Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Заслушав и обсудив доклады начальника отдела Государственной инспекции труда в Пермском крае (Сидельников И.И.), начальника отдела надзора за условия...полностью>>
'Пояснительная записка'
Управление Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области образовано на территории Еврейской автономной области с 01 июля 2008 го...полностью>>
'Документ'
изделий и конструкций 7010 высшее Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 70107 среднее Изготовление металлических конструкци...полностью>>
'Диплом'
Пропонований збірник є підсумком обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції “Наш край у ХVІІІ столітті”, що відбулась у вересні 200...полностью>>

Кабінету Міністрів України від 25. 03. 99 №465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», керуючись закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У К Р А Ї Н А

ЖДАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.20116-16-329

м.Жданівка

Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у системи каналізації Кіровського виробничого управління водопровідно – каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» в новій редакції

На підставі наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 «Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод в системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні і відомчі системи каналізації населених пунктів України», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.99 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», керуючись Законом України « Про охорону навколишнього природного середовища», з метою запобігання порушенням в роботі каналізаційних мереж і споруд, підвищення ефективності роботи цих споруд та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Правила приймання стічних вод підприємств у системи каналізації Кіровського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» в новій редакції, (додаються).

2.Рекомендувати Кіровському виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства забезпечити реалізацію вимог затверджених Правил приймання стічних вод підприємств у системи каналізації Кіровського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

3.Рішення міської ради від 20.02.2008 № 5-22-422 «Об утверждении Правил приема сточных вод предприятий в системы канализации Кировского ПУВКХ» вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова С.М.Литвинов

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»

КІРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРАВИЛА

Приймання стічних вод підприємств у системі каналізації кіровського виробничого управління водопровідно- каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

м. Кіровське.

2011р.

ЗМІСТ

Загальні положення.....................................................................................................................

6

Права й обов,язки Водоканалу і Споживачів, які користуються послугами міської каналізації.

8

Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил

10

Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у міську каналізацію підприємств

11

Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах

11

Правила та порядок приймання рідких нечистот на зливні станції

12

Порядок укладання договорів про скид стічних вод у систему каналізації

14

Порядок контролю за скидом стічних вод у міську каналізацію

15

Встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації

17

Порядок дій Водоканалу щодо реалізації заходів впливу за порушення Правил

20

Додатки

Додаток 1 Вимоги до складу та властивостей стічних вод Споживачів, що

приймаються до системи каналізації міст Кіровське, Жданівка та с.Комунар

( Граничні нормативні показники ГН).........................................

22

Додаток 2 Дозвіл на скидання стічних вод у систему каналізації міста

28

Додаток 3 Акт обстеження споживачів

30

Додаток 4 Паспорт водного господарства споживачів

33

Додаток 5 Санітарний паспорт споживачів

46

Додаток 6 Перелік показників та періодичність надання інформації Споживачами, які скидають стічні води у мережу каналізації

КП «Компанія «Вода Донбасу».

47

Додаток 7 Методика відбору проб і проведення лабораторного контролю стічних вод споживачів, що скидаються до систем каналізації населених пунктів

49

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Правила приймання стічних вод…» (далі –Правила) розроблені відповідно до:

- Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища",

- Водного кодексу України,

- Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»,

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465,

- Порядку формування тарифів на послуги централізованного водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Держбуду України від 27.06.2001р. № 139, зареєстрованного в міністерстві юстиції України 23.08.2001р. за № 748/5939,

- Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інщих стічних вод у системи каналізаці населених пунктів, затвердженої наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року

№ 37 , зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002р. За № 402/6690,

- Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України 19 лютого 2002року № 37 , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002р. за № 403/6691,

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України КДП 204-12 Укр.-95, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95р. № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 21 липня 1995р.. за № 231/767,

- Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об,єкти із зворотними водами, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15 грудня 1994р. № 116, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1994р. за № 313/523,

- Порядку та Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього

середовища,затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки , та державної податкової адміністрації України від 19.07.99р. № 162/379, із змінами та доповненями, усуненими Мінекоресурсів та ДПА України від 27.01.2000р. № 24/37 та від 28.02.2001р. № 75/76 ( далі- Інструкція Мінекоресурсів та ДПА),

-Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.05.95р. № 37, із змінами та доповненнями , зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01.06.95р. за № 162/698, згідно з Будівельними нормами і правилами „Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” (БніП 2.04.03-85, окрім пункту 6.2),

 • КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера, Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення,

 • КНД 211.1.2.008-94 Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей стічних та технологічних вод;

-Норм ДСТУ3013-95 "Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств"

- Податкового Кодексу України від 02.12.2010р № 2755-VI.

-Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 р. за № 936/15627.

 • Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N303, із змінами і доповненнями (далі - Порядок),

1.2. Ці Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води у комунальні системи каналізації міст Кіровське, Жданівка та селища Комунар (далі - споживачі).

1.3. Ці Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд указаної системи комунальної каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забрудненя скидами стічних вод Споживачів.

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

Кіровське ВУВКГ (далі Водоканал)- підприємство, що має на балансі систему міського водопроводу та каналізації;

Споживач Кіровського Водоканалу - юридична особа, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) каналізації;

головний каналізаційний колектор - трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;

залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені цими Правилами більш як у 20 разів;

збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

каналізаційний випуск Споживача - трубопровід, яким стічні води Споживачів випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь (КК) - колодязь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора;

локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Споживача, підприємства, території;

локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Споживача, Підприємства, території до відповідних вимог;

об'єкт Споживача - окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

стічні води Споживача - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання, тощо), а також поверхневі та дощові води з території Споживача (з урахуванням субспоживачів);

субспоживач - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу через мережі Споживача за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом;

1.5. Ці Правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України (далі загальнодержавні Правила) та Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів (далі- Інструкція). В них установлюються допустимі концентрації ( далі - ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Споживачами в систему каналізації , а також відображаються місцеві особливості приймання стічних вод Споживачів у міську каналізацію.

У цих Правилах також визначається порядок встановлення та стягнення плати за скиди промислових та інших стічних вод у систему комунальної каналізації міст Кіровське, Жданівка та селища Комунар.

1.6. Ці Правила згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” затверджують Виконавчі комітети міст Кіровське, Жданівка за поданням Водоканала після погодження з Управлінням Держекоінспекції та санітарно-епідемічною станцією.

Ці Правила є обов,язковими для всіх Споживачів, яким Водоканал надає послуги з водовідведення та які розташовані на території , яку обслуговує Кіровське ВУВКГ.

1.7. Водоканал встановлює кожному Споживачеві режими та нормативи скиду забруднюючих речовин у систему каналізації міст Кіровське, Жданівка та селища Комунар, які не підлягають погодженню з Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та місцевими органами МОЗ України.

1.8. Водоканал приймає стічні води Споживачів до міської каналізації за умови, якщо показники якості стічних вод Споживачів задовольняють вимоги цих місцевих Правил приймання та укладеного з Водоканалом договору на приймання стічних вод (договір на послуги водовідведення, далі- договір).

1.9. Кожен Споживач скидає стічні води в каналізаційну систему населеного пункту через окремий випуск з обов'язковим улаштуванням контрольних колодязів (КК), розташованих за межами Споживача в місцях, що мають під'їзні дороги. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Споживача.

Споживачі позначають контрольні колодязі ідентифікаційними табличками, на яких указується:

- назва споживача,

- номер контрольного колодязя,

-місце розташування колодязя і відстань до нього (якщо табличка не знаходиться безпосередньо поряд з колодязем).

Розташування контрольного колодязю наводиться у паспорті водного господарства Споживача.

1.10. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів і приватного сектора, здійснюється тільки через зливні станції Водоканалу. Споживачі або приватні власники сплачують Водоканалу за їх транспортування та очистку згідно з договором. Сплата виконується за тарифом, затвердженим місцевими органами самоврядування для централізованного водопостачання та водовідведення.

1.11. Оплата споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду від 19.02.2002 N 37, зареєстрованою в Мін'юсті України 26.04.2002 за N 402/6690».

1.12. Каналізаційні випуски стічних вод до міської мережі водовідведення повинні бути обладнанні запломбованими запірними пристроями. У разі їх відсутності споживач в узгодженні з Водоканалом терміни виконує роботи з обладнання випусків запірними пристроями.

2. ПРАВА Й ОБОВ"ЯЗКИ ВОДОКАНАЛУ І СПОЖИВАЧІВ,

ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ Міської КАНАЛІЗАЦІЇ.

2.1. Водоканал має право:

- розробляти, погоджувати та представляти на затвердження Виконавчим Комітетам міських Рад міст Кіровське, Жданівка Правила приймання стічних вод Споживачів, а також зміни і доповнення до них;

- контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Споживачів;

- пред'являти Споживачам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні як загальнодержавних Правил, так і цих Правил приймання;

- здійснювати раптовий (в будь-яку годину доби), не погоджений з Споживачем заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються (порядок та періодичність відбору проб, складений на підставі КНД 211.1.0.009-94, визначаються у додатку до цих Правил);

- вимагати від Споживачів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлювання на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими Правилами;

- відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об,ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

- обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при невиконані Споживачами вимог цих Правил та заходів із нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

- відключати Споживачів від мереж водопроводу та каналізації через 14 днів, після письмового попередження у разі:

- відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладання) договору;

- несплати або несвоєчасної оплати послуг;

- невиконання Споживачами умов договору, вимог цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Споживачів - порушників Водокал відповідності не несе.

- пред´являти Споживачам претензії та позови ( в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам комунальної каналізації, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;

- на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства , за рахунок тих Споживачів, які порушували ці Правила та умови договору;

- погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Споживачів, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил;

- застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканал зобов'язаний:

-забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод Споживачів у межах розрахункових будівельних показників очистних споруд системи комунальної каналізації згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості режиму скиду стічних вод Споживачів умовам укладеного договору та цими Правилами , та за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

-встановлювати кожному Споживачеві кількісні та якісні показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладенні Договорів з Споживачами на послуги водовідведення;

-доводити Споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до Правил приймання стічних вод зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Споживачів, пов'язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти;

-здійснювати нагляд за технічним станом системи каналізації міст Кіровське, Жданівка , умовами скиду стічних вод Споживачами та за виконанням Споживачами вимог цих Правил та умов договору.

2.3. Споживачі мають право:

- користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної каналізації міст Кіровське, Жданівка, с. Комунар відповідно до загальнодержавних Правил, та укладенного договору;

- перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах свого Підприємства, виконані Водоканалом, та оскаржувати їх;

-звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно ( на їх погляд) висталених рахунків та звертатися з проханням по проведенню додаткового контрольного аналізу стічних вод підприємства, з оплатою за свій рахунок.

2.4. Споживачі зобов'язані:

- виконувати в повному обсязі вимоги загальнодержавних правил, цих Правил та договору на послуги водовідведення, своєчасно оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги

- дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках;

- оплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників.

- виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного терміну попереднє очищення забруднюючих стічних вод на локальних очисних спорудах з обов,язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживача не задовольняють вимогам цих Правил.(Якщо Споживач не може забезпечити на даний час виконання вимог цих Правил за деякими показниками, воно може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з розділом 9.0 цих Правил);

- при збільшенні обїємів стічних вод- звернутися до Водоканалу за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод Споживача до міської каналізації, одержання дозволу та переоформлення договору;

- надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод Споживача, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації підприємства та локальних очистних споруд;

- при порушенні вимог цих Правил, вживати необхідні заходи для усунення порушень, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи;

- компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системі міської каналізації, водному об,єкту або іншим Споживачам міської каналізації;

- брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Споживача;

 • здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані;

 • подавати до Водоканалу інформацію про кількість та якість стічних вод, що скидуються до системи каналізації, окремо по кожному випуску. Перелік показників, кратність проведення лабораторних досліджень та порядок подання до Водоканалу інформації встановлюються Водоканалом залежно від виду діяльності Споживача й обсягів водовідведення. Інформація повинна подаватися до Водоканалу у письмовому вигляді до 5-го числа наступного за звітним місяця. За достовірність інформації несе відповідальність особисто Споживач. Лабораторний аналіз стічних вод споживачів може здійснювати будь-яка лабораторія, акредитована в області контролю стічних вод.


3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

3.1. Відповідальність Водоканалів та Споживачів, які користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів.

3.2. У разі стягнення з Водоканалу органами Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області збору за понадлімітні обсяги скидів згідно з пунктом 8 Порядку або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохранного законодавства відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, Водоканал може пред'являти регресний позов на всю суму збитків Споживачам, з вини яких це сталося.

3.3. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживачів кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою.

n

Кі =( Qі * Ші / ΣQі х Ші ) * Кзаг.

i=1

де Кі - відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення зруйнованих мереж і

споруд, тис.грн.

Qі - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий Споживач, куб.м/добу;

Ші - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута

Водоканалом за останні три роки з і-того Споживача, тис.грн

3.4. Розрахунок участі Споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження Виконавчиму Комітету міської ради, який приймае рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Споживач відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені договором.

3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Споживачів (жирами, осадами, грубо дисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Споживачі відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.

3.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очистних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди ,осадконакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, збір за забруднення навколишнього природного середовища у цій частині не стягується за умови наявності погодженого з Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

3.7. При визначенні неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до використання у сільскому господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед Споживачів, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів.

Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конктерного Споживача виконується за формулою:

n

Вi=(Пi/ ∑ Пi) x Bзаг,

i=1

де Вi - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулі в, яка має бути відшкодована i-м Споживачем;

Bзаг- загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис. грн.;

Пi - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, i-м Споживачем, т;

n

∑ Пi – сумарні скиди забруднючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу , усіма

i=1 Споживачами, т.

Участь Споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку , передбаченому пунктом 3.4.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД,Скачать документ

Похожие документы:

 1. Р І шенн я 20 квітня 201 1 р. № Про затвердження правил приймання стічних вод в міську каналізаційну мережу міста Гайсина Відповідно до вимог Закон

  Закон
  Відповідно до вимог Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1 року N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів
 2. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

  Документ
  У своєму розвитку людство досягло того рівня, коли оволоділо величезним науково-технічним потенціалом, але ще не навчилося достатньою мірою ощадливо та раціонально ним користуватися.
 3. Постановою Кабінету Міністрів України № від 200 р. Технічний регламент

  Регламент
  2.6.8 Вимоги до обладнання для зберігання соків плодово-ягідних спиртованих, морсів плодово-ягідних водно-спиртових, настоїв водно-спиртових та ароматних спиртів 55
 4. Про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 р

  Документ
  Щороку державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області систематизуються дані про якісний стан довкілля області надані суб’єктами екологічного моніторингу, які проводили протягом 2009 року контроль
 5. Про звернення Тернопільської міської ради до начальника умвсу в Тернопільській області Бортняка Ф. В. щодо подій, які відбулись 09. 05. 2011 р в м

  Документ
  Про звернення Тернопільської міської ради до начальника УМВСУ в Тернопільській області Бортняка Ф.В. щодо подій, які відбулись 09.05.2011 р. в м. Тернополі

Другие похожие документы..