Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
к сотрудничеству и кооперации усилий участников программ поддержки и практической реализации авторизованных социально важных академических инициатив ...полностью>>
'Рабочая программа'
Курс радиофизики и электроники является одним из основных, обеспечивающих профессиональную подготовку физика. Особенно важен он для овладения основам...полностью>>
'Документ'
По итогам 2001 года, внешнеторговый оборот Красноярского края снизился на 5% по сравнению с 2 годом из-за уменьшения экспортной составляющей. В 2001 г...полностью>>
'Доклад'
Хинт Йоханнес Александрович «Об основных проблемах механической активации» (1977 год, 14 страниц; 1975 года, 18 страниц). Оба издания идентичны. Печа...полностью>>

Методичні рекомендації щодо розробки програми створення робочих місць в регіоні та напрямів її реалізації Луганськ 2011

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Для подолання цього негативного явища в розрізі реалізації Програми необхідно враховувати як суто соціально-трудові характеристики окремого регіону (головною із яких є показник "Рівень безробіття"), так і якісні характеристики регіонального ринку праці (професійна, вікова та освітня структури зайнятості).

Створити висококваліфіковані робочі місця, за рахунок яких виникне можливість підвищити конкурентоспроможність як самої робочої сили, так і продукції, яку ця "сила" виробляє, та послуги, які вона надає, можна через усунення регіональної диференціації зайнятого населення за групами робітничих професій. З цієї точки зору необхідно вирішити завдання із зниження питомої ваги ручної праці та скорочення обсягів некваліфікованої праці робітників. Для цього державні інвестиції мають спрямовуватися , у першу чергу, до тих територій регіону, де питома вага робітничих професій найбільша.

Створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості молоді та осіб у найбільш працездатному віці (від 30 до 49 років) повинно ґрунтуватися на залученні державних та стимулюванні притоку іноземних інвестицій до тих районів та міст регіону, де серед зайнятого населення найбільша питома вага саме цієї категорії працюючих.

Не менш важливим показником, який необхідно враховувати під час створення робочих місць, є "Кількість зайнятих громадян, які мають вищу освіту" (тобто чисельність осіб з усіма видами вищої освіти на 1000 зайнятих).

Таким чином, із урахуванням головного соціально-трудового показника (рівень безробіття) та якісних характеристик (професійна, вікова та освітня структура зайнятості) можна зробити балову оцінку розподілення нових робочих місць у регіональному розрізі.

Для цього розраховується балова оцінка рівня потреб районів та міст регіону в державних та іноземних капіталовкладеннях.

Таблиця 8 Балова оцінка рівня регіонів області щодо потреби у державних та іноземних капіталовкладеннях для створення нових робочих місць

Регіон (адміністративний район, місто обласного підпорядкування області)

За показником "Рівень безробіття"*,

(Рб)

За показником диференціації зайнятого населення за групами робітничих професій (професійна структура зайнятості)**

За показником диференціації зайнятої молоді (вікова структура зайнятості)***

За показником диференціації зайнятого населення за рівнем вищої освіти (освітній рівень зайнятості)****

Середній бал (гр.2+гр.3+

гр.4+гр.5):4

Загальний рейтинг потреби

Пояснення до таблиці 8

* Кількість балів за показником "Рівень безробіття" визначено таким чином:

1)- максимальний рівень безробіття у базовому році становив n;

- середній рівень безробіття в регіоні у базовому році – %;

- перевищення середнього рівня безробіття =n % ;

- при розподіленні регіонів, в яких рівень безробіття більше середнього, суму балів визначено із "шагом" n = % ;

У відповідності до рівня безробіття райони та міста регіону розбито на п’ять груп із відповідним "шагом".

2) - максимальний рівень безробіття у базовому році становив __%;

- середній рівень безробіття в регіоні у базовому році = n %;

- перевищення середнього рівня безробіття = n% ;

- при розподіленні районів та міст регіону, в яких рівень безробіття більше середнього, суму балів визначено із "шагом"= n % за 5-ти баловою системою ;

3) суму балів за показником "Рівень безробіття" (Рб.) визначено як середню кількість балів:

Рб. району/міста

** Кількість балів за показником регіональної диференціації зайнятого населення за групами робітничих професій визначено так:

п`ять балів – регіони, де некваліфікована робоча сила складає понад 70,1%;

чотири – від 65,1 до 70,0%;

три – від 60,1 до 65,0%;

два – від 51,1 до 60,0%;

один – до 50,0%.

***Кількість балів за показником регіональної диференціації зайнятості молоді та осіб у найбільш працездатному віці ( від 30 до 49 років) визначено так:

п`ять балів – регіони, де питома вага молоді та осіб у віці від 30 до 49 років складає понад 80,1%;

чотири бали – від 78,1 до 80,0%;

три бали – від 75,1 до 78,0%;

два бали – від 70,1 до 75,0%;

один бал – до 70,0%.

****Кількість балів за показником регіональної диференціації за рівнем вищої освіти (осіб з усіма видами вищої освіти на 1000 зайнятих) визначено так:

п`ять балів – райони та міста, де кількість зайнятих з вищою освітою понад 551 особи на 1000 зайнятих;

чотири бали – 501-550;

три бали – 451-500;

два бали – 401-450;

один бал – 351-400;

нуль балів – до 350.

Слід ураховувати, що при розрахунках рейтингу потреб регіону у залученні державних та іноземних капіталовкладень для створення нових робочих місць необхідно визначити такі обґрунтування:

- у більшості випадків загальна потреба збігається із рівнем безробіття та необхідністю скорочення ручної (некваліфікованої) праці робітників;

- всі регіони, які увійшли до груп з високою потребою у капіталовкладеннях (з І по ІV), мають достатній потенціал трудових ресурсів, що підтверджується високим показником зайнятості молоді;

- жоден із регіонів, які мають загальний високий рейтинг потреби у капіталовкладеннях та увійшли до І-ІV групи, не мають достатньої кількості працівників із вищою освітою серед офіційно зайнятих;

- для створення нових робочих місць для задоволення потреб регіонів з високими рейтингами (з І по ІV), поруч із капіталовкладеннями в основні фонди, матимуть місце значні капіталовкладення у підготовку та перепідготовку кадрів.

Поруч із показниками, на підставі яких визначено рейтинги потреби районів та міст регіону у державних та іноземних капіталовкладеннях для створення нових робочих місць (див. Табл.8), додатково необхідно враховувати, як проаналізовані в попередніх розділах показники на регіональному рівні ("Обсяг виробництва", "Рівень заробітної плати", "Навантаження сфери виробництва на навколишнє середовище"), так і регіональну диференціацію окремих складових: економічних (обсяг промислового виробництва на одну особу, наявність транспортної, комунікаційної тощо інфраструктур); соціально-трудових (рівень доходу, пільг, інших видів допомоги тощо); екологічних (наслідки від "антирегіональної" ліквідації шахт, закриття підприємств ВПК тощо); економіко-географічних (наявність сировинної бази для виробництва, близькість до кордонів та вигідність розташування для розвитку міжнародних зв`язків тощо).

Аналіз перелічених показників та параметрів дозволяє розподілити поселення на ті, що вкрай потребують державних та іноземних капіталовкладень, та ті, що можуть самостійно вирішувати проблему створення нових робочих місць з урахуванням ступеня їх саморозвитку.

До першої групи (ті регіони та поселення, що потребують капіталовкладень) слід віднести:

 • малі та середні міста, що невиправдано постраждали від ліквідації шахт, які були для них містоутворюючими та життєзабезпечуючими підприємствами. Без прямого спеціалізованого державного інвестування у разі реалізації Програми майже всі ці міста перетворяться на депресивні селища;

 • малі та середні міста з моногалузевою структурою зайнятості (крім вугільних), де практично згорнуто промислову діяльність.

До другої групи (ті регіони та поселення, що мають достатній рівень для саморозвитку) можна віднести:

 • розвинуті промислові міста;

 • міста, в яких багатофункціональна структура зайнятості, та рівень привабливості яких для іноземних інвестицій достатньо високий;

 • екологічно чисті регіони, в яких достатньо природних ресурсів для розвитку харчової промисловості за рахунок іноземних інвестицій.

1.4 Принципові умови щорічної реалізації Програми

1. Проведення аналізу реалізації шляхів та напрямів створення нових робочих місць у регіоні має відпрацювати методичні підходи як до визначення кількості робочих місць за видами економічної діяльності, так і структури розподілення нових робочих місць у регіональному розрізі. У той самий час у функціональному розрізі повинні бути визначені сегменти ринку за видами економічної діяльності та регіональною ознакою, в яких без капіталовкладень з боку держави та (або) створення сприятливого інвестиційного клімату реалізація Програми унеможливлюється.

2. Для підвищення рівня ефективності реалізації Програми кількість робочих місць розраховується з урахуванням:

 • необхідності державних капіталовкладень та створення умов для залучення інвестицій;

 • необхідності удосконалення "повної" зайнятості без додаткових капіталовкладень;

 • можливості застосування тимчасової праці найманих працівників;

 • додаткових умов, які необхідно врахувати під час реалізації Програми (зокрема, "детіньозація" ринку праці).

3. Відбудована принципова схема створення нових робочих місць, що враховує велику кількість чинників (економічних, соціально-трудових, екологічних, географічних та культурних), має забезпечити як зростання економічного розвитку регіону в цілому, так і усунути існуючі диспропорції на повному ринку праці та знизити рівень фактичного безробіття.

У Таблиці 9 відбивається кількість нових робочих місць за джерелами фінансування та ступенем участі держави, формами забезпечення зайнятості, додатковими умовами підвищення ефективності реалізації Програми.

Таблиця 9 Орієнтовна кількість нових робочих місць за ступенем участі держави, формами зайнятості, додатковими умовами реалізації Програми

Види економічної діяльності, які визначені, як імовірні, для створення нових робочих місць

Кількість нових робочих місць, тис.од.

Кількість робочих місць, легалізованих на ринку праці, тис.од..******

Усього нових робочих місць за всіма формами інвестування та організації, тис.од.

За рахунок державних капіталовкладень та створення умов з боку держави для залучення зовнішніх та приватних інвестицій

Без додаткових державних капіталовкладень

забезпечення "повної" зайнятості*

забезпечення тимчасової зайнятості**

забезпечення "повної" зайнятості шляхом удосконалення організації праці***

забезпечення тимчасової зайнятості****

Сільське господарство, лісове та рибне господарство

Промисловість

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту; готелі та ресторани

Транспорт і зв`язок

Фінансова діяльність

Операції з нерухомістю

Охорона здоров`я та соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послуги

Всього треба створити робочих місць

Вихідні джерела для Таблиці 9

*Дані Таблиці 5

** Дані Таблиці 6

***Дані Таблиці 5

****Дані Таблиці 6

*****Дані Таблиці 7.

4. З визначеної кількості нових робочих місць не менше 50,0% мають складати прямі державні капіталовкладення, 40,0% робочих місць мають створюватися як за рахунок стимулювання інвесторів до капіталовкладень, так і за рахунок опосередкованої підтримки діючих підприємств (пом`якшення митного режиму та спрощення зовнішньоекономічної діяльності, державні замовлення на виготовлення продукції, пільгове оподаткування тощо).

5. Що стосується решти 10,0% нових робочих місць, то їх створення залежить від удосконалення контролюючих функцій державних (регіональних) органів влади за такими напрямами:

а) підвищення рівня організації праці на підприємствах промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку (недопущення штучного заниження заробітної плати найманих працівників, контроль за використанням основних виробничих потужностей, сприяння підприємствам у можливості отримувати додаткові замовлення на виготовлення продукції, виконання будівельних підрядних робіт та надання транспортних послуг тощо);

б) удосконалення обліку працівників, зайнятих в усіх видах економічної діяльності та на підприємствах усіх форм власності та виведення частки працівників із "неофіційної" зайнятості ("детіньозація" ринку праці).

6. У держави та регіона може не вистачити коштів для створення всієї кількості нових робочих місць, в яких виникатиме потреба внаслідок зростання безробіття в регіоні. Тому необхідно проаналізувати імовірну кількість тих робочих місць, які можуть бути скорочені під впливом таких чинників:

 • проведення адміністративної, військової, аграрної та інших реформ;

 • наслідки від лібералізації торгівлі, створення рівного конкурентного середовища, в т.ч. від вступу участі у СОТ;

 • скорочення "перевиробництва" закладами освіти, перш за все ВНЗами, кваліфікованих кадрів за професіями, на які низький (відсутній) попит на вітчизняному ринку праці;

 • банкрутство, ліквідація, перепрофілювання ряду підприємств, у т.ч. з акціонерною формою власності, та малого бізнесу;

 • скорочення чисельності працівників бюджетної сфери;

 • повернення частки нелегальних трудових мігрантів на Батьківщину з різних причин (жорсткий візовий та правовий контроль, зниження попиту на робочу силу на відповідних ринках праці, поліпшення соціально-економічного середовища в регіоні тощо).

7. Під час реалізації Програми слід враховувати, та що:

а) створення нових робочих місць має принципову основу та відрізняється від аналогічної політики в країнах Заходу. Там межі розширення зайнятості визначаються обмеженістю ринку, який заповнений товарами (у кількостях, що часто перевищують раціональні норми споживання), що не дозволяє збувати продукцію, яку можна виробити у разі залучення до виробництва усіх бажаючих. Вітчизняне господарство, зі всіма його недоліками, вільне від головного чинника, який стримує зайнятість на Заході – від вичерпаності ємності ринку. Наприклад, насиченість ринку України та її регіонів продовольчими товарами досить далека від раціональних норм споживання. Це стосується і непродовольчих товарів;

б) в Україні та її регіонах існують об`єктивні можливості нарощування ємності товарного ринку, тому саме на цій основі слід розвивати систему створення нових робочих місць. За таких умов так звана "активна політика зайнятості", що використовує громадські роботи та інші форми тимчасової зайнятості, перепідготовку кадрів тощо, за своїм змістом є паліативною і не може забезпечити стійких результатів;

в) створення нових робочих місць повинно відбуватися як за рахунок інвестування, так і за рахунок удосконалення діяльності та підвищення ефективності роботи в тих видах економічної діяльності, де виробляється продукція та забезпечується її транспортування до споживача. З цієї точки зору найбільш привабливими для створення робочих місць є будівництво, промисловість і транспорт;

г) що стосується сфери послуг та визначення її потреби у нових робочих місцях, слід брати за основу європейські соціальні стандарти, тобто кількість (абсолютна / відносна на 1000, 10000 чи 100000 осіб) філій банків, страхових компаній, магазинів, кафе, ресторанів, готелів, спортивних залів, юридичних контор, майстерень з ремонту побутової техніки, комп'ютерної техніки, рекламних агентств та якість послуг, що вони надають.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 2. Європейська соціальна хартія (переглянута) Перша національна доповідь Уряду України щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)

  Документ
  З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та здорові умови праці, Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:
 3. В умовах значної регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів держава повинна виконувати функції вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів

  Документ
  Озвучені Президентом України 4 березня 2012 року на розширеному засіданні Уряду соціальні ініціативи є як вкрай нагальними, своєчасними, так і складними за своїм змістом, обсягами, термінами виконання.
 4. Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Львові Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період

  Документ
  У аналітичній доповіді оцінено сучасний стан конкурентоспроможності західних регіонів України (на прикладі Львівської області). Виявлено структурно-системні характеристики, оцінено просторово-секторальну конкурентоспроможність регіону.
 5. Стратегічний розвиток регіону організаційно-правові форми розробки та реалізації стратегії розвитку регіону

  Лекция
  Розробка та реалізація стратегій соціально-економічного розвитку регіону (далі – ССЕРР) не можлива без урахування принципу політико-правової спрямованості,

Другие похожие документы..