіону організаційно-правові форми розробки та реалізації стратегії розвитку регіону

  Лекция
  Розробка та реалізація стратегій соціально-економічного розвитку регіону (далі – ССЕРР) не можлива без урахування принципу політико-правової спрямованості,

Другие похожие документы..