Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Тема «Устное народное творчество» предполагает знакомство с жанром народной волшебной сказки. Этот жанр глубоко изучен в фольклористике. В основе раб...полностью>>
'Документ'
Разработка математических моделей для расчета энергетических и информационных характеристик световых полей для проектирования и итоговой настройки обо...полностью>>
'Программа дисциплины'
для направления/ специальности подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста (например: для специальности 030201 «Политология» подготовки специалиста (...полностью>>
'Реферат'
Рынок и его механизм 45 § 1. Понятие рынка. Виды рынков 45 § . Рыночный спрос и рыночное предложение, их взаимодействие 47 § 3....полностью>>

Методичні рекомендації щодо розробки програми створення робочих місць в регіоні та напрямів її реалізації Луганськ 2011

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.5 Орієнтовні щорічні обсяги та джерела фінансування Програми

На підставі розроблених фахівцями Інституту методичних підходів щодо реалізації Програми має бути визначено як пріоритетні напрями розвитку окремих видів економічної діяльності та соціально-економічного потенціалу регіону, так і основні напрямки сприяння зайнятості.

Для забезпечення реалізації Програми необхідно розрахувати орієнтовні щорічні обсяги фінансування та визначити джерела, за рахунок яких вона фінансуватиметься.

У відповідності до орієнтовної щорічної кількості нових робочих місць (див.
Таблицю 9) розраховаються як джерела державних капіталовкладень, так і ті імовірні джерела, що можуть використовуватися при створенні державою сприятливих умов для залучення інвестицій та посилення її контролюючих функцій на ринку праці.

Під час розрахунків обсягів фінансування використовуються дані, які отримали фахівці Державної установи Науково-дослідний інститут соціально трудових відносин Мінпраці України (м. Луганськ) при розробці Методичних рекомендацій щодо визначення вартості одного робочого місця за різними видами економічної діяльності.

Так, вартість створення одного робочого місця в тих видах економічної діяльності, що потребують механізації, використання виробничого обладнання, великої кількості основних виробничих фондів та техніки (промисловість, будівництво, транспорт і зв’язок), складає в середньому 10,0 тис. USD (у разі “реставрації” підприємств – у середньому 5,0 тис. USD); в інших видах економічної діяльності (невиробнича сфера та сільське господарство) середня вартість створення одного робочого місця сягає 5,0 тис. USD (у разі “реставрації” – в середньому 2,0 тис. USD); для працевлаштування на умовах тимчасової зайнятості (виконання громадських, сезонних робіт, робіт за тимчасовими договорами тощо) витрати на створення одного робочого місця становлять у середньому 0,5 тис. USD; для забезпечення додаткової зайнятості на підставі вдосконалення організації праці (застосування багатозмінного режиму праці на підприємствах) необхідно витрачати в середньому 0,5 тис. USD на одне робоче місце.

У Таблиці 10 розраховуються обсяги фінансування для розширення сфери працевикористання як за джерелами (див. стовп.1), так і за видами економічної діяльності, які потребують більших (див. стовп.2-4) або менших капіталовкладень (див. стовп.5-7).

Таблиця 10 Обсяги та джерела фінансування розширення сфери працевикористання

Джерела фінансування, види зайнятості

Види економічної діяльності за обсягами витрат на створення нових робочих місць, їх відтворення та “реставрацію”

Обсяги фінансування для розширення сфери працевикористання, млн. грн.

Види економічної діяльності виробничого напряму (промисловість, будівництво, транспорт і зв’язок) – І група

Види економічної діяльності невиробничого напряму (оптова та роздрібна торгівля (разом), фінансова діяльність, операції з нерухомістю, сільське господарство тощо) –

ІІ група

Середня вартість робочого місяця

Кількість розрахованих робочих місць, тис.од.

Середня вартість робочого місяця

Кількість розрахованих робочих місць, тис.од.

За видами економічної діяльності І групи, ст.4х1/2 (ст.2+ст.3)

За видами економічної діяльності ІІ групи, ст.7х1/2 (ст.5+ст.6)

Разом (ст.8+ст.9)

При створенні нового, тис грн.

При “реставрації”, тис. грн.

При створенні нового, тис. грн.

При “реставрації”, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Державні та регіональні капіталовкладення всього,

в т.ч.

для забезпечення “повної” зайнятості

для забезпечення тимчасової зайнятості

для забезпечення “повної” зайнятості на підставі вдосконалення організації праці

Інвестиції, залучені на підставі створення державою та регіоном умов стимулюючого характеру (пільги, кредити під заставу держави тощо), всього,

в т.ч.

Продовження Таблиці 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

для забезпечення “повної” зайнятості

для забезпечення тимчасової зайнятості

для забезпечення “повної” зайнятості на підставі вдосконалення організації праці, (кошти підприємств)

Детіньозація” ринку праці

Власні ресурси підприємств (організацій, установ), що визначені як “непривабливі”, але створюють робочі місця

Усього

При цьому враховується, що половина робочих місць за всіма джерелами фінансування та формами зайнятості створюються не тільки на відбудованих підприємствах “з нуля”, тобто потребують додаткових витрат на будівництво, а й на тих, що функціонують та потребують лише витрат на оновлення основних виробничих фондів та, частково, на підготовку (перепідготовку) кадрів (тобто “реставруються”).

У разі виконання цих вимог питома вага державних та регіональних капіталовкладень повинна бути не нижче 50,0% у загальному обсязі фінансування. Якщо державою не буде створене необхідне законодавче “поле” для залучення інвестицій у розвиток привабливих видів економічної діяльності, обсяг державних та регіональних капіталовкладень зростатиме до 75,0  85,0% у загальному обсязі фінансування Програми. Якщо регіональна влада не реалізує заходів щодо вдосконалення організації праці в промисловості, будівництві та на транспортних підприємствах, то обсяг державних та регіональних капіталовкладень зростатиме до 90,0% у загальному обсязі фінансування Програми. Якщо з боку регіональної влади не вживатиметься заходів щодо “детіньозації” ринку праці та легалізації зайнятості, а бюджет для реалізації Програми буде використовуватися поза призначенням, то це не дасть змоги створити значної кількості робочих місць або вимагатиме додаткового фінансування. Якщо регіональна влада не вживатиме заходів щодо збереження підприємств (організацій, установ), що самостійно створюють нові робочі місця у “непривабливих” видах економічної діяльності, обсяг державних та регіональних капіталовкладень ще більш зростатиме.

2 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Розробка Програми створення нових робочих місць у регіоні має бути націленою на вирішення проблем, які існують на регіональному ринку праці.

Для цього організація зусиль усіх гілок влади повинна бути спрямованою на досягнення кінцевої мети. Першочерговим заходом є відпрацювання взаємодії між керівництвом регіону та керівниками виконавчої влади базового рівня (місто, район) – з одного боку, та місцевим керівництвом, керівниками підприємств, бізнесовими структурами та громадою, з іншого.

Організаційне забезпечення реалізації Програми являє собою низку заходів, що мають спрямовуватися на досягнення кінцевої мети – створення максимальної кількості робочих місць з урахуванням наявних ресурсів та їх раціонального використання.

Для цього у Програмі передбачається ряд Стратегічних напрямів, що складаються із пріоритетних та оперативних цілей, для досягнення яких визначаються:

  • завдання;

  • терміни виконання цих завдань;

  • відповідальні за їх виконання;

  • орієнтовні обсяги та джерела фінансування для їх вирішення.

Головними завданнями, які повинні забезпечити реалізацію Програми створення нових робочих місць, повинні стати:

    1. Стратегічний напрям №1: «Підвищити економічну активність населення».

    2. Стратегічний напрям №2: «Мінімізувати ризики безробіття у депресивних регіонах та ризики від впливу інших негативних чинників».

    3. Стратегічний напрям №3: «Вирішити проблеми, пов’язані з безробіттям та вдосконалити систему працевлаштування незайнятого працездатного населення».

Для підбиття підсумків вирішення завдань відповідальними виконавцями, структурними підрозділами регіональних органів виконавчої влади, аналізуються узагальнюючі показники («кількісно вимірювана мета») та вживаються заходи щодо їх поточного коригування та поліпшення.

Стратегічний напрям №1

Підвищити економічну активність населення

Пріоритетна мета 1.1

Створити умови для ефективної зайнятості населення, забезпечити баланс попиту та пропозиції на ринку праці, в т.ч. на основі підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили

Пріоритетна мета 1.2

Забезпечити відповідність підготовки кадрів у системі освіти всіх рівнів потребам ринку праці

Пріоритетна мета 1.3

Стимулювати розвиток фермерських господарств та самозайнятості з використанням сучасних індустріальних технологій

Пріоритетна мета 1.4

Поліпшити фінансове забезпечення реалізації Програми

Оперативна мета 1.1.1

Розширити сферу застосування праці за рахунок збереження діючих та створення нових робочих місць

Оперативна мета1.2.1

Формувати регіональне замовлення на підготовку робітників, виходячи з економічних та соціальних реалій, фінансових можливостей регіону, а також гарантованого працевлаштування випускників навчальних закладів

Оперативна мета 1.3.1

Створити систему кредитування та страхування сільських господарств

Оперативна мета 1.4.1

Створити умови для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій

Оперативна мета 1.1.2

Розробити механізм визначення потреби регіону у кадрах на перспективу

Оперативна мета 1.3.2

Створити умови для підтримки індивідуального сільського будівництва та особистих підсобних господарств

Оперативна мета 1.4.2

Зміцнити фінансово-кредитне забезпечення розвитку малого підприємництва

Оперативна мета 1.1.3

Проводити роботу щодо залучення зареєстрованих безробітних до підприємницької діяльності

Оперативна мета 1.2.2

Розробити заходи щодо підготовки фахівців з вищою освітою у відповідності до потреб ринку праці та приєднання України до Болонського процесу

Оперативна мета 1.3.3

Збудувати ефективну інфраструктуру підтримки малого підприємства та фермерства

Оперативна мета 1.4.3

Розробити комплексну регіональну програму сприяння розвитку малого підприємства

Оперативна мета 1.1.4

Удосконалити регулювання міждержавної трудової міграції та захисту працівників-мігрантів

Пріоритетна мета 1.1

Створити умови для ефективної зайнятості населення, забезпечити баланс попиту та пропозиції на ринку праці, в т.ч. на основі підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили

Оперативна мета 1.1.1

Розширити сферу застосування праці за рахунок збереження діючих та створення нових робочих місць

Кількісно вимірювана мета:

 1. Питома вага створених нових робочих місць у загальній їх кількості, %.

 2. Зменшення рівня безробіття за рахунок створення нових робочих місць, тис. осіб, %.

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

1. Створити необхідну інформаційну базу для формування ефективної системи створення та збереження робочих місць.

2. Визначити структуру зайнятості (регіональну, галузеву, професійно-кваліфікаційну, статевовікову тощо), що склалася.

3. Розрахувати загальну потребу регіону (у галузево-регіональному розрізі) у робочих місцях.

4. Розробити головні напрями сприяння зайнятості населення, виходячи із загальноекономічних тенденцій розвитку та необхідності зміни структури зайнятості.

5. Визначити пріоритетні напрями розвитку видів економічної діяльності та соціально-економічного потенціалу регіону.

6. Вирішити питання стабілізації ринку праці в депресивних регіонах, у т.ч. малих монофункціональних містах, шахтарських регіонах та сільській місцевості.

7. Підвищити ефективність використання виробничих потужностей та сталого розвитку робочої сили.

Оперативна мета 1.1.2

Розробити механізм визначення потреби регіону в кадрах на перспективу

Кількісно вимірювана мета:

 1. Кількість регіонів (міст, районів), підприємств та організацій, де здійснюється кадрове планування, одиниць.

 2. Рівень зайнятості населення, %

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

1. Визначити методи розробки прогнозів потреби економіки регіону в кадрах на перспективу з урахуванням структурної її перебудови.

2. Ввести в практику діяльності органів виконавчої влади на місцях розробку балансових розрахунків додаткової потреби в кадрах на перспективу економіки регіону (міста, району).

3. Доручити профільним установам підготувати методичні рекомендації з розробки балансових розрахунків додаткової потреби в кадрах у розрізі професій (посад, професійних назв робіт) та фахів на перспективу і джерел її забезпечення на рівні підприємств і регіонів.

4. Розробити нормативно-інструктивні матеріали про кадрове планування на підприємствах усіх форм власності, яке передбачало б планування робочої сили за професіями (фахами) та кваліфікаціями, планування залучення та вивільнення робочої сили, використання кадрів, кадрового розвитку та планування видатків на утримання персоналу.

Оперативна мета 1.1.3

Проводити роботу щодо залучення зареєстрованих безробітних до підприємницької діяльності

Кількісно вимірювана мета:

Питома вага безробітних, залучених до підприємницької діяльності у загальній кількості безробітних, %.

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

1. Створити консультаційні пункти для консультацій та професійної орієнтації безробітних (учнів, студентів) з метою визначення можливостей їх ефективної діяльності як підприємців.

2. Організувати навчання безробітних громадян, у т.ч. молоді, основам підприємництва.

3. Проводити консультації щодо відкриття власної справи, розробки бізнес-планів та ведення фінансової документації.

4. Забезпечити фінансову підтримку користувачів на стадії становлення власної справи.

5. Створити соціально-ділові центри (бізнес-інкубатори) сприяння самозайнятості та розвитку підприємництва.

Оперативна мета 1.1.4

Удосконалити регулювання міждержавної трудової міграції та захисту працівників-мігрантів

Кількісно вимірювана мета:

 1. Питома вага легальних працівників-мігрантів у загальній кількості працівників-мігрантів, %.

 2. Кількість скарг та звернень щодо порушення трудових прав працівників-мігрантів до і після впровадження запропонованих заходів, одиниць.

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

1

2

3

4

Організаційне забезпечення завдання

1. Створити при місцевих органах влади (міських центрах зайнятості) (як приклад) спеціальні агентства, які сприяли б організації тимчасової міграції населення на території області та за її межі. При цьому, служби повинні наділятися такими функціями, як укладення міждержавних регіональних договорів з країнами імміграції, допомога мігрантам в отриманні документів (медичних довідок, віз, дозволів тощо), здійснення моніторингу міграційних потоків, контроль за виконанням роботодавцями трудових договорів (контрактів), умов праці та перебування працівників-мігрантів за кордоном.

2. У межах регіональних програм зайнятості населення розроблювати заходи щодо розвитку та регулювання трудової міграції.

3. Розробити механізм організації міждержавної трудової міграції у прикордонних регіонах України з визначенням чинників, які визначають взаємодію країн-сусідів щодо спільного використання робочої сили, правове, соціально-економічне та фінансово-організаційне забезпечення регулювання прикордонної трудової міграції, їх відповідальність за соціальний захист трудових мігрантів.

4. Розробити порядок та здійснювати координацію дій всіх зацікавлених відомств та організацій з контролю за виконанням законодавчо-нормативних актів, діяльністю посередницьких організацій, які отримали ліцензії на право займатися працевлаштуванням за кордоном, а також виконанням країною та роботодавцями, що приймають робочу силу за наймом на основі контракту, положень угод щодо гарантій умов праці та соціального захисту трудящих-мігрантів.

Інформаційно-методичне забезпечення завдання

1. Розробити механізм статистичного, інформаційного забезпечення міждержавної трудової міграції, який би передбачав обов'язкове страхування трудових мігрантів перед виїздом з країни та забезпечення їх інформацією про потребу в робочій силі у країнах міграції.

2. Розробити науково обґрунтовану нормативно-правову базу міждержавної трудової міграції на рівні регіону з урахуванням його соціально-економічного розвитку та обсягів експорту-імпорту робочої сили.

3. Створити необхідну технічну та інформаційно-комп'ютерну базу для продуктивної роботи регіональних служб трудової міграції.

4. Організувати державні консультативні центри для населення з питань трудової міграції при регіональних центрах зайнятості (як варіант).

5. Доручити науково-дослідним інститутам доопрацювати:

 • методику та механізм відстеження (моніторингу) міждержавних трудових переміщень населення у регіонах України;

 • типовий договір (контракт) з іноземними роботодавцями та порядок працевлаштування громадян України за кордоном.

6. Створити моніторингові центри в сфері трудової міграції громадян за кордон.

Пріоритетна мета 1.2

Забезпечити відповідність підготовки кадрів у системі освіти всіх рівнів потребам ринку праці

Оперативна мета 1.2.1

Формувати регіональне замовлення на підготовку робітників, виходячи з економічних та соціальних реалій, фінансових можливостей регіону, а також гарантованого працевлаштування випускників навчальних закладів

Кількісно вимірювана мета:

 1. Питома вага випускників навчальних закладів, працевлаштованих за набутою професією, до загальної чисельності випускників навчальних закладів, %.

 2. Зменшення чисельності безробітних з числа випускників навчальних закладів профтехосвіти, тис. осіб.

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

1. Розробити та запровадити на практиці механізм формування та узгодження із зацікавленими сторонами обсягів та профілів підготовки робітничих кадрів у навчальних закладах профтехосвіти за державним (регіональним) замовленням із визначенням відповідальних за його формування на місцях та взаємних зобов’язань навчальних закладів профтехосвіти та замовників робітничих кадрів.

2. Брати за основу при формуванні державного (регіонального) замовлення на підготовку робітничих кадрів у навчальних закладах профтехосвіти дані балансових розрахунків додаткової потреби у кваліфікованих робітниках за професіями та джерел її забезпечення підприємств та організацій.

3. Організувати проведення досліджень на рівні регіону з вивчення потреб ринкової економіки, що розвивається, в робітничих кадрах за новими кон’юнктурними професіями з метою своєчасного коригування професійної структури підготовки робітничих кадрів у навчальних закладах профтехосвіти.

Оперативна мета 1.2.2

Розробити заходи щодо підготовки фахівців з вищою освітою у відповідності до потреб ринку праці та приєднання України до Болонського процесу

Кількісно вимірювана мета:

 1. Збільшення чисельності випускників ВНЗів, працевлаштованих за отриманим фахом, тис. осіб.

 2. Зменшення кількості безробітних серед випускників ВНЗів, тис. осіб.

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

Організаційне забезпечення завдання

1. Провести інвентарізацію навчальних закладів щодо наявності належного матеріально-технічного, кадрового та освітньо-методичного забезпечення з метою визначення їх класичної складової, укрупнення та інтеграції.

2. Здійснити перехід у підготовці фахівців з вищою освітою від академічної (за принципом – навчання як тимчасовий засіб боротьби з безробіттям) до професійної освіти шляхом ранньої профадаптації студентів до майбутньої професії, участі роботодавців у попередньому відборі потенційних працівників у студентських осередках.

Інформаційно-методичне забезпечення завдання

Визначати фахи та обсяги приймання до ВНЗів за участі центрів зайнятості та об'єднань роботодавців

Пріоритетна мета 1.3

Стимулювати розвиток фермерських господарств та самозайнятості з використанням сучасних індустріальних технологій

Оперативна мета 1.3.1

Створити систему кредитування та страхування сільських господарств

Кількісно вимірювана мета:

Питома вага фермерських господарств, що отримали кредит, до їх загальної кількості у регіонах за рік, %

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

Організаційне забезпечення завдання

1. Створити умови для інтенсивного розвитку інфраструктури ринку небанківських фінансових послуг, зокрема страхування сільськогосподарських ризиків.

2. Створити у регіонах філії кредитних спілок та комерційних банків, що спеціалізуються на наданні кредитів дрібному бізнесу та фермерам.

3. Створити систему “ломбардів”, що надавали б фермерам споживчі кредити під заставу нерухомого майна та земельних паїв.

4. Створити в регіонах кредитні спілки взаємного кредитування.

Кадрове забезпечення завдання

1. Підготувати відповідні кадри та забезпечити підвищення їхньої кваліфікації на рівні світових стандартів, що сприятиме ефективному функціонуванню позабанківських фінансових інститутів.

Інформаційне забезпечення

1. Розробити програму проведення через засоби масової інформації роз'яснювальної роботи щодо діяльності позабанківських фінансових інститутів та переваг отримання таких фінансових послуг, як страхування, членство у кредитній спілці тощо.

Оперативна мета 1.3.2

Створити умови для підтримки індивідуального сільського будівництва та особистих підсобних господарств

Кількісно вимірювана мета:

 1. Кількість приватних будинків, збудованих за програмою “Власний дім”, та їх питома вага у загальній кількості збудованих приватних будинків за рік, од./ %

 2. Обсяг наданих адресних пільгових кредитів на будівництво житла, тис. грн. на рік

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

Фінансове забезпечення

1. Впровадити формування коштів регіонального Фонду підтримки індивідуального сільського будівництва на селі “Власний дім” за рахунок місцевих бюджетів та позабюджетних коштів населення, підприємств, установ, організацій, механізмів іпотечного кредитування тощо.

Організаційне забезпечення завдання

1. Організувати в кожному районі області відділення Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”.

2. Зміцнити матеріально-технічну базу регіональних підприємств Фонду.

Інфраструктурне забезпечення

1. Освоїти випуск будівельних матеріалів у регіонах, орієнтованих на індивідуальне та малоповерхове будівництво на базі місцевих будівельних природних ресурсів.

2. Налагодити у регіонах виробництво санітарно-технічних виробів, компактних систем опалення, виробів для водопостачання і каналізації тощо.

Інформаційне забезпечення

1. Вивчити в регіонах потребу у житлі та організувати проведення постійного моніторингу житлового будівництва на селі за рахунок різних джерел фінансування.

2. Впровадити ефективну та дійову рекламу регіональних програм підтримки індивідуального будівництва на селі.

Оперативна мета 1.3.3

Збудувати ефективну інфраструктуру підтримки малого підприємництва та фермерства

Кількісно вимірювана мета:

 1. Кількість відкритих консультаційних пунктів для надання послуг підприємцям-початківцям, од.

 2. Кількість підприємців, які отримали консультаційні послуги, осіб на рік

 3. Питома вага підприємців, що отримали консультаційні послуги у загальній чисельності підприємців країни, %

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

Інфраструктурне забезпечення

1. Створити у кожному районі мережу консультаційних пунктів для надання широкого комплексу консультаційних, інформаційних та експертних послуг для підприємців-початківців.

2. Відкрити у кожному районі спеціальні інвестиційні відділи, завданнями яких є проведення консультацій щодо питань складання бізнес-планів, інвестиційного проектування та фінансового менеджменту, розробка та проведення експертизи інвестиційних проектів та пошук джерел їх фінансування.

3. Утворити структури, спрямовані на підвищення фахового рівня, знань, навичок учасників підприємницької діяльності.

4. Поширити серед населення правові та економічні знання, необхідні для реалізації підприємницької діяльності.

5. Організувати у районах госпрозрахункові центри з проведення маркетингових досліджень на замовлення підприємців.

6. Організувати у районах короткотермінові безкоштовні курси, семінари з правових основ підприємництва, бухгалтерського та податкового обліку для фермерів.

7. Забезпечити у районах консультаційне, інформаційно-рекламне обслуговування новоутворених фермерських господарств.

8. Забезпечити новоутворені фермерські господарства рекламно-інформаційними довідниками щодо впровадження сучасних індустріальних аграрних технологій.

Пріоритетна мета 1.4

Поліпшити фінансове забезпечення реалізації Програми

Оперативна мета 1.4.1

Створити умови для забезпечення вітчизняних та іноземних інвестицій

Кількісно вимірювана мета:

 1. Загальний обсяг залучених іноземних інвестицій, тис. дол. США.

 2. Загальний обсяг залучених вітчизняних інвестицій, тис. грн.

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

Організаційне забезпечення завдання

1. Спростити порядок одержання інвесторами документів дозвільного характеру, необхідних для здійснення інвестиційних проектів, порядку реєстрації іноземних інвестицій, сертифікації продукції.

2. Удосконалити механізм фінансового оздоровлення вітчизняних підприємств, підвищення рівня їх капіталізації.

3. Розвивати сучасну інфраструктуру регіону, у т.ч. торговельну, транспортну, інженерну, телекомунікаційну, заклади громадського харчування, розважальні заклади, підприємства готельного господарства з метою заохочення іноземних інвесторів.

4. Розробити та впровадити механізм сприяння створенню спільних підприємств за участю іноземних інвесторів, у т.ч. в аграрному секторі економіки.

Кадрове забезпечення

1. Організувати підготовку фахівців у сфері інвестиційної діяльності.

2. Організувати підвищення кваліфікації фахівців органів державного управління з питань інвестиційної діяльності.

Інформаційно-методичне забезпечення завдання

1. Надавати роз'яснення положень законодавства України з питань інвестиційної діяльності.

2. Організувати видання інформаційно-аналітичних матеріалів з питань соціально-економічного розвитку та інвестиційних можливостей регіону.

3. Організувати постійно діючу виставку інвестиційних проектів регіону із залученням на неї іноземних ділових кіл.

4. Запровадити постійний моніторинг процесу залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

5. Проводити рейтингові оцінки інвестиційної привабливості регіону, галузей та суб'єктів господарювання з висвітленням їх результатів серед потенційних інвесторів.

Оперативна мета 1.4.2

Зміцнити фінансово-кредитне забезпечення розвитку малого підприємництва

Кількісно вимірювана мета:

Кількість та питома вага малих підприємств, які отримали кредит, у загальній кількості малих підприємств, одиниць, %

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

Організаційне забезпечення завдання

1. Створити систему гарантій комерційним банкам щодо кредитування суб'єктів малого підприємництва.

2. Поширити використання можливостей фінансового лізингу та франчайзингу.

3. Збільшити обсяги мікрофінансування та мікрокредитування малого підприємництва.

4. Сприяти венчурному фінансуванню малого підприємництва.

5. Розвивати кредитні спілки як один із додаткових джерел мікрокредитування.

6. Впровадити нові форми кредитування малого підприємництва – спілки взаємного кредитування, ломбарди.

7. Створити регіональні агентства підтримки малого та середнього бізнесу.

8. Забезпечувати державну підтримку кредитування малого бізнесу шляхом створення кредитно-гарантійних установ, кредитних ліній міжнародних банків тощо.

Оперативна мета 1.4.3

Розробити комплексну регіональну програму сприяння розвитку малого підприємництва

Кількісно вимірювана мета:

 1. Кількість розроблених комплексних регіональних програм, за районами, одиниць

 2. Питома вага підприємців, що отримали підтримку з боку регіональних програм, у загальній чисельності підприємців регіону, за районами, %

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

1. Провести комплексне дослідження та організувати моніторинг стану розвитку малого підприємництва в регіоні.

2. Провести аналіз чинників, що впливають на розвиток малого підприємництва (нормативно-законодавчі, фінансові, організаційні, кадрові, інформаційні, методичні, інфраструктурні тощо).

3. Розробити регіональну програму сприяння розвитку підприємництва та організувати постійний контроль за їх виконанням з боку місцевих органів влади.

Стратегічний напрям №2

Мінімізувати ризики безробіття у депресивних районах та ризики від впливу інших негативних чинників

Оперативна мета 2.1

"Оздоровлення" депресивних регіонів

Оперативна мета 2.2

Створити умови для запобігання вивільненню робочої сили з підприємств у разі їх банкрутства внаслідок участі України в СОТ

Оперативна мета 2.1

Оздоровлення* депресивних регіонів

Кількісно вимірювана мета:

 1. Кількість депресивних регіонів, в яких якість життя мешканців поліпшено до середнього рівня у країні

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

1

2

3

4

На державному рівні

1. Визначити критерії** та принципи формування державного переліку депресивних регіонів і міст-претендентів на отримання спеціальної та додаткової підтримки з Державного бюджету для проведення їх соціально-економічного та екологічного оздоровлення, включаючи методи “розвантаження”.

2. Визначити цілі та принципи надання спеціальної та додаткової державної підтримки.

3. Розробити механізм надання підтримки регіонам та містам, стан яких можна оцінити як особливо кризовий, що невпинно погіршується та нездатний до поліпшення***.

4. Підготувати процедуру тендерного відбору депресивних територій та міст з метою їх пріоритетного фінансування з Державного бюджету.

5. Розробити державні програми щодо оздоровлення депресивних територій та міст.

6. З метою ліквідації негативних наслідків закриття шахт у шахтарських містах необхідно:

 • надавати упереджувальні консультаційні послуги працівникам шахт і підприємств, що їх обслуговують, у разі запланованого скорочення штатів;

* Під оздоровленням слід розуміти систему заходів адміністративно-правового, фінансового та соціально-економічного характеру, яка забезпечує приведення до структурно-кількісної взаємовідповідності основних параметрів життєдіяльності регіону: робочих місць, кадрів, промислової та житлово-комунальної інфраструктури.

** До критеріїв депресивності слід віднести темпи, масштаби та тривалість спаду виробництва, зниження рівня життя населення (рівень бідності, рівень безробіття), негативні зміни в екології та неможливість вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем регіонів власними силами внаслідок нестачі необхідних коштів.

*** Оздоровлення, перш за все, передбачає “розвантаження” депресивних регіонів від господарсько неефективних та соціально надлишкових об'єктів, а також незайнятого населення, створення умов щодо залучення ефективного підприємництва на ринкових засадах.

1

2

3

4

- створити в обласних центрах зайнятості "шахтарських" регіонів відділ з регулювання трудової міграції населення з метою вивчення кон'юнктури ринку праці у містах і селищах країн близького та далекого зарубіжжя та інформаційного забезпечення населення через комп'ютерну мережу країни, передбачивши збільшення штатного розкладу цих центрів зайнятості;

На рівні міст та районів

1. Доручити відповідним органами виконавчої влади на містах вивчити потенційні можливості збереження старих і створення нових робочих місць у вугільних регіонах та розробити програму їх формування, яка включатиме: інформаційну базу щодо структури зайнятості (регіональну, галузеву, професійно-кваліфікаційну, статевовікову тощо) та загальної потреби населення у робочих місцях; основні напрями сприяння зайнятості виходячи із загальноекономічних вимог до структури зайнятості; пріоритетні напрями розвитку галузей економіки та соціально-економічного потенціалу регіону; інвестиційний та фінансовий механізм створення робочих місць на базі широкого розвитку суб'єктів малого підприємництва.

2. Доручити відповідним місцевим органам влади вивчити трудову мотивацію вивільнюваних шахтарів і розробити заходи щодо професійної орієнтації та підготовки (перепідготовки) колишніх працівників шахт, створення нових робочих місць з урахуванням їх професійної мобільності.

3. Доручити відповідним регіональним та місцевим органам влади здійснювати підбір перспективних професій, за якими ведеться перенавчання та перепідготовка вивільнюваних шахтарів, виходячи з аналізу наявних вакансій на ринку праці вугільних регіонів.

4. Органам регіонального управління разом з іншими зацікавленими організаціями розробити програми розвитку трудової маятникової та стаціонарної міграції зі зміною постійного місця мешкання до праценедостатніх регіонів України та із забезпечення розвитку вахтового методу із зазначенням джерел та обсягів їх фінансування.

5. Органам виконавчої влади створити регіональні системи моніторингу трудової міграції, обліку громадян, які покинули межі регіону та країни, Іnternet-портали з інформацією про трудову міграцію та вакансії у вугільних областях.

6. Разом з міськими (районними) центрами зайнятості населення, іншими профільними органами управління розглянути комплекс проблем, пов'язаних із фінансуванням будівництва нових будинків у містах та в сільській місцевості, розширенням мережі шосейних шляхів між малими містами, селищами та селами для стимулювання вивільнюваних шахтарів і членів їх сімей до зміни місця мешкання, а також розвитку трудової маятникової міграції та вахтового методу.

7. Обладміністрації узгоджувати плани будівництва нових будинків і шосейних шляхів з центрами зайнятості населення щодо перекваліфікації гірників (робітників з видобутку вугілля, прохідників, електрослюсарів тощо) на будівельно-шляхові роботи.

8. Розробити заходи щодо стимулювання фермерства та малого підприємництва в сільській місцевості на базі місцевих природних і сировинних ресурсів із зазначенням джерел фінансування як упереджувального заходу для подальшого працевлаштування вивільнених шахтарів.

9. Місцевим органам влади розробити програму компенсації збитків сім'ям працівників вугільних підприємств, що втратили роботу внаслідок реструктуризації вугільної галузі, із забезпеченням контролю за наданням компенсацій, витратами на соціально виправдані цілі (навчання і перенавчання, підтримка здоров'я, працевлаштування, підприємництво, ремонт і будівництво житла тощо).

Оперативна мета 2.2

Створити умови для запобігання вивільненню робочої сили з підприємств у разі їх банкрутства внаслідок участі України в СОТ

Кількісно вимірювана мета:

 1. Питома вага працевлаштованих працівників, вивільнених з підприємств, що збанкрутіли після вступу України до СОТ, до загальної кількості вивільнених працівників з цієї причини, %

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування,

тис. грн..

1

2

3

4

1. Розробити критерії та методику оцінки ступеня конкурентоспроможності та фінансової стійкості підприємств різних видів економічної діяльності в умовах, що виникають внаслідок участі України в СОТ.

2. Провести обстеження та виявити галузі та підприємства з визначенням орієнтовної кількості працюючих, вивільнених з підприємств, що збанкрутують під час членства України до СОТ, за окремими, видами економічної діяльності та районами регіону.

3. Провести дослідження з диверсифікації та перепрофілювання підприємств, що виявляться неконкурентоспроможними, з аналогічними зарубіжними підприємствами під час членства України в СОТ.

4. Розробити концепцію перебудови системи надання дотацій та субсидій окремим видами економічної діяльності економіки відповідно до критеріїв угоди СОТ про субсидії та компенсаційні заходи.

5. Передбачити розбудову центрів професійної перепідготовки вивільнюваних працівників з підприємств, що збанкрутили внаслідок членства України в СОТ, на базі системи закладів профтехосвіти.

6. Розробити комплекс заходів щодо підвищення мобільності робочої сили, а саме:

 • поширити інформацію про стан регіональних ринків праці, заохочення працевлаштування працівників з депресивних регіонів, підвищити гнучкість ринків нерухомості тощо;

 • стимулювати розвиток бізнесу та індивідуального підприємництва, насамперед у виробничий сфері та сфері побутових послуг (туризм та готельне господарство), а також у фермерському господарстві;

7. Продовжити роботу щодо подальшої розбудови системи громадських робіт, які здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

8. Провести комплексні дослідження наслідків від членства України в СОТ на рівні районів і відповідно до отриманих висновків розробити програми заходів щодо запобігання негативним наслідкам членства України в СОТ (особливо у соціальній сфері).

9. Запровадити моніторинг виконання програми заходів щодо запобігання негативним наслідкам під час членства України в СОТ.

10. Підвищити ефективність взаємодії органів соціального партнерства, державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-структур, наукових шкіл, недержавних організацій, профспілок на етапах оцінки наслідків від членства України в СОТ, розробки та реалізації Програми.

11. Забезпечити інформування громадськості про зиски та прогнози від членства України в СОТ.

Стратегічний напрям №3

Вирішити проблеми, пов'язані з безробіттям, та вдосконалити систему працевлаштування незайнятого працездатного населення

Пріоритетна мета 3.1

Запровадити нові сучасні підходи щодо вирішення проблем зайнятості населення з урахуванням процесів з реформування агропромислового комплексу

Пріоритетна мета 3.2

Сприяти організації підготовки та перепідготовки кадрів у відповідності до потреб ринку праці

Оперативна мета 3.1.1

Підвищити ефективність заходів і програм, спрямованих на створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення

Оперативна мета 3.2.1

Створити умови для досягнення відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури підготовки кадрів у навчальних закладах потребам ринку праці

Оперативна мета 3.1.2

Створити умови для досягнення відповідності між попитом та пропозицією кадрів на регіональних ринках праці

Оперативна мета 3.2.2

Вжити заходів щодо удосконалення організації підготовки кадрів із числа безробітних за сприянням регіональних центрів зайнятості

Оперативна мета 3.1.3

Забезпечити доступність та якість інформаційних послуг населенню щодо працевлаштування, а підприємствам і організаціям - щодо підбору кадрів, які надаються регіональними та базовими центрами зайнятості

Пріоритетна мета 3.1 – Впровадити нові сучасні підходи щодо вирішення проблем зайнятості населення з урахуванням процесів реформування агропромислового комплексу

Оперативна мета 3.1.1Підвищити ефективність заходів і програм, спрямованих на створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення

Кількісно вимірювана мета:

1. Кількість новостворених робочих місць, тис од.

2. Кількість зайнятих в особистому селянському господарстві, тис.осіб.

3. Рівень зайнятості населення, %

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

1. Визначити пріоритетні напрями розвитку економіки регіону для реалізації інвестиційних проектів та включення заходів до державних, галузевих та регіональних програм підтримки Програми, які фінансуються за рахунок Державного та регіонального бюджетів; визначити галузеві пріоритети створення нових робочих місць

2. Розробити фінансові програми, які стимулюють розвиток споживчих галузей промисловості, сфери послуг, інших видів негосподарської діяльності та підприємництва, що передбачають створення нових робочих місць

3. Вирішити на державному рівні питання щодо скорочення процедур реєстрації суб'єктів господарювання в сільському господарстві та на підприємствах сфери обслуговування, спрощення сфери оподаткування і звітності, надання субсидій приватним сільгоспвиробникам, які беруться за налагодження виробництва продукції чи надання побутових послуг мешканцям села

4. Передбачити в Програмі зайнятості населення заходи щодо:

 • створення умов для розвитку особистого підсобного господарства як одного із найважливіших чинників зниження рівня безробіття на селі;

 • підтримки та розвитку малого бізнесу як одного із чинників, що сприяє збільшенню робочих місць;

 • підтримки організації на селі обслуговуючих кооперативів та комбінатів побутових послуг;

 • сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, приватного виробництва сільгосппродукції;

 • відродження та розвитку національних та народних промислів (зокрема гончарно-керамічного виробництва) та рекреації з використанням природних ресурсів регіону (глини, мінеральної води, екологічно чистого середовища)

5. Розширити практику створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Оперативна мета 3.1.2 – Створити умови для досягнення відповідності між попитом та пропозицією кадрів на місцевих ринках праці

Кількісно вимірювана мета:

Питома вага працевлаштованих за отриманою професією, %

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

1. Створити умови для профорієнтації молоді на професії ринкового спрямування з урахуванням заходів щодо реформування економіки

2. Створити громадський Центр з профорієнтації та працевлаштування молоді із залученням до його роботи голів місцевих органів виконавчої влади, роботодавців, директорів загальноосвітніх шкіл, директорів навчальних закладів профтехосвіти, працівників установ соціального захисту тощо

3. Вести спрямовану профорієнтацію та популяризувати професії, пов'язані із зайнятістю у реальному секторі економіки

4. Ввести в практику роботи регіонального та базових центрів зайнятості проведення зустрічей з випускниками загальноосвітніх шкіл, учнями навчальних закладів профтехосвіти з питань стану сучасного ринку праці, основ започаткування своєї власної справи та інших загальних питань орієнтації молоді у кон'юнктурі сучасного ринку праці

5. Здійснювати аналіз попиту та пропозиції кадрів за професіями та спеціальностями на ринку праці району з подальшим вжиттям заходів щодо досягнення балансу

Оперативна мета 3.1.3 – Забезпечити доступність та якість інформаційних послуг населенню щодо працевлаштування, а підприємствам та організаціям  щодо підбору кадрів, які надаються обласним та місцевими центрами зайнятості

Кількісно вимірювана мета:

1. Кількість інформаційних та інших послуг нового типу з питань працевлаштування населення, од.

2. Рівень працевлаштування населення за сприянням районного центру зайнятості, %

Завдання

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування,
тис. грн.

1

2

3

4

1. Розвивати та удосконалювати існуючу інформаційну базу вакансій шляхом постійного оновлення інформації щодо умов праці та можливостей працевлаштування, навчання та перенавчання населення, що шукає роботу

2. Забезпечити вільний доступ до інформаційної бази вакансій населення, що шукає роботу, та роботодавців, для чого створити у великих населених пунктах при селищних та сільських радах інформаційні пункти центру зайнятості

3. Створити мережу мобільних інформаційних послуг для обслуговування населення та роботодавців у віддалених районах, включивши до неї інформацію про можливість отримання професії у навчальних закладах профтехосвіти регіону, навчання та перенавчання за сприянням центру зайнятості, працевлаштування у межах регіону та на підприємствах і в організаціях області, якісний та кількісний склад пропозиції робочої сили тощо

4. Використовувати для доведення інформації щодо потреби та пропозиції робочої сили, можливостей навчання та перенавчання тощо до користувачів інформації постійно діючі рубрики на обласному телебаченні, місцевому радіо, у друкованих виданнях

5. Стимулювати розвиток ефективних зв’язків між регіональним центром зайнятості населення та роботодавцями з питань підбору кадрів та оновлення вакансій

6. Регулярно вивчати громадську думку щодо якості послуг, які надаються регіональними та базовими центрами зайнятості, з наступним вжиттям заходів щодо їх удосконалення

Пріоритетна мета 3.2 – Сприяти організації підготовки та перепідготовки кадрів у відповідності до потреб ринку праці

Оперативна мета 3.2.1 – Створити умови для досягнення відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури підготовки кадрів у навчальних закладах потребам ринку праці

Кількісно вимірювана мета:

1. Питома вага випускників навчальних закладів за отриманою професією, %

2. Питома вага працевлаштованих за отриманою професією за сприянням центру зайнятості, %

Завдання

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування,
тис. грн.

1. Проводити аналіз відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури підготовки кадрів у навчальних закладах потребам ринку праці з наступним внесенням відповідних коректив

2. Визначити перелік пріоритетних професій для сфер економіки регіону для встановлення пріоритету бюджетного фінансування підготовки кадрів у навчальних закладах регіону

3. Створити умови, за яких підготовка кадрів у навчальних закладах регіону за бюджетним фінансуванням здійснювалася тільки за умов потреби галузей економіки у цих професіях

4. Вивчати потребу сфер економіки регіону у кадрах за новими кон’юнктурними професіями з метою коригування професійної структури підготовки кадрів у навчальних закладах регіону

5. Розробити програму підготовки у навчальних закладах регіону фермерів та фахівців з організації та ведення господарства як основи для розвитку самозайнятості населення

Оперативна мета 3.2.2 – Вжити заходів щодо удосконалення організації підготовки та перепідготовки кадрів із числа безробітних за сприянням обласного та місцевих центрів зайнятості

Кількісно вимірювана мета:

1. Чисельність підготовлених працівників за сприянням центрів зайнятості, тис. осіб

2. Питома вага працівників, підготовлених за сприянням центру зайнятості, працевлаштованих за отриманою професією, %

Завдання

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування,
тис. грн.

1 Організовувати підготовку та перепідготовку незайнятого населення за сприянням центрів зайнятості у відповідності до потреб сфер економіки області, роблячи при цьому акцент на:

* навчанні мешканців основам бізнесу у ринкових умовах господарювання;

* навчанні та перенавчанні безробітних, особливо молоді, професіям пріоритетного профілю, які забезпечують розвиток підприємницької діяльності та орієнтують на самозайнятість

2. Створити при центрах зайнятості бізнес-інкубатори чи інші установи, які б надавали безробітним, бажаючим відкрити свою власну справу, консультативні та маркетингові послуги та послуги з навчання основам бізнесу, маркетингу, продажу, реклами, організації власного господарства

3. Розширити практику організації підготовки та перепідготовки кадрів на підприємствах та в організаціях за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, зокрема випускників загальноосвітніх шкіл, випускників ПТУ, які не працевлаштувалися за набутою професією, осіб, які тривалий час не працювали за отриманою професією

Перелік використаних джерел

1 Гнибіденко І.Ф. Соціальна безпека: теорія та українська практика. / Монографія. КНЕУ. 2006. – 289с.

2 Гнибіденко І.Ф. Соціально-економічні проблеми зайнятості і соціального захисту населення в аграрному секторі економіки України. – К.: Соцінформ. 2002. – с.336.

3 Мельник С.В. Вплив вступу України до СОТ на розвиток соціально-трудових відносин. / Вісник СНУ ім. В. Даля, Луганськ, 2004. - №1 (71).

4 Мельник С.В., Додонов О.В., Матросов В.Д. Створення нових робочих місць в Україні. / Нормативне та виробничо-практичне видання за ред. к.е.н. С.В. Мельника. – Луганськ, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, 2005. – 143с.

5 Мельник С.В. Освітньо-професійні стандарти у контексті реформування системи підготовки кадрів. / Монографія. В-во ТОВ "Віртуальна реальність", Луганськ, 2004. – 278с.

6 Методичні рекомендації щодо визначення вартості створення нових робочих місць (проект). – Луганськ, ДУ НДІ СТВ Мінпраці України, 2005. – 16с.

7 «Стратегія розвитку міста Антрацита на 2004-2014 роки». – Луганськ, ДУ НДІ СТВ Мінпраці України, 2004. – 263с.

8 «Стратегія соціально-економічного розвитку Білокуракинського району на 2005-2015 роки». – Луганськ, ДУ НДІ СТВ Мінпраці України, 2004. – 192с.

Методичні рекомендації щодо розробки програми створення робочих місць в регіоні та напрямів її реалізації

Редактор-коректор: Ю. Косинська

Комп'ютерний набір: А. Жиліна

Видавництво Державна установа

Науково-дослідний інституту

соціально-трудових відносин (ДУ НДІ СТВ)

91055 м. Луганськ, вул. Луначарського, 91,

факс+38 0642 58 46 85, тел. +38 0642 58 63 56,

E-mail: lir@

http://www.lir.lg.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавництв, виготівників і розповсюджувачів видавничої

Продукції Серія ДК, № 3875 від 07.09.2010 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 2. Європейська соціальна хартія (переглянута) Перша національна доповідь Уряду України щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)

  Документ
  З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та здорові умови праці, Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:
 3. В умовах значної регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів держава повинна виконувати функції вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів

  Документ
  Озвучені Президентом України 4 березня 2012 року на розширеному засіданні Уряду соціальні ініціативи є як вкрай нагальними, своєчасними, так і складними за своїм змістом, обсягами, термінами виконання.
 4. Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Львові Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період

  Документ
  У аналітичній доповіді оцінено сучасний стан конкурентоспроможності західних регіонів України (на прикладі Львівської області). Виявлено структурно-системні характеристики, оцінено просторово-секторальну конкурентоспроможність регіону.
 5. Стратегічний розвиток регіону організаційно-правові форми розробки та реалізації стратегії розвитку регіону

  Лекция
  Розробка та реалізація стратегій соціально-економічного розвитку регіону (далі – ССЕРР) не можлива без урахування принципу політико-правової спрямованості,

Другие похожие документы..