Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Музей-заповедник И. С. Тургенева “Спасское-Лутовиново” – единственный в России мемориальный музей великого русского писателя, история которого насчиты...полностью>>
'Публичный отчет'
Были собраны и проанализированы ключевые материалы по теме, изучены разнообразные источники в массовой культуре, содержащие мифологические комплексы ...полностью>>
'Доклад'
Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011 – 2013 годы структурных подразделений Администрации Томской област...полностью>>
'Бюллетень'
Акивис,Макс Айзикович.Тензорное исчисление : учеб.пособие / Акивис,Макс Айзикович ; В.В.Гольдберг. - Изд.3-е,перераб. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 304с. ...полностью>>

Адміністративний процес (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

Укладачі:  

Пастух І.Д., заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу, к.ю.н., доцент

Співак М.В., викладач кафедри адміністративного права і процесу, к.ю.н.

Розуміння основ різних галузей права – необхідна умова життєдіяльності кожного громадянина України. Не становить виключення і наука адміністративного процесу. Адміністративний процес є галуззю українського публічного права, нормами якого регулюється широкий комплекс відносин, що складаються переважно у сфері державного управління, у сфері внутрішньої управлінської діяльності державних структур, а також у процесі функціонування органів місцевого самоврядування.

Адміністративно-процесуальні знання потрібні як юристам, так і співробітникам ОВС, вони становлять об'єм правової інформованості, глибину юридичних знань, рівень юридичного мислення, тобто розуміння вимог законодавця і суті правових явищ і процесів, уміння аналізувати, зіставляти їх з вимогами законодавця і робити на основі цього правильні висновки.

Оволодіння адміністративно – процесуальними знаннями, в першу чергу дає співробітникам міліції професійно-правові знання, на основі яких повинні сформуватися певні правові погляди, правові переконання, правові ідеали, повага до закону, громадянська дисципліна і відповідальність, правосвідомість, заснована на науковому світогляді.

Предметом курсу є сукупність адміністративно – процесуальних правовідносини, що виникають у зв’язку із здійсненям публічного управління, наданням адміністративних послуг, застосування заходів адміністративного примусу та оскарження дій та рішень публічної адміністрації.

Мета курсу – формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень адміністративно-процесуального законодавства в повсякденному житті з урахуванням специфіки вищого закладу освіти, де вивчається ця навчальна дисципліна.

Завдання курсу:

 • аналіз та розкриття предмета адміністративного процесу і його джерел;

 • розкриття поняття, властивостей та основних принципів адміністративного процесу;

 • розкриття змісту адміністративних проваджень у сфері публічного управління, надання адміністративних послуг, застосування заходів адміністративного примусу та оскарження дій та рішень публічної адміністрації;

 • визначення правового статусу різних суб’єктів адміністративного процесу;

 • формування у курсантів навиків до самостійної оцінки чинного адміністративного процесуального законодавства;

 • розвиток уміння орієнтуватися у складанні окремих процесуальних документів, всебічного аналізу різноманітних юридичних ситуацій та формування у них інших необхідних професійних навичок.

Місце і роль навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця визначається тим, що набуті знання з адміністративного процесу будуть слугувати майбутнім фахівцям у вирішенні найрізноманітніших завдань у сфері функціонування публічної адміністрації, а також у сфері забезпечення прав і інтересів громадян та інших суб’єктів права, надання їм адміністративних послуг.

У результаті вивчення дисципліни «Адміністративний процес» курсанти повинні:

знати:

 • основні теоретико-правові положення інституту адміністративного процесу;

 • систему і структуру чинного адміністративно-процесуального законодавства України;

 • характеристику окремих адміністративно-процесуальних проваджень;

 • систему суб’єктів адміністративного процесу;

 • загальні вимоги до складання адміністративно-процесуальних документів;

 • адміністративну та судову практики вирішення конкретних адміністративних справ.

вміти:

 • орієнтуватися в системі адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства;

 • правильно тлумачити та застосовувати норми адміністративного процесуального законодавства;

 • аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати її з точки зору відповідності закону;

 • робити аналіз судової та адміністративної практики;

 • складати й оформляти процесуальні документи з проваджень у сфері адміністративних проваджень.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назви тем

Всього

годин

Із них:

Лекції

Семінарські

заняття

Практичні заняття

Індивідуаль-на

робота

Самостійна

робота

Змістовний модуль № 1. Поняття адміністративного процесу. Провадження в публічному управлінні.

1.1.Зміст адміністративного процесу.

10

2

4

2

2

1.2.Суб’єкти адміністративного процесу.

10

2

2

2

4

1.3.Нормотворчі провадження.

8

2

2

2

2

1.4.Контрольно-наглядові провадження.

8

2

2

2

2

Всього

за змістовний модуль 1:

36

8

10

8

10

Змістовний модуль № 2. Провадження за зверненням фізичних та юридичних осіб.

2.1.Дозвільно-реєстраційні провадження.

16

2

4

2

4

4

2.2.Провадження по розгляду звернень громадян.

20

2

4

4+

6

4

Всього

за змістовний модуль 2:

36

4

8

6

10

8

Всього:

72

12

18

6

18

18

Підсумковий контроль: залік

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ:

Адміністративна послуга ― 1) юридичне оформлення суб’єктом публічної адміністрації результатів розгляду справи, яка виникла за зверненням фізичної, юридичної або іншої колективної особи щодо реалізації своїх прав, свобод, законних інтересів; 2) результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

Адміністративна справа (справа адміністративної юрисдикції) — 1) форма об’єктивізації (зовнішній вираз, матеріальна оболонка) будь-якого питання, яке вирішується шляхом застосування норм адміністративного права і прийняття владного рішення компетентним суб’єктом; 2) переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є суб’єкт, який основі законодавства здійснює владні функції.

Адміністративна юрисдикція — 1) у широкому розумінні це юридично оформлене право компетентного суб’єкта здійснювати свої функції щодо об’єктів, структур, сфер. Наприклад: юрисдикція України щодо штучних островів; реєстрація банку в юрисдикції, де він фактично не знаходиться; 2) у вузькому розумінні це підсудність (підвідомчість) справ.

Адміністративне судочинство — 1) діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішенню публічно-правового спору, у якому однією зі сторін є суб’єкт владних повноважень; 2) діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства.

Адміністративний процес — це узагальнена назва нормативно регламентованої діяльності публічної адміністрації щодо реалізації владних повноважень.

Адміністративно-процесуальне право — сукупність правових норм, якими регламентується адміністративний процес.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Звернення громадян — викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Провадження (адміністративне)розгляд і вирішення справи (однорідної сукупності справ) компетентним суб’єктом; сукупність процесуальних дій компетентного суб’єкта, які здійснюються у межах справи з метою її вирішення.

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Публічна адміністрація — 1) сукупність органів, які утворюються для здійснення (реалізації) публічної влади; 2) система організаційно-структурних утворень, які на законних підставах набули владних повноважень для реалізації публічних інтересів.

Публічне управління — цілеспрямований, владний, в рамках правових установлень і обов’язковий для виконання вплив уповноважених суб’єктів на суспільну систему з метою її удосконалення відповідно до публічних інтересів. Як правило такий вплив здійснюється публічною адміністрацією шляхом прийняття управлінських актів.

Реагування на звернення громадян — прийняття рішень компетентними суб’єктами публічної адміністрації по суті пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Стадія провадження (адміністративного) — складова частина провадження; відносно самостійні сукупності процесуальних дій, які вирішують локальні завдання в межах провадження (наприклад, порушення справи).

Суб’єкти адміністративного процесу – це носії прав і обов’язків по реалізації процесуальної діяльності у сфері публічного управління, які здатні надані права щодо процесуальної діяльності реалізовувати, а покладені обов’язки щодо процесуальної діяльності виконувати.

Суб’єкт владних повноважень — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Література до всіх тем:

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141

 2. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996// Відомості Верховної Ради України – 1996. – №47. – Ст.256.

 3. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 // ВВР. – 1992. – № 34. – Ст.504

 4. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний посібник/ О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с.

 5. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків : ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с.

 6. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права : монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.

 7. Административно-процессуальное право Германии (Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М. : Волтерс Клувер, 2007. — 288с.

 8. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 2006 р.) / Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа (голова ред.кол.) — К., 2006. — 360с.

 9. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007. — 592 с.

 10. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред. Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. ­– 216 с.

 11. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 12. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416с.

 13. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287с.

 14. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495с.

 15. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е видання, доповнене — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с.

 16. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

 17. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

 18. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352с.

 19. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 367с.

 20. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин — К. : Видавничий Дім Ін Юре, 2000. — 68с.

ТЕМАТИКА ТА ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Змістовий модуль № 1. Поняття адміністративного процесу. Провадження в публічному управлінні.

Тема 1.1 Зміст адміністративного процесу.

2 години

1.Поняття адміністративного процесу.

2. Принципи та структура адміністративного процесу.

3. Поняття адміністративного провадження та його структура. Види адміністративних проваджень.

4. Адміністративно-процесуальні норми та відносини

Тема 1.2. Суб’єкти адміністративного процесу.

2 години

1. Поняття суб’єктів адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність.

2. Види суб’єктів адміністративного процесу.

3. Адміністративно-процесуальний статус окремих видів суб’єктів.

Тема 1.3. Нормотворчі провадження та установчі провадження.

2 години

 1. Поняття та види актів публічного адміністрування

 2. Поняття і види нормотворчих проваджень.

2.1. Провадження з ухвалення нормативних актів управління.

2.2. Провадження з ухвалення індивідуальних актів управління.

3. Поняття і види установчих проваджень.

Тема 1.4. Контрольно-наглядові провадження

2 години

1. Поняття „контролю” та „нагляду” як основних способів забезпечення законності та дисципліни в сфері публічного управління.

2. Контрольно-наглядова діяльність як різновид адміністративно-процесуальної діяльності.

3. Повноваження суб’єктів публічної адміністрації по здійсненню контрольно-наглядової діяльності.

4. Провадження по здійсненню нагляду органами прокуратури.

Змістовий модуль № 2. Провадження за зверненням фізичних та юридичних осіб.

Тема 2.1. Дозвільно-реєстраційні провадження

2 години

1. Характеристика адміністративних справ у сфері надання адміністративних послуг. Поняття адміністративної послуги та види.

2. Характеристика окремих видів дозвільно-реєстраційних проваджень, що здійснюються ОВС.

3. Ліцензійні провадження

Тема 2.2. Провадження по розгляду звернень громадян

2 години

1. Поняття провадження по зверненням громадян.

2. Правові основи провадження по зверненням громадян.

3. Стадії провадження за зверненнями громадян.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль № 1. Поняття адміністративного процесу. Провадження в публічному управлінні.

Тема 1.1. Зміст адміністративного процесу

Семінарське заняття– 2 години

Проблемні питання, що складають сутність теми

 1. Адміністративний процес і предмет адміністративного права.

 2. Широке і вузьке розуміння адміністративного процесу в сучасному українському адміністративному праві.

 3. Поняття адміністративного провадження та його структура.

 4. Види адміністративних проваджень.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Адміністративний процес (1)

  Документ
  Адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства.
 2. Адміністративний процес (3)

  Документ
  Розуміння основ різних галузей права – необхідна умова життєдіяльності кожного громадянина України. Не становить виключення і наука адміністративного процесу.
 3. Адміністративно-правовий статус адміністративного суду в Україні. Вступ

  Документ
  Актуальність теми. Україна, ратифікувавши в 1997 р. Конвенцію про захист прав людини та основних свобод, прийняла на себе зобов’язання забезпечити кожному, чиї права порушені, ефективні способи правового захисту.
 4. Адміністративна реформа в україні

  Документ
  Проголошений Україною курс на інтеграцію до ЄС передбачає досягнення не тільки соціально орієнтованої економіки, а й високих стандартів, реальної демократії, побудови громадянського суспільства, дотримання верховенства права.
 5. Адміністративна юстиція в Сполучених Штатах Америки

  Документ
  Еволюція системи органів адміністративної юстиції наочно просте­жується в Сполучених Штатах Америки в цій країні згідно з конституцією судова влада надається тільки судам і поширюється на всі справи, які розглядаються за загальним

Другие похожие документы..