Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С 14 по 16 ноября 2006 в Екатеринбурге прошла Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации - Урал 2006» и Уральская к...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа дисциплины "Транспортное обеспечение коммерческой деятельности" федерального компонента цикла ДС составлена в соответствии с госу...полностью>>
'Публичный отчет'
Сведения о лицензии на образовательную деятельность: дошкольное образовательное учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности, что п...полностью>>
'Руководство'
В условиях роста заболеваемости туберкулезом и увеличения числа скрытых источников инфекции меняется медико – социальный статус бактериовыделителей. ...полностью>>

В. Д. Гогунський завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету, д т. н., професор

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І. МЕЧНИКОВА

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІН

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» і

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»

(інформаційний пакет методичних матеріалів)

ЧАСТИНА 1.

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ.

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ.

2011

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» (інформаційний пакет методичних матеріалів) / І. В. Іванова, М. О. Неізвестний, Г. І. Стенпковська, С. П. Гвоздій. – У 2-х частинах. – Частина 1. Трудові правовідносини. Зразки документів. – Одеса, 2010. – 35 с.

Рецензенти:

В.Д. Гогунський – завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету, д.т.н., професор

О.Б. Ляшенко – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, екології і хімії Одеського національного морського університету, к.т.н., професор

Схвалено та рекомендовано до друку

Вченою Радою біологічного факультету Одеського

національного університету імені І.І. Мечникова

Протокол № 10 від 24 червня 2010 р.

© Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011

ВСТУП

Конституцією України твердо проголошено, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Однак з кожним роком, на жаль, зростає кількість виробничих факторів, які негативно впливають на безпеку і життя людини. Тому головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів на організм людини, як наслідок – зниження виробничого травматизму, професійних захворювань.

Зразки документів, включені до методичних вказівок, призначені для студентів усіх спеціальностей та факультетів ОНУ імені І.І. Мечникова, а також для керівників різних закладів та установ, фахівців з охорони праці та майбутніх робітників різних галузей виробництва. Наведені макети інструкцій, контрактів тощо можуть бути використані як під час самостійної роботи студентів, так і на практичних заняттях, а також як допоміжний матеріал для студентів та слухачів, які вивчають охорону праці.

Викладені зразки документів є необхідною складовою для підвищення рівня знань, умінь та навичок майбутніх фахівців, посадових осіб, керівників та т. ін. Форми, інструкції, зразки оформлення журналів інструктажів, після їх адаптації до умов конкретної організації і затвердження керівником, призначені для впорядкування функціонування системи управління охороною праці, виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків , професійних захворювань і аварій. Означені документи є обов’язковими для виконання всіма керівниками структурних підрозділів, робітниками організацій (незалежно від посади та виду діяльності).

ЗРАЗОК 1. Порядок реєстрації трудового договору

між працівником і фізичною особою

Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

08.06.2001 N 260

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 червня 2001 р.

за N 554/5745

Порядок реєстрації трудового договору

між працівником і фізичною особою

1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).

2. Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

3. При реєстрації трудового договору сторони повинні подати такі документи:

- фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників - паспорт, свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг, - паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, - паспорт, трудову книжку, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, - паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код.

4. Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою трудового договору реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, що додається. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації.

5. На підставі запису про реєстрацію трудового договору, зробленого в книзі, відповідальна особа центру зайнятості робить на трьох примірниках трудового договору запис:

Трудовий договір зареєстрований "__" _________ 200_ р. N _______

__________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)

______________ ______________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

М. П.

6. У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті КЗпП України, про що сторони сповіщають державну службу зайнятості, яка зареєструвала трудовий договір.

7. Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох днів повинна зняти трудовий договір з реєстрації, про що робиться відмітка у книзі реєстрації трудових договорів.

На підставі цього запису відповідальна особа центру зайнятості робить на трьох примірниках трудового договору запис:

Трудовий договір від "__" ____________ 200_ р. N ________

знято з реєстрації "__" ____________ 200_ р.

_________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)

М.П. ______________ _______________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

8. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

9. Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.

10. Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити сторони під розпис щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.

ЗРАЗОК 2. Форма трудового договору між працівником і фізичною особою

Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

08.06.2001 N 260

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою

Місто _____________ "__" ____________ 200_ р.

Прізвище ______________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________,

Рік народження ________________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг) ____________________________________

Ідентифікаційний код N __________________________________________

Для фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників N ____________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи-підприємця

Ідентифікаційний код N __________________________________________

Місце проживання _______________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий __________________

_______________________________________________________________,

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище ______________________________________________________

Ім'я ___________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________,

Дата народження ________________________________________________

Вид діяльності (професія) _________________________________________

Останнє місце роботи ____________________________________________

Місце проживання _______________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий __________________

________________________________________________________________

Ідентифікаційний код N __________________________________________,

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін ______________________________________________________________;

(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи

__________________________________________________________________

(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов'язаний виконувати

__________________________________________________________________________________

(зазначаються докладні характеристики роботи продавця,

________________________________________________________________________________

водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня

________________________________________________________________________________

її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю

_______________________________________________________________________________

виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

_______________________________________________________________________________

дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3. Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі ____________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань;

обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці;

надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з ___________________________

____________________________________________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються ____________________________________

(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

__________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців,інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий - у Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

Фізична особа ________________ Працівник ____________________

"___" ________________ 200_ р. "___" ________________ 200_ р.

16. Трудовий договір зареєстрований від "__" ________ 200_ р.

за N ______ _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)

М.П. ______________ ______________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової

особи служби зайнятості)

17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" __________200_ р.

______________________________________________________________________________

(підстави припинення договору вносяться з посиланням

______________________________________________________________________________

на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа ______________ Працівник ____________________

18. Трудовий договір від "___" ____________ 200_ р. за N ____ знято з реєстрації "___" ___________ 200_ р. __________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)

М.П. ______________ _____________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові

посадової особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від

"___" __________ 200_ р.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(підстави та копія рішення суду додаються)

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

Фізична особа ____________ Працівник ________________

ЗРАЗОК 3. Форма Книги реєстрації трудових договорів

Додаток

до п.4 Порядку реєстрації

трудового договору між

працівником і фізичною особою

Форма Книги реєстрації трудових договорів

N
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові
сторін,
які уклали
трудовий договір

Адреси сторін

Дата
реєстрації
трудового
договору

Дата зняття
з
реєстрації
трудового
договору

Підстави
припинення
трудового
договору

Відмітка про
завірення
підпису,
зробленого
фізичною особою
у трудовій
книжці
працівника

1

2

3

4

5

6

7

ЗРАЗОК 4.

ДОГОВІР 
про колективну матеріальну відповідальність

м. ____________                                                         "____" ___________ 20 ___ р.        

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей ПІДПРИЄМСТВО _______

______________________________________________________________________________

                                                                                       (назва)

в особі його керівника __________________________________________________________,

                        (прізвище, ім'я, по батькові)

надалі "ПІДПРИЄМСТВО", з одного боку, і ЧЛЕНИ КОЛЕКТИВУ ____________________,

                                                                                                                  (назва відділу, дільниці, секції, складу тощо)

надалі "КОЛЕКТИВ", в особі керівника колективу __________________________________,

                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

уклали Даний Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОЛЕКТИВ приймає на себе колективну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження майна та інших цінностей, переданих йому для ___________________ ______________________________________________________________________________,

(найменування виду робіт)

а керівництво ПІДПРИЄМСТВА зобов'язується створювати КОЛЕКТИВУ умови, необхідні для належного виконання прийнятих зобов'язань відповідно до договору.

1.2. При зміні керівництва КОЛЕКТИВУ або при вибутті з КОЛЕКТИВУ понад 50% від його початкового складу договір має бути переоформлено.

1.3. Договір не переоформлюється при вибутті зі складу КОЛЕКТИВУ окремих працівників або прийнятті до КОЛЕКТИВУ нових працівників. У таких випадках проти підпису члена КОЛЕКТИВУ, який вибув, вказується дата його вибуття, а новоприйнятий працівник підписує договір і вказує дату вступу до КОЛЕКТИВУ.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОЛЕКТИВУ
ТА КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Члени КОЛЕКТИВУ мають право:

а) брати участь у прийманні цінностей та здійснювати взаємний контроль за роботою по збереженню, обробці, продажу (відпуску), перевезенню або застосуванню у процесі виробництва цінностей;

б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих КОЛЕКТИВУ;

в) знайомитися із звітами про рух та рештки переданих КОЛЕКТИВУ цінностей;

г) у необхідних випадках вимагати від керівництва ПІДПРИЄМСТВА проведення інвентаризації переданих КОЛЕКТИВУ цінностей;

д) заявляти керівництву ПІДПРИЄМСТВА про відхилення членів КОЛЕКТИВУ, у тому числі керівника КОЛЕКТИВУ, які, на їх думку, не можуть забезпечити збереження цінностей.

2.2. Члени КОЛЕКТИВУ зобов'язані:

а) дбайливо ставитися до цінностей і вживати заходів для попередження збитків;

б) у встановленому порядку вести облік, складати та своєчасно надавати звіти про рух і рештки цінностей;

в) своєчасно повідомляти керівництво ПІДПРИЄМСТВА про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження цінностей.

2.3. Керівництво ПІДПРИЄМСТВА зобов'язане:

а) створювати КОЛЕКТИВУ умови, необхідні для забезпечення повного збереження цінностей;

б) своєчасно вживати заходів для виявлення та усунення причин, що перешкоджають забезпеченню КОЛЕКТИВОМ збереження цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у нанесенні збитків, і притягати їх до встановленої законодавством відповідальності;

в) знайомити КОЛЕКТИВ з чинним законодавством стосовно матеріальної відповідальності робітників і службовців за збитки, завдані ПІДПРИЄМСТВУ, а також з чинними інструкціями та правилами приймання, збереження, обробки, продажу (збуту), перевезення або застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку;

г) забезпечувати КОЛЕКТИВУ умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про рух та рештки переданих йому цінностей;

д) розглядати питання про обґрунтованість вимог членів КОЛЕКТИВУ щодо проведення інвентаризації цінностей;

є) розглядати повідомлення членів КОЛЕКТИВУ про обставини, що загрожують збереженню цінностей, і вживати заходів для усунення цих обставин.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Молоді та спорту україни (2)

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2011роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р.
 2. Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р. №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 15. 11. 2010р. №1084 Про проведення Всеукраїнського конкурс

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2011роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р.
 3. Персоналії та доробок

  Книга
  Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (Протокол № 3 від 12.06.2011).

Другие похожие документы..