Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проведите Пасхальные выходные во Львове – старинном городе, в котором сохранились самые древние традиции светлого праздника Пасхи. У Вас есть возможн...полностью>>
'Курсовая'
Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д. И. Фельдштейна. М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭ...полностью>>
'Реферат'
Контрольно-диагностические работы служат для определения технического состояния автомобиля, его агрегатов и узлов и являются элементами управления те...полностью>>
'Программа'
Встреча с гидом на вокзале у вагона поезда. (Расчет сделан для группы, приезжающей после 8.00, при более раннем приезде – требуется пересчет автобуса...полностью>>

О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н доц. В. В. Косов Харківська державна академія міського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

(методичні вказівки до організації самостійної

роботи студентів спеціальності

___________________________________________________

____________________________________________________ )

Харків - ХДАМГ - 2003

Міжнародна економіка (методичні вказівки до організації самостійної

роботи студентів спеціальності ________________________________________

___________________________________________________________________ )

Харків: ХДАМГ, 2003

Укладачі: Є.П. Данильченко,

І.А. Островський,

О.А. Шекшуєв

Рецензент: к.е.н. доц. В.В. Косов (Харківська державна академія міського

господарства)

Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол № ____ від

_______ червня 2003 р.

Зміст

Передмова…………………………………………………………………

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу “Міжнародна економіка”…………………………………………………………….…...

Тема 2. Міжнародні економічні відносини у міжнародній економіці…

Тема 3. Міжнародна торгівля товарами………………………………….

Тема 4. Міжнародна торгівля послугами………………………………..

Тема 5. Платіжний баланс………………………………………………...

Тема 6. Міжнародна міграція робочої сили……………………………..

Тема 7. Міжнародний рух капіталу………………………………………

Тема 8. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами……………

Тема 9. Міжнародні науково-технічні відносини………….……………

Тема 10. Міжнародні економічні інтеграційні відносини...……………

Тема 11. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці…………………………………………………………………...

Тема 12. Інтеграція України в сучасну систему світового господарства………………………………………………………………

Тема 13. Глобалізація та економічний розвиток у світовому контексті…………………………………………………………………...

Тематика рефератів та контрольних завдань з курсу “Міжнародна економіка”…………………………………………………………………

Література………………………………………………………………….

Сітка навчальних годин з курсу “Міжнародна економіка”…………….

Передмова

Методичні матеріали для вивчення нормативної дисципліни “Міжнародна економіка” складені у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки

Вона охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом. Вивчається курс “Міжнародна економіка” після вивчення дисциплін: “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Економічна історія” та “Історія економічних учень”.

Основною метою викладання дисципліни “Міжнародна економіка” є формування у майбутніх бакалаврів з напряму підготовки___________________

системи спеціальних знань з проблем розвитку сучасного стану Міжнародної економічної системи для фундаментальної освіти та практичної діяльності за фахом.

На досягнення зазначеної мети направлені такі завдання вивчення курсу студентами:

 • розуміти сутність міжнародної економіки, її зазначення та еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;

 • засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці;

 • знати про роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

 • уміти творчо аналізувати стан сучасної системи світового господарства та місце України в ній;

 • визначати проблеми й тенденції розвитку міжнародної економіки;

 • використовувати одержані знання в умовах України та за кордоном, виходячи з цілей інтеграції нашої країни у сучасну систему світогосподарських зв'язків.

Система джерел міжнародної економіки є однією з найбільш розгалужених серед інших економічних дисциплін. З огляду на різноманітність і з урахуванням ієрархічної підлеглості доцільно кваліфікувати їх таким чином:

 1. Конституція України – як основний закон.

 2. Законодавчі акти України:

 • закони України;

 • кодекси, статути, настанови та інші кодифіковані акти з міжнародних економічних відносин.

 1. Постанови Верховної Ради України.

 2. Укази та розпорядження Президента України.

 3. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 4. Нормативні накази, інструкції та інші документи центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів і відомств).

 5. Нормативні акти державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, які стосуються міжнародних відносин.

 6. Міжурядові угоди України з іншими державами та міжнародно-правові акти, ратифіковані й визнані Україною.

Серед робіт вітчизняних авторів з курсу "Міжнародна економіка" треба відзначити праці авторських колективів під керівництвом А.С. Філіпенка "Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин", "Міжнародна торгівля та інвестиції", "Світова економіка" [21,22,27 та 30].

З фундаментальних праць найкращими є навчальні посібники:

Ю.Казак. Міжнародна економіка; В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко "Міжнародні економічні відносини" [14,15], а також практичний посібник "Система світової торгівлі". перекл. з англ. К., 2002 [28].

Актуальність проблеми та динаміка міжнародних економічних стосунків вимагають постійного реагування на всі зміни у міжнародній економіці, поглибленого та уважного вивчення їх причин та наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової літератури, з якої найважливішими є законодавчо-нормативні акти України, навчальні посібники та підручники, необхідно залучати поточні матеріали з проблематики курсу, які містяться у таких періодичних виданнях як "Економіка України". "Політика і культура", "Ділова Україна", "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інші.

Важливо вміло використовувати основні статистичні матеріали, які ілюструють закономірності розвитку світогосподарських зв'язків, процес входження України до міжнародної економіки.

ТЕМА 1. Предмет, значення і завдання курсу

"Міжнародна економіка"

Питання лекції:

 1. Сутність загального поняття "Міжнародна економіка".

 2. Предмет міжнародної економіки та завдання курсу "Міжнародна економіка".

 3. Структура міжнародної економіки.

 4. Значення вивчення курсу "Міжнародна економіка" у підготовці економістів.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Міжнародна (світова) економіка у широкому та вузькому розумінні.

 2. Характерні ознаки наростання нового етапу у розвитку світового господарства.

 3. Предмет теорії міжнародної економіки.

 4. Аналіз схеми міжнародної економіки.

 5. Основні ознаки сучасної міжнародної економіки.

 6. Аналіз схеми "Структура міжнародної економіки".

Ключові поняття теорії і міжнародної економіки

Товар, міжнародна макро- та мікроекономіка; міжнародна кооперація праці; міжнародна торгівля; міжнародний поділ факторів виробництва; світове господарство; сукупний попит та сукупна пропозиція; ринки (внутрішній, національний, світовий); фактори виробництва (праця, капітал, земля, технологія); експорт; імпорт; торговий оборот; торгове сальдо.

Теми рефератів

 1. Міжнародний поділ праці та його особливості на сучасному етапі.

 2. Форми і напрями розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва.

 3. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці.

 4. Структура міжнародної економіки.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Розкрити зміст поняття міжнародної економіки у широкому та вузькому розумінні.

 2. У чому полягає предмет міжнародної економіки?

 3. Які ознаки має міжнародна економіка?

 4. Якою є структура міжнародної економіки?

ТЕМА 2. Міжнародні економічні відносини у міжнародній економіці

Питання лекції:

 1. Короткий огляд історії міжнародних економічних відносин.

 2. Особливості сучасних міжнародних відносин.

 3. Світовий ринок та світове господарство.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Коріння сучасних міжнародних економічних відносин.

 2. Розвиток міжнародної торгівлі під час виникнення капіталізму.

 3. Виникнення світового ринку та утворення світової системи господарства.

 4. Об'єкти міжнародних відносин.

 5. Інтернаціоналізація господарських відносин.

 6. Форми сучасних міжнародних відносин.

Ключові поняття міжнародних економічних відносин у

світовому господарстві

Світове (всесвітнє) господарство; інтернаціоналізація виробництва; економіка відкритого типу; сприятливий інвестиційний клімат країни; активне державне регулювання структури експорту та імпорту, руху капіталу. митної валютної, податкової кредитної та інвестиційної політики; форми міжнародних економічних відносин.

Теми рефератів

 1. Історія виникнення та розвитку світового ринку.

 2. Характерні риси сучасного світового господарства.

 3. Вплив НТР на інтернаціоналізацію виробництва.

 4. Види та характерні особливості сучасних міжнародних відносин.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Назвіть основні чинники виникнення МЄВ.

 2. Які основні форми МЄВ?

 3. Розкрийте суть світового ринку та його структуру.

 4. Охарактеризуйте еволюцію світового ринку.

 5. Дайте графічну інтерпретацію міжнародного руху товарів.

ТЕМА 3. Міжнародна торгівля товарами

Питання лекції:

 1. Суть, види та показники світової торгівлі.

 2. Типи зовнішньоторговельної політики держав.

 3. Інструменти регулювання міжнародної торгівлі товарами.

 4. Теорії міжнародної торгівлі.

 5. особливості сучасної зовнішньої торгівлі України.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Динаміка та тенденції світової зовнішньої торгівлі.

 2. Економічні наслідки протекціоністської політики.

 3. Державне регулювання міжнародної торгівлі.

 4. Митно-тарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі.

 5. Нетарифні інструменти регулювання.

 6. Аналіз основних теорій міжнародної торгівлі.

Ключові поняття міжнародної торгівлі товарами

Реекспорт; реімпорт; фрахт; зовнішньоекономічна інфраструктура; база цін ФОБ; база цін СІФ; сальдо торгового балансу; активне (позитивне) та пасивне (від'ємне) сальдо торговельного балансу; географічна структура міжнародної торгівлі; експортна квота; структура експорту; структура імпорту; політика вільної торгівлі; протекціонізм; мито; тарифна квота; ембарго; ліцензування експорту та імпорту; субсидія; демпінг; валютний курс; котирування валют; девальвація; валютні обмеження; валютна інтервенція; режим найбільшого сприяння (РНС); принцип преференційного режиму; транзит; принцип транспарентності; принцип нотифікації.

Теми рефератів

 1. Аналіз двох типів зовнішньоекономічної політики.

 2. Сутність державного регулювання міжнародної торгівлі.

 3. Зовнішньоторговельна політика сучасної України.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Показники світової торгівлі.

 2. Сутність діяльності ВТО (ГАТТ).

 3. Роль демпінгу у міжнародній торгівлі.

 4. Суть поняття "режим найбільшого сприяння".

ТЕМА 4. Міжнародна торгівля послугами

Питання лекції:

 1. Суть, класифікація та сучасні особливості міжнародної торгівлі послугами.

 2. Транспортні витрати у міжнародній торгівлі.

 3. Державне регулювання міжнародної торгівлі послугами.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Особливості виробництва послуг.

 2. Різні підходи до класифікації послуг.

 3. Інжиніринг як вид послуг на міжнародних ринках.

 4. Консалтингові послуги.

 5. Технічне обслуговування.

 6. Види міжнародного туризму.

 7. Міжнародні транспортні послуги.

 8. Міжнародний інформаційний обмін.

 9. Фактори зростання привабливості для туристів окремих регіонів світу.

 10. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю.

 11. Інструменти торговельної політики у сфері торгівлі послугами.

Ключові поняття міжнародної торгівлі послугами

Міжнародний ринок послуг; класифікація нефакторних послуг: транспортних, інформаційних, інжинірингових, консалтингових, туристичних; туроператори та турагенти; міжнародні транспортні ринки; транспортні витрати; вартість фрахту; заходи регулювання доступу на ринок; заходи вилучення із національного режиму; лібералізація міжнародної торгівлі послугами.

Теми рефератів

 1. Суть і класифікація послуг.

 2. Особливості міжнародної торгівлі послугами.

 3. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю.

 4. Класифікація інструментів торгової політики у сфері торгівлі послугами.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Охарактеризуйте відомі вам конкретні види послуг.

 2. Яка класифікація послуг використовується в Україні?

 3. Вкажіть особливості інжинірингу як виду послуг.

 4. Які ви знаєте особливості міжнародного туризму?

 5. Розкрийте вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю.

ТЕМА 5. Платіжний баланс

Питання лекції:

 1. Сутність платіжного балансу та його структура.

 2. Методи зрівноваження ПБ.

 3. Теорії ПБ.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Джерела інформації про ПБ.

 2. Поділ статей стандартного ПБ на дві групи залежно від економічної природи угод.

 3. Стандартні компоненти ПБ.

 4. Рахунок поточних операцій.

 5. Рахунок поточних операцій з капіталом і фінансових операцій.

 6. Особливості ПБ в Україні.

 7. Теорія автоматичного саморегулювання ПБ,

 8. Кейнсіанські теорії регулювання.

 9. Теорія внутрішньої та зовнішньої рівноваги.

 10. Інструментарно-цільовий метод регулювання ПБ,

 11. Теорії нормативного регулювання ПБ.

 12. Монетаристські теорії регулювання ПБ.

 13. Теорії міжнародного регулювання ПБ.

Ключові поняття платіжного балансу

Резидент; економічна угода; принцип подвійного запису; кредит; дебет; джерела інформації про ПБ; структура ПБ; чисті помилки та пропуски; рахунок поточних операцій; рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій; трансферти мігрантів; реінвестування доходів; активи; зобов'язання; комерційні кредити4 позики; готівкові гроші та депозити; резервні активи; монетарне золото; спеціальні права запозичення; резервні позиції (квоти) в МВФ; валютні активи; виключне фінансування; анулювання боргу; обмін заборгованості на акції; запозичення для врегулювання ПБ; переоформлення заборгованості.

Теми рефератів

 1. Платіжний баланс: основні поняття та джерела інформації.

 2. Платіжний баланс: стандартні компоненти.

 3. Рахунок поточних операцій ПБ.

 4. Платіжний баланс України.

 5. Теорії ПБ.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. В чому полягає сенс подвійного запису у ПБ?

 2. Дайте характеристику розділів ПБ.

 3. Проаналізуйте ПБ України.

 4. Які фактори і яким чином впливають на ПБ?

ТЕМА 6. Міжнародна міграція робочої сили

Питання лекції:

 1. Суть і сучасні особливості міжнародної трудової міграції.

 2. Вплив міграційних процесів на економіку різних країн.

 3. Міжнародне регулювання міграційних процесів.

 4. Напрямки і форми інтеграції України в міжнародний обмін рабочою силою.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Форми міжнародної (зовнішньої) міграції.

 2. Провідна роль трудової міграції у МЕВ.

 3. Сутність світового ринку праці.

 4. Функції ринку робочої сили.

 5. Три основні моделі трудових відносин на сучасному світовому ринку праці.

 6. Сучасні особливості міжнародної трудової міграції.

 7. Основні причини процесу "відплив інтелекту".

 8. Основні світові ринки і експортери робочої сили.

 9. Наслідки міжнародної трудової міграції.

 10. Регулювання міграційних процесів.

 11. Міжнародна організація праці (МОП) та її функції.

 12. Трудова міграція з України.

Ключові поняття платіжного балансу

Міграція; імміграція; еміграція; рееміграція; світовий ринок праці; європейська (континентальна) модель трудових відносин; англо-саксонська та китайська моделі трудовий відносин; "відплив інтелекту"; світові постійні ринки робочої сили; своєрідні центри притоку іммігрантів на сучасному етапі МЕВ; наслідки міжнародної трудової міграції: для країн еміграції; економічні ефекти міграції; Шенгенська угода 1995 року; Міжнародна організація праці (МОП); Україна як держава – експортер робочої сили.

Теми рефератів

 1. Основні риси сучасного міжнародного ринку праці.

 2. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили.

 3. Вплив НТР та ТНК на міжнародному трудову міграцію.

 4. Еміграція робочої сили з України в сучасних умовах.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Назвіть причини і головні передумови міжнародної міграції.

 2. Назвіть наслідки міжнародної трудової міграції для країн імміграції та еміграції.

 3. Чому необхідне міжнародне регулювання міграційних процесів?

 4. В чому полягають причини "відпливу інтелекту"?

 5. Назвіть причини трудової міграції з України.

ТЕМА 7. Міжнародний рух капіталу

Питання лекції:

 1. Характеристика основних форм міжнародного руху капіталу.

 2. Економічні ефекти прямих закордонних інвестицій.

 3. Сучасні проблеми іноземного інвестування в Україні.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Форми переміщення капіталу за кордон.

 2. Поділ міжнародних потоків капіталу за джерелами походження.

 3. Поділ капіталу за характером використання.

 4. Форми вивезення капіталу.

 5. Міжнародний фінансовий ринок як система ринковий відносин.

 6. Структура фінансового ринку.

 7. Євроринок як складова частина світового фінансового ринку.

 8. Євровалюта як іноземна валюта в якій здійснюються операції емітентами усіх валют.

 9. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу.

 10. Особливості сучасного міжнародного руху капіталу.

 11. Економічні ефекти прямих закордонних інвестицій.

 12. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.

Ключові поняття міжнародного руху капіталу

Державний та недержавний (приватний) капітал; виробнича, грошова та товарна форми капіталу; підприємницький капітал та позиковий капітал4 прямі інвестиції; портфельні інвестиції; міжнародний фінансовий ринок; структура фінансового ринку; євроринок; євровалюта; транснаціональні банки; транснаціональні корпорації у визначенні ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) і ЮНКТАД (Комісії ООН з торгівлі та розвитку); економічні ефекти прямих закордонних інвестицій (ПЗІ); іноземні інвестиції в Україні.

Теми рефератів

 1. Форми міжнародного руху капіталу.

 2. Сутність міжнародного руху капіталу.

 3. Прямі закордонні інвестиції.

 4. Україна на ринку міжнародних інвестицій.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Назвіть основні форми вивезення капіталу.

 2. Сутність прямих інвестицій.

 3. Сутність портфельних інвестицій.

 4. Особливості сучасного міжнародного фінансового ринку.

 5. Проаналізуйте структуру фінансового ринку.

 6. Основні причини міжнародного руху капіталу.

 7. Що характеризують показники вивезення капіталу?

 8. Назвіть характерні риси сучасного стану міжнародного руху капіталів.

 9. Методи залучення іноземного капіталу до розвитку національної економіки країни.

ТЕМА 8. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

Питання лекції:

 1. Сутність і основні тенденції розвитку світової валютної системи.

 2. Сутність міжнародних кредитних відносин.

 3. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації.

 4. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами (валютою і цінними паперами, дериватами, кредитами), а також міжнародні розрахунки як одна з форм МЕВ.

 2. Поняття світової валютної системи (СВС) та її основні елементи.

 3. Етапи становлення СВС.

 4. Сутність Європейської валютної системи (ЕВС).

 5. Міжнародні валютні ринки як елементи СВС.

 6. Основні функції світового валютного ринку.

 7. Етапи вдосконалення системи багатосторонніх клірингів.

 8. Сутність страхування, або хеджування валюти.

 9. Валютні курси та валютне котирування.

 10. Сутність валютної політики.

 11. Форми міжнародного кредиту.

 12. міжнародні кредити і міжурядові позики.

 13. Спеціальні міжнародні валютно- фінансові організації.

 14. Розширення співпраці Україною та міжнародними фінансовими організаціями.

Ключові поняття міжнародної торгівлі фінансовими інструментами

Світова валютна система; європейська валютна система (ЕВС); валютні ринки; валютний кліринг; страхування, або хеджування валюти; спекуляція як зворотня сторона страхування; касові (готівкові) валютні операції; строкові (форвардні) валютні операції; ф'ючерсні операції; опціонні угоди з валютою; операція своп; валютний курс; валютне котирування; курс продавця; курс покупця; маржа; крос-курс; режими плаваючих валютних курсів; види "прив'язаних" валютних курсів; валютна дисконтна політика; валютна довідна політика; валютне субсидування; диверсифікація валютних резервів; валютна інтервенція; валютні обмеження; міжнародний кредит; зв'язані кредити; фінансові кредити (єврокредити, облігації: з фіксованою та плаваючою) відсотковою ставкою; з варантом; конвертовані облігації); євроноти; єврокомерційні папери; факторинг; форвейтинг; міжнародний валютний фонд (МВФ); Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР); Міжнародна асоціація розвитку (МАР); Міжнародна фінансова корпорація (МФК); Багатостороннє агентство гарантії інвестицій (БАГІ); Європейський інвестиційний банк (ЄІБ); Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС); Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР); Банк міжнародний розрахунків (БМР); Паризький клуб; лондонський клуб..

Теми рефератів

 1. Сутність і основні тенденції розвитку міжнародних валютних відносин.

 2. Міжнародна валютна система як форма організації міжнародних валютних (грошових) відносин.

 3. Сутність сучасної кризи заборгованості національної кризи заборгованості.

 4. Перспективи повної конвертованості національної валюти України.

 5. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Сутність поняття світова валютна система, її основні елементи.

 2. Проаналізуйте етапи становлення СВС.

 3. Назвіть основні принципи Бреттон-Вудської валютної системи.

 4. Дайте характеристику Ямайській валютній системі.

 5. Сутність СПЗ - спеціальні права запозичення.

 6. Які країни Євросоюзу не запровадили євро?

 7. Дайте визначення валютного ринку та вкажіть його субєкти.

 8. Охарактеризуйте основні функції валютного ринку.

 9. Наведіть прикладі прямого і непрямого валютного котирування.

 10. Що таке міжнародний кредит і які функції він виконує?

 11. Принципи класифікації форм міжнародного кредиту.

 12. Назвіть форми кредитування експорту.

 13. назвіть форми кредитування імпорту.

 14. Вкажіть призначення та охарактеризуйте діяльність МВФ.

 15. Які організації об'єднує Світовий банк? Охарактеризуйте основні напрями діяльності трьох організацій-філій СБ,

 16. Назвіть регіональні європейські валютно-кредитні організації. Охарактеризуйте їх діяльність.

ТЕМА 9. Міжнародні науково-технічні відносини

Питання лекції:

 1. Сутність та сучасні особливості міжнародних науково-технічних відносин.

 2. Міжнародна передача технології та її регулювання.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Сутність НДДКР (науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт).

 2. Форми прояву НДДКР.

 3. Основні форми реалізації науково-технічних досягнень: міжнародна передача технології та міжнародне технічне сприяння.

Ключові поняття міжнародних науково-технічних відносин

НДККР; технологія в чистому вигляді; матеріалізована технологія; технологічні гранти.

Теми рефератів

 1. Особливості міжнародних науково-технічних відносин на сучасному етапі.

 2. Міжнародна передача технології у широкому і вузькому розумінні.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Вкажіть форми прояву міжнародних науково-технічних відносин.

 2. Охарактеризуйте головні причини розвитку міжнародних науково-технічних відносин.

 3. Назвіть форми міжнародної передачі технології та види технічного сприяння.

ТЕМА 10. Міжнародні економічні інтеграційні процеси

Питання лекції:

 1. Сутність і головні передумови, етапи міжнародної інтеграції (МЕІ).

 2. Сучасні інтеграційні угрупування країн.

 3. Економічні наслідки інтеграції країн.

 4. Міжнародні економічні організації системи ООН.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Сутність МЕІ.

 2. Чим відрізняється МЕІ від економічного співробітництва країн?.

 3. Рівні МЕІ.

 4. Етапи розвитку інтеграційних процесів.

 5. Утворення та розвиток Європейського Союзу.

 6. Європейська асоціація вільної торгівлі як економічне угруповання країн.

 7. Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС) — перше європейське інтеграційне угруповання країн різних політико–економічних моделей.

 8. Регіональне об'єднання — Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ).

 9. НАФТА — Північноамериканська угода про вільну торгівлю одне з найбільших економічних угруповань світу.

 10. Торговий пакт Південної Америки — МЕРКОСУР — одне з найдинамічних угруповань країн у сучасному світі.

Ключові поняття міжнародних економічних інтеграційних процесів

Міжнародна економічна інтеграція; угода про вільну торгівлю; митний союз; Європейський Союз; Європейська асоціація вільної торгівлі; Чорноморське економічне співробітництво; центральноєвропейська ініціатива; Північноамериканська угода про вільну торгівлю; МЕРКОСУР; Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво; Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР); Комісія ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

Теми рефератів

 1. Міжнародна економічна інтеграція - вища форма інтернаціоналізації господарського життя.

 2. Етапи розвитку інтеграційних процесів в Європі.

 3. Сучасні інтеграційні угрупування країн.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Назвіть необхідні передумови для міжнародної інтеграції.

 2. Основні завдання створення ЄС.

 3. Назвіть наднаціональні законодавчі та виконавчі органи ЄС.

 4. Основні вимоги до країн, що хочуть стати членами ЄС (копенгагенські критерії).

 5. Назвіть Маастрихтські критерії, які висуває ЄС до своїх потенційних членів.

 6. Членом яких економічних угрупувань є Україна?

ТЕМА 11. Роль та значення окремих країн і регіонів

у міжнародній економіці

Питання лекції:

 1. Класифікація країн за станом соціально-економічного розвитку.

 2. -США у світовій економіці (СЄ).

 3. Західна Європа у СЄ.

 4. Японія у СЄ.

 5. Країни, що розвиваються, у СЄ.

 6. “Нові індустріальні країни” у системі світового господарства.

 7. Країни з перехідною економікою у світовому господарстві.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Класифікація країн за рівнем доходу, прийнята Світовим банком.

 2. Чинники світового впливу США у сфері закордонного інвестування.

 3. Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв’язків.

 4. Економічні закономірності та особливості розвитку Японії.

 5. Місце та роль країн, що розвиваються, у міжнародному товарообміні.

 6. “Нові індустріальні країни” у системі міжнародного поділу праці.

 7. Місце і роль країн з перехідними економіками в системі світового господарства.

Ключові поняття ролі та значення окремих країн

у міжнародній економіці

Промислово розвинені, або індустріальні країни; країни з перехідною ринковою економікою; країни, що розвиваються; країни з низьким доходом; країни з середнім доходом; країни з високим доходом; “нові індустріальні країни”; країни з перехідною економікою.

Теми рефератів

 1. США у світовій економіці.

 2. Західна Європа у світовій економіці.

 3. Японія у світовій економіці.

 4. Країни, що розвиваються, у світовій економіці.

 5. “Нові індустріальні країни” у системі світового господарства.

 6. Країни з перехідною економікою у світовому господарстві.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. На які групи класифікуються країни світу за рівнем їх економічного розвитку?

 2. Сформулюйте основні тенденції сучасного розвитку економіки США.

 3. Назвіть основні сучасні особливості соціально-економічного розвитку західноєвропейських держав.

 4. Назвіть основні чинники, що зумовили швидке економічне зростання післявоєнної Японії.

 5. Якими є основні соціально-економічні ознаки країн, що розвиваються?

 6. Якою є роль іноземних прямих інвестицій, для розвитку “нових індустріальних країн”?

 7. Яке місце України в угрупуванні колишніх соціалістичних держав?

ТЕМА 12. Інтеграція України в сучасну систему

світового господарства

Питання лекції:

 1. Сутність сучасної зовнішньоекономічної політики України.

 2. Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) та спрямування на євроінтеграцію.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Впровадження Україною нових механізмів державної підтримки розвитку експорту.

 2. Оптимізація економічних відносин України з Росією та іншими державами-учасницями СНД на умовах рівноправного партнерства і взаємної вигоди.

 3. Захист інтересів українських вітчизняних товаровиробників.

 4. Поглиблення співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.

Ключові поняття іінтеграції України в сучасну систему

світового господарства

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу; створення зони вільної торгівлі “Україна-ЄС”; набуття Україною асоціативного статусу в ЄС; Програма стимулювання українського експорту, зокрема заохочення експорту продукції високотехнологічних виробництв.

Теми рефератів

 1. Державне регулювання міграційних процесів в Україні.

 2. Пріоритети та основні напрями здійснення зовнішньоекономічної політики України на сучасному етапі.

 3. Європейський вибір України і його наукове забезпечення.

 4. Японія - далекосхідний партнер України.

 5. Стратегія України щодо Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

 6. Приєднання України до СОТ: проблеми та перспективи.

 7. Шлях інтеграції України у Європейський Союз: основні вимоги до членства, етапи приєднання та інституційний механізм.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Чому Україна відстає у налагодженні світогосподарських зв’язків?

 2. Охарактеризуйте найважливіші шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України.

 3. Які форми та методи зовнішньоекономічного регулювання застосовуються Україною в сучасних умовах?

 4. У чому полягає об’єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство?

 5. Охарактеризуйте напрями ефективної адаптації України до міжнародного поділу праці.

ТЕМА 13. Глобалізація та економічний розвиток

у світовому контексті

Питання лекції:

 1. Сутність та головні етапи економічної глобалізації.

 2. Особливості сучасної економічної глобалізації та її основні форми.

 3. Українська держава у контексті глобалізму.

 4. Сутність економічного розвитку у світовому контексті, його фактори та сучасні моделі.

Питання для обговорення на семінарі

 1. Глобалістика і глобалні проблеми.

 2. Класифікація глобальних проблем сучасності.

 3. Економічні аспекти глобальних проблем.

 4. Причини виникнення і сутність глобальних проблем.

 5. Основні шляхи розв’язання глобальних проблем.

Ключові поняття глобалізації та економічного розвитку

у світовому контексті

Глобалізація; економічна глобалізація; глобалізація економічного життя; глобальна економіка; світова економіка; етапи економічної глобалізації; роль ТНК в глобалізації економічного життя; форми економічної глобалізації; вплив інформаційних та комунікаційних технологій на глобалізацію виробництва; економічний розвиток у світовому контексті.

Теми рефератів

 1. .Економічні аспекти глобальних проблем.

 2. Сучасні форми вияву і можливості розв’язання глобальних проблем людства.

 3. Українська держава у контексті глобалізму.

 4. Інформація - провідна ознака глобалізації.

 5. небезпечні тенденції глобалізації щодо країн, які розвиваються.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. У чому суть глобальних проблем сучасності?

 2. Рушійні сили і особливості сучасної економічної глобалізації, її головні форми.

 3. Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем.

 4. Шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми.

 5. Глобальна ресурсоенергетична проблема.

 6. Міжнародний тероризм як фактор загрози безпеці світовій економіці.

 7. Які чинники зумовлюють формування економічної єдності світу?

ТЕМАТИКА

рефератів та контрольних завдань з курсу “Міжнародна економіка

01.01.01. Міжнародний поділ праці та його особливості на сучасному етапі.

01.02.02. Форми і напрями розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва.

01.03.03. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці.

01.04.04. Структура міжнародної економіки.

02.01.05. Історія виникнення та розвитку світового ринку.

02.02.06. Характерні риси сучасного світового господарства.

02.03.07. Вплив НТР на інтернаціоналізацію виробництва.

02.04.08. Види та характерні особливості сучасних міжнародних відносин.

03.01.09. Аналіз двох типів зовнішньоекономічної політники.

03.02.10. Сутність державного регулювання міжнародної торгівлі.

03.03.11. Зовнішньоторговельна політика сучасної України.

04.01.12. Суть і класифікація послуг.

04.02.13. Особливості міжнародної торгівлі послугами.

04.03.14. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю.

04.04.15. Класифікація інструментів торгової політики у сфері торгівлі послугами.

05.01.16. Платіжний баланс: основні поняття та джерела інформації.

05.02.17. Платіжний баланс: стандартні компоненти.

05.03.18. Рахунок поточних операцій платіжного балансу.

05.04.19. України.

05.05.20. Теорії платіжного балансу.

06.01.21. Основні риси сучасного міжнародного ринку праці.

06.02.22. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили.

06.03.23. Вплив НТР та ТНК на міжнародну трудову міграцію.

06.04.24. Еміграція робочої сили з України в сучасних умовах.

07.01.25. Форми міжнародного руху капіталу.

07.02.26. Сутність міжнародного кредиту.

07.03.27. Прямі закордонні інвестиції.

07.04.28. Україна на ринку міжнародних інвестицій.

08.01.29. Сутність і основні тенденції розвитку міжнародних валютних відносин.

08.02.30. Міжнародна валютна система як форма організації міжнародних (грошових) відносин.

08.03.31. Сутність сучасної кризи заборгованості.

08.04.32. Перспектива повної конвертованості національності валюти України.

08.05.33. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації.

09.01.34. Особливості міжнародних науково-технічних відносин на сучасному етапі.

09.02.35. Міжнародна передача технології у широкому і вузькому розумінні.

10.01.36. Міжнародна економічна інтеграція - вища форма інтернаціоналізації господарського життя.

10.02.37. Етапи розвитку інтеграційних процесів в Європі.

10.03.38. Сучасні інтеграційні угрупування країн.

11.01.39. США у світовій економіці.

11.02.40. Західна Європа у світовій економіці.

11.03.41. Японія у світовій економіці.

11.04.42. Країни, що розвиваються, у світовій економіці.

11.05.43. “Нові індустріальні країни” у системі світового господарства.

11.06.44. Країни з перехідною економікою у світовому господарстві.

   1. Державне регулювання міграційних процесів в Україні.

12.02.46. Пріоритети та основні напрями здійснення зовнішньоекономічної політики на сучасному етапі.

12.03.47. Європейський вибір України і його наукове забезпечення.

12.04.48. Японія - далекосхідний партнер України.

12.05.49. Стратегія України щодо Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

12.06.50. Приєднання України до СОТ: проблеми та перспективи.

12.07.51. Шляхи інтеграції України у Європейський Союз: основні вимоги до членства, етапи приєднання та інституційний механізм.

   1. Економічні аспекти глобальних проблем.

13.02.53. Сучасні форми вияву і можливості розв’язання глобальних проблем людства.

13.03.54. Українська держава у контексті глобалізму.

13.04.55. Інформація - провідна ознака глобалізації.

13.05.56. Небезпечні тенденції глобалізації щодо країн, які розвиваються.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Авдокушин Е. Международные экономические отношения. Уч. пособие (6-е изд.). М., 2001. - 340 с.

 2. Акопова Е. Мировая экономика и международные экономические отношения. М., Феникс, 2001. - 416 с.

 3. Александрова А. Международный туризм. Учебник. М., 2002. - 470 с.

 4. Басова Т. Практикум по курсу «Мировая экономика». М., 2001. - 112с.

 5. Басовский Л. Мировая экономика. Курс лекций. М., 2001. - 208 с.

 6. Буглай В. Международные экономические отношения. 2-е изд. М., 2001. - 256 с.

 7. Бураковский І. Теорія міжнародної торгівлі. 2-е вид. К., 2000. - 241 с.

 8. Болтун Л., Троїцька О. Стан платіжного балансу України за 1999 рік - Вісник НБУ. - 2000. - №7.

 9. Вершинин А. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое регулирование. М., Норма, 2001. - 256 с.

 10. Владимиров К. Митне регулювання. Навч. посібник. 2-е вид. Херсон, 2002. - 336 с.

 11. Дахно І. Міжнародна економіка. К., МАУП, 2002. - 216 с.

 12. Дудчак В. Митна справа. Навч. посібник. К., КНЕУ, 2002. - 310 с.

 13. Киреев А. Международная экономика. В двух частях. М., 2001. - 416 с. и 488 с.

 14. Козак Ю. Міжнародна економіка. Навч. посібник. К., ЦУЛ, 2002. - 436с.

 15. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник. 3-є вид. К., 2002. - 406 с.

 16. Мировая экономика. Краткий курс лекций. Под. ред. Воронин В. М., 2001. - 186 с.

 17. Мировая экономика. Уч. пособие. Под ред. Николаевой Н. М., 2002. - 575 с.

 18. Мировая экономика. Учебник. Под ред. Булатова К. М., 2002. -734 с.

 19. Мировая экономика. Учебник. Под ред. Гриса Т. СПб, 2001. - 320 с.

 20. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Учебник. М., Флинта, 2001. - 480 с.

 21. Міжнародні економічні відносини. Історія МЄВ. Підручник /А.С. Філіпенко та ін. / К., 1992. - 191 с.

 22. Міжнародні економічні відносини: сучасні МЄВ. Підручник. (Філіпенко та ін.) К., Либідь, 1992. - 255 с.

 23. Мовсесян А. Мировая экономика. Учебник. М., 2001. - 656 с.

 24. Раджабова З. Мировая экономика. Учебник. 2-е изд. М., 2002. - 320 с.

 25. Рокоча В. Міжнародна економіка. У 2-х кн. К., Таксон, 2000. - 320 с.

 26. Савельєв Є. Міжнародна економіка. теорія міжнародних торгівлі і фінансів. Т., Економічна думка, 2002. - 504 с.

 27. Світова економіка. підручник. (Філіпенко та ін.) К., Либідь, 2000. - 582 с.

 28. Система світової торгівлі. Практичний посібник. Переклад з англ. К., 2002. - 346 с.

 29. Толкачев С. международная экономика: теория и практика. М., 2001. - 178 с.

 30. Україна і світове господарство на межі тисячоліть. За ред. А.С. Філіпенко К., Либідь, 2002. - 470 с.

 31. Фомичев В. Международная торговля. 20е изд. М., 2001. - 446 с.

 32. Фомишин С. Международные экономические отношения. Практикум. Херсон, 2002. - 246 с.

 33. Халевинская Е. Мировая экономика. Учебник. 2-е изд. М., 2002. - 378 с.

 34. Хасбулатов Р. Мировая экономика. В 2-х кн. М., Экономика, 2001. - 1272 с.

 35. Храмов В. Зовнішньоекономічна політика. Навч. посібник. К., КНЄУ, 2001. - 340 с.

 36. Циганкова Т. Міжнародні організації. 2-е вид. К., КНЄУ, 2001. - 340 с.

 37. Цыганков П. Теория международных отношений. Уч. пособие. М., 2002. - 590 с.

 38. Чернявский С. Международный офшорный бизнес и банки. М., 2002. - 144 с.

Сітка навчальних годин з курсу

"Міжнародна економіка"

№ п/п

Назва теми

Кількість годин за _______ годинною програмою

лекції

семінари

самостійна робота

разом

1

2

3

4

5

6

1.

Предмет, значення і завдання курсу "Міжнародна економіка"

2.

Міжнародні економічні відносини у міжнародній економіці

3.

Міжнародна торгівля товарами

4.

Міжнародна торгівля послугами

5.

Платіжний баланс

6.

Міжнародна міграція робочої сили

7.

Міжнародний рух капіталу

8.

Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

9.

Міжнародні науково-технічні відносини

10.

Міжнародні економічні інтеграційні процеси

11.

Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

12.

Інтеграція України в сучасну систему світового господарства

13.

Глобалізація та економічний розвиток у світовому контексті

Разом:

Навчальне видання

"Міжнародна економіка" (методичні матеріали до організації самостійної роботи студентів спеціальності _____________________________________

_________________________________________________________________ )

Укладачі: Данильченко Євген Петрович,

Островський Ігор Анатолійович,

Шекшуєв Олександр Анатолійович

Відповідальний за випуск: Є.П. Данильченко

Редактор: М.З. Аляб'єв

План 2003, поз. ________

Підписано до друку _______________

Друк на різографі

Умовн.-друк. арк. _____________

Формат 60х84 1/16

Обл. вид. __________________

Замовл. № _________________

Папір офісний

Ціна договірна

ХДАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ
ХДАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12
1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. О. А. Шекшуєв Рецензент: канд екон наук В. В. Косов Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №18 від 12. 06. 2007

  Документ
  Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»).
 2. Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Макроекономіка

  Документ
  до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 7.0501.06 “Облік і аудит”, 7.0501.07 “Економіка підприємства”, 7.0502.01 “Менеджмент організацій”
 3. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент» Харків хнамг 2006

  Методичні рекомендації
  Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент».
 4. О. А. Шекшуєв міжнародна економіка

  Документ
  Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, об’єктивно вимагають узгодження національної економічної політики зі світогосподарськими закономірностями.

Другие похожие документы..