Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Общие сведения о применении информационных технологий в рекламной деятельности. Компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке эфф...полностью>>
'Реферат'
Насыщение рынка товарами и услугами и как следствие усиление конкуренции среди производителей ставят перед ними задачу глубокого исследования запросо...полностью>>
'Урок'
Учителя-практики остро ощущают необходимость познания того, каковы психологические механизмы воздействия на учащихся в процессе обучения и воспитания...полностью>>
'Документ'
АБХАВА (от "бхава" с отриательным префиксом*) "отсутствующее. В вайшешике после Прашастапады — седьмой род реально сущего. Делится на ч...полностью>>

{ Нову редакцію Додатку 1 див

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

{ Нову редакцію Додатку 1 див. в Наказі Міністерства економіки

N 216 ( z0336-09 ) від 16.03.2009 }

РОЗГЛЯНУТО _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

________________________________________
________________________________________
________________________________________
                       (найменування органу, з яким
                         погоджено фінансовий план)

ЗАТВЕРДЖЕНО _________________________
_________________________________________
_________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

________________________________________
________________________________________
                       (найменування органу, з яким
                         погоджено фінансовий план)

ПОГОДЖЕНО___________________________
_________________________________________
_________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

 

 

коди

 

Рік

 

Підприємство
_________________________________________________________________________________________

за ЄДРПОУ
____________________

 

Організаційно-правова форма
_________________________________________________________________________________________

за КОПФГ
____________________

 

Територія
_________________________________________________________________________________________

за КОАТУУ
____________________

 

Орган державного управління
_________________________________________________________________________________________

за СПОДУ
____________________

 

Галузь
_________________________________________________________________________________________

за ЗКГНГ
____________________

 

Вид економічної діяльності
_________________________________________________________________________________________

за КВЕД
____________________

 

Одиниця виміру: тис. грн.
_________________________________________________________________________________________

 

Форма власності
_________________________________________________________________________________________

 

Чисельність працівників
_________________________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження
_________________________________________________________________________________________

 

Телефон
_________________________________________________________________________________________

 

Прізвище та ініціали керівника
_________________________________________________________________________________________

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА ______________ рік

 

Код рядка

Довідка:
факт минулого року

Довідка:
фінансовий план поточного року

Плановий рік
(усього)

У тому числі

I
квартал
 

II
квартал
 

III
квартал
 

IV
квартал
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства

Доходи

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість

002

 

 

 

 

 

 

 

інші непрямі податки

003

 

 

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрування)

004

 

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)

005

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрування)

006

 

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

007

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрування)

008

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи (розшифрування)

009

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

010

 

 

 

 

 

 

 

Витрати

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)

011

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати,
у тому числі:

012

 

 

 

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

012/1

 

 

 

 

 

 

 

витрати на консалтингові послуги

012/2

 

 

 

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

012/3

 

 

 

 

 

 

 

витрати на аудиторські послуги

012/4

 

 

 

 

 

 

 

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

012/5

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут (розшифрування)

013

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (розшифрування)

014

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрування)

015

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)

016

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрування)

017 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

018

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрати

019

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати діяльності:

 

Валовий прибуток (збиток)

020

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

021

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

022

 

 

 

 

 

 

 

Частка меншості

022/1

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

023

 

 

 

 

 

 

 

прибуток

023/1

 

 

 

 

 

 

 

збиток

023/2

 

 

 

 

 

 

 

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами

024

 

 

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України

025

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до фонду дивідендів:
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:

026

 

 

 

Х

Х

Х

Х

на державну частку

026/1

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:

027

 

 

 

Х

Х

Х

Х

на державну частку

027/1

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

028

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Розвиток виробництва:

029

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

029/1

 

 

 

 

 

 

 

Резервний фонд

030

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Інші фонди (розшифрувати)

031

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку

032

 

 

 

Х

Х

Х

Х

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:

033

 

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

033/1

 

 

 

 

 

 

 

акцизний збір

033/2

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

033/3

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

033/4

 

 

 

 

 

 

 

рентні платежі

033/5

 

 

 

 

 

 

 

ресурсні платежі

033/6

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки (розшифрувати)

033/7

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

034

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

034/1

 

 

 

 

 

 

 

до бюджету

034/2

 

 

 

 

 

 

 

до державних цільових фондів

034/3

 

 

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

034/4

 

 

 

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

035

 

 

 

 

 

 

 

внески до Пенсійного фонду України

035/1

 

 

 

 

 

 

 

внески до фондів соціального страхування

035/2

 

 

 

 

 

 

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

036

 

 

 

 

 

 

 

місцеві податки та збори

036/1

 

 

 

 

 

 

 

інші платежі (розшифрувати)

036/2

 

 

 

 

 

 

 


Керівник підприємства
(посада)

__________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. 9. Законодавча база

  Закон
  Даний методичний посібник призначений для посадових, службових осіб органів місцевого самоврядування (далі – посадові особи) та має на меті звернути увагу вказаним посадовим особам на помилки, які мають місце при веденні діловодства,
 2. Редакційна колегія

  Документ
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Основи теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня 2007 р. – Запоріжжя, 2007.
 3. В. О. Серьогін державне будівництво (1)

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник
 4. В. О. Серьогін державне будівництво (2)

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник
 5. За редакцією Заслуженого діяча науки І техніки України, академіка апрн україни, доктора юридичних наук, професора О. О. Погрібного

  Документ
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації

Другие похожие документы..