Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дать общую геометрическую и графическую подготовку, формирующую способность правильно воспринимать, перерабатывать и воспроизводить графическую инфор...полностью>>
'Примерная программа'
Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы воспитания и социализации обучающихся являются Закон «Об образовании», федеральный г...полностью>>
'Расписание'
модели ½ гр Чет. Исследование операций ½ гр 13 3 1 35 - 1800 1810 - 1935 Вторник 800 - 9 5 935 - 1100 Лек. Маркетинговые коммуникац. проф. Иванова О....полностью>>
'Лекции'
Венгеровский А.И. в течение 27 лет читает полные лекционные курсы по фармакологии студентам лечебного и педиатрического факультетов. Его лекции неодн...полностью>>

Тема економічний контроль суть І завдання економічного контролю. Принципи організації контролю в державі. Функції контролю

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА (ЗМІСТ) ДИСЦИПЛІНИ

АУДИТ

Тема 1. ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Суть і завдання економічного контролю. Принципи організації контролю в державі. Функції контролю.

Історична обумовленість контролю способом виробництва і суспільним ладом (устроєм). Розвиток контролю в країні на різних етапах господарського будівництва. Види та інститути контролю в Україні.

Поняття економічного контролю. Етапи розвитку економічного контролю. Розкриття сутності економічного контролю.

Сучасні організаційні форми економічного контролю. Види контролю: державний, незалежний, громадський і внутрігосподарський. Структура органів державного контролю.

Зміст і види економічного контролю. Класифікація економічного контролю: за періодичністю, за інформаційним забезпеченням, за формами здійснення, за об`єктами контролю.

Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі і завдання. Мета, завдання та форми фінансово-господарського контролю. Цілі фінансово-господарського контролю.

Функції фінансово-господарського контролю та аудиту у формування ринкових відносин. Нові напрямки контролю - прогноз, експертиза, попередній контроль, виховні та соціальні функції.

Тема 2. АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю. Історія виникнення контролю та аудиту у державах з різним суспільним устроєм.

Зміст і функції аудиторського контролю. Виникнення аудиту к країних з розвиненою ринковою економікою. Виникнення аудиту в Україні; Закон України Про аудиторську діяльність. Аудиторські стандарти та Кодекс етики професійних бухгалтерів. Зміст аудиторського контролю.

Класифікація організаційних форм аудиторського контролю - організаційні та процесуальні ознаки, зміст та функції, план ревізії маркетингу та стратегічний аудит.

Регламентація діяльності зовнішнього аудиту в Україні відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність” – Аудиторська палата України (АПУ), Спілка аудиторів України (САУ), Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності. Вимоги Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. Права та обов`язки аудиторів України.

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарсьвої діяльності підприємства.

Тема 3. МЕТОДИЧНІ І НОРМАТИВНІ ОСНОВИ АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Принципи аудиторського контролю: незалежність, професійна етика, об`єктивність, компетентність, конфіденційність, доброзичливість, організація та методологія аудиту.

Предмет та об`єкти аудиту. Зміст аудиту на різних стадіях розподілу суспільного продукту. Системні, прості та складні об``єкти.

Міжнародні стандарти аудиту. Вимоги Міжнародної федерації бухгалтерів щодо впевненості. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів, Умови завдань з аудиторскої перевірки, Контроль якості аудиторської роботи, Документація, Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінасових звітів, Врахування закоеів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансової звітності, Повідомлення інформації з пттнаь аудиту найвищому управлінському персоналові, Планування, Знання бізнесу, Оцінка ризику та внутрішній контроль, Аудит у середовищі комп`ютерних інформаційних систем, Аудиторські міркування стосовно суб`єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги, Аудиторські докази, Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремих статей, Зовнішні підтвердження, Перші завдання: залишки на початок року, Аналітичні процедури, Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки, Аудит оцінок за справедливою вартістб та розуриття інформації, Аудиторська перевірка облікових оціник, Зв`язані стороні, Пордальші події, Безперервність, Пояснення управлінського персоналу, Використання роботи іншого аудитора, Розгляд роботи внутрішнього аудиту, Використання роботи експерта, Аудиторський висновок про фінансову звітність, Порівняльні дані, Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти, Аудиторський висновок при виконання завдань з аудиту спеціального призначення, Перевірка прогнозної фінаснвої інформації, Завдання з огляду фінанових звітів, Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінаснвоої інформації, Завдання з підготовки фінанової інформації. Положення з міжнародної практики аудиту.

Тема 4. Методичні прийоми та контрольно-аудиторскі процедури

Сутність і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторских процедур. Фактичні методичні прийоми.

Розрахунково-аналітичні методичні прийоми. Економічний аналіз. Економіко-математичні методи.

Документальні методичні прийоми. Перевірка документів за формою та за змістом. Службове розслідування. Зустрічна перевірка. Взаємний контроль операцій. Аналітична перевірка. Логічний спосіб.

Вибіркові і суцільні спостереження у фінансово-господарському контролі й аудиті. Використання МСА “Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки”.

Фактичні методичні прийоми. Інвентаризація. Класифікація проведення інвератизацій. Організація проведення інвентаризацій.

Застосування нефінансових заходів контролю при перевірці. Контрольний замір, контрольний запуск сировини та матеріалів, лабораторний аналіз, обстеження, експертиза.

Тема 5. СТАДІЇ КОНТРОЛЬНО-АУДИТОРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Зміст контрольно-аудиторського процесу. Визначення стратегії аудиторської перевірки. Визначення мети – ключовий момент аудиту. Планування та визначення аудиторського підходу. Тести контрольних моментів. Перевірка господарських операцій по суті. Завершення аудиту.

Планування аудиту. Основні етапи планування.

Проведення аудиту окремих операцій (цоклів) підприємницької діяльності. Твердження фінансової звітності.

Особливості аудиту на 4 основних циклах – придбання, виробничий цикл, цикл збуту та отримання фінансових результатів, фінансово-інвестиційний цикл. Врахування аудитором критеріїв бухгалтерського обліку (тверджень) – існування, права і зобов`язання, повнота, оцінка вартсоті, оцінка, подання й розкриття інформації.

Тема 6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ

Інформаційне забезпечення аудиту. Основні питання, що розкриваються у інформації.

Класифікація економічної інформації.

Кодування інформації.

Фактографічна інформація.

Перевірка аудитором фінансової і господарської інформації.

Тема 7. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Внутрішній контроль: суть, об`єкти і суб`єкти. Сутність внутрішнього контролю. Мета, суб`єкти, об`єкти, предмет та види внутрішнього контролю.

Класифікація внутрішнього контролю. Контрольні дії, функції. Поняття системи внутрішнього контролю (СВК).

Розгляд аудитором діяльності внутрішнього контролю підприємства.

Тема 8. ОЦІНКА СУТТЄВОСТІ ТА АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК

Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику. Система ризиків. Динамічний та статистичний ризик. Поняття аудиторського ризику. Суттєвість в аудиті.

Характеристика аудиторського ризику. Класифікації аудиторського ризику. Властивий ризик, ризик контролю, ризик невиявлення.

Методи визначення розміру аудиторського ризику. Оцінювання властивого ризику, ризику контролю та ризику невиявлення.

Тема 9. АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Аудит основних засобів (ОЗ). Облік основних засобів за ПСБО 7. Визнання та оцінка ОЗ. Класифікація ОЗ за групами. Визнання первісної вартості засобів. Процедури переоцінки ОЗ, критерій проведення переоцінки - відхилення вартості більш як на встановлену величину, порядок проведення переоцінки ОЗ. Амортизація ОЗ. Визначення строку корисного використання, вибір методу амортизації ОЗ з 6 методів: прямолінійного списання, кумулятивного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, виробничого, за податковим законодавством (групи ОЗ). Амортизація інших необоротних активів. Зменшення корисності ОЗ. Вибуття ОЗ. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів. Особливості податкового обліку основних фондів та амортизації у податковому обліку.

Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту ОЗ. Внутрішній аудит операцій з ОЗ. Аудит операцій по придбанню і використанню ОЗ. Основні елементи облікової політики стосовно ОЗ. Особливості визначення початкової вартості основних засобів. Аудит правильності відображення переоцінки основних засобів. Аудит правильності проведення річної інвентаризації основних засобів. Індексація основних засобів. Аналіз вибуття основних засобів та правильності оцінки їх зносу. Порядок організації та проведення аудиту основних засобів

Облік нематеріальних активів за ПСБО 8. Облік активів за групами. Визнання первісної вартості нематеріальних активів (НМА) в залежності від способу отримання активу. Змінювання вартості НМА. Переоцінка НМА на підприємстві. Амортизація НМА: прямолінійного списання, кумулятивного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, виробничого, за податковим законодавством (групи ОЗ). Зменшення корисності НМА. Вибуття НМА. Розкриття інформації стосовно НМА у примітках до фінансових звітів.Особливості податкового обліку нематеріальних активів та амортизації у податковому обліку.

Аудит нематеріальних активів. Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту. Внутрішній аудит операцій з нематеріальними активами. Аудит операцій по придбанню і використанню нематеріальних активів. Основні елементи облікової політики стосовно нематеріальних активів. . Перевірка правильності, оцінки та обліку нематеріальних активів. Перевірка обґрунтування критеріїв оцінки нематеріальних активів та правильності визначення процента (суми) зносу нематеріальних активів. Порядок організації та проведення аудиту нематеріальних активів.

Тема 10. АУДИТ ПОДАТКІВ. АУДИТ ЗАПАСІВ

Аудит податків. Визначення податків, які сплачує підприємство. Встановлення порядку ведення податкового обліку.Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту. Внутрішній аудит операцій з податками. Аудит визначення зобов`язань підприємства з податків. Порядок організації та проведення аудиту розрахунків за податками.

Облік запасів за ПСБО 9. Облік запасів за групами. Оцінка запасів в залежності від шляхів їх отримання. Оцінка вибуття запасів. Можливість застосування 6 методів вибуття: ідентифікованої собівартості, середньозваженої собівартості, нормативних витрат, ціни продажу, LІFO, FІFO. Оцінка МШП. Оцінка запасів на дату балансу за собівартістю або за чистою вартістю реалізації. Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансових звітів.

Аудит запасів. Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту. Основні види робіт щодо аудиту запасів. Етапи проведення аудиту. Елементи облікової політики підприємства стосовно запасів. Порядок організації та проведення аудиту запасів.

Тема 11. АУДИТ КАПІТАЛУ. АУДИТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Звіт про власний капітал за ПСБО 5, форма N 4. Зміст статей Звіту про власний капітал. Розкриття інформації про власний капітал в примітках до фінансових звітів.

Аудит капіталу. Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту. Внутрішній аудит капіталу. Аудит формування і використання капіталу. Порядок організації та проведення аудиту капіталу.

Аудит цінних паперів. Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту. Внутрішній аудит операцій з цінними паперами. Аудит акцій, облігацій, інших цінних паперів. Аудит проведення емісії цінних паперів. Аудит реєстрації цінних паперів.Порядок організації та проведення аудиту цінних паперів.

Тема 12. АУДИТ ФОНДІВ ТА РЕЗЕРВІВ

Зміст обліку фондів та резервів підприємства. Облік зобов’язань за ПСБО 11. Визначення та оцінка зобов’язань. Довгострокові, поточні зобов’язання, забезпечення, непередбачені зобов’язання. Розкриття інформації про зобов’язання у примітках до фінансової звітності.

Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту фондів та резервів. Внутрішній аудит операцій з фондами та резервами. Перевірка правильності створення і використання коштів цільового фінансування та надходження. Наявність кошторисів використання коштів. Ревізія страхових фондів, фондів ризику, фондів допомоги та інших фондів. Перевірка фондів економічного стимулювання і спеціального призначення, перевірка правильності створення і цільового використання фондів. Елементи облікової політики підприємства стосовно фондів та резервів. Порядок організації та проведення аудиту фондів та резервів.

Тема 13. АУДИТ КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ

Зміст обліку коштів і розрахунків підприємства. Порядок перевірки грошових коштів у касі і касових операцій. Особливості здійснення операцій на поточному рахунку та інших рахунках у банках. Перевірка операцій з підзвітними особами. Перевірка операцій по розрахунках з бюджетом, іншими обов’язковими платежами, перевірка стану і правильності розрахунків з постачальниками, покупцями, різними дебіторами і кредиторами. Порядок списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

Облік дебіторської заборгованості за ПСБО 10. Чотири види дебіторської заборгованості. Визнання та оцінка заборгованості як активу. Методи розрахунку резерву сумнівних боргів. Вилучення безнадійної заборгованості. Чиста реалізаційна вартість заборгованості. Розкриття інформації про заборгованість в примітках до фінансової звітності.

Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту коштів і розрахунків підприємства: касових операцій, безготівкових розрахунків, розрахунків з дебіторами та кредиторами.. Внутрішній аудит коштів і розрахунків. Елементи облікової політики підприємства стосовно коштів і розрахунків підприємства. Порядок організації та проведення аудиту коштів і розрахунків підприємства.

Тема 14. АУДИТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

Зміст формування витрат підприємства. Облік витрат за ПСБО 16. Визнання витрат. Склад витрат: собівартість реалізованих товарів, собівартість реалізованої продукції, витрати, які не входять до собівартості продукції, фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати, надзвичайні витрати. Цільове фінансування. Проценти, роялті, дивіденди. Класифікація витрат за економічними елементами та за функціональними ознаками (видами діяльності та інші). Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності. Основні завдання аудиту витрат.

Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту витрат. Внутрішній аудит витрат. Перевірка виконання виробничих програм і дотримання технологічних процесів по кожному виду виробництва. Перевірка правильності складання собівартості продукції. Перевірка достовірності звітності по собівартості. Правильність віднесення окремих витрат на собівартість. Аналіз впливу факторів на собівартість продукції. Контроль виконання планів виробництва продукції. Відповідність виробничого обліку технології та організації виробництва. Контроль реалізації продукції. Елементи облікової політики підприємства стосовно витрат підприємства. Порядок організації та проведення аудиту витрат.

Тема 15. АУДИТ СТАТУТНИХ ВИМОГ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аудит статутних вимог. Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту статутних вимог. Внутрішній аудит дотримання статутних вимог. Визнання тверджень у фінансових звітах – існування, права та обов`язання. Врахування вимог МСА 250. Елементи облікової політики підприємства стосовно статутних вимог підприємства. Порядок організації та проведення аудиту коштів і розрахунків підприємства.

Зміст циклу реалізації готової продукції. Облік доходу за ПСБО 15. Визнання та класифікація доходу. Критерії визнання доходу. Облік доходу за групами. Умови визнання доходу. Дохід від надання послуг. Визнання доходом цільового фінансування. Оцінка доходу. Визнання доходу за бартерним контрактом. Розкриття інформації про доходи у примітках до фінансових звітів.

Аудит комерційної діяльності, збуту та реалізації фінансової стратегії.Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту статутних вимог. Внутрішній аудит циклу реалізації готової продукції. Елементи облікової політики підприємства стосовно коштів і розрахунків підприємства. Порядок організації та проведення аудиту коштів і розрахунків підприємства.

Економічність та продуктивність як результати діяльності підприємства. Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту статутних вимог. Внутрішній аудит результативності діяльності підприємства. Елементи облікової політики підприємства стосовно коштів і розрахунків підприємства. Порядок організації та проведення аудиту коштів і розрахунків підприємства.

Тема 16. АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Аудит фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Звіт про фінансові результати (ПСБО 3), форма N 2. Визнання доходів і витрат. Визначення прибутку (збитку) за звітний період. Елементи операційних витрат. Розрахунок показників прибутковості акцій. Основні завдання аудиту фінансових результатів.

Звіт про рух грошових коштів (ПСБО 4), форма N 3. Рух грошових коштів у наслідок операційної діяльності. Рух грошових коштів у наслідок інвестиційної діяльності. Рух грошових коштів у наслідок фінансової діяльності. Зміна величини грошових коштів за звітний період. Основні елементи облікової політики підприємства стосовно фінансових результатів підприємства.

Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту результатів та фінансового стану. Внутрішній аудит формування фінансових результатів.

Аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємства при аудиті. Поняття економічного потенціалу. Значення фінансового та економічного аналізу при проведенні аудиту. Аналіз прибутку від основної діяльності, аналіз рівня рентабельності. Виявлення факторів, що мають вплив на фінансові результати. Аналіз фінансового стану і платоспроможності за даними балансу. Аналіз ліквідності балансу. Аналіз головних фінансових коефіцієнтів.

Тема 17. АУДИТ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ та ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Інвестиційна діяльність та завдання її контролю. Інвестиційний портфель, фінансові інвестиції та реальні інвестиції. Елементи інвестиційної та інноваційної діяльності.

Інвестиційна стратегія підприємства. Зміст та фактори, що впливають на стратегію. Формування інвестиційного портфелю. Управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Оцінка ефективності інвестицій. Оцінка ефективності реальних інвестицій. Показники ефективності. Оцінка ефективності фінансових інвестицій. Показники ефективності.

Облік фінансових інвестицій за ПСБО 12. Первинна оцінка фінансових інвестицій - за собівартістю. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу за справедливою вартістю. Здійснюється в залежності від того, в який об’єкт здійснюються інвестиції: довгострокові і короткострокові інвестиції, інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, фінансові інвестиції до погашення облігацій, інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства та у спільну діяльність, інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі. Переоцінка фінансових інвестицій. Розрахунок суми амортизації дисконту за методом ефективної ставки відсотка. Оцінка та облік інвестицій за кожною фінансовою інвестицією. Співпадання фінансових інвестицій з інвестиційною діяльністю підприємства.

Об`єкти, джерела інформації та методичні прийоми аудиту фінансових інвестицій. Аудиторська експертиза інвестиційних проектів. Основні завдання, об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми та особливості аудиту фінансових інвестицій. Внутрішній аудит фінансових інвестицій. Елементи облікової політики підприємства стосовно фінансових інвестицій підприємства. Порядок організації та проведення аудиту фінансових інвестицій.

Об`єкти, джерела інформації та методичні прийоми аудиту капітальних вкладень. Експертиза капітальних вкладень і введення об’єктів та виробничих потужностей у дію. Експертиза створення та впровадження нової техніки, експертиза будівельно-монтажних і ремонтних робіт. Внутрішній аудит капітальних вкладень.Елементи облікової політики підприємства стосовно фінансових інвестицій підприємства. Порядок організації та проведення аудиту фінансових інвестицій.

Тема 18. АУДИТ СТАНУ ОБЛІКУ та ЗВІТНОСТІ

Зміст системи бухгалтерського обліку. Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція Мінфіну України стосовно застосування Плану рахунків. Робочий план рахунків. Класи рахунків обліку відповідно до Балансу. Необоротні активи. Запаси. Кошти, розрахунки та інші активи. Власний капітал та забезпечення зобов’язань. Довгострокові зобов’язання. Поточні зобов’язання. Доходи і результати діяльності. Витрати за елементами. Витрати діяльності. Позабалансові рахунки. Призначення рахунків та типова кореспонденція рахунків. Пристосування форми обліку до особливостей діяльності організації, взаємозв’язок і повнота документального оформлення господарських операцій від первинних документів до бухгалтерської звітності. Виявлення типових помилок та порушень. Експертиза стану бухгалтерського обліку.

Об`єкти, джерела інформації та методичні прийоми аудиту системи бухгалтерського обліку. Внутрішній аудит системи бухгалтерського обліку. Елементи облікової політики підприємства стосовно системи бухгалтерського обліку підприємства. Порядок організації та проведення аудиту системи бухгалтерського обліку

Зміст системи внутрішнього контролю (СВК). Складові СВК: середовище контролю, система бухгалтерського обліку та процедури контролю. Об`єкти, джерела інформації та методичні прийоми аудиту СВК. Зовнішній та внутрішній аудит СВК Елементи облікової політики підприємства стосовно СВК підприємства. Порядок організації та проведення аудиту СВК.

Зміст порядку складання фінансової звітності. Фінансова звітність підприємства. Основні положення про фінансову звітність (Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні) Загальні вимоги до фінансової звітності. Консолідована та зведена фінансова звітність. Фінансова (бухгалтерська) звітність з точки зору капіталу підприємства.

Загальні вимоги до фінансової звітності (ПСБО 1). Мета фінансової звітності. Склад та елементи фінансової звітності. Звітний період. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

Баланс (ПСБО 2). Визнання статей Балансу. Зміст статей Балансу по групах: АКТИВИ - необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів, КАПІТАЛ - власний капітал, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ - забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів.

Ключовою позицією обліку та аудиту стає виконання наступних умов ПСБО 2 Баланс. Актив відображається у балансі за умови, що його оцінка може бути достовірна визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод.

Якщо витрати на придбання та створення активу не можуть бути відображені в Балансі, вони відносяться до складу витрат поточного періоду. Зобов’язання відображаються у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Облікова та податкова політика підприємства. Основи розробки облікової та податкової політики підприємства. Методичні, технічні та організаційні аспекти політики. Організація податкового обліку. Документальне оформлення і контроль облікової політики. Міжнародний досвід застосування облікової політики. Основні завдання аудиту облікової політики підприємства.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. (ПСБО 6). Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в обліковій політиці. Події після дати балансу. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.

Об’єднання підприємств (ПСБО 19). Облік придбання підприємства. Облік злиття підприємств. Визначення гудвілу . Негативний гудвіл. Розкриття інформації про об’єднання підприємств. Визнання справедливої вартості, придбання активів і зобов’язань.

Консолідована фінансова звітність (ПСБО 20). Визнання консолідованої звітності. Порядок складання консолідованої фінансової звітності. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності. Застосування фінансової звітності для цілей фінансового аналізу підприємства.

“Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” (ПСБО 25) В БАЛАНСІ відображаються незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, виробничі запаси, готова продукція, дебіторська заборгованість, статутний капітал, нерозподілений прибуток, забезпечення, довгострокові зобов’язання, кредиторська заборгованість. У ЗВІТІ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ відображаються доход, собівартість реалізованої продукції, інші операційні доходи та витрати, інші звичайні доходи та витрати, надзвичайні витрати. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ відображається сума відповідних елементів операційних витрат.

Об`єкти, джерела інформації та методичні прийоми аудиту фінансової звітності. Внутрішній аудит системи фінансової звітності. Елементи облікової політики підприємства стосовно системи бухгалтерського обліку підприємства. Порядок організації та проведення аудиту системи бухгалтерського обліку.

Тема 19. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ

Методичні прийоми узагальнення результатів аудиту. Заключний етап ревізійної роботи. Класифікація узагальнення недоліків при перевірці. Система доказів при аудиті.

Узагальнення результатів зовнішнього аудиту за міжнародними стандартами аудиту України. Методика складання акту зовнішнього аудиторського контролю. Відшкодування матеріальних збитків. Оцінка збитків від порушення умов господарської діяльності. Профілактика недоліків і порушень.

Методика складання аудиторського висновку. Елементи, зміст та вимоги до аудиторського висновку.Види аудиторських висновків щодо фінансової звітності – безумовно позитивний, модифікований, негативний, відмова від висновку. Методика складання акту зовнішнього аудиторського контролю.

Відшкодування матеріальних збитків. Оцінка збитків від порушення умов господарської діяльності. Профілактика недоліків і порушень.

Тема 20. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Світовий досвід розвитку внутрішнього аудиту. Етапи розвитку внутрішнього аудиту – підтверджуючий, системоорієнтований та ризикоорієнтований аудит.

Досвід діяльності служби внутрішнього аудиту в країнах з ринковою економікою. Мета внутрішнього аудиту, статус внутрішнього аудиту у системі менеджменту, види внутрішнього аудиту. Діяльність Інституту внутрішніх аудиторів.

Здійснення внутрішнього аудиту в умовах системоорієнтованого аудиту. Перенесення центри уваги на СВК.

Необхідність у створення служби внутрішнього аудиту підприємств України. Об`єктивні причини розвитку внутрішнього аудиту.

Вимоги Міжнародних стандартів аудиту та етики щодо внутрішнього аудиту. Кодекс етики професійних бухгалтерів, врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів, Планування, Знання бізнесу, Оцінки ризику та внутрішній контроль, Розгляд роботи внутрішнього аудиту, Аудит міжнародних комерційних банків, Вивчення питань, пов`язаних з охороною довкілля, при аудиторській перевірці фінансових звітів.

Стандарти внутрішнього аудиту. Мета та зміст стандартів. Стандарти внутрішнього аудиту за розробками Інституту внутрішніх аудиторів та за банківським аудитом.

Основні елементи внутрішнього аудиту – мета, об`єкти, предмет, функції, процедури та методи.

Відмінності між внутрішнім та зовнішнім аудитом.

Місце внутрішнього аудиту в системі управління підприємством. Взаємозв`язки з іншими підрозділами. Місце внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю акціонерного підприємства.

Види внутрішнього аудиту. Класифікація видів внутрішнього аудиту.

Законодавчі основи внутрішнього аудиту в Україні.Внутрішній аудит в системі казначейського контролю та у комерційних банках.

Основні положення внутрішнього аудиту підприємства.

Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві.

Етичні принципи внутрішніх аудиторів – незалежність, чесність, об`єктивність, компетентність, конфіденційність, професійна поведінка, технічні стандарти.

Права, обов`язки працівників служби внутрішнього аудиту, взаємовідносини з іншими підрозділами підприємства. Порівняння обов`язків внутрішніх аудиторів з іншими спеціалістами підприємства.

Планування роботи служби внутрішнього аудиту на підприємстві. Внутрішньофірмові стандарти та вимоги до внутрішнього аудиту.

Процедури та специфічні методики проведення внутрішнього аудиту. Організаційна модель внутрішнього аудиту. Методика узагальнення результатів внутрішнього аудиту. Вимоги до стану внутрішнього аудиту.

Керівництво персоналом та організація праці працівників служби внутрішнього аудиту - встановлення мети, планування, організація, управління персоналом, координація та контроль роботи.

Взаємовідносини внутрішнього та зовнішнього аудиту. Оцінка ефективності внутрішнього контролю зовнішнім аудитором. Зміст МСА “Розгляд роботи внутрішнього аудиту”. Контроль ефективності та якості служби внутрішнього аудиту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»

  Конспект
  Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення між-народного поділу праці, формування сучасних організацій(транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзинеових об'єднань тощо) вимагають
 2. Тема Суть І функції фінансів

  Документ
  Фінанси є історично сформованою, складною та багатогранною економічною категорією. Виник термін у ХІІІ ст. Фінанси ( від лат. „financia” ) в перекладі означає готівка, доход, в широкому розумінні, - грошові засоби, обов’язкова сплата грошей.
 3. І. Зародження соціал-демократичних організацій в Лівобережній частині Києва /Дарниця І Сло­бідки/ І їх боротьба проти царизму. / початок XX ст

  Документ
  Глава І. Зародження соціал-демократичних організацій в Лівобережній частині Києва /Дарниця і Сло­бідки/ і їх боротьба проти царизму. / початок XX ст. 1 лютий 1917 року/ 1-20
 4. Розділ І. Основні напрями діяльності Правління аму в 2007 2008 роках Розділ ІІ. Розбудова організаційної структури аму. Організаційна діяльність Розділ ІІІ

  Документ
  Діяльність Правління АМУ і її Виконавчої дирекції у звітному періоді була спрямована на виконання Основних напрямів діяльності АМУ на 2007 – 2008 роки,
 5. Тема Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

  Документ
  Історія зародження та розвитку науки нараховує багато століть. Ще на зорі свого розвитку людство полюпшувало умови життя за рахунок пізнання і незначного перетворення навколишнього світу.

Другие похожие документы..