Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Примерная программа'
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям среднего профес...полностью>>
'Конкурс'
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности», итоги которого подводятся ежегодно и...полностью>>
'Задача'
П. – наука,изуч-я полит.орг-ю и полит.жизнь об-ва,законы ее функц-я,измен. полит.отн.,способы полит.деятел От греч. Politike – общественные, государ...полностью>>
'Документ'
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 07.05.2009) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Росси...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни (112)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А.В. Ковалевська,

Н.І. Склярук

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНИХ, КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ

(для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти

спеціальностей

6.050100 - "Економіка підприємства",

6.050100 - "Облік і аудит",

6.050200 - "Менеджмент організацій")

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових і дипломних робіт (для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти спеціальностей 6.050100 - "Економіка підприємства", 6.050100 - "Облік і аудит", 6.050200 - "Менеджмент організацій") / Укл.: Ковалевська А.В., Склярук Н.І.. - Харків: ХНАМГ, 2008. – 28 с.

Укладачі: А.В. Ковалевська,

Н.І. Склярук

Рецензент: д. е. н, проф. А.Є.Ачкасов

Рекомендовано кафедрою «Економіка і управління в будівництві і міському господарстві», протокол № 5 від 7.02.2008р.


ЗМІСТ

1 Загальні вимоги ...........................................................................................

4

2 Нумерація сторінок ......................................................................................

6

3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів ................................

6

4 Ілюстрації .....................................................................................................

7

5 Таблиці .........................................................................................................

9

6 Переліки .......................................................................................................

11

7 Примітки ......................................................................................................

12

8 Формули й рівняння ....................................................................................

13

9 Посилання ....................................................................................................

14

10 Титульний аркуш .......................................................................................

15

11 Аркуш завдання .........................................................................................

15

12 Реферат .......................................................................................................

16

13 Зміст ...........................................................................................................

16

14 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів .

16

15 Перелік посилань .......................................................................................

16

16 Додатки ......................................................................................................

17

Додаток А Приклад оформлення титульного аркуша до дипломної роботи ..............................................................................................................

20

Додаток Б Приклад оформлення аркуша завдання до дипломної роботи ..

21

Додаток В Приклад складання реферату до курсової роботи ......................

23

Додаток Г Приклад оформлення змісту ........................................................

24

Додаток Д Приклади оформлення переліку посилань ..................................

25


Метою цих методичних вказівок є розробка рекомендацій щодо оформлення курсових і дипломних, контрольних робіт (проектів), що дозволить наблизити форму написання таких робіт до державних стандартів України.

Основою розробки рекомендацій є ДСТУ 3008-95.

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

  1. Текст оформляють на аркушах формату А4 (210х297 мм). При необхідності можна використати папір формату А3 (297х420 мм).

  2. Текст друкують машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одній стороні аркуша білого паперу.

При машинописному способі текст друкують через півтора інтервали.

При машинному – до 40 рядків на сторінці при рівномірному її заповненні.

Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

  1. Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній, нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.

  2. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

  3. Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

  4. Друкарські помилки, описки й графічні неточності, що виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним або ручним способом.

  5. Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні імена наводять мовою оригіналу. Можна транслювати власні імена й наводити назви організацій в перекладі мовою роботи з доданням (при першому згадуванні) оригінальної назви.

  6. Скорочення слів і словосполучень в роботі – відповідно до діючих стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

  7. Структурні елементи "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів.

  8. Розділи й підрозділи повинні мати заголовки. Пункти й підпункти можуть мати заголовки.

  9. Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розміщувати в середині рядка й друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

  10. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

  11. Абзацний відступ повинен бути однаковим до всього тексту та дорівнювати п'яти знакам.

  12. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Переноси слів у заголовках розділу не допускаються.

  1. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути:

 • при машинописному способі – не менше трьох інтервалів;

 • при машинному способі – не менше двох рядків.

Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою ж, як у тексті.

  1. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

  2. Оформлення тексту, рисунків і таблиць при машинному способі їх виконання повинно відповідати вимогам діючого стандарту з урахуванням можливостей комп'ютерної техніки.

2 Нумерація сторінок

2.1 Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації стосовно всього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

2.2 Титульний аркуш включають в загальну нумерацію сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

2.3 Рисунки й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок.

3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

3.1 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами.

3.2 Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

3.3 Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, 2.4 і т.д.

3.4 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу й підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу й порядкового номера пункту, відокремлених крапкою.

Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2, 2.1.3 і т.д.

3.5 Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту й порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою. Після номера підпункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 2.1.3.1 і т.д.

3.6 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

4 ІлюстРації

4.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання.

4.2 Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно, подаючи їх в роботі, дотримуватися вимог діючого законодавства про авторські права.

4.3 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, що наводяться в роботі, повинні відповідати вимогам стандартів "Єдиної системи конструкторської документації" і "Єдиної системи програмної документації".

4.4 Фотознімки розміром менше формату А4 повинні бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

4.5 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підпис під рисунком).

Ілюстрацію позначають словом "Рисунок ___", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад,

"Рисунок 3.1 – Схема розміщення".

4.6 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених в додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад,

Рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

4.7 Якщо робота містить тільки одну ілюстрацію, її нумерують відповідно до вимог 4.6.

4.8 Якщо ілюстрація не вміщається на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, під ними вказують:

"Рисунок ___, аркуш ___".

Наприклад,

на першій сторінці – "Рисунок 3.1 – Схема розміщення"

на другій сторінці – "Рисунок 3.1, аркуш 2"

на третій сторінці – "Рисунок 3.1, аркуш 3"

4.9 Приклад оформлення ілюстрації (рисунка, графіка, діаграми) наведено на рис.4.1.

Рисунок 4.1 – Життєвий цикл товару (бізнесу)

4.10 Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, принтер). Ілюстрації повинні бути зроблені за допомогою ЕОМ.

5 ТАБЛИЦІ

5.1 Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до рис. 5.1.

Рисунок 5.1 – Приклад оформлення таблиці

5.2 Горизонтальні й вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю ліворуч, праворуч і знизу, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює використання таблицею.

5.3 Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

5.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, наведених в додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад,

Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

5.5 Якщо в тексті одна таблиця, її нумерують відповідно до вимог 5.4.

5.6 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

5.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою, або поряд, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку й боковик.

При розділенні таблиці на частини допускається її головку або боковик замінювати відповідно до номерів граф або рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи та/або рядки першої частини таблиці.

Слово "Таблиця ___" вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами праворуч пишуть з номером таблиці:

"Продовження таблиці ____".

5.8 Заголовки граф таблиці друкують з великих літер, а підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком.

5.9 Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

5.10 Зразок оформлення таблиці наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – Факторний аналіз обсягу товарного випуску

В тис. грн.

Найме-нування виробу

Товарний випуск

Абсолютне відхилення фактичного обсягу товарного випуску від планового

за планом

за плановими цінами та фактичним обсягом виробництва

фак-тично

усього

у тому числі за рахунок зміни

обсягу випуску

оптової

ціни

1

2

3

4

5

6

7

А

В

С

14.4

6

5

18.24

5.7

4.5

19

5.795

4.32

4.6

-0.205

-0.68

3.84

-0.3

-0.5

0.76

0.095

-0.18

Усього

25.4

28.44

29.115

3.715

3.04

0.675

6 ПЕРЕЛІКИ

6.1 Переліки, при необхідності, можуть бути наведені всередині пунктів і підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

6.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити маленьку літеру українського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, – дефіс (перший рівень деталізації).

Приклад

З огляду на конкурентність ринку можна виділити чотири типи ринків:

- досконалої конкуренції;

- монополія;

- олігополія;

- монополістична конкуренція.

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад

Трудові ресурси поділяються на такі групи:

а) промислово-виробничий персонал:

 1. робітники;

 2. керівники;

 3. спеціалісти;

 4. службовці;

б) непромисловий персонал.

6.3 Перелік першого рівня деталізації друкують маленькими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місцерозташування переліку першого рівня.

7 ПРИМІТКИ

7.1 Примітки розміщують в роботі при необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

7.2 Примітки розміщують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, до яких вони відносяться.

7.3 Одну примітку не нумерують.

Слово "Примітка" друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку наводять текст примітки.

Приклад

Примітка. _____________________________________________________

__________________________________________________________________

7.4 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку й з нового рядка з абзацу після номеру примітки з великої літери наводять текст примітки.

Приклад

Примітки:

1. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

8 ФОРМУЛИ Й РІВНЯННЯ

8.1 Формули й рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище й нижче кожної формули або рівняння потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

8.2 Формули й рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених в додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках біля правого берега аркуша.

8.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули або рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі або рівнянні.

Пояснення значень кожного символу і числового коефіцієнту слід надавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацного відступу словом "де" без двокрапки.

Приклад

Річну суму амортизаційних відрахувань (А) розраховують за формулою:

, (3.1)

де Бзв – балансова вартість основних фондів на початок звітного періоду;

Nа – норма амортизаційних відрахувань, %.

8.4 Переносити формули й рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках операцій, що виконуються, при цьому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення використовують знак "х".

8.5 Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують відповідно до вимог 8.2.

8.6 Формули, що слідують одна за одною, й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад

9 ПОСИЛАННЯ

9.1 Посилання в тексті на джерела слід вказувати порядковим номером за переліком посилань, відокремленим двома квадратними дужками, наприклад,

"... в роботах [1-7] ... ".

9.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, таблиці, формули, рівняння, додатки вказують їх номери.

При посиланнях слід писати:

"... в розділі 4 ..."

"... дивись 2.1 ..."

"... за 3.3.4 ..."

"... відповідно 2.3.4.1 ..."

"... на рис. 1.3 ..." або "... на рисунку 1.3 ..."

"... в таблиці 3.2 ..."

"... (див. табл. 3.2) ..."

"... за формулою (3.1) ..."

"... в рівняннях (1.23) – (1.25) ..."

"... в додатку Б ..."

10 ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

10.1 Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і є основним джерелом інформації. Номер сторінки на титульному аркуші не вказують.

10.2 Вимоги до оформлення титульного аркуша подано в додатку А.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни (3)

  Документ
  Автоматизовані системи організаційного управління. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності 7.
 2. Міністерство освіти та науки України (1)

  Документ
  В даному проекті розроблений програмний додаток "Фрактальні ландшафти" для генерування 3D ландшафтів за допомогою алгоритму «Фрактального шуму», та з метою демонстрації можливостей цього алгоритму, бібліотеки OpenGL і візуальної
 3. Міністерство освіти I науки україни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗівКи до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.
 4. Міністерство освіти та науки України (2)

  Документ
  З моменту створення у 1991 році Національного банку України одним з найважливіших напрямів його діяльності було створення інформаційного середовища автоматизації банківської справи на базі Національного банку, а також створення ряду
 5. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 6. Посібник для вчителів Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України Київ 2004

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Другие похожие документы..