Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Выражаем глубочайшую благодарность всем, кто помог претворить этот труд в реальность. Первая команда, сложившаяся, когда мы готовили первую совместну...полностью>>
'Внеклассное мероприятие'
Познакомить учащихся с жизнью и творчеством великого гения эпохиВозрождения Леонардо да Винчи, помочь окунуться в эпоху Ренессансачерез живопись, муз...полностью>>
'Документ'
Путешествие начинается со знакомства с городом Белая Церковь. Город был основан еще в 1032 году под названием Юрьев как крепость для обороны южных ру...полностью>>
'Закон'
Цели: воспитывать патриотические чувства учащихся, на примере героизма, храбрости и мужества русской армии; расширять знания учащихся о Великой Отечес...полностью>>

Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618 (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”

Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво АПУ № 0618

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

Незалежної аудиторської фірми “Фінком - Аудит„

за наслідками аудиту фінансової звітності Публічного Акціонерного Товариства

БАНК ВЕЛЕС” за 2009 рік

Акціонерам та Правлінню

АТ „БАНК ВЕЛЕС”

Національному банку України

Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ „БАНК ВЕЛЕС” (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, загальну інформацію про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату, опис основних принципів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за рік станом на кінець дня 31 грудня 2009р.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності з порядком ведення бухгалтерського обліку в банках України та згідно вимог щодо розкриття інформації відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають певним обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами законодавства України та Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.

Аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів, оцінку ризиків, пов’язаних з проведенням операцій з інсайдерами та пов’язаними особами.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Висновок

Результат перевірки, дає підставу стверджувати, що фінансові звіти справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2009 р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, законодавства України, вимог Національного Банку України та Облікової політики Банку.

Не виражаючи умовно-позитивної думки, ми звертаємо увагу на інформацію в аудиторській примітці 2.4. „Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості”, стосовно посилення внутрішнього контролю за рівнем концентрації кредитних вкладень шляхом встановлення відповідних лімітів позичальникам.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Банку.

Директор аудиторської фірми “Фінком - Аудит” О. А. Мазур

(Свідоцтво АПУ № 0618, сертифікат аудитора банків 0005

Свідоцтво НБУ №0000028 від 03.12.2009 р. про внесення

в реєстр аудиторів банків)

м. Київ, 26 березня 2010р

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „БАНК ВЕЛЕС”

за 2009 рік

Основна діяльність

АТ “Банк Велес” зареєстрований Національним банком України 18 березня 1994 р. за номером 239. Банк було створено у формі відкритого акціонерного товариства шляхом реорганізації акціонерного банку обслуговування Чорнобильської програми “Вітчизна” та є його правонаступником, який в свою чергу, був створений у формі закритого акціонерного товариства шляхом реорганізації акціонерного комерційного банку “Корн”, створеного у вигляді акціонерного товариства закритого типу. В грудні 2009 року відповідно до чинного законодавства акціонерне товариство “Банк Велес” було переіменовано в Публічне акціонерне товариство “Банк Велес”.

Найменування банку

Акціонерне товариства „Банк Велес”

Місцезнаходження банку

Україна, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48

Організаційно- правова форма банку

відкрите акціонерне товариство

Дата звітності

31 грудня 2009 р.

 • Ця фінансова звітність складена в тисячах гривень (тис. грн.).

 • Банк являється самостійною юридичною особою та не входить до інших промислово-фінансових груп.

 • Облікову політику банку (принципи оцінки та методи обліку окремих статей звітності) викладено в Примітці 1 „Облікова політика”.

Банк є юридичною особою, яка створена на невизначений строк, основною метою діяльностів якої є сприяння зміцненню банківської справи в Україні, розвиток і впровадження новітніх фінансових технологій, якісне і високопрофесійне обслуговування клієнтів та отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та залучених коштів, надання банківських послуг для забезпечення виплати дивідендів Акціонерам Банку.

Банк є суб’єктом первинного фінансового моніторінгу відповідно до вимог законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організаційна структура банку складається із 8 управлінь та 7 відділів, які забезпечують виконання функцій, що передбачені Статутом Банку та чинним законодавством України.

Свою діяльність АТ „Банк Велес” веде відповідно до чинного законодаства України в сфері банківської діяльності, інших законодавчих та нормативно-правових актів та на підставі отриманої Банківської Ліцензії від 06 січня 2010 р. № 117 та Дозволу Національного банку України від 06 січня 2010 року № 117-3 та Додатку до Дозволу від 06 січня 2010 року № 117-3. Нова Ліцензія та Дозвіл до неї Банк отримав після дати балансу у зв’язку із зміною організаційно-правової форми Банку – публічне акціонерне товариство.

Перелік операцій, які має право здійснювати Акціонерне товариство „Банк Велес”:

1. На підставі банківської ліцензії Банк має право здійснювати такі банківські операції:

  • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

  • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

  • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

  • надання гарантій іпоручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

  • придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

  • лізинг;

  • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

  • випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

  • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

  • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

2. На підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України банк має право здійснювати такі операції:

Операції з валютними цінностями:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюється в касах та пунктах обміну іноземної валюти банків;

 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

Емісія власних цінних паперів.

Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг).

Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

За період 2009 року Банк не мав призупинення або відклику здійснення окремих операцій Банком.

Стратегічною метою банку є отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та залучених коштів, надання банківських послуг суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам для забезпечення розвитку банківської справи та виплати частини доходу акціонерам банку.

Банк являється універсальною фінансовою банківською установою та здійснює свою діяльність на території м. Києва.

За звітний період проводилися операції з залучення та розміщення коштів на міжбанківському ринку, короткосрокове та довгострокове кредитування юридичних та фізичних осіб, розрахунково-касове обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, неторговельні операції та операції з іноземною валютою, операції з цінними паперами та інші.

Фінансові результати від банківських та інших операцій відображено в Звіті про фінансові результати.

У 2009 році банк мав прямі кореспондентські відносини з: Публічние акціонерне товариство Банк „ Фінанси та кредит”, м. Київ; ВАТ „Український професійний банк”, м. Київ; ВАТ „БГ-Банк”, м. Київ; Публічне акціонерне товариство „Банк Національні інвестиції”, м. Київ; Публічне акціонерне товариство АБ „Клірінговий Дім”, м. Київ; ТОВ „Банк Богуслав”, м. Київ; ВАТ „ВТБ - Банк”, м. Київ; Публічне акціонерне товариство АТБ “Укргазбанк”; ЗАТ „Глобексбанк”, м. Москва (Росія).

За звітний період злиття, продажу та придбання інших банків не було.

За 2009 рік банк створював резерви на покриття різних збитків та втрат, а саме: за кредитними операціями, за нарахованими процентними та іншими доходами, за дебіторською заборгованістю тощо.

За 2009 рік банк не допускав випадків порушення нормативів платоспроможності.

Платоспроможність Банку станом на кінець 31 грудня 2009 року предствлена в таблиці:

Назва економічних нормативів та їх складових

Норматив

(коефіцієнт)

Фактичне значення

Регулятивний капітал (Н1)

74 194

74 610

Адекватність регулятивного капіталу (Н2)

Н2 < 10%

62,36

Адекватність основного капіталу (Н3)

Н3 < 9%

56,30

Миттєвої ліквідності (Н4)

Н4 < 20%

99,68

Поточної ліквідності (Н5)

Н5 <40%

89,90

Короткострокої ліквідності (Н6)

Н6 < 20%

43,14

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

Н7 > 25%

24,37

Великих кредитних ризиків (Н8)

Н8 > 8-кратного розміру регулятивного капіталу

136,39

Максимальний розмірі кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9)

Н9 >5%

0,14

Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)

Н10 >30%

0,41

Інвестування в цінні папери (Н11)

Н11 > 15%

0,01

Загальна сума інвестування (Н12)

Н12 > 60%

0,01

Довга (Л13-1), коротка (Л13-2) валютна позиція - відповідно

Л13-1 > 20%

Л13-2 >10%

0,01

9,08

У звітному періоді банк не допускав порушень ст. 48 Закону України „Про банки і банківську діяльність” щодо обмеження володіння окремими активами.

В зв’язку із зміною структури надання річного фінанасового звіту за 2009 рік окремі форми звітності та примітки до них за 2008 були переобраховані, а саме – таблиці 8.8, 8.10 дані стовпчика 3 “кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування” перенесено до стовпчика 4 “кредити юридичним особам”.

На звітні дату Банк являється учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – свідотство №154 від 09.12.2002 року

Управління банком.

Органами управління Банку є:

1. Загальні збори учасників – є вищим органом управління Банком. Загальні збори учасників здійснюють загальне керівництво діяльністю Банку, визначають цілі і стратегію його розвитку.

2.Спостережна Рада Банку – представляє інтереси Акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів і здійснює контроль за діяльністю Правління Банку.

До компетенції Спостережної Ради Банку відноситься:

  • здійснення поточного контролю за діяльністю Правління Банку і ходом виконання рішень Загальних зборів учасників;

  • попередній розгляд всіх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів участників;

  • затвердження внутрішніх положень Банку про цінні папери Банку, про Правління Банку та про розподіл та використання прибутку, створення та використання спеціальних фондів Банку;

  • обрання та відкликання членів Правління Банку, його Голови, призначення та звільнення головного бухгалтера Банку, керівників дочірніх підприємств, філій і представництв Банку;

  • визначення зовнішнього аудитора Банку;

  • встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

  • прийняття рішення щодо покриття збитків;

  • винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності згідно діючого законодавства посадових осіб Банку;

  • розгляд інших питань, винесених на її обговорення Головою Спостережної Ради, членами Спостережної Ради, Ревізійною комісією, Правлінням Банку, Головою Правління Банку;

  • виконання окремих функцій та повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, за умови прийняття Загальними зборами відповідного рішення;

  • затвердження положення про службу внутрішнього аудиту.

Члени Спостережної Ради несуть відповідальність за виконання функцій та обов’язків, покладених на них чинним законодавством, Статутом Банку та Положенням про Спостережну Раду Банку відповідно до чинного законодавства України.

 1. Правління Банку – є виконавчим органом Банку, яким здійснюється керівництво і управління його поточною діяльністю. Правління Банку складається з 4 чоловік та очолюється Головою Правління. Правління діє від імені Банку в межах, передбачених Статутом Банку та чинним законодавством України.

До компетенції правління Банку відноситься:

  • внесення пропозицій щодо порядку денного Загальних зборів учасників, а також пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Статуту Банку. Попередній розгляд питань, що відноситься до компетенції Загальних зборів або Спостережної Ради Банку, підготовка проектів рішень з цих питань та винесення їх на розгляд відповідних органів;

  • визначення організаційної структури Банку та формування штатного розкладу Банку, а також підбір і розтановка кадрів, призначення та звільнення відповідальних працівників філій Банку по протидії легалізації (відмиванню) грошей, одержаних злочинним шляхом;

  • визначення умов оплати праці працівників Банку (крім посадових осіб, визначення умов оплати праці яких відноситься до компетенції Спостережної Ради Банку), його дочірніх підприємств, філій та представництв;

  • керівництво роботою структурних підрозділів і установ Банку, розгляд і затвердження звітів про роботу структурних підрозділів Банку і підвідомчих йому установ;

  • здійснення операцій Банку, укладання договорів, облік, звітність і організація внутрішннього контролю;

  • виизначення системи діловодства в Банку, у тому числі загальні умови і порядок підписання договорів, що укладаються Банком, грошово-розрахункових документів у кореспонденції;

  • затвердження правил, процедур, положень, регламентів, порядків та всіх інших внутрішніх документів та інструкцій Банку (окрім тих положень, прийняття рішень про затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів учасників та/або Спостережної Ради Банку);

  • прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів, про участь у статутних фондах інших суб’єктів господарської діяльності, про вступ до асоціацій, концернів, інших об’єднань, за винятком прийняття рішень з питань створення дочірніх підприємств, філій та представництв Банку;

  • прийняття рішення про придбання Банком власних акцій;

  • прийняття рішення про випуск в обіг та затвердження умов випуску облігацій, ощадних (депозитних) сертифікатів, а також векселів та похідних цінних паперів;

  • визначення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Банку;

  • визначення розміру процентних, комісійних та інших видів винагород за активними і пасивними операціями Банку, а також розмір комісійних винагород за послуги, що надаються Банком;

  • створення і ліквідація відділень Банку;

  • вирішення інших питань діяльності Банку, що не віднесені до компетенції Загальних зборів та Спостережної Ради Банку, або повноваження по вирішенню яких передані Загальними зборами учасників та/або Спостережною Радою Банку до компетенції Правління Банку.

Голова та члени Правління Банку несуть відповідальність за виконання функцій та обов’язків, покладених на них чинним законодавством, Статутом Банку та Положенням про Правління Банку відповідно до чинного законодавства України.

Посадовими особами органів управління Банку визнаються Голова та члени Спостережної Ради Банку, Голова Ревізійної комісії, Голова та члени Правління Банку.

Для вирішення поточних питань діяльності Банку, з метою управління ризиками у Банку створено постійно діючі кредитно-інвестиційний комітет, тарифний комітет та комітет по управлінню активами і пасивами.

Кредитно-інвестиційний комітет є колегіальним органом управління Банку з питань кредитної та інвестиційної політики, а також управління ризиками діяльності Банку. Кредитно-інвестиційний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Статутом банку та іншими документами.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618 (2)

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів ТОВ „Фортуна-банк” (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, загальну
 2. Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618 (1)

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ „Фортуна-банк” (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, загальну
 3. Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”

  Документ
  Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства „БАНК ВЕЛЕС” (надалі-Банк), що додаються, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про сукупний прибуток, звіт про власний капітал, звіт про

Другие похожие документы..