Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Установление порядка и направления использования муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, доходов от сдачи ...полностью>>
'Программа'
Область применения логистики настолько широка, что практически любая организация, занимающаяся бизнесом, и особенно бизнесом во внешнеэкономической с...полностью>>
'Документ'
В соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом Российской Федерации и в целях обследования и выбора земельного участка, согласованию...полностью>>
'Учебник'
Современное российское общество как серьезную проблему переживает возможную смену парадигмы во взаимоотношениях государства и личности, которая заклю...полностью>>

Методичні рекомендації щодо розробки програми створення робочих місць в регіоні та напрямів її реалізації Луганськ 2011

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таким чином, у функціональному розрізі як за рахунок інвестування у створення нових робочих місць, так і за рахунок упорядкування зайнятості на діючих підприємствах (промисловість, будівництво, транспорт і зв`язок та інших відібраних видів економічної діяльності) на підставі максимально ефективного завантаження потужностей та за рахунок вдосконалення організації праці можливо реалізувати Програму створення нових робочих місць та забезпечити заощадливе використання коштів.

5 Після цього визначається кількість нових робочих місць у функціональному розрізі за видами економічної діяльності (Таблиця 4).

Таблиця 4 Розподілення нових робочих місць за видами економічної діяльності у функціональному розрізі (без урахування “тіньового” сектора економіки)

Види економічної діяльності

Робочі місця, створені за рахунок інвестування у будівництво, реконструкцію та надання пільг для залучення інвестицій*, тис.од.

Робочі місця, створені за рахунок упорядкування "повної" зайнятості у галузях виробничого напряму**, тис.од.

Всього створено робочих місць, тис.од. (стовп. 2+стовп.3)

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство

Промисловість

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

Транспорт і зв`язок

Фінансова діяльність

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам

Державне управління

Освіта

Охорона здоров`я та соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послуги

Всього у регіоні

Пояснення до Табл.4

* значення із Табл. 2 (стовп.9;10;11) за видами економічної діяльності;

** розрахунок на підставі значення стовп.2 (Табл.3) та стовп. 5 (Табл.3).

1.1.2 Визначення структури розподілу нових робочих місць за видами (підвидами) економічної діяльності на підставі комплексного аналізу макроекономічних чинників

На підставі проведеного аналізу тенденцій на ринку праці та попереднього визначення привабливості видів економічної діяльності з точки зору створення нових робочих місць необхідно визначити кількість нових робочих місць, необхідних як для підтримки наявних позитивних тенденцій в соціально-економічному розвитку регіону (зростання обсягів виробництва товарів (послуг) за окремими підвидами економічної діяльності, підвищення рівня конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на зовнішньому ринку, поліпшення транспортної та будівельної інфраструктури тощо), так і для подальшого розвитку окремих видів економічної діяльності з урахуванням їх пріоритетності та привабливості.

При цьому враховуються чинники як проаналізовані в попередніх розділах, так і такі, як наприклад, “можливі витрати для створення нових робочих місць, виходячи із рівня технологічності окремої галузі”, “рівень конкурентоспроможності продукції окремої галузі на зовнішньому ринку”, “динаміка обсягів виробництва окремих товарів (робіт, послуг)” тощо. Виходячи з цього, необхідно, перш за все, розроблену структуру розподілення нових робочих місць (див. Табл.4) відкоригувати у відповідності до привабливості видів економічної діяльності в умовах залучення іноземних та вітчизняних інвестицій та інтеграційних процесів. Результати коригування враховуються у Таблиці 5.

Таблиця 5 Коригування структури розподілення імовірності створення нових робочих місць з урахуванням привабливості та видів економічної діяльності

Вид

економічної

діяльності

Кількість робочих місць, розрахованих на підставі аналізу ринку праці, тис.од.

(див.табл.4)

Види (підвиди) економічної діяльності, розташовані за значенням коефіцієнтів імовірності створення нових робочих місць

Відкоригована кількість створених робочих місць у відповідності до отриманих коефіцієнтів за підвидами та видами, тис.од.

висока імовірність,

коеф.=1,05

певна імовірність,

коеф.=1,00

низька імовірність,

коеф.=0,95

дуже низька імовірність,

коеф.=0,9

1

2

3

4

5

6

7

Сільське господарство, лісове та рибне господарство

1. Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

2. Рибне господарство

Сільське господарство та пов'язані з ним послуги

-

-

Промисловість

1. Харчова промисловість,

у т.ч.

тютюнова промисловість

2. Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води

3. Фармакологічна промисловість

1. Літакобудування

2. Суднобудування

3. Сільськогоспо-

дарське машинобудування

4. Металургія та оброблення металу

5. Хімічна та нафтохімічна промисловість

6. Виробництво інших неметалевих виробів

7. Виробництво будівельних матеріалів

1. Горілчана промисловість

2. Виробництво коксу та нафтоперероблення3. Машинобудування гірничої техніки

4. Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість, видавнича справа

1. Цукрова промисловість

2. Автомобілебудування

3. Радіоелектронна промисловість

4. Легка промисловість

5. Виробництво деревини та виробів з деревини

Продовження Таблиці 5

1

2

3

4

5

6

7

Будівництво

Будівництво в цілому,

в т.ч.:

будівництво шляхів

-

-

-

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту

-

1. Оптова та роздрібна торгівля в цілому

2. Готелі та ресторани

-

-

Транспорт і зв'язок

1. Телекомунікації

2. Послуги у сфері інформаційних технологій

3. Допоміжні транспортні послуги

4. Авіаційний транспорт

1. Залізничний транспорт

2. Трубопровідний транспорт

1. Морський транспорт

2. Автомобільний транспорт

1. Поштовий зв`язок

Фінансова діяльність

-

1. Страхові послуги

1. Банківські послуги

-

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам

-

1. Операції з нерухомістю в цілому

2. Ріелтерські послуги

-

-

Державне

управління

-

-

Державне управління в цілому

-

Освіта

-

-

1. Освітянські послуги

2. Наука і науково-дослідна діяльність

-

Охорона здоров'я та соціальна допомога

Соціальні послуги

-

Медичні послуги

-

Колективні, громадські та особисті послуги

1. Колективні, громадські та особисті послуги в цілому, в т.ч.:

діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту

2. Туристичні послуги

3. Консультативно-експертні послуги

4. Охорона навколишнього середовища

-

-

-

Всього за видами економічної діяльності

-

-

-

-

Пояснення до Таблиці 5

**Коефіцієнти імовірності розраховані на 2012-2013 роки

* Відкориговану кількість створених робочих місць (N прив.) у відповідності до отриманих коефіцієнтів за видом економічної діяльності (стовп.7) визначено як: Nприв.=Nmin/ Nmах×Σ[(Nкоеф. 1,05)×( Nкоеф. 1,00) )×( Nкоеф. 0,95) )×( Nкоеф. 0,90)], тис.р.м.

де N – кількість робочих місць, розрахованих на підставі аналізу ринку праці (стовп.2);

Σкоеф. – кількість набраних балів за підвидами (галузями), які розташовані за відповідними коефіцієнтами привабливості

За даними Таблиці 5 урахуються суто економічні тенденції, що впливають на процес створення робочих місць, які дозволяють більш чітко визначити його імовірність. У цьому випадку оцінка імовірності дозволяє визначити ті види (підвиди) економічної діяльності, в яких нові робочі місця не повинні створюватися за рахунок державного (прямого або опосередкованого) інвестування.

1.2 Додаткові умови реалізації Програми

Як було відзначено, для реалізації Програми необхідно врахувати окремі аспекти створення нових робочих місць у функціональному розрізі. Функціональний аналіз дозволяє на підставі реалізації Програми забезпечити, як розвиток самої сфери зайнятості, так і ефективність, обґрунтованість та ощадливе використання державних коштів для створення нових робочих місць.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу визначаються перспективні види економічної діяльності. У цьому процесі забезпечення контролю за працевлаштуванням та ступінь втручання регіональної влади повинна бути зорієнтовано не на інвестування, а на упорядкування ефективної зайнятості на містоутворюючих та стратегічно важливих для економіки регіону підприємствах шляхом удосконалення організації праці та впровадження багатозмінного та інших гнучких режимів праці, максимально ефективного завантаження виробничих потужностей тощо. Тобто, політика регіональної влади на цьому шляху повинна чітко визначити механізм стимулювання (а в окремих випадках і контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання щодо підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці та виробництва.

Іншим напрямом подолання безробіття повинно бути:

 • застосування тимчасової зайнятості шляхом "точкової" підтримки виконання визначених обсягів робіт;

 • зростання зайнятості шляхом удосконалення обліку зайнятих працівників в усіх видах економічної діяльності та виведення частки працівників із "неофіційної" зайнятості ("детіньозація" ринку праці).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 2. Європейська соціальна хартія (переглянута) Перша національна доповідь Уряду України щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)

  Документ
  З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та здорові умови праці, Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:
 3. В умовах значної регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів держава повинна виконувати функції вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів

  Документ
  Озвучені Президентом України 4 березня 2012 року на розширеному засіданні Уряду соціальні ініціативи є як вкрай нагальними, своєчасними, так і складними за своїм змістом, обсягами, термінами виконання.
 4. Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Львові Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період

  Документ
  У аналітичній доповіді оцінено сучасний стан конкурентоспроможності західних регіонів України (на прикладі Львівської області). Виявлено структурно-системні характеристики, оцінено просторово-секторальну конкурентоспроможність регіону.
 5. Стратегічний розвиток регіону організаційно-правові форми розробки та реалізації стратегії розвитку регіону

  Лекция
  Розробка та реалізація стратегій соціально-економічного розвитку регіону (далі – ССЕРР) не можлива без урахування принципу політико-правової спрямованості,

Другие похожие документы..