Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Новый подход к профессиональной подготовке библиотечных кадров предусматривает, в частности, органичное сочетание широкого гуманитарного образования ...полностью>>
'Документ'
Лепёшкин А.В. Математическая модель движения автомобиля «Гидроход-49061» с гидрообъемной трансмиссией в условиях недеформируемой опорной поверхности ...полностью>>
'Документ'
Применение на физкультурных занятиях нестандартного оборудования. Способы повышения двигательной активности детей на физкультурных занятиях....полностью>>
'Документ'
Когда в 1995 году, - уже почти десять лет назад, - я написал свою первую книжку по оккультной тематике, - «Как я дошёл до жизни такой», - то почти ни...полностью>>

О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н доц. В. В. Косов Харківська державна академія міського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

(методичні вказівки до організації самостійної

роботи студентів спеціальності

___________________________________________________

____________________________________________________ )

Харків - ХДАМГ - 2003

Міжнародна економіка (методичні вказівки до організації самостійної

роботи студентів спеціальності ________________________________________

___________________________________________________________________ )

Харків: ХДАМГ, 2003

Укладачі: Є.П. Данильченко,

І.А. Островський,

О.А. Шекшуєв

Рецензент: к.е.н. доц. В.В. Косов (Харківська державна академія міського

господарства)

Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол № ____ від

_______ червня 2003 р.

Зміст

Передмова…………………………………………………………………

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу “Міжнародна економіка”…………………………………………………………….…...

Тема 2. Міжнародні економічні відносини у міжнародній економіці…

Тема 3. Міжнародна торгівля товарами………………………………….

Тема 4. Міжнародна торгівля послугами………………………………..

Тема 5. Платіжний баланс………………………………………………...

Тема 6. Міжнародна міграція робочої сили……………………………..

Тема 7. Міжнародний рух капіталу………………………………………

Тема 8. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами……………

Тема 9. Міжнародні науково-технічні відносини………….……………

Тема 10. Міжнародні економічні інтеграційні відносини...……………

Тема 11. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці…………………………………………………………………...

Тема 12. Інтеграція України в сучасну систему світового господарства………………………………………………………………

Тема 13. Глобалізація та економічний розвиток у світовому контексті…………………………………………………………………...

Тематика рефератів та контрольних завдань з курсу “Міжнародна економіка”…………………………………………………………………

Література………………………………………………………………….

Сітка навчальних годин з курсу “Міжнародна економіка”…………….

Передмова

Методичні матеріали для вивчення нормативної дисципліни “Міжнародна економіка” складені у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки

Вона охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом. Вивчається курс “Міжнародна економіка” після вивчення дисциплін: “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Економічна історія” та “Історія економічних учень”.

Основною метою викладання дисципліни “Міжнародна економіка” є формування у майбутніх бакалаврів з напряму підготовки___________________

системи спеціальних знань з проблем розвитку сучасного стану Міжнародної економічної системи для фундаментальної освіти та практичної діяльності за фахом.

На досягнення зазначеної мети направлені такі завдання вивчення курсу студентами:

 • розуміти сутність міжнародної економіки, її зазначення та еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;

 • засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці;

 • знати про роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

 • уміти творчо аналізувати стан сучасної системи світового господарства та місце України в ній;

 • визначати проблеми й тенденції розвитку міжнародної економіки;

 • використовувати одержані знання в умовах України та за кордоном, виходячи з цілей інтеграції нашої країни у сучасну систему світогосподарських зв'язків.

Система джерел міжнародної економіки є однією з найбільш розгалужених серед інших економічних дисциплін. З огляду на різноманітність і з урахуванням ієрархічної підлеглості доцільно кваліфікувати їх таким чином:

 1. Конституція України – як основний закон.

 2. Законодавчі акти України:

 • закони України;

 • кодекси, статути, настанови та інші кодифіковані акти з міжнародних економічних відносин.

 1. Постанови Верховної Ради України.

 2. Укази та розпорядження Президента України.

 3. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 4. Нормативні накази, інструкції та інші документи центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів і відомств).

 5. Нормативні акти державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, які стосуються міжнародних відносин.

 6. Міжурядові угоди України з іншими державами та міжнародно-правові акти, ратифіковані й визнані Україною.

Серед робіт вітчизняних авторів з курсу "Міжнародна економіка" треба відзначити праці авторських колективів під керівництвом А.С. Філіпенка "Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин", "Міжнародна торгівля та інвестиції", "Світова економіка" [21,22,27 та 30].

З фундаментальних праць найкращими є навчальні посібники:

Ю.Казак. Міжнародна економіка; В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко "Міжнародні економічні відносини" [14,15], а також практичний посібник "Система світової торгівлі". перекл. з англ. К., 2002 [28].

Актуальність проблеми та динаміка міжнародних економічних стосунків вимагають постійного реагування на всі зміни у міжнародній економіці, поглибленого та уважного вивчення їх причин та наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової літератури, з якої найважливішими є законодавчо-нормативні акти України, навчальні посібники та підручники, необхідно залучати поточні матеріали з проблематики курсу, які містяться у таких періодичних виданнях як "Економіка України". "Політика і культура", "Ділова Україна", "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інші.

Важливо вміло використовувати основні статистичні матеріали, які ілюструють закономірності розвитку світогосподарських зв'язків, процес входження України до міжнародної економіки.

ТЕМА 1. Предмет, значення і завдання курсу

"Міжнародна економіка"

Питання лекції:

 1. Сутність загального поняття "Міжнародна економіка".

 2. Предмет міжнародної економіки та завдання курсу "Міжнародна економіка".

 3. Структура міжнародної економіки.

 4. Значення вивчення курсу "Міжнародна економіка" у підготовці економістів.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Міжнародна (світова) економіка у широкому та вузькому розумінні.

 2. Характерні ознаки наростання нового етапу у розвитку світового господарства.

 3. Предмет теорії міжнародної економіки.

 4. Аналіз схеми міжнародної економіки.

 5. Основні ознаки сучасної міжнародної економіки.

 6. Аналіз схеми "Структура міжнародної економіки".

Ключові поняття теорії і міжнародної економіки

Товар, міжнародна макро- та мікроекономіка; міжнародна кооперація праці; міжнародна торгівля; міжнародний поділ факторів виробництва; світове господарство; сукупний попит та сукупна пропозиція; ринки (внутрішній, національний, світовий); фактори виробництва (праця, капітал, земля, технологія); експорт; імпорт; торговий оборот; торгове сальдо.

Теми рефератів

 1. Міжнародний поділ праці та його особливості на сучасному етапі.

 2. Форми і напрями розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва.

 3. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці.

 4. Структура міжнародної економіки.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Розкрити зміст поняття міжнародної економіки у широкому та вузькому розумінні.

 2. У чому полягає предмет міжнародної економіки?

 3. Які ознаки має міжнародна економіка?

 4. Якою є структура міжнародної економіки?

ТЕМА 2. Міжнародні економічні відносини у міжнародній економіці

Питання лекції:

 1. Короткий огляд історії міжнародних економічних відносин.

 2. Особливості сучасних міжнародних відносин.

 3. Світовий ринок та світове господарство.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Коріння сучасних міжнародних економічних відносин.

 2. Розвиток міжнародної торгівлі під час виникнення капіталізму.

 3. Виникнення світового ринку та утворення світової системи господарства.

 4. Об'єкти міжнародних відносин.

 5. Інтернаціоналізація господарських відносин.

 6. Форми сучасних міжнародних відносин.

Ключові поняття міжнародних економічних відносин у

світовому господарстві

Світове (всесвітнє) господарство; інтернаціоналізація виробництва; економіка відкритого типу; сприятливий інвестиційний клімат країни; активне державне регулювання структури експорту та імпорту, руху капіталу. митної валютної, податкової кредитної та інвестиційної політики; форми міжнародних економічних відносин.

Теми рефератів

 1. Історія виникнення та розвитку світового ринку.

 2. Характерні риси сучасного світового господарства.

 3. Вплив НТР на інтернаціоналізацію виробництва.

 4. Види та характерні особливості сучасних міжнародних відносин.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Назвіть основні чинники виникнення МЄВ.

 2. Які основні форми МЄВ?

 3. Розкрийте суть світового ринку та його структуру.

 4. Охарактеризуйте еволюцію світового ринку.

 5. Дайте графічну інтерпретацію міжнародного руху товарів.

ТЕМА 3. Міжнародна торгівля товарами

Питання лекції:

 1. Суть, види та показники світової торгівлі.

 2. Типи зовнішньоторговельної політики держав.

 3. Інструменти регулювання міжнародної торгівлі товарами.

 4. Теорії міжнародної торгівлі.

 5. особливості сучасної зовнішньої торгівлі України.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Динаміка та тенденції світової зовнішньої торгівлі.

 2. Економічні наслідки протекціоністської політики.

 3. Державне регулювання міжнародної торгівлі.

 4. Митно-тарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі.

 5. Нетарифні інструменти регулювання.

 6. Аналіз основних теорій міжнародної торгівлі.

Ключові поняття міжнародної торгівлі товарами

Реекспорт; реімпорт; фрахт; зовнішньоекономічна інфраструктура; база цін ФОБ; база цін СІФ; сальдо торгового балансу; активне (позитивне) та пасивне (від'ємне) сальдо торговельного балансу; географічна структура міжнародної торгівлі; експортна квота; структура експорту; структура імпорту; політика вільної торгівлі; протекціонізм; мито; тарифна квота; ембарго; ліцензування експорту та імпорту; субсидія; демпінг; валютний курс; котирування валют; девальвація; валютні обмеження; валютна інтервенція; режим найбільшого сприяння (РНС); принцип преференційного режиму; транзит; принцип транспарентності; принцип нотифікації.

Теми рефератів

 1. Аналіз двох типів зовнішньоекономічної політики.

 2. Сутність державного регулювання міжнародної торгівлі.

 3. Зовнішньоторговельна політика сучасної України.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Показники світової торгівлі.

 2. Сутність діяльності ВТО (ГАТТ).

 3. Роль демпінгу у міжнародній торгівлі.

 4. Суть поняття "режим найбільшого сприяння".

ТЕМА 4. Міжнародна торгівля послугами

Питання лекції:

 1. Суть, класифікація та сучасні особливості міжнародної торгівлі послугами.

 2. Транспортні витрати у міжнародній торгівлі.

 3. Державне регулювання міжнародної торгівлі послугами.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Особливості виробництва послуг.

 2. Різні підходи до класифікації послуг.

 3. Інжиніринг як вид послуг на міжнародних ринках.

 4. Консалтингові послуги.

 5. Технічне обслуговування.

 6. Види міжнародного туризму.

 7. Міжнародні транспортні послуги.

 8. Міжнародний інформаційний обмін.

 9. Фактори зростання привабливості для туристів окремих регіонів світу.

 10. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю.

 11. Інструменти торговельної політики у сфері торгівлі послугами.

Ключові поняття міжнародної торгівлі послугами

Міжнародний ринок послуг; класифікація нефакторних послуг: транспортних, інформаційних, інжинірингових, консалтингових, туристичних; туроператори та турагенти; міжнародні транспортні ринки; транспортні витрати; вартість фрахту; заходи регулювання доступу на ринок; заходи вилучення із національного режиму; лібералізація міжнародної торгівлі послугами.

Теми рефератів

 1. Суть і класифікація послуг.

 2. Особливості міжнародної торгівлі послугами.

 3. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю.

 4. Класифікація інструментів торгової політики у сфері торгівлі послугами.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Охарактеризуйте відомі вам конкретні види послуг.

 2. Яка класифікація послуг використовується в Україні?

 3. Вкажіть особливості інжинірингу як виду послуг.

 4. Які ви знаєте особливості міжнародного туризму?

 5. Розкрийте вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю.

ТЕМА 5. Платіжний баланс

Питання лекції:

 1. Сутність платіжного балансу та його структура.

 2. Методи зрівноваження ПБ.

 3. Теорії ПБ.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Джерела інформації про ПБ.

 2. Поділ статей стандартного ПБ на дві групи залежно від економічної природи угод.

 3. Стандартні компоненти ПБ.

 4. Рахунок поточних операцій.

 5. Рахунок поточних операцій з капіталом і фінансових операцій.

 6. Особливості ПБ в Україні.

 7. Теорія автоматичного саморегулювання ПБ,

 8. Кейнсіанські теорії регулювання.

 9. Теорія внутрішньої та зовнішньої рівноваги.

 10. Інструментарно-цільовий метод регулювання ПБ,

 11. Теорії нормативного регулювання ПБ.

 12. Монетаристські теорії регулювання ПБ.

 13. Теорії міжнародного регулювання ПБ.

Ключові поняття платіжного балансу

Резидент; економічна угода; принцип подвійного запису; кредит; дебет; джерела інформації про ПБ; структура ПБ; чисті помилки та пропуски; рахунок поточних операцій; рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій; трансферти мігрантів; реінвестування доходів; активи; зобов'язання; комерційні кредити4 позики; готівкові гроші та депозити; резервні активи; монетарне золото; спеціальні права запозичення; резервні позиції (квоти) в МВФ; валютні активи; виключне фінансування; анулювання боргу; обмін заборгованості на акції; запозичення для врегулювання ПБ; переоформлення заборгованості.

Теми рефератів

 1. Платіжний баланс: основні поняття та джерела інформації.

 2. Платіжний баланс: стандартні компоненти.

 3. Рахунок поточних операцій ПБ.

 4. Платіжний баланс України.

 5. Теорії ПБ.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. В чому полягає сенс подвійного запису у ПБ?

 2. Дайте характеристику розділів ПБ.

 3. Проаналізуйте ПБ України.

 4. Які фактори і яким чином впливають на ПБ?

ТЕМА 6. Міжнародна міграція робочої сили

Питання лекції:

 1. Суть і сучасні особливості міжнародної трудової міграції.

 2. Вплив міграційних процесів на економіку різних країн.

 3. Міжнародне регулювання міграційних процесів.

 4. Напрямки і форми інтеграції України в міжнародний обмін рабочою силою.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Форми міжнародної (зовнішньої) міграції.

 2. Провідна роль трудової міграції у МЕВ.

 3. Сутність світового ринку праці.

 4. Функції ринку робочої сили.

 5. Три основні моделі трудових відносин на сучасному світовому ринку праці.

 6. Сучасні особливості міжнародної трудової міграції.

 7. Основні причини процесу "відплив інтелекту".

 8. Основні світові ринки і експортери робочої сили.

 9. Наслідки міжнародної трудової міграції.

 10. Регулювання міграційних процесів.

 11. Міжнародна організація праці (МОП) та її функції.

 12. Трудова міграція з України.

Ключові поняття платіжного балансу

Міграція; імміграція; еміграція; рееміграція; світовий ринок праці; європейська (континентальна) модель трудових відносин; англо-саксонська та китайська моделі трудовий відносин; "відплив інтелекту"; світові постійні ринки робочої сили; своєрідні центри притоку іммігрантів на сучасному етапі МЕВ; наслідки міжнародної трудової міграції: для країн еміграції; економічні ефекти міграції; Шенгенська угода 1995 року; Міжнародна організація праці (МОП); Україна як держава – експортер робочої сили.

Теми рефератів

 1. Основні риси сучасного міжнародного ринку праці.

 2. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили.

 3. Вплив НТР та ТНК на міжнародному трудову міграцію.

 4. Еміграція робочої сили з України в сучасних умовах.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Назвіть причини і головні передумови міжнародної міграції.

 2. Назвіть наслідки міжнародної трудової міграції для країн імміграції та еміграції.

 3. Чому необхідне міжнародне регулювання міграційних процесів?

 4. В чому полягають причини "відпливу інтелекту"?

 5. Назвіть причини трудової міграції з України.

ТЕМА 7. Міжнародний рух капіталу

Питання лекції:

 1. Характеристика основних форм міжнародного руху капіталу.

 2. Економічні ефекти прямих закордонних інвестицій.

 3. Сучасні проблеми іноземного інвестування в Україні.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Форми переміщення капіталу за кордон.

 2. Поділ міжнародних потоків капіталу за джерелами походження.

 3. Поділ капіталу за характером використання.

 4. Форми вивезення капіталу.

 5. Міжнародний фінансовий ринок як система ринковий відносин.

 6. Структура фінансового ринку.

 7. Євроринок як складова частина світового фінансового ринку.

 8. Євровалюта як іноземна валюта в якій здійснюються операції емітентами усіх валют.

 9. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу.

 10. Особливості сучасного міжнародного руху капіталу.

 11. Економічні ефекти прямих закордонних інвестицій.

 12. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.

Ключові поняття міжнародного руху капіталу

Державний та недержавний (приватний) капітал; виробнича, грошова та товарна форми капіталу; підприємницький капітал та позиковий капітал4 прямі інвестиції; портфельні інвестиції; міжнародний фінансовий ринок; структура фінансового ринку; євроринок; євровалюта; транснаціональні банки; транснаціональні корпорації у визначенні ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) і ЮНКТАД (Комісії ООН з торгівлі та розвитку); економічні ефекти прямих закордонних інвестицій (ПЗІ); іноземні інвестиції в Україні.

Теми рефератів

 1. Форми міжнародного руху капіталу.

 2. Сутність міжнародного руху капіталу.

 3. Прямі закордонні інвестиції.

 4. Україна на ринку міжнародних інвестицій.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Назвіть основні форми вивезення капіталу.

 2. Сутність прямих інвестицій.

 3. Сутність портфельних інвестицій.

 4. Особливості сучасного міжнародного фінансового ринку.

 5. Проаналізуйте структуру фінансового ринку.

 6. Основні причини міжнародного руху капіталу.

 7. Що характеризують показники вивезення капіталу?

 8. Назвіть характерні риси сучасного стану міжнародного руху капіталів.

 9. Методи залучення іноземного капіталу до розвитку національної економіки країни.

ТЕМА 8. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

Питання лекції:

 1. Сутність і основні тенденції розвитку світової валютної системи.

 2. Сутність міжнародних кредитних відносин.

 3. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації.

 4. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами (валютою і цінними паперами, дериватами, кредитами), а також міжнародні розрахунки як одна з форм МЕВ.

 2. Поняття світової валютної системи (СВС) та її основні елементи.

 3. Етапи становлення СВС.

 4. Сутність Європейської валютної системи (ЕВС).

 5. Міжнародні валютні ринки як елементи СВС.

 6. Основні функції світового валютного ринку.

 7. Етапи вдосконалення системи багатосторонніх клірингів.

 8. Сутність страхування, або хеджування валюти.

 9. Валютні курси та валютне котирування.

 10. Сутність валютної політики.

 11. Форми міжнародного кредиту.

 12. міжнародні кредити і міжурядові позики.

 13. Спеціальні міжнародні валютно- фінансові організації.

 14. Розширення співпраці Україною та міжнародними фінансовими організаціями.Скачать документ

Похожие документы:

 1. О. А. Шекшуєв Рецензент: канд екон наук В. В. Косов Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №18 від 12. 06. 2007

  Документ
  Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»).
 2. Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Макроекономіка

  Документ
  до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 7.0501.06 “Облік і аудит”, 7.0501.07 “Економіка підприємства”, 7.0502.01 “Менеджмент організацій”
 3. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент» Харків хнамг 2006

  Методичні рекомендації
  Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент».
 4. О. А. Шекшуєв міжнародна економіка

  Документ
  Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, об’єктивно вимагають узгодження національної економічної політики зі світогосподарськими закономірностями.

Другие похожие документы..