Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими ...полностью>>
'Документ'
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг...полностью>>
'Литература'
Popper Karl A Evolutionary Epistemology Evolutionary Theory: Paths into the Future / Ed. by J. W. Pollard. John Wiley &. Sons. Chichester and New Y...полностью>>
'Закон'
1.2.Благотворительный Фонд « Аурея », является / негосударственной, немуниципальной, некоммерческой организацией / и действует на основании устава и з...полностью>>

Пірен М. І. Куць О. М., Заблоцький В. В. Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження: Монографія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Куць О. М., Заблоцький В. В.

Мовна політика в Україні:

аналіз та впровадження

(Етнополітологічний аспект)

Харків – 2007

УДК 321.02:81.272

Рекомендовано до видання Вченою радою Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна

Протокол № 2 від 23.02.2007

Рецензенти: доктор філософських наук, професор кафедри політології Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди Денисенко І. Д.;

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету Калашник В. С.;

доктор філософських наук, професор кафедри політології Академії управління при Президентові України м. Київ Пірен М. І.

Куць О. М., Заблоцький В. В. Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження: Монографія. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 300 с.

У пропонованій роботі розглядаються теоретико-політологічні проблеми мовної політики та її реалізація в Україні, аналізуються мов­на ситуація у світлі перепису населення, проблеми зміцнення держав­ності української мови, політична боротьба навколо двомовності і Європейської хартії регіональних мов та мов меншин, даються рекомен­дації щодо вироблення концепції мовної політики, акцентується увага до інформаційного й релігійного мовного простору.

Для фахівців з питань політології й політичної діяльності, читання спецкурсів у навчальних закладах, працівників освіти і всіх, хто не байдужий до стану мови в Україні.

УДК 321.02:81.272

© Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2007

© Куць О. М., Заблоцький В. В., 2007

© Макет обкладинки Дончик І. М., 2007

Куць О. М.

Заблоцькии В. В.

МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ:

АНАЛІЗ І ВПРОВАДЖЕННЯ

«Всебічний розвиток і функціонування української мови як дер­жавної та мови офіційного спілкування у всіх сферах суспільного життя на всій території України – як основи самоідентифікації народу і держави.»

(Універсал національної єдності, 2006)

ВСТУП

Мова народу є найважливішим компонентом його комуніка­тивності та культури. Вона виникає разом із утворенням етно­спільноти й одночасно є умовою його спілкування, ідентифікації та існування. Тому не дивно, що в процесі утворення, функціо­нування та зміцнення національної держави мовна політика не лише активно служить досягненням цієї мети, але й є засобом формування в суспільстві базових цінностей його існування. Проблема дотримання мовних прав як окремої людини, так і ет­носпільнот в умовах глобалізації і пов’язаної з нею інтенсивної міграції людей зумовила вироблення міжнародних правил і норм

мовного спілкування, які постають обов’язковими для кожної держави, й урахування їх у мовній політиці держави.

Саморуйнація Радянського Союзу й утворення на його терені нових держав, їх суспільна трансформація, обумовили, по-перше, зростання ролі національних мов у національно-державному бу­дівництві та необхідності закріплення їх як державних; по-друге, переоцінку ролі російської мови як домінуючої у минулому на території СРСР, а нині як мови національної меншини в новоутворених національних державах, що викликає неоднозначну реакцію, а подекуди й етнополітичну напругу; по-третє, мова стає активним чинником у технології політики, заручником політич­них ігор, Передвиборних баталій, геополітичних орієнтацій та етнополітичного життя суспільства.

Для посттоталітарних і неоднорідних у культурному сенсі суспільств, зокрема українського, аналіз мовної політики має особливе значення. Мовне питання потребує вирішення не лише з огляду на його конфліктогенність, а й з огляду на значення мо­вного чинника у процесі реформування й консолідації українського суспільства. На динаміку суспільного інтересу до мовної тема­тики серед інших впливає фактор «втомленості» суспільства від мовних баталій, що ведуться з більшою чи меншою силою про­тягом усіх років незалежності України, а також проблема ризи­кованості теми у політичному плані.

У роки незалежності Україна час від часу відчуває потрясін­ня, пов’язані з політизацією нерозв’язаних базових культурно­цивілізаційних (зокрема мовної) проблем. Замовчування або відкладання на майбутнє їхнього всебічного обговорення не мо­жуть бути ефективними стратегічно, хоча нерідко видаються привабливими щодо тактичних планів. Мовне питання, яке ви­значено законом України про Основи національної безпеки (2003) пріоритетним загальнодержавним інтересом, постає од­ним із значущих у політичному дискурсі. Останнім часом деякі органи місцевого самоврядування сходу і півдня країни, пере­ступивши межі своєї компетентності, винесли рішення визнати російську мову регіональною. Вони безпідставно посилаються на Європейську Хартію, що передбачає захист мов, яким загро­жує зникнення, і що абсолютно не стосується російської мови. Відсутність досконалої законодавчої й нормативної бази, а та­кож політичної волі державної влади не сприяють активізації мовної політики, внаслідок чого українське суспільство поділено на україномовні й російськомовні регіони. Дискусії щодо про­блеми інститyціалізації двомовності та «насильницьку україні­зацію» парадоксальним чином поєднуються із твердженням про

«повзучу русифікацію», набувають гострого політичного змісту і впливають не тільки на стосунки між найбільш численними етноспільнотами країни – українцями й росіянами, взаємовідно­сини між якими визначають стабільність суспільства, – але й на можливості маніпулювання мовним чинником політиками на державному й міждержавному рівнях.

В У країні досі не здійснювалися комплексні дослідження мовної політики й перебігу трансформаційних процесів, які пе­редбачали б, зокрема, ідентифікацію позицій ключових політич­них сил, визначення пріоритетів та потенціалу їх впливу на вияв мовного чинника. У цих умовах зростає попит на політологічні дослідження, які б змогли ґрунтовно проаналізувати дію мовної політики в трансформаційних процесах в Україні й запропону­вати можливі шляхи вирішення мовнокризових проблем.

Мовна проблема, її онтологія, гносеологія та роль у суспіль­стві, зокрема в культурі та міжнаціональних відносинах, відо­бражена в чисельних дослідженнях лінґвістики, художньої літе­ратури, культурології, філософії, етнополітології й інших галу­зях знань, що уможливлює залучення в даній роботі різноманіт­них джерел.

Дослідження сучасних політико-мовних процесів базувалося на філософсько-політичних поглядах: а) Аристотеля, Н. Макіавеллі; б) концептуально-етнополітичних положеннях самоорганізації, мовного взаєморозуміння й толерантності в багатонаціональному колективі М. Бердяєва, Л. Гумільова, а також дослідників із проб­лем формування нації, етноспільнот, нації-держави та їх ідентич­ності: Д. Актона, У. Альтермана, П. Альтера, Андерсена Б., П. Р. Брасса, К. Брубейкера, Е. Гельнера, К. Дойча, У. Кимпліч­ки, Е. Сміта, Ю. Хабермаса, К. Хюбнера; в) сучасних російських дослідників: Р. Абдулатіпова, А. Доронченкова, Л. Дробіжевої, В. Козлова, Л. Нікольського, В. Тішкова.

Найпомітніший вплив на визначення теоретико-методологічних підxодів обраного авторами дослідження справили праці українських вчених і мислителів попередніх поколінь. Це, насамперед, роботи В. Антоновича, Ю. Бачинського, Л. Булаховського, В. Винниченка, М. Грушевського, Д. Донцова, М. Драгоманова, М. Костомарова, П. Куліша, В. Липинського, М. Максимовича, М. Міхновського, І. Нечуй-Левицького, І. Огієнка, О. Потебні, М. Скрипника, І. Франка, Т. Шевченка. Кожен із них, згідно з напрямками наукової і твор­чої діяльності, зробив свій внесок у розробку теоретико-­методологічних засад процесу націо- та етнодержавотворення, в яких мовне питання посідає вагоме місце.

Необхідність надання украінській мові статусу державної обґpун­товували багато мовознавців та літератори О. Гончар, Т. Дзюба, І. Світличний, В. Симоненко, В. Сосюра, В. Стус, Г. Тютюнник, М. Хвильовий; забезпечення державою її всебічного розвитку й функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території України, захисту україномовного простору – І. Драч, В. Захарченко, В. Калашник, Л. Костенко, М. Косів, Д. Павличко, В. Панченко, Є. Сверстюк, В. Яворівський.

Мовну політику царської Росії, спрямовану на утвердження панівної ролі російської мови з імперських позицій, розробляли Н. Катков, В. Ключевський, М. Погодін, В. Солов’єв. Дослі­дження радянських вчених Ю. Арутюняна, Е. Баграмова, І. Біло­діда, Ю. Дешерієва, Л. Дробіжевої, М. Джунусова, М. Ісаєва, С. Калтахчана, К. Ханазарова, А. Холмогорова базувалися на класово-інтернаціоналістських позиціях. У їхніх працях провід­на роль російської мови як мови міжнаціонального спілкування пов’язувалася з успіхами комуністичного будівництва, мовам інших народів країни відводилася роль внутрішньонаціонального спілкування з перспективою поступового їх відмирання. Ненауко­вість цих концепцій довела сама практика несприйняття наро­дами цього комуністичного експерименту.

Вагомий внесок у розвиток мовнополітичної науки України зробили сучасні вітчизняні етнополітологи, зокрема В. Андрющенко, О. Антонюк, В. Євтух, О. Картунов, І. Кресіна, О. Майборода, В. Панібудьласка, Ю. Римаренко, Л. Шкляр, О. Шуба, які, висвітлю­ючи проблеми міжнаціональних відносин, відводять значну роль мові в національному питанні. Безпосередньо пов’язують мовне питання з політичними відносинами О. Забужко, В. Лизанчук, Л. Масенко, А. Погрібний та ін. Розкривають механізм денаціо­налізації на мовному ґрунті, вказують шляхи вироблення мовно­го світогляду й національно-патріотичного ставлення до рідної мови Ю. Гнаткевич, В. Іванишин, П. Кононенко, П. Мовчан, В. Радчук, Я. Радевич-Винницький, В. Ребкало, О. Рудакевич, М. Рябчук, Л. Танюк, О. Тараненко. У їхніх працях дається гостра критика непослідовності політики української влади щодо вико­нання законодавства в мовній політиці та показані вражаючі фак­ти зросійщення українського суспільства на сучасному етапі.

Аналіз і перспективи вдосконалення законодавства щодо мовної політики, проблеми організаційно-правового забезпечення в Україні та вимог Європейської Хартії реґіональних мов і мов меншин, інших міжнародних документів висвітлюються в публі­каціях В. Колісника, Т. Кононенка, О. Майбороди, В. Мармазова, П. Надолішнього, М. Стріхи.

Аспекти переписів населення, соціологічні дослідження, спрямовані на виявлення мовної ситуації, вироблення певних рекомендацій для реґіональних і центральних державних структур, навчально-виховних закладів й організацій порушують у своїх розвідках В. Арбеніна, А. Биченко, О. Куценко, М. Пірен.

Питання розвитку, використання та захисту російської мови, мов національних меншин, віддзеркалення етномовної пробле­матики в технології політики плідно досліджують М. Вівчарик, О. Гринів, Н. Корж, І. Кресіна, Л. Нaгoрна, А. Погребняк, В. Шевчук.

При дослідженні проблеми надзвичайно корисним було ознайомлення з працями українських вчених, у тому числі з діа­спори, наукові інтереси яких пов’язані з вивченням етнополітич­них проблем і мовних процесів зокрема: І. Білінського (США), Я. Дашкевича, В. Євтуха, М. Панчука, А. Свідзинського, В. Тро­щинського, Ю. Шевельова, Р. Шпорлюка (США) та ін.

Багато цікавих ідей, що торкаються окремих аспектів ролі мови в ідентифікаційних процесах, проблем двомовності, толе­рантності у мовній політиці виявлено авторами у публікаціях С. Вовканича, І. Дзюби, М. Жулинського, В. Кременя, І. Кураса, Ю. Левенця, М. Михальченка, М. Поповича, В. Ребкала, М. Степико.

Значний інтерес у плані дослідження проблеми становили праці (монографії, брошури, статті) вітчизняних та зарубіжних авторів-філософів, політологів, істориків, етнологів, літерато­рів і мовознавців, теоретичні та емпіричні ідеї яких були про­аналізовані в контексті формування концепції мовної політики та їі реалізації в Україні.

Утім, поряд із розмаїттям опублікованих праць з мовної про­блематики, у яких інколи проглядаються політичні замовлення або підміняються емоціями, системне й глибоке етнополітичне й політологічне наукове об’єктивне дослідження мовної політики в Україні без крайнощів та однобічних оцінок ще чекає на своє вирішення. Публікації з тематики мовної політики мають здебіль­шого описовий характер, написані переважно філологами і при­свячені з’ясуванню лише окремих її аспектів. Такий стан не на­ближає нас до поставлених цілей ні в функціонуванні державної мови, ні в розвитку науки про мовну політику. Величезному ма­сиву написаного й сказаного найчастіше бракує незаангажованого аналізу та зважених оцінок – того, що є інтелектуальною й духов­ною підставою для дієвого врегулювання взаємин у цій делікат­ній сфері, особливо в нашій лінгвістично та етноцивілізаційно неоднорідній країні. Отже, політизована мовна проблематика не втрачає ні актуальності, ні ступеня своєї гостроти. Також недо-

статньо вивчені й узагальнені питання, пов’язані з використан­ням мовного фактора в технології політики та функціонування державної мови в Україні в контексті європейського досвіду, застосування Європейської Хартії реґіональних мов і мов мен­шин. Майже відсутні праці з проблем толерантності в мовній політиці та діяльності політичної еліти, владних структур різних рівнів у цьому напрямку. Пропоноване дослідження ставить за мету проаналізувати вищезазначені проблеми, узагальнити досвід, дати своє бачення шляхів реалізації і накреслити шляхи вирішен­ня складних проблем етномовного поступу в У країні.

Таким чином, актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю вироблення послідовних і виважених підходів у вирішенні мовних проблем, недопущенні при цьому політичних спекуляцій та етнічних конфліктів, а також створення орієнтирів для органів державної влади й місцевого самоврядування при формуванні ними стратегії і тактики у мовних питаннях, визначенні шляхів і методів активізації роботи щодо формування за­конодавства та здійснення мовної політики, вирішенні практич­них завдань, пов’язаних з оптимізацією мовного простору. У сис­темі державних пріоритетів мовна політика має посідати чільне місце, оскільки її стратегічним завданням, поряд з гарантуванням мовних прав людини, є утвердження суспільної злагоди і політичної стабільності, забезпечення етнонаціональної єдності суспільства та зміцнення української державності.

Монографія підготовлена в межах комплексного наукового дослідження проекту кафедри політології філософського факуль­тету Харківського національного університету «Влада та її реалі­зація в незалежній Україні». У роботі використані дослідження «Языковая среда Луганщины» (2001-2004), проведені під керів­ництвом доктора соціологічних наук, проф. О. Куценко (Харків­ський національний університет).

Автори висловлюють вдячність за цінні поради, настанови й зауваження щодо концепції й змісту книги д.філос.н. проф. М. Сазонову, д.філос.н. проф. І. Денисенко, д.п.н. проф. Л. Півневій, к.ф.н. доц. О. Довбні, к.ф.н. доц. О. Крисенко, по­шукачу кафедри А. Міленіній. Плідну допомогу в підготовці пропонованого видання надали студенти філологічного факуль­тету О. Бакун, Л. Бриль, Ж. Олійник, Т. Попова, Н. Попова, М. Синельникова, А. Тимченко, Н. Ткачова, та директор гімназії м. Стаханово Луганської області Н. Заблоцька.

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

МОВНОЇ ПОЛІТИКИ

«Державність української мови має виступати не тільки інтегруючим чинником, а й слугувати потужним фактором культурно-інформаційної, eкономічної, політичної безпеки нашої держави.»

Президент України В. А. Ющенко

Мовне питання нерозривно пов’язане з боротьбою українського народу за незалежність, утвердженням державності й суверені­тету. Першим правовим актом, який засвідчив утвердження державності України, стало проголошення 1989 року української мови державною мовою УРСР. У прийнятому тоді Законі про мови зазначалося, що «українська мова є одним із вирішальних чинників національної самобутності українського народу» [84:1]. Її державність забезпечує «гарантування його суверенної національно-державної майбутності». У «Декларації про держав-

ний суверенітет України» (1990 р.) зазначалося, що держава за­безпечує «функціонування української мови в усіх сферах суспіль­ного життя» [60:336]. У 1996 році державна українська мова одержа­ла конституційне закріплення, і тим самим мовна політика України набула легітимного нормативно-правового статусу державної.

У даному розділі розглядаються питання про базові дефіні­ції, за допомогою яких здійснюється дослідження щодо засад і правових аспектів функціонування української мови та мов інших етноспільнот, зокрема російської; забезпечення використання державної мови у різних сферах спілкування в регіонах країни у відповідності з Конституцією України; наявність, достатність і дієвість законів та підзаконних актів щодо функціонування украін­ської мови.

Усвідомлення зв’язку мови й політики, сутність якого окреслюється як: «боротьба за мову є символом боротьби за владу», [182:70] є провідною проблемою нашого дослідження.

1.1. Категорійно-політологiчний апарат дослідження

Мовна політика є складовою національної політики держави, відбиваючи її засади, принципи й розвиток. Напрямки та форми впровадження мовної політики детерміновані суспільно-політич­ним ладом і його етнонаціональним складом, політичним режи­мом, міжетнічними відносинами й геополітичними обставинами.

Проблема розробки ефективної мовної політики стоїть перед Україною дуже гостро. А однією з головних передумов її ефек­тивності буде визначення таких завдань, які б відповідали стра­тегічним намірам держави та будувалися на раціональній основі. Мета мовної політики, крім того, має підпорядковуватися пріо­ритетним національним інтересам України.

Мовна політика як наукова проблема в Україні тривалий час замовчувалася з ідеологічних міркувань, бо навіть побіжна згад­ка про неї могла бути витлумачена як український буржуазний націоналізм. Вона довго впроваджувалася в руслі «творення» єдиного радянського народу з єдиною інтернаціональною куль­турою. Насправді ж проблема мови набувала в Україні особли­вої гостроти, навіть суто «філологічне питання мало політично­-репресивне забарвлення». Методологія мовної денаціоналізації

серед українців активно застосовувалася в усіх регіонах України: як на тих територіях, що були у складі Росії, Радянського Союзу, так і на тих, що опинилися під владою Польщі, Австро-Угорщини й інших країн.

Історично першим було, очевидно, прагнення влади до за­безпечення суспільної етномовної однорідності: мовна політика виступала як інструмент централізації, боротьби з «місцевим сепаратизмом». Натомість у багатонаціональних демократичних державах мовна політика стала засобом правового забезпечення (безконфліктного існування різномовних спільнот, а у державах із значними етнічними меншинами – засобом забезпечення культурних прав цих меншин (як-от політика «багатокультурності»). Особливої актуальності набуло використання мовної політики як інструмента культурної та ідеологічної деколонізації у країнах, які здобули державну незалежність.

Поняття «мовна політика» зазвичай обмежують кількома пи­таннями, як-от: офіційної чи державної мови (для світової прак­тики ці два поняття цілком тотожні), мови освіти та мовних прав національних меншин. Останні десятиліття додали до наведених вище питань ще низку проблем: мову засобів масової інформації та реклами, мовні стандарти не тільки офіційної, а й науково­психологічної інформації тощо. У ХХ столітті мовна політика вийшла й на міжнародну арену. Скажімо, існує статус «світових мов» ООН (aнглійська, французька, китайська, російська). Питання мовної політики зафіксоване в міжнародних документах.

Сутність мовної політики можна з’ясувати лише у контексті політики як соціального явища взагалі. Звернімося до визначен­ня політики в інтерпретації проф. М. Сазонова: «Політика – це діяльність, спрямована на загальну організацію суспільства, узго­дження інтересів окремих громадян і соціальних спільнот шля­хом застосування влади як відносин панування і підкорення». Субстрат політичного тут становлять, по-перше, діяльність щодо керівництва та уособлення єдності матеріальної (організаційна і контрольна діяльність державних структур) і духовної (теоретич­на діяльність, політична свідомість та ін.) форм; по-друге, загальне організаційне начало, у центрі якого є інтереси; по-третє, влада, яка являє собою особливе вольове ставлення суб’єкта до об’єкта, в якому перший примушує, а другий – підкоряється.

Влада є засобом здійснення політики й одним із фундамен­тальних управлінських чинників. Вона всюди, де є стійкі

об’єднання людей, класів, етноспільнот, груп та колективів. Влада – це певні взаємозв’язки, що передбачають наявність суб’єкта й об’єкта за особливого вольового ставлення першого до другого. Володарювання в суспільстві різноманітне, але най­більш ефективно воно здійснюється у формі легітимних кон­струкцій. Легітимність влади пов’язана з наявністю в неї авторитету, підтримки з боку суспільства [248:252-253].

Центральним інститутом політичної влади виступає держава як організація і система установ, наділених верховною легаль­ною владою на певній території. Специфіка державної влади, як зазначає П. Шляхтун, цолягає у тому, що вона, по-перше, здійс­нюється спеціальним апаратом, по-друге, поширюється на всю територію країни, по-третє, наділена монополією на прийняття законів та застосування примусу [316: 176].

Складовою державної політики виступає етно національна політика. Останню визначають як діяльність суб’єктів (держави, етноспільнот, партій тощо), спрямовану на досягнення стабіль­ності поліетнічного суспільства через урахування й розв’ язання їхніх інтересів чи вимог [140:34], серед яких чільне місце посі­дають мовні проблеми. Англійський політолог Р.Н. Берки до важ­ливих функцій політики відносить також створення загальнозро­зумілих для суб’єктів мови вербальної і символічної, здатної за­безпечити взаємодію і взаємопорозуміння між усіма учасниками мовного спілкування [175:18].

Мовна політика стосується не лише багатонаціонального су­спільства. «Мала енциклопедія eтнодержавознавства» (Київ, 1996 р.) визначає мовну політику як «сукупність ідеологічних настанов, нормативних актів та практичних дій, спрямованих на регулю­вання мовних відносин у країні або на розвиток мови у певному напрямі» [163:533]. Лінгвістичний енциклопедичний словник мовну політику визначає як сукупність заходів, що «запрова­джуються державою, партією, класом, товариством, угрупован­ням для зміни або збереження існуючого функціонального роз­поділу мов або мовних підсистем, для введення нових або збе­реження старих мовних норм» [154:303].

Звичайно, йдеться про мовну політику демократичних дер­жав. Але там, де взаємодія суб’єктів етнополітики у мовних питаннях відсутня, де панує диктат одного із суб’єктів, мовна політика носить тоталітарно-панівний характер однієї з мов. Тут упроваджуються вольові дії суб’єкта лінгвополітики, влас-

тиві авторитарним методам управління. Політику колишнього Радянського Союзу, наприклад, можна охарактеризувати як по­літику командно-адміністративної системи, спрямованої на вті­лення повної одноманітності не тільки в політичному, економіч­ному та соціальному житті, але й у мовній сфері. Однією з при­чин розпаду багатонаціонального СРСР вбачають у тому, що він намагався побудувати не лише безкласове, але й безнаціональне й одномовне суспільство. Але цього не вдалося: ігнорування націо­нальних (у тому числі мовних) факторів виявилося одним із чин­ників нежиттєздатності імперії, тому що багатонаціональній державі потрібен не тільки плюралізм політичних й ідеологічних думок, але й розмаїтість національного розвитку її складових.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальний-методичний посібник з питань мовної політики й міжнаціональних відносин для студентів, розрахований на поглиблене вивчення курсу "Політологія"

  Документ
  (Навчальний-методичний посібник з питань мовної політики й міжнаціональних відносин для студентів, розрахований на поглиблене вивчення курсу "Політологія").
 2. Куць о. М., Мадін м. П. Етнонаціональна свідомість у державотворчих процесах (українські реалії) монографія

  Документ
  У виданні йдеться про роль і місце етнонаціональної свідомості у становленні й зміцненні державності, модернізації української етнічної та формуванні політичної націй в Україні,
 3. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 4. Абасов С. Э. Реализация проектного метода в образовательном процессе// Телекоммуникации и информатизация образования. 2007. №2. С. 78-80

  Документ
  Абдулгалимова Г.М. Модель использования компьютерного тестирования в процессе информационной подготовки специалистов Информатика и образование.- 2008.

Другие похожие документы..