Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курс лекций'
Влияние специфики отраслей сельского хозяйства и различных форм хозяйствования на направления, виды, характер, размер и структуру сельского предприним...полностью>>
'Конкурс'
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОТМЕЧАЕТ, что Общеуниверситетский конкурс проектных предложений стал эффективным инструментом стимулирования проектной деятельности сотр...полностью>>
'Документ'
Бангкок-острова. ТУНИС Монастир. Сусс. Хаммамет. Турция Анталия. Аланья. Кемер. Белек. Сиде. Бодрум. Мармарис. Фетхие. Франция Ницца....полностью>>
'Документ'
Прадавня історія України. Етнічні і політичні процеси на території сучасної України в І тис. до н.е. Проблема етногенезу слов’ян у сучасній історіогр...полностью>>

Додаток 1 (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 19.06.2008 р. № 554

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку психологічної служби системи освіти України

на період до 2012 року

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби системи освіти повинні забезпечити умови, які б сприяли розвиткові індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.

Психологічну службу системи освіти необхідно розглядати як багаторівневу організаційну систему, яка включає основні структурні одиниці і забезпечує надання ефективної психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу. Спектр завдань на різних рівнях функціонування цієї системи має бути диференційованим. При цьому цільовий напрямок діяльності психологічної служби залишається єдиним.

Практичний психолог і соціальний педагог є головними ланками системи соціального і психологічного забезпечення на рівні навчального закладу і долучені до вирішення основних завдань цієї системи.

Основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів системи освіти.

Сучасні тенденції розвитку освіти формують загальне спрямування діяльності психологічної служби, яка повинна сприяти вирішенню освітніх і виховних задач, професійної гнучкості молоді, формуванню готовності до особистісного, професійного, політичного вибору, формуванню соціальної компетентності як передумови ефективної соціалізації молоді.

Важливим завданням діяльності психологічної служби є забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами, захист психічного і соціального здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.

Діяльність спеціалістів психологічної служби повинна бути спрямована на забезпечення, захист прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища. За такого підходу основну увагу у вибудовуванні траєкторії розвитку служби слід приділити питанню формування професійної компетентності у спеціалістів, готовності до виконання не лише функціональних завдань, а й надання системи послуг, які потребують учасники навчально-виховного процесу: учні, батьки, педагогічні працівники, представники громади.

Питання забезпечення високої якості освіти безпосередньо пов’язане з такими категоріями як розвиток, самореалізація, самоповага, здоров’я, адаптивність, самооцінка. Врахування визначених понять в ході реалізації навчального процесу має стати пріоритетом у наближенні системи освіти України до європейських стандартів.

Концепція розвитку психологічної служби освіти України на період до 2012 року (далі – Концепція) орієнтована на посилення ролі і значимості психологічної складової освітнього процесу, підвищення ефективності діяльності соціальних педагогів, психологів, спеціалістів психолого-медико-педагогічних консультацій.

Концепція визначає засади і напрями розбудови психологічної служби системи освіти через реалізацію низки практичних заходів і є логічним продовженням Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 року.

Процес розбудови психологічної служи системи освіти має відповідати принципам плановості, цілісності, відповідності стану розвитку освіти і суспільства, перспективності.

Мета і завдання Концепції

Мета Концепції полягає у підвищенні ефективності надання психологічних і соціальних послуг спеціалістами служби, розширенні мережі центрів практичної психології і соціальної роботи міського, районного рівня, збільшенні кількості практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах, як ключових спеціалістів забезпечення адаптивного і комфортного освітнього простору.

Основними завданнями Концепції є:

 • створення психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу учнів і студентів на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психологічної науки;

 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, студентів, педагогічних працівників, батьків, представників громадськості;

 • реалізація практичних заходів спрямованих на розбудову психологічної служби у сільських школах та школах з малою наповнюваністю, системі професійно-технічної освіти, вищій школі, закладах освіти нового типу, інтернатах, інших типах навчальних закладів;

 • розробка інноваційних форм і методів роботи спеціалістів щодо подолання негативних явищ учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантної і делінквентної поведінки;

 • розробка та запровадження інноваційних моделей діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій, оновлення на цій основі нормативно-правової бази яка регулює діяльність працівників служби;

 • підвищення фахового рівня підготовки студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей "Практична психологія" і "Соціальна робота", вдосконалення організації і змісту підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій;

 • моніторинг та оцінка ефективності діяльності усіх ланок психологічної служби.

Зусилля працівників психологічної служби мають бути спрямовані на:

 • підвищення власної психологічної і професійної компетентності, безперервна освіта і самовдосконалення, опанування інноваційними методами і технологіями надання психологічних і соціальних послуг;

 • інформаційно-методичне забезпечення системи управління освітою (профілактика і усунення факторів негативного впливу освітнього середовища на розвиток особистості учнів, студентів);

 • психологічне проектування (система психологічних, педагогічних, соціальних дій щодо створення розвивального освітнього середовища);

 • психологічну експертизу педагогічних інновацій (оцінка відповідності освіти поставленим завданням та віковим і психологічним можливостям учнів);

 • забезпечення якості і доступності психологічних і соціальних послуг (система дій спрямованих на контроль якості послуг).

Зусилля керівників місцевих органів управління освітою та закладів освіти мають бути спрямовані на:

 • забезпечення якості і доступності психологічних і соціальних послуг усім учасникам навчально-виховного процесу шляхом розвитку мережі психологічної служби, особливо це стосується сільських, гірських шкіл і шкіл з малою наповнюваністю, шкіл-інтернатів, системи дошкільної і професійно-технічної освіти;

 • створення належних організаційних, психолого-педагогічних, матеріальних та інших умов для діяльності практичних психологів, соціальних педагогів, консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій;

 • організацію заходів з підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, студентів, педагогічних працівників, батьків і своєї власної;

 • кваліфіковану оцінку якості роботи працівників психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій.

Очікувані результати виконання Концепції

Реалізація Концепції дасть змогу:

 • забезпечити необхідні нормативно-правові, наукові, методичні, організаційні, кадрові, інформаційні та інші умови розвитку психологічної служби системи освіти та підвищення ефективності діяльності усіх її ланок;

 • задовольнити потреби учасників навчально-виховного процесу в необхідності отримання психологічної і соціальної допомоги, особливо в системі дошкільної, спеціальної, вищої і професійно-технічної освіти, віддалених, сільських школах і школах з малою наповнюваністю;

 • привести у відповідність нормативно-правову базу діяльності психологічної служби системи освіти до пріоритетів розвитку освіти в Україні;

 • запровадити нові моделі діяльності психологічної служби на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психолого-педагогічної науки;

 • підвищити професійний рівень підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів, працівників психолого-медико-педагогічних консультацій.

Для досягнення поставленої мети і завдань необхідно реалізувати заходи, що передбачені у Плані дій.

Директор Українського НМЦ

практичної психології і соціальної роботи В.Г.Панок

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2008 р. № 554

ПЛАН ДІЙ

щодо реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року

п/п

Напрямок та завдання

Термін виконання

Виконавець

Очікувані результати

1.

Розвиток мережі та підвищення ефективності управління психологічною службою

1.1.

Внесення доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України щодо ліцензування діяльності психологів, які працюють у державних і недержавних організаціях

до 01.01.2010р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Проект Постанови Кабінету Міністрів України.

1.2.

Провести засідання колегій управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій з питань:

- про стан та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти області на період до 2012 року

до 01.11.2008р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Затвердження регіональних програм розвитку психологічних служб у яких окремим розділом передбачено соціально-психологічне забезпечення сільських і гірських шкіл і шкіл з малою наповнюваністю (вихідні дані документу).

1.3.

Довести чисельність працівників психологічної служби відповідно до нормативної потреби.

до 2012 р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами та соціальними працівниками (загальне забезпечення % та у порівнянні з минулим роком)

1.4.

Розробити нове положення про центри практичної психології і соціальної роботи.

протягом

2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Положення затверджене наказом МОН України.

Внесення змін і доповнень в документи, які регламентують діяльність психологічної служби.

1.5.

Створити районні (міські) центри практичної психології і соціальної роботи та районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, або увести у всіх районах (містах) посади методистів, що відповідають за діяльність психологічної служби.

до 2010 р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Створення центрів практичної психології та соціальної роботи, призначення методистів, які відповідають за діяльність психологічної служби (короткі дані про створення центрів, введення посад протягом 2009 р.).

1.6.

Розробити плани та забезпечити щорічне проведення семінарів для керівників освіти всіх рівнів з питань організації діяльності та моніторингу ефективності роботи працівників психологічної служби.

щорічно, починаючи з 01.12.2008 р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Накази про затвердження планів проведення семінарів на кожний рік.

Підвищення психологічної компетентності керівних кадрів освіти.

1.7.

Запровадити національну інформаційну кампанію щодо інформування громадськості про діяльність психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій (за окремим планом).

постійно

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Створення окремих рубрик у ЗМІ.

Підняття престижу працівників психологічної служби серед широких кіл громадськості.

Популяризація результатів діяльності служби (назва періодичного видання, телепередачі, № випуску, дата).

1.8.

Розробити та запровадити технологію оцінки якості діяльності районної, міської психологічної служби (центру), працівників служби.

до 01.03.2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Розробка і впровадження методик оцінки якості діяльності районної, міської психологічної служби (центру), працівників служби.

Стимулювання надання якісних послуг .

1.9.

Щорічно здійснювати моніторинг розвитку і діяльності служби та психолого-медико-педагогічних консультацій, рівня забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами.

щорічно

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Щорічні аналітичні звіти.

Визначення реального стану процесу розбудови психологічної служби та шляхів її удосконалення.

2.

Покращання методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій

2.1.

Щорічно складати списки рекомендованої літератури, методичних посібників і методик для фахівців психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти.

щорічно

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Методичні листи.

2.2.

Узагальнити кращий досвід діяльності працівників психологічної служби (тематичний збірник)

щорічно

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

Видання тематичних збірників.

Запровадження кращого передового досвіду в діяльність працівників служби.

2.3.

Створити та щорічно оновлювати каталоги кращого досвіду роботи працівників служби

щорічно, починаючи з 2009 р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Каталоги кращого досвіду роботи окремо практичних психологів та соціальних педагогів всіх рівнів: районного, обласного, всеукраїнського та за типами навчальних закладів.

(бібліографічний опис, анотація видання)

2.4.

Здійснити експертну оцінку стану науково-методичного забезпечення та діагностичного інструментарію психолого-медико-педагогічних консультацій.

протягом 2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Аналітична довідка для МОН України щодо подальшого забезпечення працівників засобами діагностичного інструментарію

2.5.

Розробити та видати науково-методичні посібники для забезпечення практичної діяльності працівників психолого-медико-педагогічних консультацій.

протягом

2010 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Видання методичних посібників, методичних рекомендацій для підвищення ефективності роботи працівників служби.

2.6.

Створити Web-сторінку для працівників служби

протягом

2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Розробка та підтримка Web-сторінки.

Забезпечення умов доступу працівників служби до нормативно-правової бази і методичних розробок.

2.7.

Не рідше 2 разів на рік проводити тематичні конференції, семінари і наради для працівників служби.

щорічно

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи,

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Розробка та затвердження плану проведення заходів.

Удосконалення діяльності управлінської ланки.

(тема, дата проведення тематичні конференції, семінари і наради для працівників служби)

3.

Супровід реформування освітньої галузі

3.1.

Створити переліки ліцензійних:

- психодіагностичних методик та методик для соціально-педагогічних досліджень;

- просвітницьких програм на електронних носіях;

- електронних посібники для педагогів, учнів і батьків з питань практичної психології та соціальної роботи.

до 01.09.2010р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних працівників шляхом видання та розповсюдження переліків методик, просвітницьких програм, посібників тощо (кількісні, описові дані про виконану роботу).

3.3.

Розробити програми і методики з формування навичок самостійного життя дітей-вихованців інтернатних закладів.

до 01.01.2010р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Збірник кращого досвіду роботи.

Підвищення рівня психологічної зрілості випускників соціально-вразливих категорій, формування соціальної компетентності.

3.4.

Розробити методики щодо забезпечення психологічного супроводу випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час незалежного зовнішнього оцінювання.

до 01.02.2009р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Розробка методології і технології психологічного супроводу незалежного зовнішнього оцінювання.

Підготовка випускників до тестування, зняття психічного напруження.

3.5.

Розробити та впровадити у практику педагогічної діяльності інноваційні методики і технології профілактичної роботи з учнями та студентами з девіантною поведінкою.

до 01.12.2010р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Підготовка методичного посібника з питання соціально-психологічного супроводу дітей з девіантною поведінкою.

Підвищення якості профілактичної роботи (бібліографічний опис використовуваних посібників, джерел).

3.6.

Розробити методики і технології психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання

2009-2012р.р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Методичні рекомендації.

Диференціювання психологічного супроводу дітей в залежності від профілю навчання

4.

Розбудова психологічної служби у вищих навчальних закладах

4.1.

Розробити і затвердити в установленому порядку положення та інші нормативні документи діяльності психологічної служби у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

до 01.09.2009р.

Департамент вищої освіти, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Накази МОН України.

4.2.

Провести науково-практичну конференцію, науково-практичний семінар і семінар-нараду для представників психологічної служби ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

щорічно, починаючи із 2009 р.

Департамент вищої освіти, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

План і програми проведення заходів.

Висвітлення ходу проведення і результатів у фахових ЗМІ.

4.3.

Збільшити чисельність працівників служби у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

до 2011 р.

Департамент вищої освіти, Департамент економіки та фінансування, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами, соціальними педагогами.

4.4.

Щорічно проводити регіональні (міжрегіональні) практичні конференції і семінари для працівників психологічної служби ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

2009-2012 р.р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

План і програми проведення заходів.

Координація діяльності, обговорення проблем та вироблення планів спільних дій.

5.

Розбудова психологічної служби у професійно-технічних навчальних закладах

5.1.

Довести чисельність працівників психологічної служби у ПТНЗ відповідно до нормативів.

до 2010 р.

Департамент професійно-технічної освіти, Департамент економіки та фінансування

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами, соціальними педагогами.

5.2.

Провести регіональні (міжрегіональні) конференції, наради і семінари з проблеми розвитку психологічної служби в системі профтехосвіти.

2009-2012 р.р.

Департамент професійно-технічної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

План і програми проведення заходів.

Впровадження кращого досвіду, вироблення подальших спільних дій щодо подальшої роботи.

5.3.

Розробити і впровадити у практику кращі методики роботи практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ.

2009-2012 р.р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Підготовка, видання та розповсюдження методичних посібників, збірників кращого досвіду роботи.

Методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби в закладах системи ПТО

5.4.

Розробити методики психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу учнів професійно-технічних навчальних закладів

2009-2012р.р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Методичні рекомендації для працівників психологічної служби системи професійно-технічної освіти.

6.

Розвиток психологічної служби у дошкільних, позашкільних, спеціальних навчальних закладах та закладах освіти нового типу.

6.1.

Привести чисельність працівників служби у дошкільних навчальних закладах комбінованого та компенсуючого типу, спеціальних школах (інтернатах), закладах соціальної реабілітації відповідно до нормативів чисельності.

2009-2010 р.р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами, соціальними педагогами.

Створення сприятливого освітнього середовища, відповідного до потреб і можливостей дітей (забезпечення у % працівниками психологічної служби перелічених навчальних закладів).

6.2.

Розробити інструктивно-методичні матеріали щодо діяльності психологічної служби у позашкільних навчальних закладах.

протягом

2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Розробка, видання і розповсюдження методичних посібників, інструктивно-методичних листів.

6.3.

Узагальнити передовий досвід діяльності психологічної служби у дошкільних, спеціальних, позашкільних навчальних закладах і закладах освіти нового типу.

протягом

2010 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Розробка, видання і розповсюдження методичних посібників, інструктивно-методичних листів.

Поширення передового досвіду діяльності серед педагогічних працівників.

7.

Оптимізація діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій.

7.1.

Розробити і затвердити в установленому порядку кваліфікаційні характеристики консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій.

протягом

2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Наказ МОН України.

Організаційне, нормативно-правове і фінансове забезпечення діяльності ПМПК.

7.2.

Розробити і затвердити в установленому порядку штатний розпис психолого-медико-педагогічних консультацій із зазначенням спеціальностей і розподілом робочого часу.

протягом

2009 р.

Департамент економіки та фінансування, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Наказ МОН України

Організаційне, нормативно-правове і фінансове забезпечення діяльності ПМПК.

7.3.

Вирішити питання про фінансування діяльності Центральної психолого-медико-педагогічної консультації.

протягом

2008 р.

Департамент економіки та фінансування, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Наказ МОН України.

Організаційне, нормативно-правове і фінансове забезпечення діяльності ПМПК.

8.

Підготовка і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій.

8.1.

Розробити і запровадити у діяльність інститутів післядипломної педагогічної освіти проблемно-тематичних і авторських курсів для практичних психологів, соціальних педагогів і консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій із залученням необхідних фахівців у тому числі і на умовах погодинної оплати праці.

2009-2010

Університет менеджменту освіти, обласні ІППО, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Плани і програми курсів, звіти про проведення курсів.

Видання збірника інноваційних навчальних програм, типових планів і лекційних розробок.

8.2.

Організувати експериментальну роботу з розробки і впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації працівників служби і консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій.

2009-2012р.р.

Університет менеджменту освіти, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Інформаційно-аналітичні звіти.

Розробка і затвердження навчальних планів і програм, видання і розповсюдження методичних посібників.

Директор Українського НМЦ

практичної психології і соціальної роботи В.Г.ПанокСкачать документ

Похожие документы:

 1. Додаток 1 (1)

  Регламент
  (1) PSK31 – це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 – це система, що використовує диференціальну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що міняються залежно від умов.
 2. Додаток 6 (1)

  Документ
  до Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 
 3. Додаток (2)

  Документ
  Стратегія розвитку області розроблена відповідно до положень і завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, завдань Президента України Віктора Федоровича Януковича щодо модернізації економіки та проведення
 4. Додаток 1 (5)

  Документ
  У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.
 5. Додаток 3 (1)

  Документ
  Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг Співавтори 1 3 4 5 Зав.

Другие похожие документы..