Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Антитеррористическая операция Армии обороны Израиля в Секторе Газа в декабре 2008 г. – январе 2009 г. «Литой свинец» вызвала всплеск антиизральских и...полностью>>
'Документ'
Всегда ли родители понимают, что говорят их дети или внуки? Часто мы сталкиваемся не только с непониманием, но и с негативны отношением старшего поко...полностью>>
'Регламент'
Приложение № 6к Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде...полностью>>
'Документ'
Змістом курсу «археологія доби міді-бронзи» є вивчення розвитку матеріальної культури та природного середовища в епоху палеометалів. Курс є продовжен...полностью>>

Спецвипуск присвячено 45-річчю ду нді ств київ 2011 Луганськ 2011 ббк 65. 5-183

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Д. Карамишев. Єдиний соціальний внесок: панацея чи профанація? - Режим доступу : /journal/243.

 • Є. Максимчук. Підвищення функціонування системи соціального страхування шляхом введення єдиного соціального внеску / Є. Максимчук // Наукові праці НДФІ. – 2008. − 4 (45). – С. 7.

  УДК 377

  Сургова С.Ю.,

  Миколаївський політехнічний інститут

  Формування управлінських якостей студентів

  Стаття присвячена проблемам формування управлінських якостей випускників політехнічних ВНЗів шляхом впровадження превентивної системи виховання студентів.

  Актуальність проблеми. У рамках гуманізації національної освіти ВНЗ психолого-педагогічна підготовка студентів посідає одне з провідних місць. Сучасною проблемою стає необхідність формування у студентів політехнічних напрямів навчання професійно важливих компетенцій. Досягнення необхідних важливих якостей можливе шляхом удосконалення в політехнічних ВНЗах циклу соціально-гуманітарних дисциплін. Тому виконання таких робіт науковцями та педагогами є актуальними і відповідають вимогам Національної доктрини розвитку освіти: "Глобалізація, зміна технологій, перехід до інформаційного суспільства зумовлюють розвиток людини як головну мету і ставлять перед державою завдання пріоритетності розвитку освіти і науки" [1].

  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливими шляхами реалізації ідей гуманістичної парадигми освіти є впровадження превентивної системи виховання студентів. Як наголошує професор В.М. Оржеховська, превентивний – це творчий трансформований підхід до виховання, спрямований на вирішення мети та завдань превентивної практики, яка в умовах розвитку різних соціальних ситуацій (соціально-педагогічних, психологічних) дещо випередила теорію [2]. Для превентивної педагогіки характерна варіативність методик, створення умов для саморозвитку молоді, свідомого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей. Тому оновленню на засадах превентивного виховання підлягають пріоритети, мета, завдання, зміст, організація й технології підготовки майбутніх фахівців політехнічного ВНЗу.

  В Україні часто-густо ідеї превентивного підходу в освіті, в громадських організаціях, навчальних закладах різних рівнів акредитації, соціальних службах розвивають В.М. Оржеховська, Н.Ю. Максимова, С.В. Толстоухова, М.М. Окаринський та інші. Значний внесок у розробку теорії виховання студентів зроблено сучасними вітчизняними психологами (В.В. Рибалка, Г.О. Балл, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.А. Семиченко) і педагогами (І.Д. Бех, В.М. Оржеховська, І.Я. Зязюн, О.М. Пєхота, С.О. Сисоєва та інші).

  Одному з напрямків вирішення завдань удосконалення управлінської підготовки майбутніх інженерів, економістів, пов'язаному з розвитком лідерських якостей і формуванням технічної еліти, присвячені дослідження Л.Л. Товажнянського, С.В. Мельника, І.Ф. Прокопенко, О.Г. Романовського. Останній, зокрема, визначає, що "у процесі фахового навчання інженера питанням його управлінської підготовки не приділяється належної уваги" [3]. За межами досліджень залишаються питання готовності майбутніх випускників політехнічного ВНЗу до виконання ними управлінських функцій в рамках своїх професійних обов'язків та відповідні шляхи та засоби її формування.

  Не стала предметом спеціального дослідження вітчизняної педагогічної науки проблема формування готовності до превентивної діяльності як складової професійної підготовки студентів політехнічного ВНЗу, що підтверджується її недостатнім висвітленням у науковій літературі. Специфіка функцій випускників технічного ВНЗу вимагає органічного єднання особистісних та професійних якостей, широкої освіченості, а тому підготовка таких фахівців має ґрунтуватися на тлі практичного людинознавства. Професійні стандарти, що визначають вимоги до таких фахівців, базуються на кодексі етики, який ґрунтується на фундаментальних загальнолюдських цінностях, враховує гідність та унікальність кожної особистості, її права й можливості. На вирішення цієї проблеми й орієнтована концепція формування гуманітарно-технічної еліти, розроблена в НТУ "ХТІ". Гуманізація діяльності майбутнього спеціаліста полягає в тому, що постулати гуманізму утверджуються у свідомості людини й прийняття аморальних рішень стає неможливим [4]. Особливо це важливо в діяльності випускників політехнічного ВНЗу як майбутніх управлінців.

  Мета дослідження. Висвітлити умови та засоби формування управлінських якостей студентів інженерних спеціальностей у процесі професійно-практичної підготовки.

  Виклад матеріалу дослідження. Дослідження з формування управлінських якостей виконувалися в політехнічному інституті під час професійно-практичної підготовки фахівців інженерних фахів. Вагоме значення в підготовці сучасного випускника політехнічного ВНЗу мають гуманітарні дисципліни. Саме вони розвивають у людині такі якості, як порядність, вміння співчувати. Тому політехнічний ВНЗ повинен готувати не тільки фахівця, а й освічену інтелігентну людину [5]. При створенні системи підготовки сучасного фахівця технічного ВНЗу необхідно приділяти більше уваги розвитку його особистісного потенціалу, створювати сприятливі умови для його самореалізації. Українське майбутнє будується вже сьогодні, у т.ч. і у ВНЗі. Випускники повинні вийти з ВНЗу не тільки професіоналами, але й високодуховними особистостями.

  Особлива значущість фундаментального "набору" психолого-педагогічних знань у майбутній професійній діяльності випускників політехнічного ВНЗу як керівників часто-густо дає підставу стверджувати, що специфіка цієї діяльності полягає в педагогічному супроводі (забезпеченні) процесу соціальних відносин у всіх сферах життєдіяльності суспільства. У широкому значенні йдеться про пробудження в майбутніх фахівців духовно-моральних якостей: толерантності, готовності приймати відповідальні рішення, прагнення до самоосвіти, самореалізації особистості [6].

  Формування духовності, удосконалення й розвиток моральних цінностей у студентів завжди було актуальним, але сьогодні ця актуальність набула особливого характеру. На підтвердження цього можна навести слова одного з колишніх президентів США Теодора Франкліна Рузвельта: "Дати освіту й не прищепити моральних принципів – значить виховати ще одну загрозу суспільству".

  Те, як людина ставиться до довкілля, людей, самої себе, як вона уявляє своє місце в житті суспільства, її участь у громадському житті колективу – це ті риси, які повинні складати моральну характеристику технічної еліти, тому що саме в цих рисах безпосередньо відбивається світогляд, моральні переконання людини, її погляди й устремління. Проблема підвищення якості управлінської підготовки сучасних випускників політехнічних ВНЗів визначається двома чинниками. По-перше, структура професійної діяльності сучасного інженера, працівника банку, програміста містить у собі виконання конструкторських, технологічних та управлінських функцій. По-друге, характерна особливість вітчизняної системи управління полягає в тому, що переважна більшість її керівників – це люди з базовою інженерною освітою. Освоєння сутності управлінської діяльності можливе тільки під час здійснення практичних дій, спрямованих, наприклад, на досягнення тих чи інших цілей, запропонованих у проблемній навчальній ситуації. Крім знання теорії, фахівцю потрібно володіти навчальними і професійно-практичними уміннями та навичками [7]. Компетентність в управлінській діяльності необхідна не тільки професіоналам, а й фахівцям найрізноманітніших професій. Невміння будувати відносини з партнерами, клієнтами, працювати з людьми та колективами з урахуванням особливостей різних груп і соціальних ситуацій, у яких вони знаходяться, створювати атмосферу комфортності, бажання працювати, учитися – усе це завдає шкоди в досягненні цілей і якісних результатів у діяльності фахівця будь-якої сфери. Сьогодні саме управлінська готовність з орієнтацією на моральні, гуманістичні, виховні принципи та цілі превентивної педагогіки стають пріоритетними в загальній професійній компетентності майбутніх випускників політехнічного інституту. Принципи превентивної освіти засвоюються завдяки зопануванню соціальних цінностей відповідно до провідної діяльності. За такого підходу у визначенні змісту й способів організації превентивного навчання й виховання слід орієнтуватися на види економічної діяльності, які є типовими для віку, соціальної ситуації розвитку та є професійними орієнтирами. Превентивна освіта в концепції проблемного навчання сприяє активному розвитку психологічних якостей і визначає готовність самостійно розв'язувати проблеми, які виникають у конкретній життєвій ситуації. Важливою функцією превентивної освіти є розвиток здатності нестандартно мислити, використовувати набуті знання, навички й уміння для розв'язання будь-яких професійних проблем. Порушення в останні десятиріччя традиційних для України механізмів соціального регулювання і взаємодії потребує перегляду поведінки людей, осмислення того, що відбувається з людиною, яка логіка зміни подій, який механізм самозахисту й загальнодержавної підтримки людей. Для усунення недоліків традиційної системи навчання, пов'язаних із формуванням готовності до превентивної діяльності майбутніх фахівців політехнічного ВНЗу пропонується розроблена модель, яка наведена на Рис. 1. Вона дозволяє цілеспрямовано розвивати здатність студентів до ефективної превентивної діяльності, що підтверджують десятирічні дослідження виконані у вищому політехнічному навчальному закладі.

  Рис. 1. Модель формування готовності майбутнього фахівця МПІ до превентивної діяльності

  Висновки.

  1. В умовах традиційної системи навчання сформованість у студентів управлінських умінь виявляється недостатньою для ефективної практичної діяльності в майбутньому.

  2. У навчальному процесі вищої школи не приділяється належної уваги формуванню готовності до превентивної діяльності, яка сприяє розвитку в студентів розуміння значущості управлінських умінь для майбутньої успішної професійної діяльності.

  3. У вищому технічному закладі основна увага сконцентрована на вивченні вузькоспеціалізованих і загальноінженерних дисциплін. При навчанні переважають форми та методи, які орієнтуються на виконавську, пасивну позицію студентів, що гальмує формування управлінських якостей майбутніх фахівців.

  4. У процесі розвитку відповідних умінь негативним є те, що в навчальних планах недостатньо часу виділяється на вивчення психолого-педагогічних дисциплін, а саме, превентивної педагогіки.

  5. Поверхневі знання, уривчасті відомості та відсутність розуміння самої суті засвоєного матеріалу призводять до невміння розв'язувати конкретні практичні ситуації в професійній діяльності на виробництві.

  Література

  1. Офіційний вісник України.– К., 2002. – С. 12.

  2. Оржеховська В. М., Пилипенко О. І. Превентивна педагогіка : науково-методичний посібник / АПНУ. Ин-т проблем виховання. – Ізмаїл : СМИЛ, 2006. – 3 с.

  3. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С. Формування і реалізація концепції підготовки національної гуманітарно-технічної еліти в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" : навч. посіб. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – С. 160.

  4. Романовський О.Г. Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності : монографія / О.Г. Романовський. – Харків : Основа, 2001. – С. 312.

  5. Бочарова В.Г. Социальная педагогика: диалог науки и практики / В.Г. Бочарова // Педагогика. – 2003 – № 9. – С. 4.

  6. Бондаренко В.В. Методологічні та теоретичні умови виховання гуманітарно-технічної еліти / В.В. Бондаренко // Науково-методичний журнал. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2003. – С. 84.

  7. Гайворонська В.В. Організаційно-методичні умови ефективного формування педагогічної компетентності викладачів вищих технічних закладів освіти / В.В.Гайворонська // Науково-методичний журнал. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2003 – Т. 28. – С. 61.

  АНОТАЦІЇ

  1 Розробка наукових засад реформування складових економіки праці та соціальної політики

  УДК 351.83:364(477) Гнибиденко И.Ф. Императивы формирования социальной политики в Украине

  Статья посвящена проблемам и направлениям формирования социальной политики в Украине. Предложены мероприятия по решению заданий социальной политики.

  UDK 351.83:364(477) Gnybidenko I.F. Imperatives of Formation of Social Policy In Ukraine

  The article is devoted to problems and directions of formation of social policy in Ukraine. Measures on decision of tasks of social policy have been proposed.

  УДК 338.27:330.342.146(477) Матросова Л.Н. Возможность дефолта в Украине и его социально-экономические последствия

  Рассмотрена возможность дефолта в Украине, проанализированы его причины и последствия. Сформулированы меры по снижению риска дефолта и стабилизации экономики.

  UDK 338.27:330.342.146(477) Matrosova L.M. Possibility of Default In Ukraine And Its Social-Economic Consequances

  The possibility of default in Ukraine had been discussed, its reasons and consequences had been analyzed. The measures on decrease of risks of default and stabilization of economy had been determined.

  УДК 331.26(47) Петров П.Ю. "Трудовой потенциал" в системе действующего законодательства

  В работе рассмотрено использование понятия "трудовой потенциал" в действующих законах Украины, а также систему нормативных документов, в которых подано его толкование, описано сущность и факторы оценивания.

  UDK 331.26(47) Petrov Pavlo. The Definition "Working potential" in the Ukrainian legislation

  The paper discusses the use of the term "working capacity" in the current Ukrainian laws and documents, which described it interpretation of the essence and the factors of it evaluation.

  УДК 331.101 Петрова Л.А. Толкование термина "сфера труда"

  Изложено понимание структуры и сущности термина "сфера труда".

  UDK 331.101 Petrova L.A. Explanation of the term "labour sphere"

  Understanding of the structure and essence of the term "labour sphere" had been narrated.

  УДК 331.1 Шумакова Н.В. Актуализация системы стимулирования в сфере труда

  Рассмотрен процесс стимулирования труда в разрезе реализации интересов работников и работодателей. Определены современные требования, которые предъявляются к материальному стимулированию. Обоснована необходимость актуализации системы стимулирования в сфере труда на основании использования определенных показателей. Предложено применение дидактических принципов стимулирования, благодаря чему предусматривается получение экономического эффекта всеми участниками трудового процесса.

  UDK 331.1 Shumakova N.V. Actualization of the system of stimulation in a labour sphere

  The process of stimulation of labour in the cut of realization of interests of workers and employers is considered. The modern requirements which are produced to material stimulation are certain. The necessity of actualization of the system of stimulation in the field of labour on the basis of the use of certain indexes is grounded. Application of didactic principles of stimulation is offered, what the receipt of economic effect by all participants of labour process is foreseen thanks to.

  2 Розвиток соціально-трудових відносин та формування суб'єктів соціального діалогу

  УДК 331.105.44 Буденная Л.В. Зарубежный и отечественный опыт формирования общих представительских органов профсоюзов на национальном и производственном уровнях

  В статье проанализировано определение репрезентативности профсоюзов в странах ЕС и раскрываются проблемы, которые касаются правового обеспечения репрезентации интересов наемных работников в Украине.

  UDK 331.105.44 Budjonna L.V. Foreign and national experience of formation of joint representative bodies of trade unions at national and industrial levels.

  In article it is analysed definitions of a representativeness of trade unions in the countries of EU and problems which concern legal maintenance representation interests hired workers in Ukraine reveal.

  УДК 334.716:331.107 Лебедєв И.В. Социальная политика предприятия как инструмент реализации корпоративной социальной ответственности

  Рассмотрены сущность, цели, принципы, основные направления и механизм осуществления предприятием социальной политики как инструмента реализации концепции корпоративной социальной ответственности. Освещены особенности социальной деятельности украинских предприятий в условиях экономического кризиса.

  UDK 334.716:331.107 Lebedev І.В. Social Policy of Enterprise As Instrument of Realization of Corporate Social Responsibility

  Essence, aims, principles, basic directions and mechanism of realization of social policy of enterprise as an instrument of realization of conception of corporate social responsibility are considered. The features of social activity of the Ukrainian enterprises are lighted up in the conditions of economic crisis.

  УДК 331.105.44:351.83(477) Мартиненко Н.Н. Проблемы развития профсоюзных объединений Украины в новых условиях регуляции социально-трудовых отношений

  Проблемой дальнейшего развития профсоюзов как социального партнера, является преодоление негативных явлений в своем развитии. Решению єтого вопроса и посвящена статья.

  UDK 331.105.44:351.83(477) Martynenko М.М. Problems of Development of Trade Union Associations In Ukraine Under New Conditions of Regulation of Social Labour Relations

  Overcoming of negative appearances in its development is a problem of further development of trade unions as a social partner. The article is devoted to the decision of this problem.

  УДК 332.1.369(477-672ЄС) Татаринов И.Е. Использование опыта стран ЕС при региональном развитии социальной политики в Украине

  В статье освещена зарубежная практика регулирования социально-трудовых отношений на региональном уровне. Проанализировано действующую нормативно-правовую базу стран ЕС, намечены приоритетные мероприятия и основные положения регионального регулирования социальной политики на уровне административно-территориальных единиц некоторых стран ЕС.

  UDK 332.1.369(477-672ЄС) Tatarinov I.E. Usage of EC Countries For Regional Development of Social Policy In Ukraine

  Іn the article is reflected the foreign practice of adjusting of social-labour relations at regional level. The operating normatively-legal base of countries of EU is analysed, priority principles and substantive key provisions of the regional adjusting of social policy are outlined at the level of administrative-territorial units of some countries of EU.

  УДК 349.22 Чернявская Е.И. Социальное партнерство как тип и институт социально-трудовых отношений

  Рассмотрены объективные основы развития социального партнерства как типа и института социально-трудовых отношений. Выяснено, что основами развития социального партнерства являются кооперация труда капиталистических предприятий, наличие в конкурентной среде альтернативных вариантов занятости. Институт социального партнерства для своего развития требует совокупности экономических, социальных и политических факторов. В Украине социальное партнерство требует значительного усовершенствования.

  UDK 349.22 Tscherniavsjka E.I. Social Partnership As Type And Institute of Social-Labour Relations

  Objective basis of development of social partnership as a type and institute of social-labour relations had been discussed. It was cleared up that the basis of development of social partnership is a cooperation of labour of capitalist enterprises, presence in competetive media of alternative variants of employment. Institute of social partnership for its development requires a composition of economic, social and political factors. A social partnership in Ukraine requires significant improvement.

  УДК 349.3 Чумаков Д.Д. Мировая практика предоставления социальных пакетов и перспективы ее распространения в Украине

  Статья посвящена изучению мировой практики предоставления социальных пакетов работникам, а также проблемам и перспективам внедрения соответствующей практики в Украине.

  UDK 349.3 Chumakov D.D. World Practice of Provision of Social Packages And Prospects of Its Expansion In Ukraine

  Article is devoted to studying of world practice of granting of social packages to employees, as well as problems and prospects of introduction of appropriating practice in Ukraine.

  3 Законодавчо-правове та нормативно-організаційне забезпечення соціально-трудової сфери

  УДК 304.22(477) Гаевская Н.С. Оценка уровня бедности работающего населения в Украине и ее регионах

  Осуществлена оценка уровня бедности работающего населения в контексте качественных уровней бедности работающих. Проведен анализ количественных показателей оценки низкого материального положения занятых по регионам Украины.

  UDK 304.22(477) Gaevsjka N.S. Evaluation of Level of Poverty of Employed Population in Ukraine And Its Regions

  The evaluation of level of poverty of employed population in the context of qualitative levels of poverty of employed had been accomplished. The analysis of quantative indexes of low material situation of employed in regions of Ukraine had been conducted.

  УДК 331.1 Кир'янова О.В. Социально-экономические и психологические аспекты коллективного террора в организации

  В статье отражено социально-экономические и психологические аспекты коллективного террора в организации, то есть мобинга, проанализированы его виды, признаки, предпосылки и причины возникновения, последствия и пути преодоления и профилактики.

  UDK 331.1 Kyr’yanova O.V. Social-Economic And Psychological Aspects of Collective Terror In Organization

  The article highlights social-economic and psychological aspects of collective terror in organization (i.e. mobbing), analyses its types, features, grounds and reasons of appearance, consequences and ways of overcoming and prophylaxis.

  УДК [351.83(477–672)]:331.105 Чабан Ю.С. Адаптация отечественного законодательства социально-трудовой сферы к аналогам ЕС как одна из основ развития социального диалога в Украине

  В статье выделен ряд негативных факторов, которые замедляют развитие социального диалога в настоящее время, приведены предложения по адаптации национального законодательства социально-трудовой сферы с целью дальнейшего развития системы социального диалога в Украине.

  UDK [351.83(477–672)]:331.105 Tchaban Ju.S. Adaptation of National Legislation of Social-Labour Sphere To EC Analogue As One of the Basis of Social Dialogue In Ukraine

  The article highlighted a number of negative factors that impede the development of social dialogue today, and therefore provides suggestions for adapting the national legislation on social and labor relations in order to balance and further development of social dialogue in Ukraine.

  4 Наукові підходи щодо регулювання ринку праці та сфери працевикористання

  УДК 331.5 Борданова Л.С., Чурсина Н.М. Зарубежный опыт государственной поддержки молодежи на рынке труда

  В статье рассмотрены мероприятия зарубежных стран, направленные на повышение уровня занятости молодежи, и направления государственной поддержки молодежного сегмента рынка труда.

  UDK УДК 331.5 Bordavina L.S., Tchursina N.M. Foreign Experience of State Support of the Youth On Labour Market

  In the article are the considered measures, directed on the increase of level of employment of young people of foreign countries and state support of youth segment of labour-market.

  УДК 378:331.5 Герасимов А.В. Подходы относительно формирования сети корпоративных университетов как средства повышения качественных характеристик отечественной рабочей силы

  В статье анализируются некоторые проблемы реформирования системы высшего образования в Украине и вопросы формирования сети корпоративных университетов как способа повышения качественных характеристик отечественной рабочей силы.

  UDK 378:331.5 Gerasimov A.V. Approaches To Formation of the Net of Corporative Universities As a Medium of Improvement of Qualitative Characteristics of Domestic Labour

  In article some problems of reforming of system of higher education in Ukraine and questions of formation of a network of corporate universities as way of increase of qualitative characteristics of domestic labor are analyzed.

  УДК 331.26+331.5(477.61) Колесник Е.А. Трудовой потенциал региона и влияние на него демографических изменений (на примере Луганской области)

  Статья посвящена выявлению тенденций в формировании и использовании трудового потенциала на основе анализа и оценки демографического состояния Луганской области.

  UDK 331.26+331.5(477.61) Kolesnik E.A. Labour Potential of Region And Influence On It of Demographic Changes (On Example of Luganskaja Region)

  The article is devoted to the exposure of tendencies in forming and use of labour potential on the basis of analysis and estimation of the demographic state of Lugansk region.

  УДК 331.6 Лукьянченко Н.Д. Напрями антикризового регулювання ринку праці в Україні

  У статті визначено характеристики антикризового регулювання ринку праці, проаналізовано вплив економічної кризи 2008 р. на кон'юнктуру ринку праці в Україні, розроблено й структуровано першочергові напрями його антикризового регулювання.

  UDK 331.6 Lukjanchenko N.D. Directions of Anti-Crisis Regulations of Labour Market

  In article characteristics of antirecessionary regulation of a labor market are defined, influence of an economic crisis of 2008 on market condition of work in Ukraine is analysed, prime directions of its antirecessionary regulation are developed and structured.

  УДК 331.5 Макогон Ю.В., Шилець О.С. Особливості сучасного ринку праці в країнах із ринковою й перехідною економікою

  У статті розглядаються проблеми й тенденції у сфері регулювання ринку праці в країнах із ринковою та перехідною економікою. Розкривається зміст сучасної концепції гнучкої політики зайнятості. Показаний досвід країн ЄС з проведення активної політики зайнятості. Визначено шляхи удосконалення сучасного українського ринку праці.

  UDK 331.5 Makogon Ju.V., Shilets E.S. Particularities of Modern Labour Market In Countries With Market Economy

  The article deals with issues and trends in labor market regulation in the market and transition economies. The content of the modern concept of a flexible policy of employment. Shows the experience of EU countries pursuing active employment policies. Identify ways to improve the modern Ukrainian labor market.

  УДК 331.5 Маршавин Ю.Н. Маркетинг рабочей силы в системе регуляции рынка труда

  В статье отражены наиболее эффективные подходы к формированию государственной системы маркетинга рабочей силы.

  UDK 331.5 Marshavin Ju.N. Marketing of Labour Force In the System of Regulation of Labor Market

  The article highlights the most effective approaches as to formation of a state system of marketing of labour force.

  УДК 331+331.55 Мельник С.В., Коропец П.М. Построение эффективного механизма регуляции межгосударственной трудовой миграции – требование времени

  Статья посвящена проблемам, связанным с влиянием межгосударственной трудовой миграции на демографическое и экономическое развитие Украины, а также вопросам формирования механизма государственного регулирования трудовых миграций.

  UDK 331+331.55 Melnyk S.V., Koropets P.M. Building of Effective Mechanism of Regulation of Interstate Labor Migration – Requirements of Time

  The article is devoted to problems connected with influence of interstate labour migration on demographic and economic development of Ukraine, as well as to issues of formation of effective mechanism of state regulation of labour migrations.

  УДК 338.21 Муромец Н.Е. Современные тенденции движения трудовых потоков на мировом рынке труда

  В статье определены основные характеристики и особенности движения трудовых потоков на глобальном рынке труда в современных социально-экономических условиях; выявлены факторы движения трудовых потоков на глобальном рынке труда. Предложены приоритетные направления регулирования трудовых потоков на макроэкономическом уровне управления.

  UDK 338.21 Murometsj N.E. Modern Tendencies of Movement of Labour Flows On the World Labour Market

  The basic characteristics and features of labor streams movement on the global labor market in modern social and economic conditions were defined in the article. The analysis of dominating forms of labor streams movement on a global labor market, The directions concerning regulation of labor streams at macro level were offered.

  УДК 332 Осыка А.П., Зубенко А.А. Тенденции и пути преодоления кадрового кризиса промышленного комплекса Луганской области

  Представлены тенденции, прогноз и пути выхода из кадрового кризиса промышленного комплекса Луганской области.

  UDК 332 Osika A.P., Zubenko A.A. Tendencies and ways of overcoming personnel crisis of Lugansk region industrial complex

  Tendencies, forecast and ways of overcoming personnel crisis of Lugansk region industrial complex are represented.

  УДК 331.526 Тресвятская Т.А. Причины возникновения "теневой" занятости и направления ее легализации

  В статье рассматриваются проблемы формирования и распространения "теневой" занятости, а также возможности ограничения её воздействия на этапе тотального распространения.

  UDK 331.526 Tresviatsjka T.A. Reasons of Appearances of "Shadow" Employment And Directions of Uts Legalisation

  The article deals with the problems of forming and expanding of "shadow" employment, as well as possibilities of limitation of its influence on the stage of total dissemination.

  5 Наукові проблеми охорони, умов, оплати та організації праці, державного нагляду за виконанням законодавства про працю, професійно-класифікаційної сфери, розробки національних системи та рамки кваліфікації

  УДК005:37.0 Вильський Г.Б., Гончаров І.М. Проблеми професійно-кваліфікаційної вищої освіти

  У статті наведено результати аналізу системи освіти, показано невідповідність рівня та якості підготовки фахівців вимогам ринку праці, недостатню участь роботодавців у плануванні й реалізації навчання. Запропонована модель освітнього стандарту, його структура, принципово новий підхід до розробки й затвердження стандартів. Вказано шляхи скорочення строків розробки стандартів і підвищення їхньої якості. Пропонується принципово новий підхід до організації практики студентів.

  UDК 005:37.0 Vyljsjkyj G.B., Goncharov I.M. Problems of Occupational-Qualification Higher Education

  The article produces the results of the educational system analysis, which prove the discrepancy of specialists’ training level and quality to labour market demands, as well as low employee participation in the educational training planning and implementation. The model of educational standard with its structure and the landmark decision for the standards elaboration with their further approval were suggested. The acceleration ways for the standards development and their improving were disposed. The principally new approach for students’ practical training arrangement was suggested.

  УДК 316.647.8:316.772.4 Кравцов С.А., Носиков А.Н. Стигма в профессиональной сфере Украины как средство удовлетворения коммуникативных ожиданий

  В статье рассмотрено понятие "стигма" по отношению к ряду профессиональных названий работ (астролог, ворожея, целитель и тому подобное) как проявление коммуникативных механизмов в плоскости отношений "профессионал – общество". Исследован алгоритм стигматизации. Рассмотрены номинационные акты государства, что регламентируют профессиональную деятельность "колдунов" в Украине, и аналогичные международные нормативно-правовые акты, в которых также предусмотрена оккультная деятельность. Выражено мнение о том, что инициаторы стигматизации ошибочно смешивают учение о духовности и морали своей социальной группы с атрибутивными национальными стандартами экономики труда.

  UDK 316.647.8:316.772.4 Kravtsov S.O., Nosikov O.M. Stigma In Occupational Sphere of Ukraine As Medium of Satisfaction of Communicative Expectations

  The article discuss the notion "stigma" as to a number of occupational titles (astrologer, fortuneteller, healer so on) as a sign of communicative mechanism in a cut of relations "professional – society". An algorithm of stigmatization had been researched. Nomination acts of the state, which regulate occupational activities of "fortunetellers" in Ukraine and similar international legal acts, which deal with cultic activities, have been discussed. An opinion had been announced that initiators of stigmatization mistakenly mix the notion of moral issues of its social group with attributive national standards of economy of labour.

  УДК 331.2(477) Кузьменко В.В., Маляев В.Ю. Мероприятия по повышению уровня заработной платы в Украине

  В статье анализируются проблемные вопросы в сфере оплаты труда. Предложены мероприятия по повышению производительности и оплаты труда.

  UDK 331.2(477) Kuzjmenko V.V., Maliajev V.Ju. Measures on Rising of Level of Wages in Ukraine.

  The article analyses problem issues in the sphere of labour remuneration. The measures on rising of productivity and labour remuneration had been offered.

  УДК 331.54 (477) Мельник С.В. Профессионально-квалификационное обеспечение в Украине сферы библиотековедения, документознавства и информологии

  В статье отмечена необходимость усовершенствования профессионально-квалификационного обеспечения сети социальных коммуникаций, раскрытые самые главные социально-экономические проблемы соответствующей сферы и поданы предложения относительно их решения.

  UDК 331.54 (477) Melnyk S.V. The professional-qualification security of sphere of library science, documentation and information in Ukraine

  The article is devoted to the problem of professional-qualification security of sphere of information. The main social and economic questions of this sphere and the suggestions for theirs solution are analyzed here.

  УДК 378.1 Уваров Ю.В., Чикалина Т.М. Перспективы подготовки квалифицированных кадров для сферы гражданской защиты

  Рассмотрены особенности употребления понятия "компетентность" при создании стандартов высшего образования. Освещена взаимосвязь образовательных стандартов с требованиями сферы труда. Предложена схема компетентностного формата стандарта высшего образования.

  UDK 378.1 Uvarov Ju.V., Chikalina T.M. Prospects of Training of Qualified Personnel For the Sphere of Civil Protection

  The particularities of application of the notion of "competence" when creating standards of higher education have been discussed. The interrelations of educational standards with labour sphere had been highlighted. The scheme of competency format of the standard of higher education had been offered.

  УДК 331.54:331.108.26 Юров Ю.Н. Практические рекомендации по разработке должностных инструкций научных сотрудников по квалификационным категориям

  В работе определено типовые трудовые функции, которые характерны для работы научных сотрудников. Популярно раскрыто содержание структурных разделов должностных инструкций в соответствии с требованиями нормативных документов в сфере труда.

  UDK 331.54:331.108.26 Jurov Ju.M. Practical Recommendations On Working Out of Position Instructions of Scientific Workers According To Qualification Categories

  The work determines typical labour functions which are usual for work of scientific workers. The contents of structural sections of position instructions in accordance with requirements of normative documents of a labour sphere had been popularly discussed.

  6 Соціальні страхування, забезпечення, стандартизація та захист населення в контексті наукових досліджень соціальної сфери

  УДК 364.422 Гаврицкая М.К., Овчарова И.Н. Зарубежный опыт ввода многофункциональной социальной карточки

  В статье представлен зарубежный опыт внедрения и использования электронных платежей вообще и в частности в социальной сфере стран, а также опыт внедрения социальной карточки в странах бывшего СССР.

  UDK 364.422 Gavritska M.K., Ovcharova I.M. Foreign Experience of Introduction of Multifunctional Social Card

  The article represents a foreign experience of introduction and use of electronic payments in general and specifically in social sphere of countries, as well as introduction of social card in the former USSR countries.

  УДК 364.446-056.24 Гаврюшенко А.В. Анализ существующих подходов к трактовке сущности понятия "профессиональная реабилитация инвалидов"

  В статье освещены и проанализированы существующие подходы ведущих отечественных и зарубежных учёных относительно понимания сущности понятия "профессиональная реабилитация инвалидов", а также предложена и обоснована авторская трактовка этого понятия.

  UDK 364.446-056.24 Gavriushenko G.V. Analysis of Existing Approaches To Understanding of the Essence of the Notion of "Occupational Rehabilitation of Invalids"

  The article highlights and analysis the existing views of national and foreign scientists as to understanding of the notion of "occupational rehabilitation of invalids", as well as offers and grounds author’s understanding of this notion.

  УДК 331.25(477) Доронина О.А., Сичова К.В. Нормативно-правовая регуляция пенсионного страхования в Украине

  Статья посвящена анализу действующей системы законодательства Украины в сфере регулирования пенсионного страхования и международых актов по пенсионному обеспечению.

  UDK 331.25(477) Doronina O.A., Sychova K.V. Legal Regulation of Pension Insurance of In Ukraine

  The article is devoted to the analysis of Ukrainіаne legislation and international acts in the sphere of pension insurance.

  УДК 364:351.84 Журавская В.Г., Радионова Ю.С. Качество социальных услуг – проблемы и пути усовершенствования

  В статье проанализированы проблемные вопросы, касающиеся создания системы качественных социальных услуг и освещены подходы к обеспечению качества их предоставления.

  UDK 364:351.84 Zhuravsjka V.G., Radionova Ju.S. Quality of Social Services – Problems And Ways of Perfection

  The article analyses problematic questions dealing with creation of the system of qualitative social services, and also highlights approaches to quality of their provision.

  УДК 364.442-058.57-058.566 Кобзий А.В. Концептуальные подходы относительно сотрудничества субъектов социального патронажа в процессе предоставления социальных услуг лицам, которые отбывали наказание в виде ограничения воли или лишения свободы на определенный срок

  В статье рассмотрены основные подходы к взаимодействию субъектов социального патронажа в процессе оказания социальных услуг лицам, которые отбыли наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок. Предложены общая структура взаимосвязи между этими субъектами, их основные полномочия и компетенции.

  UDК 364.442-058.57-058.566 Kobzij O.V. Conceptual Approaches On Cooperation of Subjects of Social Patronage In the Process of Provision of Social Services For Persons, Which Had Been Imprisoned

  The article reviews the major approaches of interaction of social patronage in providing social services to persons who have served their sentences in the form of restriction of liberty or imprisonment for a specified period. The general structure of the relationship between these entities, their main powers and competence.

  УДК 364.254:340.134(477) Кравченко Е.С., Мельник С.В., Кошелева Г.Б. Подходы и оценка финансового обеспечения Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы" и его нормативных величин

  Рассматриваются существенные изменения в подходах, которые касаются планирования затрат с госбюджета на решение чернобыльских проблем. Дана оценка финансирования потребностей Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы (1991 г.).

  UDK 364.254:340.134(477) Kravchenko O.S., Melnyk S.V., Kosheleva G.B. Approaches to Evaluation of Financial Provision of the Law of Ukraine "On Status And Social Protection of Citizens Which Are Victims of Chernobyl Catastrofy" And Its Normative Quantities

  Significant changes of approaches to planning of expenditures of the state budget for settlement of the Chernobyl problems are being discussed. The evaluation of financing of requirements of the Law of Ukraine "On Status And Social Protection of Citizens Which Are Victims of Chernobyl Catastrofy" (1991).

  УДК 364.254 Матвиенко О.Г. Усовершенствование системы социальной защиты "чернобыльцев" в Российской Федерации и Республике Беларусь: опыт, который можно позаимствовать

  Проведен сравнительный анализ опыта усовершенствования системы социальной защиты "чернобыльцев" Российской Федерации и Республики Беларусь. Отмечены принципиально новые подходы и направления решения проблем граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

  UDK 364.254 Matvienko O.G. Perfection of System of Social Protection of "Chernobylets" of Russia Federation And Republic of Belarus: Experience That May Be Used

  An comparison analysis of experience of perfection of the system of social protection of Russia Federation and Republic of Belarus had been conducted. Principally new approaches and directions of decision of citizens problems which are the victims of the Chernobyl catastrophe had been marked.

  УДК 316.347.303.62 Матросов В.Д., Терещенко В.В. Медико-соціальні проблеми іноземних студентів Луганського державного медичного університету (за даними соціологічного опитування на 2–4 курсах)

  В статье представлены результаты социологических исследований социальной адаптации иностранных студентов, обучающихся в одном из медицинских заведений Украины. Выявлены проблемы и факторы, способствующие или препятствующие социальной адаптации иностранных студентов к историческим, культурным и социальным особенностям Украины.

  UDK 316.347.303.62 Matrosov V.D., Tereshenko V.V. Medical-Social Problems of Foreign Students of the Lugansk State Medical University (According to Data of a Sociological Interview On 2–4 Courses)

  In the article the results of sociological research of social adaptation of foreign students student in one of medical establishments of Ukraine are presented. Problems and factors cooperant and impedimental to social adaptation of foreign students to the history, cultural and social features of Ukraine are exposed.

  УДК 364.044.2 Морозова И.А., Ключник О.И. К вопросу предоставления социальных услуг через единое заявление

  Проведен анализ законодательно-нормативной базы относительно внедрения единственной технологии приема граждан, которые обращаются за назначением всех видов социальной помощи. Рассмотрена действующая практика определения индивидуальных потребностей граждан в социальной защите, в частности относительно предоставления социальной помощи и социальных услуг и форм их предоставления. Рассмотрен вопрос целесообразности внесения в "единое заявление" одного из видов социальной защиты – социальных услуг. Внесено предложение относительно создания в структуре органов труда и социальной защиты населения функционального подраздела по вопросам социальных услуг.

  UDK 364.044.2 Morozova I.O., Kluchnik O.I. On the Issue of Social Services Provision With the Help of Unified Application

  The analysis of legal basis on introduction of unified technology of reception of citizens which apply for granting of all types of social assistance had been conducted. The acting practice of determination of individual requirements of citizens for social protection,

  particularly for social assistance and social services, and forms of their provision had been discussed. The issue on necessity of introduction into "unified application" one of the forms of social protection – social services had been analyzed. A proposition on creation in the structure of bodies of social protection of population of a functional unit on issues of social services had been introduced.

  УДК 369 (477) Полковников С.А., Базай В.В. Риски и выгоды от ввода в Украине системы единого социального взноса

  Статья посвящена анализу рисков и выгод от внедрения системы единого социального взноса в Украине.

  UDК 369 (477) Polkovnikov S.A., Bazaj V.V. Risks And Positives On Introduction of the System of Unified Social Contribution In Ukraine

  The article is devoted to the analysis of risks and benefits from the input of the system of unique social payment in Ukraine.

  УДК 377 Сургова С.Ю. Формирование управленческих качеств студентов

  Статья посвящена проблемам формирования управленческих качеств выпускников политехнических ВУЗов через внедрение превентивной системы воспитания студентов.

  UDK 377 Surgova S.Ju. Formation of Managerial Qualities of Students

  The article is devoted to problems of formation managerial qualities of graduates of polytechnic higher institutions through introduction of preventive system of fostering of students.

  Наукове видання

  ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  Збірник наукових праць

  (українською та російською мовами)

  Спеціальний випуск
  до 45-річчя ДУ НДІ  соціально-трудових відносин

  ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

  Редактори – Мартиненко М.М., Клименко О.П.

  Комп'ютерний макет – Овчарова І.М.

  Коректори – Косинська Ю.В., Овчарова І.М., Омельченко Г.О.

  Верстка та дизайн – Жиліна А.І.

  Здано до склад. 21.11.2011 р. Підписано до друку 01.12.2011 р.
  Формат 60x84 1/8. Папір офсет. Гарнітура Times New Roman.
  Друк ризографічний. Наклад 100 прим. Зам. № 5.

  Видавництво Державна установа Науково дослідний інститут соціально-трудових відносин (ДУ НДІ СТВ)

  91055 м. Луганськ, вул. Луначарського, 91,

  факс +38 0642 58 46 85, тел. +38 0642 58 63 56,

  E-mail: lir@

  http://www.lir.lg.ua

  Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК  3875 від 07.09.2010 р.

  * За МКОБ на теперішній час застосування показника витрат, а не доходів, є більш доцільним. Це зумовлено поширеністю незареєстрованої діяльності, внаслідок чого доходи не віддзеркалюють фактичний рівень життя переважної більшості населення України.

  1 Зазначено у Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України від 11 червня 1998 р. № 615.

  2 acquis communautaire ("спільний доробок")  французький термін, що використовується в рамках ЄС та вживається для визначення норм, напрацьованих за час існування ЄС, які мають сприйматися як факт країнами, що вступають до Союзу, не підлягають обговоренню і не можуть бути змінені або усунені шляхом переговорів.

  3 Конвенція МОП №173 та Директива Ради ЄС 80/987/ЄЕС встановлюють лише загальні принципи, а не детальні правила функціонування цих фондів.

  4 Такий форум створено на європейському рівні у формі Європейського фонду навчання в 1990 р. постановою Ради ЄС № 1360/90.

  * Подані назви методів запропоновані автором, оскільки вони ще не отримали офіційної назви.

  ** Зокрема, канадська модель прогнозування містить приблизно 900 ендогенних змінних, з яких близько 400 розраховуються за стохастичними рівняннями, а більш як 600 змінних утворюють в моделі єдиний одночасний блок.

  5 В Україні немає професій "пастор", "священик", "диякон", але є "цілитель", "хіромант", "астролог", "ворожка" (лист опору). – /index.php/news/more/14982; Депутати хочуть заборонити діяльність ворожок, хіромантів і астрологів. – /novyny/suspilstvo/1209-deputati-hochut-zaboroniti-dijalnist-vorozhok-hiromantiv-i-astrologiv.html; Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання майбутнього (долі), № реєстрації 6299 від 13.04.2010. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb_n/ webproc2_5_1_J?ses=10007&num_s=2&num= 6299&date1=&date2= &name_zp=&out_type=&id=; Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання майбутнього (долі), № реєстрації 6299/П від 28.10.2010. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1 ?id=&pf3511 =38885; Заява астрологічних громадських об'єднань України на захист прав свободи слова та професії астролог. – /node/4; Палій В. Астролог і ворожка в законі, або чи така класифікація професій нам потрібна? / В. Палій // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 11. – С. 36 – 38.

  6 Опитування проводилося 16–22 вересня, 2006 р. N – 2000 респондентів, віком понад 18 років. Опитування проводилися в усіх регіонах України. Типова теоретична помилка не перевищує 2,3%.

  7 Повія – рід занять, що легітимізований у низці західних країн, а не професія. Вітчизняним законодавством це заняття заборонено йі тому не враховується в національних стандартах, зокрема Класифікаторі професій.

  8 Обращение Всеукраинской Ассоциации Астрологов "В защиту профессии "Астролог", свободы слова, права на свободное выражение собственных взглядов, распространение и получение информации" [Электронный ресурс]. – Режим доступа : .ua.

  9 Как россияне решают психологические проблемы? [Електронний ресурс] // Аналитический центр Юрия Левады. – Режим доступа : /press/2010082501.html.

  23–26 липня 2010 року Аналітичний Центр Юрія Левади (Левада-центр) провів опитування за репрезентативною вибіркою 1600 росіян у віці понад 18 років у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична погрішність даних цього дослідження не перевищує 3,4%.

  10 Під "професійною субкультурою" дослідники антропології професій (наприклад, Т. Щепанська) розуміють комплекс традицій: звичайного права, стереотипів поведінки, особливостей способу життя, форм повсякденного дискурсу, символіки та атрибутів, що склалися в конкретному професійному середовищі.

  * Тут і далі йдеться винятково про теперішню інтерпретацію освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

   Мовою оригіналу

   Мовою оригіналу • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Педагогічна бібліографія (3)

   Документ
   У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.

  Другие похожие документы..