Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Бюллетень'
В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все отделы Научной библиотеки в январе 2008 года. «Бюллетень» составлен на основе записей элек...полностью>>
'Методическое письмо'
Томчук С. А., доцент кафедры гуманитарных дисциплинПанова Е. А., ст. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, Цамуталина Е. Е., ст. преподавател...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины и в ...полностью>>
'Документ'
В целом, за последние 5 лет среднегодовые темпы его роста (5 процентов) превышали темпы развития страны. По нашим прогнозам в ближайшей перспективе В...полностью>>

Надійності та безпеки в будівництві

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

С.35

ДБН В.1.2-12-2008

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система надійності та безпеки в будівництві

БУДІВНИЦТВО В УМОВАХ

УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДБН В.1.2-12-2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )

Київ

Мінрегіонбуд України

2008

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)

(Балицький B.C., д-р техн. наук, проф.; Вернигора В.О., канд. техн. наук; Галінський О.М., канд. техн. наук; Григоровський П.Є., канд. техн. наук (керівник розробки); Садовський В.І., канд. техн. наук (відповідальний виконавець); Снісаренко В.І., д-р техн. наук;

Сокол О.Л.);

Державний Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) (Калюх Ю.І., д-р техн. наук; Кривошеєв П.І., канд. техн. наук; Кураш С.Ю.; Овчар В,П., канд. техн. наук; Слюсаренко Ю.С., канд. техн. наук; Соловйова Г.Б., канд. техн. наук);

Київський Національний університет будівництва і архітектури (КНУБіА) (Вільсон О.Г., канд. техн. наук);

Державне підприємство "Центр сертифікації та контролю якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу" (Держгірпромнагляд) (Андрєєв С.А.); ЗАТ"Аеробуд" (Бондарець О.П.; Тихий В.І.);

ЗАТ "Познякижилбуд" (Абрамян А.П.; Авдалян A.M.;

Маркосян С.Р., канд. техн. наук);

АТХК "Київміськбуд" (Геращенко В.Є.)

ЗА УЧАСТІ:

Бачинський В.В., Коломієць В.М.

ПОГОДЖЕНО:

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд)

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

Державний департамент автомобільної інспекції МВС України

Акціонерне товариство холдингова компанія "Київміськбуд"

Закрите акціонерне товариство "Познякижилбуд", Науково- технічний департамент

Закрите акціонерне товариство "Аеробуд"

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Мінрегіонбуду України від 27.08.2008 № 385,

чинні з 01 січня 2009 р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система надійності та безпеки в будівництві

ДБН В.1.2-12-2008

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

Вводяться вперше

Вимоги безпеки

Чинні від 2009-01-01

Ці норми встановлюють вимоги безпеки під час нового будівництва, реконструкції і технічного переоснащення (далі - будівництва) об'єктів в умовах ущільненої забудови і охоплюють безпеку прилеглої забудови і території, безпеку об'єкта, що будується, безпечність виробничого процесу з виконання будівельно-монтажних робіт.

Вимоги цих норм повинні виконуватися при:

- інженерних вишукуваннях для будівництва;

- розробленні проектно-кошторисної документації для будівництва;

- розробленні проектно-технологічної документації для будівництва - проекту організації будівництва (ПОБ) і проектів виконання робіт (ПВР);

- організації і виконанні будівельно-монтажних робіт;

- моніторингу прилеглої забудови, території та об'єкта, що будується.

Ці норми є обов'язковими для всіх учасників будівництва, незалежно від їх форм власності і відомчої належності.

У питаннях безпеки при організації і виконанні будівельно-монтажних робіт ці норми доповнюють чинний нормативний документ СНиП ІІІ-4 і конкретизують його щодо особливостей застосування в умовах ущільненої забудови.

Перелік нормативних документиів, на які є посилання у цих нормах, наведено у додатку А, терміни та визначення понять - у додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Наявність умов ущільненої забудови при будівництві об'єкта визначається в передбаченому ДБН А.2.2-3 "Акті вибору майданчика" (або "Акті обстеження майданчика" у випадку реконструкції об'єкта на існуючому майданчику).

У разі, коли на стадії вибору земельної ділянки неможливо прийняти остаточного рішення щодо наявності умов ущільненої забудови, комісією з вибору земельної ділянки може бути винесено рішення щодо необхідності виконання замовником додаткових передпроектних робіт із залученням спеціалізованих організацій для прогнозування ризиків негативного впливу будівництва на прилеглі об'єкти.

 1. Характер і зона взаємного впливу об'єкта, що будується, та існуючих прилеглих об'єктів визначається в проектно-кошторисній документації об'єкта з урахуванням результатів інженерних вишукувань, матеріалів обстеження існуючих об'єктів та передбачених у ПОБ рішень щодо методів будівництва, а фактичний вплив відстежується засобами моніторингу.

 2. Конструктивні, організаційні і технологічні рішення для будівництва повинні забезпечувати дотримання нормативних вимог щодо допустимих рівнів небезпечних та шкідливих виробничих чинників, які створюють ризики для прилеглих об'єктів, навколишнього середовища, виробничого процесу, безпеки праці (додаток В).

З метою забезпечення комплексної безпеки будівництва відповідно до його індивідуальних умов (додаток Ж) до робіт із його здійснення має бути долучено:

- додаткові інженерні вишукування на ділянці забудови;

- розроблення прогнозів природних і техногенних умов на ділянці;

- обстеження прилеглих об'єктів існуючої забудови;

- розроблення проектно-конструкторських і організаційно-технологічних рішень із захисту об'єктів прилеглої забудови від техногенного впливу будівництва та забезпечення умов їх нормальної експлуатації, захисту навколишнього середовища, забезпечення безпечності виробничого процесу будівельно-монтажних робіт;

- заходи із захисту об'єктів прилеглої забудови від техногенного впливу будівництва та забезпечення умов їх нормальної експлуатації;

- погоджені заходи щодо об'єктів прилеглої забудови та благоустрою: ремонт, реконструкція, зміна функціонального призначення, знесення;

- заходи із забезпечення безпеки осіб, що перебувають на об'єктах прилеглої забудови та знаходяться поблизу будівельного майданчика;

- заходи із запобігання негативному впливу будівництва на навколишнє середовище, зокрема, на гідрогеологічний режим прилеглої території;

- заходи щодо пожежної безпеки прилеглої забудови і будованого об'єкта, погоджені в установленому законодавством порядку з органами державного пожежного нагляду;

- заходи із забезпечення дорожнього руху на прилеглих до будови ділянках вулично-дорожньої мережі, погоджені в установленому законодавством порядку з Державтоінспекцією МВС України;

- додаткові заходи із забезпечення безпеки праці, із недопущення нещасних випадків і професійних захворювань з урахуванням індивідуальних умов стиснення будівельного майданчика існуючими об'єктами;

- науково-технічний супровід будівництва відповідно до ДБН В.1.2-5, моніторинг прилеглої забудови, території та об'єкта, що будується.

Зміст, обсяг, терміни виконання і порядок фінансування цих заходів визначають інвестор (замовник) і генеральний проектувальник із залученням підрядника та інших організацій, які виконують роботи, а також власників прилеглих будівель або організацій, що їх експлуатують.

У техніко-економічних обґрунтуваннях на будівництво об'єкта в умовах ущільненої забудови враховується подорожчання будівництва за рахунок витрат на здійснення цих заходів. Ці заходи окремими пунктами включаються в проектну документацію на будівництво об'єкта або доручаються виконавцям за окремими договорами (контрактами).

1.4 У проектно-технологічній документації мають бути враховані індивідуальні умови ущільненої забудови, в яких здійснюється будівництво (додаток Ж).

За неможливості дотримання безпечності виробничого процесу з реалізації прийнятих у проектній документації об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, виявленої при розробленні ПОБ, інвестором (замовником) спільно з проектувальником та підрядником приймається альтернативна сукупність проектно-конструкторських і організаційно-технологічних рішень із будівництва, яка забезпечить виконання будівельно-монтажних робіт безпечними методами.

 1. У разі, якщо під час підготовки або здійснення будівництва відбуваються або виявляються непередбачені зміни умов, що впливають на техногенну або пожежну безпеку, безпеку дорожнього руху або на безпеку праці, в проектно-кошторисну і проектно-технологічну документацію вносяться відповідні зміни, і подальші роботи виконуються з їх урахуванням.

 2. Під час будівництва об'єкта та протягом стабілізаційного періоду його експлуатації проводиться моніторинг прилеглої забудови, території та об'єкта, що будується, з метою своєчасного виявлення, оцінки і відстеження впливу на них факторів, викликаних будівництвом (розділ 8).

Примітка. З огляду на складність або відповідальність об'єкта може бути передбачена більша тривалість моніторингу або постійний моніторинг (3.12).

У разі виявлення негативного техногенного впливу будівництва на об'єкти моніторингу розробляються і здійснюються заходи з ліквідації або мінімізації цього впливу та його наслідків.

На етапі будівництва проведення моніторингу, розробка та здійснення вказаних заходів виконується за завданням та за кошти інвестора (замовника); на етапі експлуатації об'єкта до фінансування робіт з науково-технічного супроводу можуть бути залучені різні джерела (ДБН В.1.2-5).

Моніторинг згідно з ДБН Б. 1.2-5 (п. 1.4) можуть виконувати організації, які мають ліцензію на виконання певного виду робіт відповідно до завдань науково-технічного супроводу.

 1. Керівники організацій і підприємств, які виконують роботи з підготовки і будівництва об'єк тів в умовах ущільненої забудови, забезпечують виконання цих норм працівниками організацій та іншими особами, які залучаються до цих робіт.

 2. Перед початком виконання будівельно-монтажних робіт замовник, генеральний підрядник за участю субпідрядників, з однієї сторони, і діюче підприємство (організація) або організація, що експлуатує об'єкти, розташовані поблизу виконання будівельно-монтажних робіт, з другої сторони, оформляють акт-допуск за формою додатка Д.

Відповідальність за дотримання заходів, передбачених актом-допуском, несуть керівники організацій обох сторін.

1.9 Перед початком виконання робіт у зонах дії небезпечних виробничих чинників, виникнення яких не пов'язано з характером виконуваних робіт, повинен бути виданий наряд-допуск за формою, наведеною у СНиП ІІІ-4.

Перелік місць виробництва і видів робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск, складається на основі орієнтовного переліку (додаток Е), конкретизованого у ПОБ та ПВР, з урахуванням виробничого ризику від умов ущільненої забудови.

 1. У разі реконструкції діючого підприємства або введення об'єктів у експлуатацію чергами проектна документація має містити заходи із забезпечення пожежної безпеки діючої частини об'єкта і тієї, що будується (ремонтується), передбачені НАПБ А.01.001.

 2. Підрядні організації, що здійснюють та обслуговують будівництво, повинні мати інструкції з безпеки праці для своїх працівників, розроблені і затверджені відповідно до вимог

НПАОП 0.00-4.15.

Керівники підрядних організацій забезпечують на будівельному майданчику і робочих місцях необхідні умови для виконання працівниками вимог норм, правил та інструкцій з техногенної і пожежної безпеки, безпеки праці, а також рішень із безпеки, прийнятих у проектній та проектно-технологічній документації.

У випадку виникнення небезпеки для життя та здоров'я працівників, об'єкта, що будується, прилеглої забудови або навколишнього середовища керівник робіт, призначений наказом по організації, припиняє роботи і вживає заходів із усунення небезпеки, а за необхідності, забезпечує евакуацію людей у безпечне місце.

1.12 Організації, що здійснюють та обслуговують будівництво, своїми наказами призначають працівників, відповідальних за:

- навчання виконавців, у т.ч. з питань охорони праці, техногенної і пожежної безпеки, виробничої санітарії, перевірку їх знань, атестацію, проведення всіх видів інструктажу відповідно до

НПАОП 0.00-4.12, НАПБ Б.02.005, НАПБ Б.06.001;

- безпечність виробничого процесу - забезпечення розроблення ПВР, технологічних карт, до держання їх вимог при виконанні робіт, суміщення будівельно-монтажних операцій тощо;

- безпечне переміщення транспортних засобів по території будмайданчика;

- безпечну експлуатацію будівельних машин і механізмів, вантажопідіймальних машин, інструмента, технологічного оснащення та засобів захисту, включаючи їх технічне обслуговування, ремонт, монтаж і демонтаж;

- виконання заходів пожежної безпеки.

1.13 У разі, якщо при організації або виконанні будівельно-монтажних робіт виникає виробнича необхідність у відхиленні від окремих рішень, прийнятих у ПОБ та ПВР, це погоджується з організаціями, що їх розробили та затвердили. Зазначені відхилення погоджуються також з органами державного нагляду та виконавчими органами державних адміністрацій у питаннях, що належать до їх компетенції.

 1. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві провадиться згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1112.

 2. У випадку призупинення будівництва замовник має вжити заходів з консервації будови, які мають включати захист від пошкоджень прилеглої забудови та навколишнього середовища, і несе за це відповідальність згідно з чинним законодавством.

 3. Інвестор (замовник) фінансує додаткові передпроектні, вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні, наукові та інші роботи, обумовлені вимогами безпеки будівництва в умовах ущільненої забудови (1.3 - 1.6, 1.15, 4.5), включені в проектну документацію на будівництво.

2 ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ПРИЛЕГЛОЇ ЗАБУДОВИ

 1. Інженерні вишукування ділянки будівництва та обстеження прилеглої забудови мають надати вихідні дані для розроблення проектних рішень об'єкта і методів його будівництва, за яких забезпечується збереження експлуатаційних якостей прилеглих об'єктів і комплексна безпека будівництва.

2.2 Керівники проекту будівництва - головний архітектор проекту, головний інженер проекту, головні фахівці проекту з інших спеціальностей - проводять попередній огляд ділянки для будівництва і прилеглих об'єктів, який має встановити такі характеристики:

- комплексна оцінка санітарно-гігієнічних умов ділянки (аерація, інсоляція, шумовий режим, вібраційні впливи тощо);

- загальна характеристика існуючих будівель і підземних споруд, попередня оцінка їх технічного стану;

- оцінка зовнішнього благоустрою території (під'їзди, підходи, озеленення тощо);

- оцінка умов руху транспорту;

- наявність інженерних мереж і попередня оцінка їх стану;

- художня та історико-культурна цінність прилеглих будівель;

- інші характерні особливості ділянки для будівництва та існуючих об'єктів.

В акті попереднього огляду відображаються встановлені характеристики ділянки та прилеглих об'єктів, а також вироблені на їх основі пропозиції та вимоги:

- пропозиції щодо розміщення, основних параметрів і засобів зведення запроектованого об'єкта на відведеній ділянці;

- пропозиції щодо заходів із збереження, ремонту, реконструкції, зміни функціонального призначення або знесення існуючих об'єктів прилеглої забудови;

- вимоги до вихідних даних для проектування;

- вимоги до інженерних вишукувань;

- потреба у додаткових видах вишукувань;

- вимоги до обстеження прилеглих об'єктів, споруд та інженерних мереж з огляду на необхідність їх захисту від негативного техногенного впливу будівництва;

- попередні вимоги до моніторингу прилеглої забудови, території та об'єкта, що будується, під час його будівництва та стабілізаційного періоду експлуатації.

2.3 Інженерні вишукування ділянки для будівництва виконуються відповідно до ДБН А.2.1-1 і мають включати:

- інженерно-геодезичні вишукування;

- інженерно-геологічні вишукування;

- додаткові види вишукувань (за потреби, визначеної під час попереднього обстеження ділянки, прилеглих територій та об'єктів).

2.4 У складі інженерно-геологічних вишукувань відповідно до ДБН А.2.1-1 розробляються прогнози:

- пошуковий, що відображає характеристику ймовірних змін природно-техногенних умов для
прилеглої забудови і проектованого об'єкта під впливом його будівництва та експлуатації;

- нормативний, що містить рекомендації з досягнення нормативного стану природних і техногенних умов для прилеглої забудови шляхом регулювання впливів і виконання спеціальних заходів.

2.5 Результати інженерних вишукувань мають містити дані для:

- уточнення, чи є умови будівництва об'єкта умовами ущільненої забудови (Б.2.1);

- вибору глибини закладання фундаментів, їх конструкції і технології влаштування з урахуванням впливу на прилеглі будівлі, а також імовірних змін інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов під час будівництва та експлуатації;

- вибору, за потреби, методів покращення властивостей ґрунтів основи;

- вибору способів виконання робіт з влаштування котлованів, кріплення їх стінок та влаштування фундаментів;

- додаткового врахування в проекті небезпеки від окремих індивідуальних умов прилеглої забудови і території;

- розрахунків осідань і горизонтальних деформацій (за необхідності) проектованої будівлі (споруди) та існуючих прилеглих будівель;

- визначення переліку і обсягів робіт із забезпечення нормальних експлуатаційних умов для прилеглих об'єктів та здійснення інших погоджених заходів щодо них (1.3);

- визначення стійкості та напружено-деформованого стану схилів;

- встановлення змісту, обсягу і термінів моніторингу інженерно-геологічної ситуації об'єкта будівництва і прилеглої забудови.

2.6 Обстеження прилеглих об'єктів виконується згідно з вимогами "Нормативних документів з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд", інших чинних нормативних документів, а також з вимогами щодо обстеження прилеглих об'єктів, споруд та інженерних мереж, визначеними в акті попереднього огляду ділянки для будівництва і прилеглих об'єктів.

За результатами обстеження прилеглих об'єктів уточнюються зміст і обсяги заходів щодо цих об'єктів, що мають бути включені в проект будівництва, та вимоги до моніторингу цих об'єктів і прилеглої території під час будівництва і стабілізаційного періоду.

2.7 Якщо на попередніх стадіях підготовки до будівництва (починаючи з вибору майданчика) не було остаточно визначено, чи є умови будівництва об'єкта умовами ущільненої забудови, замовник і генеральний проектувальник остаточно визначають це за результатами інженерних вишукувань та обстеження прилеглої забудови.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури Київ 2010 р проект ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

  Документ
  1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві".
 2. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.
 3. Реферат високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві

  Реферат
  Будівництво є однією з визначальних галузей економіки, тому його техніко-економічні показники з урахуванням значної величини обсягів робіт, капіталовкладень, інвестицій мають надзвичайно важливе значення.
 4. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель І споруд

  Документ
  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. N 32/288
 5. Безпека життєдіяльності

  Документ
  Березуцький В.В., завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Національного технічного університету “ХПІ”, кандидат технічних наук, професор,

Другие похожие документы..