Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вернадский, Владимир Иванович. Дневники : Март 1921 - август 1925 / Вернадский, Владимир Иванович ; Отв. ред. В.П. Волков. - М. : Наука, 1 . - 214 с....полностью>>
'Документ'
м.т. Солотвин, вул. В.Стуса, 8 . Інд. 77753. Тел. 41-8-0 Ковальчук Ольга В’ячеславівна Глибоківський ДНЗ «Калинка» С....полностью>>
'Документ'
«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой малень...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Нижегородской лаборатории Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-исследовательский и...полностью>>

Спецвипуск присвячено 45-річчю ду нді ств київ 2011 Луганськ 2011 ббк 65. 5-183

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин

ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник наукових праць

Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин
та соціального захисту населення

Спецвипуск присвячено 45-річчю ДУ НДІ СТВ

Київ – 2011

Луганськ – 2011

ББК 65.5-183

УДК 330.342.172

Ф 79

Формування ринкової економіки: Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення :  зб. наук. праць. – Київ, Луганськ : КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2011. – 286 с. – (Спецвип.: 45 років ДУ НДІ СТВ).

Редакційна колегія: О.О. Бєляєв, д.е.н. (відп. ред.); В.М. Данюк, к.е.н. (заст. відп. ред.); О.А. Пєтухова (відп. секр.); В.Г. Андрійчук, д.е.н.; А.С. Бабело, к.е.н.; Ю.К. Зайцев, к.е.н.; В.І. Кириленко, к.е.н.; Л.М. Кіндрацька, к.е.н.; Д.Г. Лук'яненко, д.е.н.; Т.В. Майорова, к.е.н.; А.Й. Малий, д.е.н.; Ю.М. Пахомов, д.е.н.; О.О. Терещенко, к.е.н.; О.А. Швиданенко, д.е.н.

Редакційна колегія спеціального випуску: С.В. Мельник, к.е.н. (відп. ред.); А.М. Колот, д.е.н.; В.М. Петюх, к.е.н.; О.А. Грішнова, д.е.н., І.Ф. Гнибіденко, д.е.н., проф.; Б.Г. Нагорний, д.соц.н., проф.; Г.В. Саєнко, д.е.н., проф.; Л.М. Матросова, д.е.н., проф.; Г.Б. Кошелева, к.е.н.; І.О. Морозова, к.б.н.

Заступник відповідального редактора: М.М. Мартиненко

Коректор: Ю.В. Косинська

Рецензенти: Л.М. Матросова, д.е.н., Б.Г. Нагорний, д.соц.н.

До збірника ввійшли статті науковців та фахівців у галузі економіки праці та соціально-трудових відносин. Розглядаються теоретичні й прикладні проблеми формування соціально-трудових відносин в Україні, проблеми соціальної політики, ринку праці, організації та охорони праці, класифікаційної діяльності у сфері праці тощо. Видання призначене і може бути широко використано фахівцями органів управління соціальною сферою, науковцями, економістами, працівниками державних і місцевих органів управління, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

Рекомендовано до друку Ученою радою ДУ НДІ соціально-трудових відносин
(протокол № 5 від 07.10.2011 р.)

Адреса редакційної колегії: 03680, просп. Перемоги, 54/1, КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Адреса редакційної колегії спеціального випуску: 91055, м. Луганськ, вул. Луначарського, 91, Державна установа НДІ соціально-трудових відносин.

© КНЕУ, 2011

© ДУ НДІ СТВ, 2011

ДУ НДІ соціально-трудових відносин – 45 років


Шановні колеги! Дорогі друзі!

ДУ НДІ СТВ Міністерства соціальної політики України у 2011 році виповнилося сорок п'ять років. За цей період його колектив знав як труднощі, так і успіхи. Становлення й розвиток Інституту тісно пов'язані з формуванням і поступом творчих наукових напрямків, які безпосередньо пов'язані з удосконаленням соціальної політики держави, трансформацією і розвитком соціально-трудових відносин, формуванням професійно-класифікаційної системи України, підготовкою державних соціальних стандартів, розробкою соціально-економічних програм розвитку, визначенням концептуальних засад подальшого реформування оплати праці та багато іншого. У період формування соціально орієнтованої ринкової економіки та проведення соціально-економічних реформ суттєво зростає попит на концептуально цілісні прикладні наробки з метою вирішення проблем соціально-трудової сфери. Маємо надію, що ДУ НДІ соціально-трудових відносин і надалі буде плідно працювати на цій ниві й надасть можливість новому поколінню науковців примножити вітчизняні творчі надбання у сфері соціально-трудових відносин.

Знаково, що Інститут плідно співпрацює з багатьма державними та науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, науковими видавництвами, підтримує робочі контакти із зарубіжними та міжнародними інститутами та навчальними закладами, які що переймаються питаннями соціально-трудових відносин, зайнятості, євроінтеграції, соціального обслуговування та ін.

Спільно з головним партнером (КНЕУ) Інститут видає черговий збірник наукових праць "Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення" (6-ий випуск), присвячений 45-річчю ДУ НДІ СТВ, з надією, що матеріали збірника будуть використані науковцями та викладачами під час реалізації наукових проектів, проведення досліджень для вдосконалення на всіх рівнях механізму регулювання соціальної політики в цілому та соціально-трудових відносин зокрема.


З повагою,

Директор ДУ НДІ соціально-

трудових відносин, заслуж.

економіст України, к.е.н. С.В. Мельник

ІНФОРМАЦІЯ

щодо підготовки шостого спеціального випуску збірника наукових праць
ДУ НДІ СТВ та КНЕУ ім. В. Гетьмана

У збірнику представлено 41 наукову статтю, з них – 22 підготовлено співробітниками ДУ НДІ СТВ, а решту подали до публікації зовнішні автори. У підготовці статей брали участь 28 наукових співробітників Інституту та 27 науковців, викладачів та державних управлінців мм. Києва (КНЕУ ім. В. Гетьмана, Інститут підготовки кадрів ДСЗ України), Харкова (Науково-методичний центр навчальних закладів МНС України), Донецька (ДНУ), Одеси (ОДЕУ), Миколаєва (МПІ) та Луганська (ЛНУ ім. Тараса Шевченка, СНУ ім. В. Даля, ЛДМУ, ЛФ ІУП НАНУ). У підготовці статей до друку взяли участь 4 доктори та 15 кандидатів наук. Статті підготовлено відповідно до вимог ДАК України за 6 напрямами соціально-трудової сфери.

Структура збірника має такий вигляд:

 1. Розробка наукових засад реформування складових економіки праці та соціальної політики (5 статей).

 2. Розвиток соціально-трудових відносин та формування суб'єктів соціального діалогу (6 статей).

 3. Законодавчо-правове та нормативно-організаційне забезпечення соціально-трудової сфери (3 статті).

 4. Наукові підходи щодо регулювання ринку праці та сфери працевикористання (10 статей).

 5. Наукові проблеми охорони, умов, оплати та організації праці, державного нагляду за виконанням законодавства про працю, професійно-класифікаційної сфери, розробки національних системи та рамки кваліфікацій (6 статей).

 6. Соціальні страхування, забезпечення, стандартизація та захист населення в контексті наукових досліджень соціальної сфери (11 статей).Зміст

1

Розробка наукових засад реформування складових економіки праці та соціальної політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Гнибіденко І.Ф. Імперативи формування соціальної політики в Україні . . . . . . . .

7

Матросова Л.М. Можливість дефолту в Україні та його соціально-економічні наслідки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Петров П.Ю. "Трудовий потенціал" у системі чинного законодавства . . . . . . . . . .

18

Петрова Л.О. Тлумачення терміна "сфера праці" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Шумакова Н.В. Актуалізація системи стимулювання у сфері праці . . . . . . . . . . . .

33

2

Розвиток соціально-трудових відносин та формування суб'єктів соціального діалогу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Будьонна Л.В. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування спільних представницьких органів профспілок на національному та виробничому рівнях . .

39

Лебедєв І.В. Соціальна політика підприємства як інструмент реалізації корпоративної соціальної відповідальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Мартиненко М.М. Проблеми розвитку профспілкових об'єднань України в нових умовах регулювання соціально-трудових відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Татарінов І.Є. Використання досвіду країн ЄС під час регіонального розвитку соціальної політики в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Чернявська Є.І. Соціальне партнерство як тип та інститут соціально-трудових відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Чумаков Д.Д. Світова практика надання соціальних пакетів та перспективи її поширення в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

3

Законодавчо-правове та нормативно-організаційне забезпечення соціально-трудової сфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Гаєвська Н.С. Оцінка рівня бідності працюючого населення в Україні та її регіонах .

72

Кир'янова О.В. Соціально-економічні та психологічні аспекти колективного терору в організації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Чабан Ю.С. Адаптація вітчизняного законодавства соціально-трудової сфери до аналогів ЄС як одна із засад розвитку соціального діалогу в Україні . . . . . . . . . . .

85

4

Наукові підходи щодо регулювання ринку праці та сфери працевикористання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Борданова Л.С., Чурсина Н.М. Зарубіжний досвід державної підтримки молоді на ринку праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Герасимов О.В. Підходи щодо формування мережі корпоративних університетів як засобу підвищення якісних характеристик вітчизняної робочої сили . . . . . . . . . . .

99

Колесник О.А. Трудовий потенціал регіону та вплив на нього демографічних змін (на прикладі Луганської області) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

Лукьянченко Н.Д. Направления антикризисного регулирования рынка труда в Украине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Макогон Ю.В., Шилец Е.С. Особенности современного рынка труда в странах с рыночной и переходной экономикой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Маршавін Ю. Маркетинг робочої сили в системі регулювання ринку праці . . . . .

125

Мельник С.В., Коропець П.М. Розбудова ефективного механізму регулювання міждержавної трудової міграції – вимога часу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

Муромець Н.Є. Сучасні тенденції руху трудових потоків на світовому ринку праці .

144

Осика О.П., Зубенко О.А. Тенденції та шляхи подолання кадрової кризи промислового комплексу Луганської області . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Тресвятська Т.А. Причини виникнення "тіньової" зайнятості та напрями її легалізації

156

5

Наукові проблеми охорони, умов, оплати та організації праці, державного нагляду за виконанням законодавства про працю, професійно-класифікаційної сфери, розробки національних системи та рамки кваліфікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

Вильский Г.Б., Гончаров И.Н. Проблемы профессионально-квалификационного высшего образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

Кравцов С.О., Носіков О.М. Стигма у професійній сфері України як засіб задоволення комунікативних очікувань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

Кузьменко В.В., Маляєв В.Ю. Заходи щодо підвищення рівня заробітної плати в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

Мельник С.В. Професійно-кваліфікаційне забезпечення в Україні сфери бібліотекознавства, документознавства та інформології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

Уваров Ю.В., Чікаліна Т.М. Перспективи підготовки кваліфікованих кадрів для сфери цивільного захисту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Юров Ю.М. Практичні рекомендації щодо розроблення посадових інструкцій наукових співробітників за кваліфікаційними категоріями . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

6

Соціальні страхування, забезпечення, стандартизація та захист населення в контексті наукових досліджень соціальної сфери . . . . . . . .

200

Гаврицька М.К., Овчарова І.М. Зарубіжний досвід запровадження багатофункціональної соціальної картки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Гаврюшенко Г.В. Аналіз існуючих підходів до трактування сутності поняття "професійна реабілітація інвалідів" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207

Дороніна О.А., Сичова К.В. Нормативно-правове регулювання пенсійного страхування в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

Журавська В.Г., Радіонова Ю.С. Якість соціальних послуг – проблеми та шляхи удосконалення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

Кобзій О.В. Концептуальні підходи щодо співпраці суб'єктів соціального патронажу в процесі надання соціальних послуг особам, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк . . . . . . . . . . . . . .

230

Кравченко О.С., Мельник С.В., Кошелева Г.Б. Підходи та оцінка фінансового забезпечення Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" та його нормативних величин

237

Матвієнко О.Г. Удосконалення системи соціального захисту "чорнобильців" у Російській Федерації та Республіці Білорусь: досвід, який можна запозичити . . .

244

Матросов В.Д., Терещенко В.В. Медико-соціальні проблеми іноземних студентів Луганського державного медичного університету (за даними соціологічного опитування на 2–4 курсах) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Морозова І.О., Ключник О.І. До питання надання соціальних послуг через єдину заяву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

Полковников С.А., Базай В.В. Ризики та зиски від запровадження в Україні системи єдиного соціального внеску . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263

Сургова С.Ю. Формування управлінських якостей студентів . . . . . . . . . . . . . . . . .

269

Анотації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

274

1 РОЗРОБКА НАУКОВИХ ЗАСАД РЕФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УДК 351.83:364(477)

Гнибіденко І.Ф.,

д.е.н., професор КНЕУСкачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.

Другие похожие документы..