Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Аннотация издательства: Эта книга — документальный рассказ о боевых делах черноморских летчиков, участников героической обороны Севастополя в дни Вели...полностью>>
'Документ'
Формы безработицы и их проявление в разных экономических системах Сб. научных трудов «На пути к социальной рыночной экономике». – Красноярск, КрасГУ,...полностью>>
'Реферат'
С единицами измерения ребята начинают знакомиться еще в детском возрасте, по сказкам, а затем - на уроках химии, физики и математики. Однако единой к...полностью>>
'Документ'
реферат за вибором 8 клас Історія України § 13 -18, реферат за вибором Всесвітня історія § 10 -14, реферат за вибором 9 клас Історія України § 1 1-17...полностью>>

Аудиторський висновок про фінансову звітність відкритого акціонерного товариства

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аудиторський висновок

про фінансову звітність

відкритого акціонерного товариства

Кременчуцький завод дорожніх машин ”

за 2010 рік

м. Кременчук 10 березня 2011 року

Незалежною аудиторською фірмою “Баланс + Аудит” згідно вимог Законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про господарські товариства”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про цінні папери і фондову біржу” та у відповідності з Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 53/13320), проведена перевірка фінансової звітності ВАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” за 2010 рік в складі: Форма № 1 “Баланс” станом на 31.12.2010 р., Форма № 2 “Звіт про фінансові результати”, Форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів”, Форма № 4 “Звіт про власний капітал”, Форма № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”.

Перевірка (експрес – аудит фінансової звітності за 2010 рік) проводилась на підставі договору № 08/11 від 24.01.2011 року з 24.01.2011 року по 10.03.2011 року.

Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався.

Перевірка проводилась за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року з дотриманням вимог чинного законодавства України, національних нормативів і стандартів з питань бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів аудиту та етики (затверджені Рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року), згідно з якими відповідальність за подані фінансові звіти несе керівництво об'єкту перевірки, обов'язком аудитора є лише висловлення думки щодо фінансових звітів на основі проведеної аудиторської перевірки.

 1. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Баланс + Аудит”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31273030

Юридична адреса та місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, офіс 1, кім. 211, тел.76-50-21,76-50-22,76-50-53, факс (0536) 76-50-21

Реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 128124, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 585 120 0000 002275, дата проведення державної реєстрації 08.12.2000р. Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської обл.

Свідоцтво № 2564 про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України 30.03.2001 року на підставі Рішення №100, термін дії до 30 березня 2011 року.

Свідоцтво, реєстраційний номер 551, про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, унесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 03.07.2007 року № 1447, серія АБ 000502, термін дії з 03.07.2007 року по 30.03.2011 року.

2. Основні відомості про емітента

Повна назва

Відкрите акціонерне товариство

“Кременчуцький завод дорожніх машин"

Скорочена назва

ВАТ “Кредмаш”

Код за ЄДРПОУ

05762565

Юридична адреса та місцезнаходження

39600, м. Кременчук Полтавської області,

вул.60 років Жовтня, 4, тел.(05366) 2-33-92

Розрахунковий рахунок

26002301371177 філія відділення ПІБ в м. Кременчук Полтавської обл. МФО 331144

Дата реєстрації

13.04.2000 р.

Номер свідоцтва про державну реєстрацію, та номер запису в ЄДР

Серія АОО № 681880

1 585 120 0000 004777

Місце проведення державної реєстрації

Виконавчий комітет Кременчуцької міської Ради Полтавської області

Дати внесення змін до установчих

Документів

Розпорядження Виконкому Кременчуцької міської Ради від 13.04.2000 р. № 432-Р – зміна назви підприємства.

Види діяльності (КВЕД)

29.52.2 - Виробництво (без ремонту) будівельних машин і обладнання;

34.10.1 – Виробництво автомобільного транспорту;

45.21.1 – Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);

51.70.0 – Інші види оптової торгівлі;

55.51.1 – Діяльність їдалень на підприємствах і в установах;

60.24.1 – Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

3. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по журнально-ордерній системі і в цілому відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XІY від 16.07.1999 р., затвердженим в Україні стандартам та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

Облікова політика визначена наказом президента ВАТ «Кредмаш» № 523 від 29.12.2000 р. “Про перехід на нові національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку і формування облікової політики ВАТ “Кредмаш” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом президента № 591 від 28.09.2004 р. та 772 від 29.12.2004 р. і в 2010 році не змінювалась.

Аудитор з'ясував і впевнився, що наявна повнота бухгалтерського обліку: всі здійснені господарські операції знайшли відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Підприємством застосовується необхідний та достатній спектр бухгалтерських рахунків, які дають можливість здійснювати повний облік усіх господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації для прийняття управлінських рішень, складання фінансової та статистичної звітності. Господарські події відображені на момент виникнення, незалежно від часу руху коштів за ними. Підприємством надається пріоритет економічній суті події над формою її документального оформлення, також дається окрема оцінка та відображення наявних активів та пасивів в розгорнутому вигляді. Фінансова звітність містить достатній обсяг інформації про фактичні та можливі результати операцій підприємства, суттєва та відкрита з максимальною зрозумілістю для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Фінансова звітність складається своєчасно і відповідає обліковим даним товариства.

Статті балансу відповідають сальдовим статтям по рахункам бухгалтерського обліку.

Обороти по рахункам бухгалтерського обліку підраховані вірно, згідно з даними бухгалтерського обліку та журналами-ордерами.

Але при вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, залишкова вартість таких об’єктів основних засобів не включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу і відповідно не вірно визначена сума іншого додаткового капіталу (індексація основних засобів у сумі 56 630,9 грн., яка була проведена згідно Постанови “Про проведення індексації вартості основних фондів та визначенням розмірів амортизаційних відрахувань на повне відновлення в 1995-1997 роках” від 16.05.1996 р. № 523).

Інвентаризація проведена згідно наказу президента ВАТ «Кредмаш» № 431 від 09.09.2010 р. станом на:

 • 01.10.2010 року – матеріальних цінностей в цехах, відділах, складах, готової продукції, тари, незавершеного виробництва, розрахунків з дебіторами та кредиторами, малоцінних швидкозношуваних предметів, зданих на склад ОС упаковочних місць, вузлів та агрегатів, прийнятих ВТК, але не включених в план випуску готової продукції (ККТ, КДТ, цех №8), малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів;

 • 01.11.2010 року - незавершеного капітального будівництва, основних засобів, товарів, переданих на відповідальне зберігання;

 • 01.12.2010 року - грошових коштів, підзвітних сум, документів суворої звітності;

 • 01.01.2011 року - розрахунків з фінансовими органами по всіх платежах, розрахунків з

банками.

Результати інвентаризації представлені інвентаризаційними описами та Протоколом

засідання центральної інвентаризаційної комісії по розгляду річної інвентаризації. При інвентаризації нестач та лишків матеріальних цінностей не виявлено.

Аудитор участі в інвентаризації не приймав.

Відповідність первинним документам розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами не перевірялась у зв’язку з обмеженням обсягу перевірки умовами договору.

Висновок:

Враховуючи вище наведені аудиторські докази, керуючись статтями 7 та 21 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93р. № 3125–ХІІ (зі змінами), міжнародними стандартами аудиту № 700, 701 та 720, та зважаючи на те, що виконані необхідні умови:

- аудитор отримав всю інформацію і пояснення, необхідні для цілей аудиту;

- надана інформація достатня для відображення реального стану справ підприємства;

- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;

- фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на підприємстві обліковою політикою, котра в цілому відповідає вимогам законодавства України;

аудитор вважає, що фінансові звіти ВАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередніх параграфах, справедливо і достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2010 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2010 рік.

В зв'язку з обмеженням обсягу перевірки умовами договору, аудитор вважає за можливе надати умовно-позитивний аудиторський висновок стосовно фінансової звітності ВАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”.

4. Додатковий розділ: розкриття інформації за видами активів

4.1. Розкриття інформації про активи та зобов’язання

На думку аудитора, інформація про активи та зобов'язання підприємства розкрита повно та достовірно і відображена в фінансових звітах ВАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні:

- аналітичний та синтетичний облік основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів відповідає П(С)БО № 7 “Основні засоби”;

- облік нематеріальних активів відповідає П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи”;

- облік довгострокових фінансових інвестицій відповідає П(С)БО № 12 “Фінансові інвестиції”;

- облік запасів відповідає вимогам П(С)Б0 № 9 “Запаси”;

- дебіторська заборгованість відображається згідно вимог П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”;

- зобов'язання відображені у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО № 11 “Зобов'язання”.

4.2. Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал визначений правильно, його структура та призначення підтверджуються даними аналітичного обліку.

Склад власного капіталу

(тис. грн.)

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Статутний капітал

8 543

8 543

Інший додатковий капітал

103 970

109 493

Резервний капітал

2 301

2 301

Нерозподілений прибуток

6 040

8 968

Вилучений капітал

(194)

(-)

Усього:

120 660

129 305

Відкрите акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” засновано згідно з рішенням № 23 АТ Фонду державного майна України від 07.04.1994 р. шляхом перетворення державного підприємства – “Кременчуцькі дорожні машини” ім. В.І.Леніна у Відкрите акціонерне товариство “Кременчуцькі дорожні машини”.

Засновником товариства є Фонд державного майна України. Станом на 31.12.2010 року доля засновника в статутному капіталі відсутня.

Статутний капітал товариства створено в розмірі 8 542 975,00 грн. і розподілено на 341 719 простих іменних акцій номінальною вартістю 25,00 (двадцять п’ять) гривень кожна. Статутний капітал товариства станом на 31.12.2010 року повністю сплачений. Державна частка відсутня. Зміни в статутному капіталі в звітному періоді не відбувалися.

Відомості про акціонерів

з/п

Кількість цінних паперів,

шт.

Номінальна

вартість,

грн.

Частка в статутному капіталі

1.

Юридичні особи, у т.ч.

115 546

2 888 650,00

33,8132%

юридичні особи, що володіють більш ніж 10% статутного капіталу

102 151

2 553 775,00

29,8933%

2.

Фізичні особи, у т.ч.

226 173

5 654 325,00

66,1868%

Фізичні особи, що володіють більш ніж 10% статутного капіталу

89 460

2 236 500,00

26,1794%

3.

Зареєстровано за державними установами

-

-

-

4.

Зареєстровано за емітентом (викуплені ЦП)

-

-

-

Усього:

341 719

8 542 975,00

100 %

Підприємство в цілому дотримується положень Принципів корпоративного управління України, впроваджує власні принципи корпоративного управління, викладені в Статуті товариства, що базуються на вимогах Закону України “Про господарські товариства” та забезпечують захист прав та законних інтересів акціонерів.

Резервний фонд Товариства сформований повністю і складає 2 301 тис. грн., тобто 26,93 відсотка статутного капіталу.

По статті “Інший додатковий капітал” відображена сума в розмірі 109 493 тис.грн., в тому числі індексація основних засобів у сумі 56 630,9 грн., яка була проведена згідно Постанови “Про проведення індексації вартості основних фондів та визначенням розмірів амортизаційних відрахувань на повне відновлення в 1995-1997 роках” від 16.05.1996 р. № 523. Згідно п. 21 П(С)БО № 7 “Основні засоби”, при вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості таких об’єктів основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

В 2010 р. згідно рішенню загальних зборів акціонерів (виписка із протоколу від 23.04.2010 р.) невикористаний прибуток в сумі 5 495 тис. грн. направлено на збільшення додаткового капіталу.

Вилучений капітал за 2010 рік, у вигляді викуплених акцій, станом на 31.12.2009 р. відсутній.

Станом на 31.12.2010 р. нерозподілений прибуток складає 8 968 тис. грн. За рішенням загальних зборів, що відбулися у квітні 2010 року, прийнято рішення з урахуванням підсумків 2010 року з чистого прибутку виплатити дивіденди в розмірі 545 тис. грн., а залишок в сумі 5 495 тис. грн. інвестувати у власне виробництво. Чистий прибуток станом на 31.12.2010 рік складає 8 968 тис. грн.

Вартість чистих активів товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на

31.12.2010 року дорівнює 129 305 тис. грн., тобто більше величини статутного капіталу.

Довідка про фінансовий стан підприємства

  1. Аналіз показників фінансового стану ВАТ “Кредмаш” станом на 31.12.2010 року.

з/п

Показник

Формула розрахунку

показника фінансового стану

Орієнтовне позитивне значення

показника

Фактичне значення

показника

Коментар

1

2

3

4

5

6

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Короткострокові фінансові вкладення)

/ Короткострокові зобов’язання

= 3750/ 29523 = 0,12702

0,25 – 0,50

0,127

Підприємство має можливість погасити свої поточні зобов'язання за рахунок грошових коштів на 12,7 %.

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

К2 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори (непрострочені та реальні)+Запаси + Витрати)

/ Короткострокова заборгованість =

= 108075/29523=3,661

1,00 – 2,00

3,661

Платоспроможність на високому рівні.

На кожну одиницю короткострокових зобов'язань припадає 3,661 одиниці обігових коштів.

3.

Коефіцієнт

фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)

К3 = Власні кошти / Вартість майна (Підсумок активу балансу)

= 129305/ 158943 = 0,814

0,25 – 0,50

0,81

Високий, тобто питома вага власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у діяльність товариства, складає 81,4%

4.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (або покриття зобов'язань власним) капіталом)

К = (Короткострокова кредиторська заборгованість + Довгострокова кредиторська заборгованість)

/ Власний капітал =

= 29523/ 129305= 0,228

0,50 – 1,00

0,23

Зобов'язання повністю покриваються власним капіталом і складають від нього 22,8%

Показники загальної ліквідності ВАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” на високому рівні, тобто підприємство може в короткі строки сплатити свої поточні борги за рахунок грошових та обігових коштів.

З початку року поточна кредиторська заборгованість збільшилась на 8 087 тис. грн., вартість оборотних активів збільшилась на 13 330 тис. грн.

Власний капітал в валюті балансу займає 81,4 відсотків.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. На початок року його значення дорівнювала 73 217 тис. грн., на кінець року складає - 78 460 тис. грн., тобто у підприємства є в наявності вільні оборотні кошти.

4.4. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово – господарський стан підприємства.

Протягом звітного року дії, які можуть вплинути на фінансово – господарський стан підприємства відбувались в складі посадових осіб:

Звільнено: Головний бухгалтер – Рубан Олександр Олексійович, паспорт КН №487309 від 05.11.1997 р. виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. (Наказ №6/і від 10.03.2010 р.).

Призначено: Головний бухгалтер – Бихкало Оксана Володимирівна, паспорт КН №087406 від 05.03.1996 р. виданий Крюківським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. (Наказ №19/і від 25.03.2010 р.).

Узагальнюючи наведені розрахунки, оцінюючи наслідки діяльності Товариства з позиції фінансової стабільності та платоспроможності (ліквідності), його фінансовий стан на 31 грудня 2010 року можна визначити як ліквідний та стабільний.

Директор ТОВ

“Аудиторська фірма “Баланс+Аудит”

(сертифікат серії А № 005700,

виданий на підставі рішення АПУ

від 29.04.2004р. № 134,

чинний до 29.04.2014 р.) І.І.ТарасоваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт незалежної аудиторської фірми тов "Аудиторська фірма Аудит лтд" про фінансову звітність Відкритого акціонерного товариства «Донбасенерго» за 2010 рік. Інформація про аудиторську фірму

  Документ
  83048, Україна, м. Донецьк, проспект Тітова, 8бтел. 381-37-31, 302-80-87розрахунковий рахунок 26003150560801 в ДОФ АКБ УСБ м. Донецьк, МФО 334011Ідентифікаційний код 33966819
 2. Висновок незалежного аудитора І фінансова звітність відкритого акціонерного товариства страхова компанія «країна» станом на кінець дня 31 грудня 2006 року висновок незалежного аудитора керівництву Відкритого акціонерного товариства

  Документ
  Нами, Аудиторською фірмою «Грант Торнтон Україна» – українським членом Grant Thornton International (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №2166 від 26.
 3. Аудиторський висновок про фінансову звітність ват “Елемент Шість” за 2010 рік

  Документ
  (Свідоцтво № 1281 від 26 січня 2001 року) 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35-А. Код ЗКПО 24077361, Р/р 2600320980 9 в Печерському від. УСБ м. Києва. МФО 322090
 4. Акціонерне Товариство «Європейський банк раціонального фінансування»

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства «Європейський банк раціонального фінансування» (надалі–Банк),що додається, яка включає баланс,звіт про фінансові результати ,звіт
 5. Висновок незалежних аудиторів про достовірність фінансової звітності

  Документ
  Ми провели аудит річної фінансової звітності Закритого акціонерного товариствоа „Європейський банк раціонального фінансування” (далі - Банк), що додається, яка включає: баланс станом на 31 грудня 2007 року, звіт про фінансові результати,

Другие похожие документы..