Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Основная образовательная программа'
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 270100 «Архитектура» и профилю подготовки «Дизайн а...полностью>>
'Публичный отчет'
Бухгалтерская отчетность предприятия служит основным источником информации о его деятельности. Это - основа анализа финансового состояния предприятия....полностью>>
'Интервью'
- В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии и действий сторонников нацизма, ...полностью>>
'Исследовательская работа'
Самое распространенное вещество на нашей планете – это вода. Существование человечества немыслимо без нее. Вода обладает рядом уникальных свойств, не...полностью>>

Формат опису модуля (37)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ

 1. Назва модуля: Облік і звітність в оподаткуванні

 2. Код модуля: ОА_6044_С01

 3. Тип модуля: обов'язковий

 4. Семестр: VII

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЕCTS – 5)

аудиторні години – 80 (лекції – 48, практичні заняття – 32)

 1. Лектор: к.е.н., доц. Яструбський Михайло Ярославович

 2. Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: методичні засади податкового обліку за основними функціональними ділянками, а також базові принципи формування податкової звітності, організації податкового обліку на підприємствах та вміти оперувати основними законодавчими актами з податковогообліку і звітності; уміти: дійснювати облік господарських операцій відповідно до вимог податкового законодавства та узагальнення інформації про об'єкти обліку у податковій звітності

 3. Спосіб навчання: аудиторне

 4. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: Бухгалтерський облік І, Економіка підприємства

 • кореквізити: Фінансовий облік І, Фінансовий облік II

 1. Зміст модуля: Законодавча база та підзаконні нормативні документи, що визначають правила податкового обліку податку на прибуток. Методика визначення платників податку на прибуток та дослідження їх особливостей. Податкова звітність з податку на прибуток. Методика визначення валового доходу підприємства. Методика визначення валових витрат підприємства. Законодавча база та підзаконні нормативні документи, що визначають правила податкового обліку податку на додану вартість. Методика визначення платників податку на додану вартість та дослідження їх особливостей. Податкова звітність з податку додану вартість. Методика визначення податкового зобов'язання та кредиту підприємства. Правила ведення книг придбання та продажу, а також заповнення податкових накладних. Єдиний податок в системі податкового обліку. Методика нарахування та сплати єдиного податку. Поняття суб'єкта малого підприємництва як платника єдиного податку. Методика визначення бази оподаткування єдиним податком. Вимоги, що ставляться до суб'єктів малого підприємництва - платників єдиного податку.Податок з доходів фізичних осіб. Методика визначення платників податку. Нарахування та сплата податку з доходів фізичних осіб.

 2. Рекомендована література: 1. Хрестоматія бухгалтера + / Ред.. Я. Ковторєва. - X.: Фактор, 2008. - 944 с. 2. Енциклопедія господарських операцій / Ред.. Я. Ковторєва. - 3-є видання, перероблене ідоповнене - X.: Фактор, 2009. - 1216 с. 3. Т. Войтенко, Ю. Циганок Як заповнити декларацію з податку на прибуток підприємства - X.:Фактор, 2006. - 225 с.

 3. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

 4. Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (20 %): розв'язування задач, усне опитування. Підсумковий контроль (80%, екзамен): модульний і семестровий контроль

 5. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Формат опису модуля (1)

  Документ
  Знати структурну організацію та принципи функціонування сучасних мережевих операційних систем, принципи функціонування і протоколи клієнтської й серверної частин файлової служби;
 2. Формат опису модуля (23)

  Документ
  У результаті виконання курсової роботи студент повинен: знати методику обліку, аналізу та калькулювання витрат підприємства; уміти скласти калькуляцію, визначити беззбитковий обсяг виробництва продукції, побудувати функцію витрат.
 3. Формат опису модуля (2)

  Документ
  Історія створення, характеристика та особливості мови C, елементи мови C, структура програми, оголошення об’єктів, вирази та операнди, операції, оператори, функції, директиви препроцесору, вказівки компілятору .
 4. Формат опису модуля (3)

  Закон
  Зміст модуля: Сутність та види податків. Податкова політика та її характе­ристика. Податок на додану вартість: платники та об’єкти оподаткування; база оподат­кування.
 5. Формат опису модуля (4)

  Документ
  У результаті вивчення модуля студент : повинен освоїти основи алгоритмізації і програмування на алгоритмічній мові, роботі на персональному компютері в режимі діалогу, технології розвязку прикладних задач фотоніки та лазерної інженерії на компютері.
 6. Формат опису модуля (5)

  Документ
  Знати основні архітектури нейронних мереж; технології побудови нейронних систем; принципи побудови систем захисту інформації на базі нейронних мереж та генетичних алгоритмів.

Другие похожие документы..