Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
учении оказывают своё влияние на дисцип- лину ученика. Неудачи в учении нередко выступают причиной нарушения порядка.А недисциплинированность школьник...полностью>>
'Закон'
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Федерации профсоюзных организаций Кузбасса (далее - Профсоюзы), Коллегии Администрации Кемеровской об...полностью>>
'Курсовая'
Компьютерная сеть – это совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен между компьютерами в сети без использован...полностью>>
'Задача'
Тема 6 Решение задачи Коши для линейного неоднородного дифференциального уравнения с частными производными второго порядка. Принцип Дюамеля. | | 2009...полностью>>

Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ББК 67.405

Х305.9(4УКР)-32

К 57

Керівник авторського колективу:

доктор юридичних наук, професор

В. I. Прокопенко

Науковий редактор: головний науковий консультант апарату Верховної Ради України, кандидат юридичних наук Лавринчук І. П.

Авторський колектив:

Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А. Ф., д-р економич. наук, проф. — гл. VI; Плахотнікова М. В., канд. економич. наук, доц. — гл. VII; Лавринчук I. П., канд. юрид. наук — гл. VIII; Сивак С. М., канд. юрид. наук, доц. — гл. IX; Гетьманцева Н. Д., канд. юрид. наук, доц. — гл. X; Кульбашная О. А., ст. викл. — гл. XVI-A; Боднарук М. I., канд. мед. наук — гл. XVII; Чанишева Г. I., канд. юрид. наук, доц. — гл. XII; Овчиннікова Г. Ф., канд. юрид. наук, доц. — гл. XIII, XIV; Андрійчук В. В., доц., заслужений юрист України — гл. XVIII

Кодекс законів про працю України: Науково-практич-К 57 ний коментар. — Харків: Консум, 2003. — 832 с. ISBN 966-7920-40-2.

У виданні ведучими фахівцями в області трудового права наведен постатейний науково-практичний коментар Кодекса законів про працю України.

При підготовці коментаря використані останні досягнення науки трудового права, діюче законодавство України за станом на 1 лютого 2003 року, рішення, ухвали та висновки Конституційного Суду України по дотриманню конституційних норм, практика Верховного Суду України по вирішенню трудових спорів.

Коментар розраховані на юрисконсультів, адвокатів, суддів, працівників прокуратури, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, начальників кадрових служб, усіх зацікавлених громадян та фахівців.

ББК 67.405

ISBN 966-7920-40-2

© Прокопенко В. I., Козак 3. Я., Кузнецова Л. О. та ін., 2003

© Спільне колективне підприємство фірма «Консум», 2003

ЗМІСТ

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки

Про затвердження Кодексу законів про працю Української РСР... 17

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

Глава І. Загальні положення....................................................21

Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України..............21

Стаття 2. Основні трудові права працівників..................................26

Стаття 2і. Рівність трудових прав громадян України ...................... 35

Стаття 3. Регулювання трудових відносин......................................37

Стаття 4. Законодавство про працю.................................................39

Стаття 5і. Гарантії забезпечення права громадян на працю...........43

Стаття 7. Особливості регулювання праці деяких категорій

працівників........................................................................47

Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян,

які працюють за межами своїх держав............................51

Стаття 8і. Співвідношення міжнародних договорів про працю

і законодавства України....................................................52

Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю,

які погіршують становище працівників..........................54

Стаття 9і. Додаткові порівняно з законодавством трудові

і соціально-побутові пільги..............................................55

Глава II Колективний договір..............................................56

Стаття 10. Колективний договір.........................................................56

Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів........................ 59

Стаття 12. Сторони колективного договору.....................................62

Стаття 13. Зміст колективного договору............................................68

Стаття 14. Колективні переговори, розробка і укладення

колективного договору, відповідальність за його

виконання..........................................................................77

Стаття 15. Реєстрація колективного договору...................................90

Стаття 16. Недійсність умов колективного договору........................ 93

Стаття 17. Строк чинності колективного договору..........................94

Стаття 18. Поширення колективного договору

на всіх працівників............................................................ 98

Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору..........99

Стаття 20. Звіти про виконання колективного договору................100

Глава III. Трудовий договір.................................................102

Стаття 21. Трудовий договір..............................................................102

Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового

договору.............................................................................Ш

Стаття 23. Строки трудового договору..............................................114

Стаття 24. Укладення трудового договору........................................117

Стаття 24'. Реєстрація трудового договору........................................120

Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового

договору деякі відомості та документи...........................122

Стаття 25і. Обмеження спільної роботи родичів

на підприємстві, в установі, організації.........................123

Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу........................125

Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу.............126

Стаття 28. Результати випробування при прийнятті

на роботу...........................................................................127

Стаття 29. Обов'язок власника або уповноваженого ним

органу проінструктувати працівника і визначити

йому робоче місце............................................................129

Стаття 30. Обов'язок працівника особисто виконувати

доручену йому роботу......................................................130

Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи,

не обумовленої трудовим договором..............................131

Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов

праці..................................................................................131

Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу,

не обумовлену трудовим договором...............................136

Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі

простою.............................................................................137

Стаття 36. Підстави для припинення трудового договору..............139

Стаття 37. Припинення трудового договору з працівником,

направленим за постановою суду на примусове

лікування...........................................................................151

Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного

на невизначений строк, з ініціативи працівника..........152

Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору

з ініціативи працівника....................................................155

Стаття 39і. Продовження дії строкового трудового договору на

невизначений строк.........................................................156

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника

або уповноваженого ним органу.....................................157

Зміст

5

Стаття 41. Додаткові підстави для розірвання трудового

договору з ініціативи власника

або уповноваженого ним органу з окремими категоріями

працівників за певних умов.............................................177

Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі

при вивільненні працівників у зв'язку із змінами

в організації виробництва і праці...................................185

Стаття 42і. Переважне право на укладення трудового договору

уразі поворотного прийняття на роботу........................187

Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника

або уповноваженого ним органу

за попередньою згодою профспілкового органу............188

Стаття 43і. Розірвання трудового договору з ініціативи власника

або уповноваженого ним органу без попередньої

згоди профспілкового органу..........................................195

Стаття 44. Вихідна допомога.............................................................197

Стаття 45. Розірвання трудового договору з керівником

на вимогу профспілкового органу..................................198

Стаття 46. Відсторонення від роботи................................................199

Стаття 47. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу

провести розрахунок з працівником і видати йому

трудову книжку................................................................200

Стаття 48. Трудові книжки................................................................202

Стаття 49. Видача довідки про роботу та заробітну плату..............204

Глава Ш-А. Забезпечення зайнятості вивільнюваних

працівників.........................................................206

Стаття 492. Порядок вивільнення працівників..................................206

Стаття 494. Зайнятість населення.......................................................208

Глава IV. Робочий час........................................................212

Стаття 50. Норма тривалості робочого часу.....................................212

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу..............................214

Стаття 52. П'ятиденний і шестиденний робочий тиждень

та тривалість щоденної роботи........................................217

Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих

і вихідних днів..................................................................220

Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час......................................222

Стаття 55. Заборона роботи в нічний час.........................................224

Стаття 56. Неповний робочий час ....................................................226

Стаття 57. Початок і закінчення роботи...........................................229

Стаття 58. Робота змінами.................................................................232

Стаття 59. Перерви між змінами.......................................................233

Стаття 60. Поділ робочого дня на частини......................................234

Стаття 61. Підсумований облік робочого часу.................................235

Стаття 62. Обмеження надурочних робіт.........................................237

Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт.......................240

Стаття 64. Необхідність одержання дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації

для проведення надурочних робіт...................................242

Стаття 65. Граничні норми застосування надурочних робіт...........243

Глава V. Час відпочинку....................................................245

Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування............................245

Стаття 67. Вихідні дні.........................................................................247

Стаття 68. Вихідні дні на підприємствах, в установах, організаціях, пов'язаних з обслуговуванням населення..........249

Стаття 69. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах,

в установах, організаціях.................................................250

Стаття 70. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку ....251 Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок

застосування такої роботи...............................................252

Стаття 72. Компенсація за роботу у вихідний день.........................254

Стаття 73. Святкові і неробочі дні....................................................255

Стаття 74. Щорічні відпустки............................................................257

Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки........................259

Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість................263

Стаття 77. Творча відпустка...............................................................266

Стаття 78. Невключения днів тимчасової непрацездатності

до щорічних відпусток.....................................................268

Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток.

Відкликання з відпустки..................................................269

Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки....................................276

Стаття 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення

на інше місце роботи.......................................................281

Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право

на щорічну відпустку........................................................283

Стаття 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні

відпустки...........................................................................288

Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати ..................292

Зміст

7

Глава VI. Нормування праці...............................................300

Стаття 85. Норми праці .....................................................................301

Стаття 86. Запровадження, заміна і перегляд норм праці..............307

Стаття 87. Строк дії норм праці........................................................311

Стаття 88. Умови праці, які мають враховуватися

при розробленні норм виробітку (норм часу)

і норм обслуговування.....................................................314

Стаття 89. Заміна і перегляд єдиних і типових норм......................316

Стаття 90. Порядок визначення розцінок при відрядній

оплаті праці.......................................................................318

Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка

чи раціоналізаторської пропозиції..................................322

Стаття 92. Встановлення нормованих завдань при почасовій

оплаті праці.......................................................................323

Література..........................................................................326

Глава VII. Оплата праці.......................................................327

Стаття 94. Заробітна плата.................................................................327

Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної

плати..................................................................................330

Стаття 96. Тарифна система оплати праці.......................................332

Стаття 97. Оплата праці на підприємствах, в установах

і організаціях.....................................................................349

Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій,

що фінансуються з бюджету............................................359

Стаття 100. Оплата праці на важких роботах, на роботах

із шкідливими і небезпечними умовами праці,

на роботах з особливими природними географічними

і геологічними умовами

та умовами підвищеного ризику для здоров'я...............361

Стаття 102і. Оплата праці за сумісництвом ........................................363

Стаття 103. Повідомлення працівників про запровадження нових

або зміну діючих умов оплати праці...............................364

Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації ...365 Стаття 105. Оплата праці при суміщенні професій (посад)

і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього

працівника.........................................................................367

Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час....................................369

Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні ........................370

Стаття 108. Оплата роботи у нічний час............................................371

Стаття 109. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом.......372

Стаття ПО. Повідомлення працівника про розміри оплати праці....373 Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні норм

виробітку...........................................................................374

Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції,

що виявилася браком.......................................................375

Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також

при освоєнні нового виробництва (продукції)..............376

Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні

на іншу постійну нижчеоплачувану роботу

і переміщенні....................................................................378

Стаття 115. Строки виплати заробітної плати ...................................379

Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні.................................380

Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку

при звільненні ..................................................................381

Глава VIII. Гарантії і компенсації..........................................382

Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади ...382 Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання

державних або громадських обов'язків..........................385

Стаття 120. Гарантії і компенсації при переїзді на роботу

в іншу місцевість..............................................................400

Стаття 121. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях ....408 Стаття 122. Гарантії для працівників, що направляються

на підвищення кваліфікації.............................................422

Стаття 123. Гарантії для працівників, що направляються

на обстеження до медичного закладу.............................428

Стаття 124. Гарантії для донорів.........................................................430

Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів, належних

працівникам......................................................................432

Стаття 126. Гарантії для працівників — авторів винаходів,

корисних моделей, промислових зразків

і раціоналізаторських пропозицій...................................433

Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати ..................436

Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.....449

Стаття 129. Заборона відрахувань з вихідної допомоги,

компенсаційних та інших виплат...................................452

Зміст

9

Глава IX. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації........455

Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної

відповідальності працівників...........................................455

Стаття 131. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу

та працівників по збереженню майна............................464

Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього

місячного заробітку..........................................................465

Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності

працівників.......................................................................467

Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності..............469

Стаття 135. Межі матеріальної відповідальності у випадках,

коли фактичний розмір шкоди перевищує

її номінальний розмір......................................................477

Стаття 135і. Письмові договори про повну матеріальну

відповідальність................................................................481

Стаття 1352. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність ...484

Стаття 1353. Визначення розміру шкоди.............................................489

Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником......493

Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню

при визначенні розміру відшкодування.........................495

Стаття 138. Обов'язок доказування наявності умов

для покладення матеріальної відповідальності

на працівника...................................................................496

Глава X. Трудова дисципліна.................. ...........................497

Стаття 139. Обов'язки працівників.....................................................499

Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни.................................501

Стаття 141. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу ...504 Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Статути і положення про дисципліну.............................506

Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі.........................................507

Стаття 144. Порядок застосування заохочень....................................509

Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно

і сумлінно виконують свої трудові обов'язки................511

Стаття 146. Заохочення за особливі трудові заслуги.........................513

Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни.............513

Стаття 147і. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні

Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення ...518

Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень..........519

Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення.......................522

Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення................................523

Стаття 152. Передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.................................................................525

Глава XI. Охорона праці.......................,..............................526

Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці...........526

Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці

при проектуванні, будівництві (виготовленні)

та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів

виробництва......................................................................536

Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств,

які не відповідають вимогам щодо охорони праці........538

Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових

машин та інших засобів виробництва, впровадження

нових технологій, що не відповідають вимогам щодо

охорони праці........................................"...........................540

Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти

про охорону праці............................................................543

Стаття 158. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу

щодо полегшення і оздоровлення умов праці

працівників.......................................................................548Скачать документ

Похожие документы:

 1. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 2. Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису сенюта ірина ярославівна

  Документ
  4.3.1. Право на охорону здоров’я та право на заборону піддання особи без її згоди медичним, науковим чи іншим дослідам.Умови здійснення медико-біологічного експерименту 153
 3. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (14)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Економічні перетворення останнього десятиріччя зумовили потребу якісного реформування вітчизняного законодавства у сфері господарської діяльності.
 4. Запорізький юридичний інститут мвс україни

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Політичні, економічні й соціальні перетворення, які безперервно відбуваються в Україні протягом останнього десятиріччя і на сьогоднішній день ще далекі від фази свого завершення, характеризуються двома
 5. 3 Розділ Нормативне забезпечення права людини на інформацію в Україні

  Документ
  Актуальність теми. Наукове дослідження сучасного стану правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ (далі – ОВС) має як теоретичну, так і практичну цінність, насамперед, з огляду на вагоме значення відповідних органів державної

Другие похожие документы..