Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Издатель журнала «Аполлон» Сергей Константинович Маковский (1887—1962) свои воспоминания, написанные уже в 60-х гг., озаглавил «На Парнасе «Серебряно...полностью>>
'Кодекс'
Ввозные и вывозные таможенные пошлины взимаются в соответствии с Законом РФ «О таможенном тарифе». Взима­ние НДС и акцизов установлено Налоговым коде...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Специальный субъект. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Задержание лица, совершившего преступление. Стадии развития преступления. Покушение:...полностью>>
'Документ'
Актуальность темы исследования. В начале XXI века, в эпоху идеологической нестабильности и экологических угроз, идея гармоничного универсума представл...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності видавнича справа та редагування шифр І назва спеціальності (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

Факультет / інститут

Кафедра електронних видань і медіадизайну

Назва кафедри

Укладач: к. філол. н., доц. Шевченко В. Е.

вчене звання, прізвище та ініціали

Художнє оформлення видання

назва дисципліни

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності видавнича справа та редагування

шифр і назва спеціальності

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

проф. Черняков Б. І. _______

Підпис

Директор інституту

проф. Різун В. В. ____________

Підпис

КИЇВ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни «Художньо-технічне редагування».

Назва навчальної дисципліни

Укладач к. філол. н., доц. Шевченко В. Е.

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Робоча навчальна програма містить теми нормативного навчального курсу «Художнє оформлення», що вивчається студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відділення видавничої справи та редагування на четвертому курсі.

Лектор: __ к. філол. н., доц. Шевченко В. Е.

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали

Викладач(і): _______________________________

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ

Нормативна дисципліна "Художнє оформлення видання" вивчається студентами Інституту журналістики відділення "Видавнича справа та редагування" на четвертому курсі. Її мета – навчити студентів оформляти видання різних видів, складати проект оформлення видання, працювати з текстовою та зображальною частиною видання; відбирати, систематизувати та редагувати авторські матеріали, відповідно до тематики і концепції видання; на практиці застосовувати закони композиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій. Вивчення даної дисципліни базується на попередніх знаннях дисциплін: «Основи видавничої справи та редагування», «Видавничі стандарти», «Коректура», «Термінологічний практикум», «Режисура та архітектоніка видання», «Шрифтознавство», «Поліграфія», «Макетування та верстка», «Художньо-технічне редагування».

Художнє оформлення – головний етап перетворення рукопису у друковане видання. Видавець надає книзі форму завдяки праці художника. Оформлення друкованої продукції має довгу історію і багаті традиції. В художньо-технічному оформленні вироблені численні прийоми, в різні роки і з різним успіхом перевірені на практиці.

Предметом курсу є зовнішня форма друкованого видання, її відповідність змісту, призначенню, існуючим нормам, стандартам, законам композиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій.

Програмою дисципліни передбачено вивчення процесу оформлення друкованих видань, правил та прийомів опрацювання текстових і зображальних елементів, обкладинок і палітурок, титулів, довідково-допоміжної частини видання з урахуванням змісту, категорії читачів, призначення, можливості поліграфічних підприємств і забезпечення навичок технічного редагування на всіх етапах оформлення видання. Усі питання розглядаються у відповідності з вимогами сучасних державних стандартів.

Дисципліна включає розгляд наступних проблем:

 • Концепція, проект, макет видання. Взаємодія тексту, зображення, заголовків.

 • Оформлення основного, додаткового та довідкового тексту.

 • Роль ілюстрації, її відповідність тексту, завданням публікації, композиції сторінки, макету видання.

 • Дизайн обкладинки журналу, першої сторінки газети. Анонси, рубрики, зображення, акцент номера.

 • Зовнішнє оформлення книжкового видання.

 • Єдність елементів оформлення книжкового видання: титульні елементи, спускні та кінцеві сторінки, заголовки, декоративний та зображальний ряд.

 • Шрифтова політика видавництва.

Інтеграція художніх, організаційних, виробничо-технічних аспектів роботи художника-оформлювача видання – обов’язкова умова створення якісного твору друку. При цьому поєднуються творчі функції художника і організаційно-технічні можливості художнього редактора, авторський задум і його втілення в проект.

Мета курсу:

 • навчити студентів перетворювати авторський твір у друкований;

 • навчити оцінювати оформлення друкованих видань;

 • навчити робити цілісне друковане видання у взаємозв’язку між змістом твору і зовнішнім оформленням всіх елементів.

Вимоги до знань та умінь

Студент повинен знати:

 • основні терміни і визначення, якими користуються у видавничій практиці;

 • технічні параметри видання, їх відповідність виду видання;

 • редакційні та поліграфічні вимоги до текстової, зображальної частини видання, зовнішнього оформлення до зовнішнього та внутрішнього оформлення друкованих видань різних видів;

 • послідовність редакційного опрацювання авторського оригіналу, сутність кожного виду роботи художнього та технічного редакторів;

 • принципи та правила макетування та верстки.

Студент повинен уміти:

 • скласти план-проект оформлення друкованого видання;

 • створювати ескізи обкладинок, палітурок, титульних елементів, спускних та кінцевих сторінок;

 • зв’язувати у єдиний композиційний ряд текстові та зображальні матеріали;

 • оформляти основний, додатковий та довідковий текст.

Система контролю знань. Навчальна дисципліна «Художнє оформлення видання» входить до блоку «Дизайн видання» (обсяг 6 кредитів) і складає 3 кредити (108 годин), оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 модулів (18 лекційних, 36 - практичних (54 годин), 54 години самостійної роботи).

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати у максимально 84 бали за усні відповіді, 28 за доповнення на практичних заняттях (що складає 30 % 100 бальної шкали), 35 – за виконання обов’язкових письмових завдань самостійної роботи.

Модульний контроль: 4 модульні контрольні роботи, залік.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів та оцінки за залік (іспит) за наступною формулою.

Змістовий модуль 1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

15%

15%

15%

20%

35%

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

100

100

Оцінка (бали)

15

15

15

20

35

100

Модульно-рейтингова схема

Контроль знань студента

Кількість балів

Сума балів

Аудиторна робота (54 год)

30 (max)

1. Відвідування лекцій (9 лекції)

Бал за практичне заняття (18 занять) ставиться лише при активності студента і виконаному завданні

1

2. Відповідь, виконання практичного завдання

1-3

3. Доповнення

1

4. Поточний контроль (контрольні роботи, тести)

1-3

Самостійна робота (54 год)

35 (max)

5. Виконання додаткового завдання, реферат (відпрацювання пропущених занять)

1-2

6. Самостійне опрацювання тем

1-3

7. Участь у професійних акціях

1-3

8. Портфоліо

Обов’язкові індивідуальні роботи

1-4

9. Участь у конференціях

1-4

10. Участь у конкурсах

1-4

11. Розробка власної теми, виступ з доповіддю

1-5

12. Іспит

35

До екзамену не допускаються студенти, які мають менше 60 балів, не здали контрольні і обов’язкові індивідуальні роботи, не відпрацювали пропущені лекційні та практичні заняття, не виконали завдання, включені у портфоліо.

На екзамен студент повинен принести портфоліо з виконаними індивідуальними завданнями, підписаними і оціненими викладачем, з проставленою датою здачі. Для підвищення рейтингу студент може виконувати додаткові завдання, які підшиваються у портфоліо.

Розрахунок підсумкової оцінки (зваженої):

ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 + КПМ × kісп1 .

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

відмінно

5

відмінно

85 – 89

дуже добре

4

добре

75 – 84

добре

65 – 74

задовільно

3

задовільно

60 – 64

достатньо

35 – 59

з можливістю повторного складання

2

незадовільно

1 – 34

з обов’язковим повторним вивченням дисципліниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності видавнича справа та редагування шифр І назва спеціальності (1)

  Документ
  Робоча навчальна програма містить теми нормативного навчального курсу «Художньо-технічне редагування», що вивчається студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відділення видавничої
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності видавнича справа та редагування шифр І назва спеціальності (2)

  Документ
  Робоча навчальна програма містить теми нормативного навчального курсу «Шрифтознавство», що вивчається студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відділення видавничої справи та редагування
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності реклама І зв’язки з громадськістю шифр І назва спеціальності

  Документ
  Робоча навчальна програма містить теми нормативного навчального курсу «Дизайн у рекламі», що вивчається студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на відділенні реклами і зв’язків з громадськістю.
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 5. Навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі Конкурс) у два тури: перший тур у вищих навчальних закладах ІІІ іv рівнів акредитації, вересень грудень 2009 року

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007 - 2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 08 серпня 2007 р.

Другие похожие документы..