Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Самостоятельная работа'
Современные информационные технологии в системе научно-методического обеспечения физического воспитания и оздоровления детей, подростков и учащейся мо...полностью>>
'Автореферат'
Комплексная оценка и прогностическая значимость структурно-функционального состояния миокарда, маркеров субклинического воспаления и микробной сенсиб...полностью>>
'Закон'
Появляются новые законы эстетики, одним из которых становится вынесение приговора изображаемому явлению действительности. Это принцип критического ре...полностью>>
'Реферат'
У статті розглядається питання нової парадигми сучасної педагогічної діяльності, яка, базуючись на тому, що особистість формується в процесі соціаліз...полностью>>

Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (9)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTSІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Напрям підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність 8.050105 «Банківська справа»

(за магістерськими програмами «Банківський нагляд»,

«Банківський менеджмент»)

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

2010

Вступ – характерні особливості та умови користування ЕСТS

Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів.

Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах та їх академічного визнання. Вона будує мости між навчальними закладами з метою надання студентам більшого вибору.

Основними завданнями ЕСТS є:

 • адаптація системи вищої освіти України до ідей Болонського процесу для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання;

 • забезпечення гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;

 • створення умов для навчання студента за індивідуальною програмою, що сформована на основі вимог замовників та побажань студента і сприяє його саморозвитку і, відповідно, підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;

 • стимулювання учасників навчального процесу до підвищення якості вищої освіти.

Система ЕСТS може використовуватися безпосередньо в навчальному закладі , між закладами освіти однієї країни, а так само між закладами освіти – партнерами з різних країн.

Основою системи ЕСТS є три основні елементи: інформація (про навчальні програми та досягнення студентів), взаємна згода (між навчальним закладом та студентом) і використання кредитів ЕСТS з переліком оцінок з дисциплін, які характеризують виконану студентом, як аудиторну, так і самостійну навчальну роботу.

Ці три основні елементи впроваджуються в дію за допомогою трьох ключових документів: інформаційного пакета, угоди (контракту) між студентом та вищим навчальним закладом і переліку оцінок з дисциплін.

Інформаційний пакет містить інформацію про навчальний заклад, його навчальні структурні підрозділи (факультет, кафедри), відомості про кваліфікацію, яку набуває випускник, відомості про академічний календар та види навчальних занять, перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, їх коротку характеристику, відомості про форми контролю та систему оцінювання якості знань студентів, а також таблицю відповідності оцінок, прийнятих в інституті, ЕСТS - оцінкам.

Угода (контракт) про навчання між студентом і Харківським інститутом банківської справи обумовлює всі питання щодо навчальних програм, терміну та порядку проходження навчання, вартості навчання, прав та обов’язків студента і вищого навчального закладу.

Запровадження кредитно-модульної системи в ХІБС УБС НБУ є фактором стимулювання до ефективної роботи викладача і студента, забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це форма організації навчального процесу, яка базується на поєднанні залікових кредитів та модульних технологій. У ХІБС УБС НБУ застосовується кредитно - модульна система, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи ЕСТS.

Заліковий кредит (ЕСТS – кредит) – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових (кредитних) модулів, або блоку змістових (кредитних) модулів.

Змістовий (кредитний) модуль – це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент, або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент. Змістовий модуль навчальної дисципліни містить окремі модулі (теми) аудиторної і самостійної роботи студента. Кожен змістовий модуль має бути оцінений.

Один семестр відповідає 30, один навчальний рік – 60 кредитам ЕСТS. Кредити за вивчення дисципліни присуджуються студентам після отримання ними позитивної оцінки.

Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня магістр (1,5 року навчання) дорівнює 90 кредитам. Результати навчання – це комплекс умінь, що повинен знати і бути здатним виконати студент після завершення навчання, незалежно від тривалості навчання. Студент отримує ЕСТS – кредити тільки після завершення необхідної роботи і оцінювання досягнутих результатів навчання. Кредити розподіляються по всіх компонентах програми навчання (модулі, дисципліни, практика, дипломна робота тощо).

Навантаження студентів в ЕСТS включає час, що проводиться за слуханням лекцій, семінарів, самостійного навчання, підготовки і складання іспитів тощо.

Індивідуальна освітньо - професійна програма навчання формується за участю студента і під керівництвом куратора індивідуального навчання.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується і реєструється в інституті з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.

Підсумкова оцінка з дисципліни

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

100 – 91

5 (відмінно)

А

90 – 81

4 (добре)

В

80 – 71

С

70 – 61

3 (задовільно)

D

60 – 51

Е

50 – 21

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

FX

20 – 0

2 (незадовільно) з обов’язковою повторним вивченням дисципліни

F

І. ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (М. КИЇВ)

Повна назва: ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (М. КИЇВ)

Скорочена назва: ХІБС УБС НБУ

Адреса: Україна, 61174, м. Харків, проспект Перемоги, 55, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

Директор: доктор економічних наук, професор

Тридід Олександр Миколайович

Tel: приймальня (057) 337-99-96

відбіркова комісія (057) 338-55-81

Fax: (057) 338-61-28, 337-99-96

e-mail: khibs@khibs.edu.ua

статус ХІБС УБС НБУ – державний навчальний заклад ІV рівня акредитації

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПОЗНАЧЕННЯ

- теоретичне навчання, С - екзаменаційна сесія, К - канікули,

Д - дипломне проектування, // - переддипломна практика,

: : - захист звітів з практики, /// - державна атестація

У студентів 5 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.050105 “Банківська справа” навчання розпочинається 1 вересня і триває 66 тижнів. На 15- 17 тижнях осіннього семестру, 20- 22 тижнях весняного семестру студенти складають іспити з тих дисциплін, де така форма підсумкового контролю передбачена навчальним планом. На 18 - 21, 45 - 52 тижнях передбачені міжсеместрові канікули. У студентів 6 курсу з 1 по 11 тиждень – переддипломна практика, на 12 тижні – захист звітів з переддипломної практики, з 13 по 22 тиждень – дипломне проектування та захист дипломної роботи.

Координатор ЕСТS від інституту

Вядрова Інна Миколаївна -

заступник директора з навчально-методичної роботи

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174

Tel: (057) 338-56-95

Факс: (057) 338-61-28, 337-99-96

e-mail: VIADROVA@KHIBS.EDU.UA

Координатор ЕСТS на факультеті


Швидка Олена Борисівна -

декан факультету банківської справи

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174

Tel: (057) 337-99-95

Факс: (057) 338-61-28, 337-99-96

e-mail: SHVIDKA@ KHIBS.EDU.UA

Безпосередньо з усіх питань, пов’язаних з навчанням та побутом, складанням індивідуальних планів та організаційних питань студенти ХІБС мають звертатися до куратора індивідуального навчання.

Загальний опис

Харківський інститут банківської справи заснований у травні 1944 року як Харківський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР згідно з розпорядженням РНК СРСР від 15 лютого 1944 р. № 2276-р та на підставі наказу Держбанку СРСР від 29 квітня 1944р. №61.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 5 листопада 1948 року та наказу Міністерства фінансів УРСР від 25 травня 1949 року обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР і фінансово-кредитний технікум Промбанку СРСР були об’єднані у Харківський фінансово-кредитний технікум Міністерства фінансів УРСР.

31 червня 1952 року за наказом Міністерства фінансів УРСР при Харківському фінансово-кредитному технікумі було відкрито заочне відділення. Його навчально-консультаційні пункти діяли в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Кримській, Чернівецькій, Сталінській областях.

За розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року з 31 грудня 1954 року технікум було передано Державному банку СРСР, і він знову отримав назву Харківського обліково-кредитного технікуму.

На підставі законів України “Про економічну самостійність Української РСР” та “Про банки і банківську діяльність” і згідно з наказом Національного банку України від 12 грудня 1991 року № 28 технікум став структурним підрозділом і власністю Національного банку України.

15 жовтня 1992 року відповідно до наказу Національного банку України №64 у зв’язку зі зміною профілю підготовки фахівців технікум було перейменовано в Харківський технікум банківської справи.

Відповідно до рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 жовтня 1995 року, протокол № 20, та згідно з наказом Міністерства освіти України від 10 листопада 1995 року № 310 і постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 1996 року № 23 технікум отримав статус банківського коледжу.

На виконання постанови Правління Національного банку України від 21 червня 2000 року № 257 та згідно з наказом Національного банку України від 10 серпня 2000 року № 86 Харківський банківський коледж реорганізований з 1 вересня 2000 року в Харківську філію Української академії банківської справи Національного банку України. Постановою Правління Національного банку України від 13 травня 2004 р. № 209 на базі філії створений Харківський банківський інститут Української академії банківської справи.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №331-р, Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 265 «Про внесення змін до структури Національного банку України» та наказу Національного банку України від 02.08.2006 року № 97 «Про організаційні заходи щодо утворення Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)» на базі Харківського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України створено Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ – відокремлений структурний підрозділ державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)», який на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. серія АВ №529686 надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», напрямами та спеціальностями:

 • «Фінанси та кредит»

 • «Фінанси»

 • «Банківська справа»

 • «Облік і аудит»

З 2001 року інститут розпочав підготовку спеціалістів зі спеціальності «Банківська справа», з 2005 року – зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» та підготовку магістрів з усіх спеціальностей.

У 2006 році інститут було акредитовано зі спеціальності «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» та повторно – бакалаврат напряму підготовки «Економіка і підприємництво», що засвідчується сертифікатами про акредитацію спеціальностей за ІІ, ІІІ, ІV рівнями (серія НД – ІV №114436, НД – ІV №114435, серія НД – ІІІ №114434 від 20.03.2007р.).

У червні 2007 року інститут повторно акредитував спеціальність 7.050105 «Банківська справа» і отримав сертифікат (серія НД – Ш №115094).

Згідно з рішенням ДАК від 01.07.2008 року збільшено ліцензований обсяг підготовки магістрів зі спеціальності «Банківська справа». В 2010 році інститут отримав ліцензію на підготовку магістрів за заочною формою навчання зі спеціальності 8.050105 «Банківська справа».

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. серія АВ № 529686 інститут надає освітні послуги, пов’язані з підготовкою до вступу до інституту громадян України.

Починаючи з 2001 року відповідно до отриманих ліцензій та сертифіката про акредитацію (серія НД – IV №114436 від 20 березня 2007 року) інститут здійснює перепідготовку з наданням другої вищої освіти з напряму «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та організує навчання працівників системи Національного банку України за професійними програмами підвищення кваліфікації економістів і касирів відділів готівкового обігу і касових операцій, спеціалістів відділів перевезення цінностей і організації інкасації територіальних управлінь НБУ, за програмою “Перевезення цінностей та інкасація” - інкасаторів та водіїв відділів перевезення цінностей та організації інкасації; курси підвищення кваліфікації для працівників комерційних банківських установ; короткострокові семінари з актуальних питань банківської діяльності.

У 2005 році Міністерством освіти і науки України подовжена ліцензія на підвищення кваліфікації фахівців банківської справи, у 2006 році збільшено ліцензований обсяг до 350 осіб.

З 2011 року інститут планує здійснювати підготовку іноземних громадян у кількості 150 осіб.

Інститут сертифіковано за міжнародним стандартом ISO 9001:2008 у системі освіти.

Починаючи з 2009-2010 навчального року інститут є учасником експерименту з підготовки магістрів з терміном навчання 1,5 року на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». Метою експерименту є здійснення підготовки магістрів з урахуванням сучасних вимог та реальних потреб ринку праці у сфері фінансових та банківських послуг, підвищення якості професійно–практичної підготовки (наказ УБС НБУ м. Київ від 04.08.2009р. № 145)

До навчального процесу залучаються провідні фахівці Національного банку України, практичні фахівці фінансово – кредитних установ, а також іноземні фахівці на підставі існуючих договорів, а саме: з Банківською академією м. Франкфурта-на-Майні, Вищою школою Бундесбанку (Німеччина), департаментом Державної Скарбниці США, Швейцарським Корпусом Експертів (Швейцарія).

Інститут є учасником міжнародного проекту «Викладання фінансового менеджменту в Україні», який здійснюють експерти Швейцарського Корпусу Експертів.

Інститут згідно з дозволом Головного управління військової освіти Міністерства оборони України забезпечує військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу при Харківському інституті танкових військ НТУ «ХПІ».

Інститут готує фахівців для банківських установ, бюджетних організацій, підприємств промисловості та інших галузей економіки, контрольно-ревізійних управлінь, казначейств, фінансових органів південно-східної України та Автономної Республіки Крим, науково-педагогічної діяльності. За 66 років існування навчального закладу підготовлено понад 37 тисяч спеціалістів для фінансово-кредитної системи. Серед випускників – відомі в Україні банкіри, керівники, організатори банківської справи.

В інституті навчається станом на 01.09.2010 946 студентів, із них за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” – 211, “спеціаліст” – 137, “бакалавр” – 598. Загальна чисельність працівників становить 192 особи, у тому числі викладачів  91особа.

Із загальної кількості викладачів 12 (13,2%) – доктори наук, професори, 40 (44%) – кандидати наук, доценти.

Очолює інститут з 10 січня 2007 року директор Тридід Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор. Тридід О.М. у 1981 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та організація машинобудівельної промисловості”, у березні 1986р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зниження витрат виробництва за рахунок комплексної підготовки”, у червні 2002р. отримав вчене звання професора, у лютому 2003р. захистив докторську дисертацію на тему “Стратегія розвитку підприємництва в умовах кризи”. Олександр Миколайович має понад 80 публікацій у вигляді наукових статей, монографій, підручників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Харківський інститут банківської справи посідає одне з провідних місць серед навчальних закладів економічного спрямування Харківського регіону. Особливістю навчального процесу в інституті є, перш за все, високий рівень практичної підготовки, гнучкість побудови навчального процесу з максимальним врахуванням індивідуальних інтересів студентів. Практична підготовка базується на функціонуванні в інституті навчально-тренувальної станції, до складу якої входять навчально-тренувальний банк та чотири навчально-тренувальні фірми; використанні в навчальному процесі реального програмного забезпечення, тренінгових технологій, отриманні досвіду діяльності іноземних установ шляхом стажування за кордоном та тісній співпраці з провідними фахівцями організацій та установ міста. Основою такого співробітництва є укладені договори про співпрацю з Управлінням Національного банку України в Харківській області, Головним управлінням Державного казначейства в Харківській області, Головним управлінням економіки в Харківській області, страховою компанією, аудиторською фірмою, банківськими установами та підприємствами Харківського регіону, які спрямовані на інтеграцію наукового потенціалу вищих закладів освіти та практичного досвіду фахівців. При Управлінні Національного банку України в Харківській області створено навчально-науковий центр кафедри банківської справи, на базі якого проводяться заняття зі студентами, слухачами курсів з підготовки до вступу та курсів з підвищення кваліфікації, науково-методичні семінари, виконуються спільні наукові дослідження; при аудиторській фірмі «Фінанси і аудит» - навчально-науковий центр кафедри обліку і аудиту, де проходять заняття, спільні семінари, конференції та засідання круглих столів з актуальних питань розвитку аудиту в Україні та Харківському регіоні. Фахівці Національного банку України та інших фінансово-кредитних установ широко залучаються до всіх стадій навчального, наукового та виховного процесів: участь у лекційних, семінарських заняттях, практичній підготовці, державній атестації, конкурсах, олімпіадах, наукових дослідженнях, формуванні галузевих стандартів освіти тощо, активне залучення практичних працівників банків до спільного написання та рецензування навчальних посібників та наукових статей.

Всебічній інтеграції навчального процесу, наукової та виробничої діяльності сприяє активна науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу і студентів.

Студенти і аспіранти інституту мають можливість пройти стажування у закордонних банках Німеччини, Республіки Білорусь та Швейцарії та взяти участь у наукових заходах закордонних ВНЗ, таких як Поліський державний університет (м. Пінськ, Республіка Білорусь), Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія), Брестський державний технічний університет (м. Брест, РБ), Вища школа Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Міжнародний банківський інститут (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Також студенти магістратури можуть отримати подвійний диплом спільно з Вищою школою менеджменту в Барселоні та Університетом школи Салезіан Саррія (м. Барселона, Іспанія), а також з Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія).

Формування особистих якостей випускників відбувається через гармонійне поєднання інтегративності, варіативності та індивідуалізації змісту і форм освіти, їх оновлення відповідно до суспільно-економічних функцій, застосування нової управлінської етики, формування демократичних відносин між викладачами і студентами, додержання вимог навчальної дисципліни учасниками навчального процесу.

Гарантіями підготовки фахівців є поступовий інноваційний розвиток Харківського інституту банківської справи та виконання основних завдань освітньої діяльності. Перспективи та основні напрямки розвитку інституту наступні:

 • забезпечення високоякісної освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до основних принципів Болонського процесу: перехід на двоциклову систему підготовки фахівців – бакалавр, магістр; задоволення потреб самореалізації кожної особистості, розвиток педагогічної майстерності, партнерство та співпраця викладачів і студентів тощо;

 • формування системи бізнес-освіти на основі інтеграції вітчизняного та зарубіжного досвіду та впровадження інноваційних підходів: розширення програм додаткової професійної вищої освіти; забезпечення варіативності форм навчання, високої якості змістовного наповнення навчально-методичних матеріалів;

 • оптимізація структури спеціальностей згідно з попитом на фахівців відповідного профілю;

 • модернізація форм організації навчання, розширення та розвиток системи дистанційної освіти, безперервного навчання;

 • розширення практики захисту дипломних робіт студентами інституту іноземною мовою та на виробництві;

 • постійне підвищення наукового рівня викладання шляхом зростання якісних характеристик професорсько-викладацького складу внаслідок підготовки та захисту кандидатських і докторських дисертацій штатними працівниками, залучення до навчального процесу провідних науковців;

 • подальша інформатизація навчального процесу шляхом постійного оновлення та розширення програмного забезпечення, викладання спеціальних дисциплін за допомогою пакетів прикладних програм;

 • поглиблення практичної спрямованості навчання шляхом розширення форм та методів співпраці з підприємствами, установами, організаціями, зокрема, за рахунок збільшення баз практики з числа найбільш ефективно функціонуючих підприємств та установ, проведення практичних занять з фахових дисциплін безпосередньо на виробництві, залучення висококваліфікованих фахівців-практиків до навчально-виховного процесу;

 • створення на базі Університету банківської справи та його інститутів навчальної тренувальної дворівневої банківської системи;

 • сприяння навчанню та проходженню практики кращими студентами інституту за кордоном;

 • розробка разом із замовниками концепції «професійного супроводження» випускників з метою підготовки спеціалізованих програм післядипломної освіти;

 • сприяння розширенню теоретичних і прикладних наукових досліджень шляхом перегрупування наявного наукового потенціалу та оснащення дослідників сучасним обладнанням і програмними засобами;

 • проведення активної політики трансферу наукових результатів у навчальний процес та професійне середовище;

 • посилення дослідницької компоненти в навчальних програмах магістрів;

 • всебічний розвиток різних форм наукової співпраці з підприємствами та організаціями для розв’язання наукових проблем і впровадження результатів наукових досліджень;

 • подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів шляхом підтримки та активізації науково-пошукових досліджень студентської молоді, починаючи з молодших курсів, всебічної діяльності студентського наукового товариства інституту.

Реалізація інститутом визначених напрямків розвитку забезпечить подальше зростання професійного, інтелектуального та духовного потенціалу випускників та сприятиме удосконаленню існуючої матеріально-технічної, навчально-методичної, науково-дослідної бази навчального закладу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (4)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (6)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 6. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..