Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Фашизм как особого рода буржуазный политический режим обладает рядом особенностей, отличающих его от иных авторитарных режимов. Фашизм не только цели...полностью>>
'Документ'
Приоритетные дисциплины обслуживания. 11. Простейший поток заявок и его характеристики. 1 . Закон распределения вероятностей Пуассона. 13. НОрМшlЬНЫЙ...полностью>>
'Лекции'
1 № Наименование дисциплины Кафедры- исполнители учебных поручений Первое полугодие 3 семестр Второе полугодие 4 семестр количество часов отчетность к...полностью>>
'Документ'
Надежная защита прав человека - высшей критерий оценки деятельности всех юридических институтов государства, составляющих систему правоохранительных ...полностью>>

Вимоги для вступників до київського інституту музики ім. Р. М. Глієра мистецтво 0202 музичне мистецтво 02020401 Вступні вимоги з фахових іспитів для абітурієнтів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИМОГИ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО

КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА

Мистецтво 0202

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 5.02020401

Вступні вимоги з фахових іспитів

для абітурієнтів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

(денна форма навчання)

Мистецтво 0202

Музичне мистецтво 6.020204

Вступні вимоги з фахових екзаменів

для абітурієнтів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«БАКАЛАВР»

(денна і заочна форми навчання)

МИСТЕЦТВО 0202

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 7.02020401

Вступні вимоги з фахових екзаменів

для абітурієнтів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«СПЕЦІАЛІСТ»

(денна форма навчання)

МИСТЕЦТВО 0202

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 8.02020401

Вступні вимоги з фахових екзаменів

для абітурієнтів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«МАГІСТР»

(денна і заочна форми навчання)

Київ 2012

Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра

в и м о г и

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО

КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА

Мистецтво 0202

Музичне мистецтво 5.02020401

Вступні вимоги з фахових іспитів

для абітурієнтів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«Молодший спеціаліст»

(денна форма навчання)

Київ 2012

Програмні вимоги з фахових випробувань

для абітурієнтів на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня

«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

(денна форма навчання)

«ФОРТЕПІАНО»

ТВОРЧИЙ ЕКЗАМЕН (виконання сольної програми з фаху)

Творчий екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів).

1. Виконання сольної програми з фаху.

Абітурієнт повинен виконати підготовлену сольну програму, яка за ступенем складності відповідає випускній програмі дитячої музичної школи і містить:

- поліфонічний твір імітаційного складу;

- два етюди на різні види техніки;

- І або ІІ-ІІІ частини сонати або варіації;

- один твір українського автора;

- один твір за вибором абітурієнта.

Програма повинна складатись з різноманітних за характером творів. Тривалість програми – до 20 хвилин.

2. Виконання гам, арпеджіо, акордів.

Абітурієнт повинен виконати діатонічну та хроматичну гами в прямому та протилежному рухах, чотиризвучні акорди, арпеджіо короткі, короткі ламані, довгі тонічного тризвуку, домінантового (в мажорі) та зменшеного (в мінорі) септакордів в одній з тональностей в обсязі вимог дитячої музичної школи.

3. Читання з листа.

Абітурієнт повинен прочитати з аркушу фрагмент твору з репертуару 4-5 класу ДМШ.

ТВОРЧИЙ ЕКЗАМЕН З СОЛЬФЕДЖІО

Творчий екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів).

1. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності.

Інтонаційні труднощі - стрибки, хроматизми; ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи.

Диктант програється 10 раз протягом 30 хвилин.

2. Спів:

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), та старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно;

б) інтервали - великі, малі, чисті та діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4, зб.2, зм.7 та тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору);

г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали із розв‘язанням - від даного звука;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення, зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв‘язанням, домінантсептакорд (Д7) та його обернення з розв‘язанням, ввідні септакорди з розв‘язанням, септакорд II ступеня (П7) з розв'язанням;

е) акорди від даного звука вгору та вниз: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений); малий мінорний септакорд (як ІІ7). Всі – з розв’язанням.

3. Слуховий аналіз:

а) інтервалів у послідовності (4-5);

б) акорди в послідовності (3-4);

в) ладів в звукоряді або мелодії.

4. Спів за нотами мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональні з нескладними хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, тріолі.

5. Творчі вправи:

а) підбір акомпанементу до даної мелодії.

Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей, структури тощо). Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання (італійською мовою), а також нот у басовому ключі.

«ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ»

ТВОРЧИЙ ЕКЗАМЕН (виконання сольної програми з фаху)

Творчий екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів).

Клас скрипки та альта

а) дві гами в обсязі 3-х октав (мажорна та мінорна) в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 і 9 звуків легато;

б) подвійні ноти (терції, секти, октави у межах гами в 3 октави), основні штрихи (мартле, стакато, спікато, сотійе);

в) два етюди на різні види техніки;

г) один твір крупної форми (одну-дві частини концерту або сонати);

д) одну п'єсу віртуозного характеру.

Читання з листа

Репертуар ДМШ 1-2 класів.

1. Григорян. «Начальная школа игры на скрипке». Москва, «Музыка», - 1988 г.

2. Пархоменко. «Школа игры на скрипке». Київ, «Музична Україна», - 1987 г.

3. Тахтаджиев. «Скрипка». Київ, «Музична Україна», - 1980 г.

4. «Пьесы и произведения крупной формы». Москва, - 1986 г.

Клас віолончелі

а) одна мажорна гама в 3 октави в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3, 6, 9 легато та подвійні ноти (терції, секти, октави);

б) два етюди на різні види техніки;

в) один твір крупної форми (одну-дві частини концерту або сонати);

г) одну п'єсу віртуозного характеру.

Читання з листа

Репертуар ДМШ 1-2 класів.

1. Р.С. Сапожніков. Школа гри на віолончелі.

2. Ю.О. Полянський. Крок за кроком.

Клас контрабаса

а) мажорна гама в обсязі 2-х октав, в помірному темпі, організована по 2 та 4 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 звуки легато;

б) один етюд (Сімандя, Нанні, Кмет, Шторх). Сборник легких этюдов. Сост. Раков. Москва, - 1963 г.;

в) п'єса, або одна-дві частини класичної сонати (Гальяр, Марчело, Аріості).

Читання з листа не передбачається.

Клас арфи

1. Гами в межах всього звукоряду в помірному темпі; арпеджіо великі й малі зі зміною рук у помірному темпі; акорди чотиризвучні в помірному темпі.

2. Два етюди на різні види техніки.

3. Твір крупної форми (варіації, соната або сонатина - згідно програми).

4. Твір малої форми.

ТВОРЧИЙ ЕКЗАМЕН З СОЛЬФЕДЖІО

Творчий екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів).

1. Написати одноголосний диктант у мажорній або мінорній тональності. Інтонаційні труднощі – стрибки, хроматизми; ритмічні – ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 раз на протязі 30 хвилин.

2. Інтонаційні вправи (спів):

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів); старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно;

б) інтервали – великі, малі, чисті, діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні – зб.5, зм.4 та зб.4, зм.4) у гармонічному мажорі та мінорі);

г) інтервали – чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали – від звука з розв'язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення; домінантсептакорд (Д7) та його обернення, ввідні септакорди, септакорд П ступеня (П7) з розв'язанням (вгору та вниз);

е) акорди від даного звука вгору та вниз: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений), малий мінорний септакорд (як ІІ7). Всі – з розв’язанням.

3. Слуховий аналіз:

а) інтервалів у послідовності (4-5);

б) акорди в послідовності (3-4);

в) ладів у звукоряді або мелодії.

4. Спів за нотами мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональні з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, тріолі, шістнадцяті в різних ритмічних групах.

Крім того абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей, структури тощо). Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку, назв тих чи інших музичних елементів тощо.

«ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»

ТВОРЧИЙ ЕКЗАМЕН (виконання сольної програми з фаху)

Творчий екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів).

Духові інструменти

Абітурієнти повинні вміти виконати:

1. Гами до 4 знаків, їх тризвуки, Д7, та зм.VІІ7 в помірному темпі, різними штрихами.

2. Два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому темпах).

3. Дві різнохарактерні п'єси малої форми (кантиленну та технічну).

Ударні інструменти

Ксилофон:

1. Гами до 3 знаків, арпеджіо.

2. Дві п'єси, 1 технічний етюд, тремоло малий барабан: поодинокі удари, двійки, трійки, 2 технічних етюди.

ТВОРЧИЙ ЕКЗАМЕН З СОЛЬФеджіо

Творчий екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів).

1. Написати одноголосний диктант у мажорній або мінорній тональності у розмірі 2/4, 3/4 або 4/4 протягом 30 хвилин з 10 програвань. Ладо-інтонаційні труднощі – сполучення 3-х видів мінору, нескладні стрибки вгору та вниз, рух по звукам акордів. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою; шістнадцяті у різних ритмічних групах.

2. Спів:

а) гами - мажорні (натуральна та гармонічна) та мінорні (3-х видів) до 4-х знаків;

б) окремих ступенів в тональності та розв'язання нестійких ступенів;

в) інтервалів - чистих, малих та великих в тональностях мажору та мінору (натуральних) та від звука вгору та вниз;

г) інтервалів - зб.2 та зм.7 у гармонічному мажорі та мінорі, зб.4 та зм.5 у натуральному та гармонічному мажорі та мінорі з розв'язанням. Ті ж інтервали від звука вгору та вниз з розв'язанням в тональностях мажору та мінору;

д) акорди - в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; зменшений тризвук з розв’язанням, Д7 та його обернення, ввідні септакорди з розв'язанням. Від звука - мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений тризвук з розв’язанням; Д7 та його обернення, ввідні септакорди з розв'язанням в тональностях мажору та мінору.

3. Слуховий аналіз:

а) мажорних (2 видів) та мінорних (3-х видів) ладів у звукорядах, тетрахордах;

б) окремих ступенів у музичному ладу;

в) інтервалів ( по 2-3) з 2-х програвань;

г) акордів (по 2-3) з 2-х програвань.

4. Спів за нотами:

незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні та ритмічні труднощі - відповідно диктанту.

Крім того, абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання (італійською мовою), а також нот у басовому ключі.

«НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»

ТВОРЧИЙ ЕКЗАМЕН (виконання сольної програми з фаху)

Творчий екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів).

Клас бандури

Технічна підготовка:

1. Грати мажорні і мінорні гами до двох діезів і бемолів правою та лівою руками разом в помірному темпі такими ритмічними угрупуваннями: 1-І, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5; тризвуки головних ступенів тональностей та їх обернення; арпеджіо мале, велике, ламане; штрих-стакато.

2. Один-два етюди на різні види техніки.

Прийоми гри: щипок, удар, флажолети, тремоло однієї ноти.

3. Читання з листа - рівень складності відповідає вимогам III класу ДМШ (Збірник «Бандура» Ш клас. Упорядник М. Гвоздь. Київ, «Музична Україна», 1980).

Художня підготовка (твори):

1. Один твір з елементами поліфонії.

2. Один твір крупної форми.

3. Один оригінальний твір.

4. Два вокальні твори, різні за характером.

Приблизна програма

Й.С. Бах. Сарабанда сі мінор.

/«Взяв би я бандуру», випуск 10/.

Й.С. Бах. Куранта Соль мажор.

/Педагогічний репертуар бандуриста. Випуск 11. Упорядник А. Омельченко/.

Г.Ф. Гендель. Чакона ре мінор.

/Педагогічний репертуар бандуриста. Випуск 11. Упорядник А. Омельченко/.

К. М'ясков. Варіації на тему: «Якби мені черевики».

/Бібліотека бандуриста. Випуск 15. Упорядник С.Баштан. Київ, 1960/.

В. Сазонов. Варіації на тему російської народної пісні «Метелиця».

С. Баштан. Обробка української народної пісні «І шумить, і гуде».

/Бібліотека бандуриста. Випуск 18. Київ, 1962/.

С. Баштан. Експромт.

/Репертуар бандуриста. Випуск 9./.

М. Дремлюга. Лірична пісня.

/«Взяв би я бандуру». Випуск 4./.

Клас балалайки

Технічна підготовка:

I. Гами мажорні та мінорні до 2 знаків на струні «ля» з переходом на струну «мі». Гра одноголосних гам ритмогрупами по 2,3 - 4 ноти на акцент.

Прийоми гри: бряцання, подвійний щипок, гітарні прийоми, дріб (велика та мала), тремоло.

Штрихи: при грі тремоло подвійними нотами - стакато, легато, маркато.

Арпеджіо: тонічне, субдомінантне, домінантне.

II. Один - два етюди на різні види техніки, наприклад: Н. Чайкін. Етюд; А. Шалов. Етюд-тарантела; Ю. Блінов. Збірник «40 етюдів».

Художня підготовка (твори):

1. Один твір крупної форми, наприклад:

Г. Гендель. Allegro із Сонати для скрипки G-dur, І ч.

Б. Барчунов. Концерт, II та Ш частини.

Г. Камалдінов. Сюїта та народні теми (4 частини).

2. Один твір кантиленного характеру або обробка народної пісні, наприклад:

Ф. Шуберт. Серенада.

В. Андреєв. Вальси.

А. Шалов. Волга - реченька глубока, Тонкая рябина.

О. Незовибатько. «Гречанинка і козачок».

3. Оригінальний або віртуозний твір, наприклад: Є. Авксентьєв. Юмореска; В. Андреєв. Полонез.

С.Рахманінов. Італійська полька.

Й.Брамс. Угорські танці, N° 2, 5.

4. Читання з листа творів, наприклад: Хрестоматія балалаєчника 3-5 кл. Вип. І, упорядник В. Глейхман. М., 1972 р.

Клас домри

1. Дві гами (мажорна та мінорна) до 2-х знаків в 2 та 3 октави - різноманітними динамічними відтінками, репетиції від 2 до 7 нот включно; ритмогрупи № 2-7; нот різними штрихами; арпеджіо 3-х видів.

2. Один-два етюди на різні види техніки /наприклад: М,Шелест, М.Білоконєв - Етюди для домри, 5 кл.; Ф. Вольфарт - Етюди для скрипки; Ф.Мазас - І з. Етюди для скрипки/.

3. Твір крупної форми /наприклад: А. Вівальді - Концерт ля мінор, ре мінор, Соль мажор - Іч.; А. Комаровський - Концерти № 2, 3; Ф.Зейц - Концерт № 1,2 /.

4. Два різнохарактерних твори (один - кантиленного характеру, другий - оригінальний або віртуозний) /наприклад: Л. Боккеріні. Менует; К. Бом. Безперервний рух; Г. Верьовка. Лірична пісня; М. Вериківський. «Українська сюїта» - одна із 2-х пісень; В. Гомоляка. 10 п'єс для скрипки/.

5. Читання з листа, наприклад із збірки: Домра 3 кл. ДМШ, упор. М. Бєлоконєв. А. Григоренко, М. Шелест, К., 1989 р.

Клас гітариСкачать документ

Похожие документы:

  1. Затверджую : Ректор кім ім Р. М. Глієра

    Документ
    1. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в обсязі І речення (4 такти) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4, та створити і записати II речення.

Другие похожие документы..