Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетни...полностью>>
'Анализ'
Культуру какой бы страны мы ни взяли, везде можем найти сведения об использовании музыки в нормализации душевного состояния людей, т.е. в психотерапев...полностью>>
'Самостоятельная работа'
1.Проанализировать ЧС природного и техногенного характера. Составить схему или таблицу, отображающую классификацию. Обозначить тяжесть последствий или...полностью>>
'Реферат'
Загальна кількість публікацій: 33. Загальна кількість реферованих публікацій: 5 (у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS – 0, загаль...полностью>>

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”

Затверджено:

Голова приймальної комісії

___________________О.А.Мінаєв

“____”_____________2012р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Спеціальність: 7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки «спеціаліст» («магістр») зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» розроблена на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки «Менеджмент». У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні дисципліни: економіка підприємства; підприємницьке право; маркетинг; основи менеджменту; операційний менеджмент; управління персоналом; організація праці менеджера.

2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ

2.1 Економіка підприємства

2.1.1 Підприємство

Підприємництво як відкрита система, суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розроблення, стратегічні альтернативи.

2.1.2 Виробнича програма

Виробнича програма підприємництва та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку. Виробничі потужності підприємства, методи її визначення. Планування обсягів реалізації продукції. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємництва. Виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління.

2.1.3 Економічні ресурси

Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання. Трудові ресурси підприємства, їх склад, порядок планування. Продуктивність та ефективність праці, показники, що їх характеризують. Форми та системи оплати праці. Фонд заробітної платні, його склад, порядок визначення. Витрати на утримання трудових ресурсів, джерела їх покриття. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

2.1.4 Поточні витрати

Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Класифікація витрат. Калькулювання собівартості. Обґрунтування кошторису витрат за елементами. Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності. Рентабельність. Механізм утворення та розподілу прибутку.

2.1.5 Оцінка ефективності

Оцінка ефективності діяльності підприємств, його конкурентно-спроможності , шляхи та резерви їх підвищення.

2.1.9 Література

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2001р. № 436-IV.

2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999р. № 784-XIV.

3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. № 1576-XII.

4. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001р. № 2211-III/

5. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002р. № 40-IV.

6. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: КНЕУ, 2000.-528с.

7. Економіка підприємства: підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін.; за заг. ред. Н.М. Ушакової. - К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2005.-569с.

8. Экономика предприятия. Под ред. Ф.И. Евдокимова, Т.Б. Надтоки, Донецк, ДРУК-ИНФО, 2005. – 434 с.

9. Фінанси підприємств: підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. А.М.Поддєрьогін. – 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: КНЕУ, 2000.

10. Фінанси підприємства: підручник / Л.О.Лігоненко, Н.М.Гуляєва, Н.А. Гринюк та ін. – К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2006.-491 с.

11. Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк.-К.: Ника-Центр, 2002.

12. Бригхэм Ю.Ф.Финансовый менеджмент: пер. с англ./Ю.Ф. Бригхэм, М.С. Эрхардт. - СПБ.; М.; Новгород; Воронеж: Питер, 2007. – 959 с.

13. Ван Хорн Дж.К.Основы управления финансами: пер. с англ. / Дж.К. Ван Хорн; гл. ред. Сер. Я.В. Соколов.- М.: Финансы и статистика, 2001.

14. Райзберг Б.А. Курс управления экономикой: учеб. пособие.- СПб. Питер, 2003.

15. Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: учебн. Пособие/ Р.А. Фатхутдинов.- М. : Инфра- М, 2000.

2.2 Підприємницьке право

2.2.1 Поняття та предмет підприємницького права

Визначення підприємницького права, його ціннісні орієнтири. Предмет підприємницького права. Правові відносини що регулюються підприємницьким правом. Методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності. Джерела підприємницького права. Юридична сила нормативних актів.

2.2.2 Поняття та види підприємницької діяльності

Поняття підприємницької діяльності її ознаки принципи. Господарча діяльність, що потребує спеціального дозволу. Підприємницька діяльність що заборонено законом. Порядок державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.2.3 Суб'єкти підприємницької діяльності

Поняття суб'єкта підприємницької діяльності. Види та правовий статус підприємців. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. Підприємницька діяльність юридичних осіб. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності.

2.2.4 Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у господарських судах

Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності. Розгляд підприємницьких спорів господарськими судами. Досудовий порядок урегулювання підприємницьких спорів. Підвідомчість підприємницьких спорів і компетенція господарських судів їх вирішення. Виконання рішень господарських судів.

2.2.5 Договірне право. Загальні положення

Поняття договору у підприємницькій діяльності. Зміст договору. Укладання, зміна та розірвання договорів. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними. Види договорів у сфері підприємництва. Форма договору. Особливості укладання окремих підприємницьких договорів. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань.

2.2.6 Торговельно-підприємницька діяльність

Поняття торговельно-підприємницької діяльності. Форми діяльності.

Договір купівлі-продажу, його форма, сторони, суттєві умови. Види договорів купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Біржові угоди. Дерівативи. Дистрибютерні угоди. Договір факторингу. Договір контрактації. Договір міни (бартерний договір). Франчайзінг. Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу.

2.2.7 Постачання

Поняття договору постачання. Законодавство що регулює договори постачання. Форма договору. Особливості укладання договору, основні умови договору. Зміст договору. Строки позикової давності по договору постачання. Відповідальність сторін договору.

2.2.8. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері будівництва

Законодавство яке регулює підприємницьку діяльність в сфері будівництва. Види договорів про виконання робіт. Договір підряду на капітальне будівництво. Права та обов'язки сторін договору.

2.2.9 Надання послуг у сфері підприємництва

Поняття товарного складу. Договір складського зберігання. Складські документи. Подвійне складське свідоцтво. Заставне свідоцтво (варант). Права

володаря складського та заставного свідоцтва. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом. Відповідальність за зберігання товару на товарному складі.

2.2.10 Правове регулювання оренди майна

Поняття орендних правовідносин та їх особливості. Об'єкти оренди. Види договорів оренди у сфері підприємницької діяльності. Договір оренди майна. Сторони договору. Умови договору оренди. Припинення договору. Відмова від договору. Розірвання договору з ініціативи сторін.

2.2.11 Правове регулювання у сфері транспортної діяльності

Транспортні договори та їх роль у сфері підприємництва. Законодавство регулююче підприємницьку транспортну діяльність. Договір перевезення вантажів, його умови, форма та особливості. Обов'язки сторін. Досудовий порядок урегулювання спорів. Відповідальність по договору на перевезення вантажів.

2.2.12 Підприємницька діяльність у сфері рекреації

Поняття та сфера рекреації. Особливості підприємницької діяльності у сфері рекреації. Законодавчі акти які регулюють рекреаційну діяльність. Особливості суб'єктів підприємства в сфері рекреації. Договори на здійснення рекреаційних послуг та їх особливості. Агентській договір. Договір комісії. Договір про сумісну діяльність.

2.2.13 Відповідальність за правопорушення у сфері підприємницької діяльності

Поняття відповідальності, функції відповідальності. Поняття правопорушення в сфері підприємницької діяльності. Договірні правопорушення. Позадоговірні правопорушення. Поняття санкції. Види санкцій. Відшкодування збитків. Неустойка, штраф, пеня. Оперативні санкції. Організаційні санкції. Умови відповідальності у сфері підприємницької діяльності. Нормативні умови. Юридично-фактичні умови відповідальності.

2.2.14 Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 40 - Ст. 356

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 18 - ст. 144

 3.  Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р  Відомості Верховної Ради України - 2004 р. - № 40 (№№ 40-42), ст. 492

 4. Про авторське праві і суміжні права - від 23 грудня 1993 р. (у редакції від 20 листопада 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України – 1994 р. - № 13 - Ст. 64

 5. Про господарські товариства -  від 19 вересня 1991 р. //  Відомості Верховної Ради України - 1991 р. - № 49, ст. 682

 6. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду - від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України - 1995 р. - № 1 - Ст.1

 7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності - від 23 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України - 1999 р. - № 46 - Ст. 403

 8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - вiд 15 травня 2003 р.  // Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 31, Ст. 263

 9. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень – від 1 липня 2004 р.// Відомості Верховної Ради України – 2004.- № 51.– ст. 553

 10. Про іпотеку - від 5 червня 2003 р.// Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 38 - Ст. 313

 11. Про заставу - від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України - 1992 р. - № 47 - Ст. 642

 12. Цивільне право України. Академічний курс. У двох томах. Підручник. / за ред. Шевченко Я.М. – К.: Ін Юре, 2003

 13. Цивільне право України. Підручник / за ред. Дзери О.В., Кузнєцової Н.С. Кн.1 та 2. – К.: Юрінком Інтер, 2002

 14. Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України. У двох томах. Т.1./ за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця – к.: Юрінком Інтер., 2005

 15. Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України. У двох томах. Т.2./ за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця – к.: Юрінком Інтер., 2005

 16. Харитонов Е. О., Старцев А. В, Харитонова Е. И. Гражданское право Украины. Учебник. – Х.: «Одиссей», 2007. – 920с.

 17. Цивільне право України. Книги 1 і 2. / за ред. Дзери О.В., Кузнєцової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 2002

 18. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976с.

 19. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, . – К.: Юринком Інтер, 2008. – Т.II. – 1088с.

 20. Хозяйственное право Украины: Ученик/ Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464с.

 21. Правові основи підприємницької діяльності: навч. Посібник / Крупка Ю.М. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 480с.

 22. Предпринимательское право Украины6 Учебник / Под ред.. А.В. Старцеві. – Х.: «Одиссей», 2008. – 656с.

 23. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624с.

25. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С.Щербіни; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М.Вінник, В.С.Щербіна та ін. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 720с.

26. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – «ЮрінкомІнтер» К., 2006. – 288с.

27. Назаренко В. Особливості застосування договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами аграрного права // Підприємництво, господарства і право. – 2007. – №11. – С. 63-66.

28. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2005. – 624с.

29. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: напрями вдосконалення: Зб. наук. пр. НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В,К, (від. ред.) та ін. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 208с.

30.Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – №15. – Ст.1171.

 1. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник /прикарпат. ун-т ім. В.С. Стефаника.–2-е вид.,–К.: Юринком Інтер, 2001.–556с.

 2. Марченко В.Б., Шаповалов Д.В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2005.–207с.

 3. Проблеми договірного права України: Монографія / С.М. Бервено.–К.: Юринком Інтер, 2006.–360с.

 4. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія / О.А. Беляневич. – К.: Юринком Інтер, 2006. – 590 с.

35. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912с.

2.3 Маркетинг

2.3.1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Маркетинг як сучасна форма управління виробництвом і збутом продукції. Соціально-економічна сутність маркетингу. Причини та умови виникнення. Історія формування маркетингової концепції: основні її  представники та школи.

Еволюція ринку і маркетингу. Основні етапи розвитку ринку. Концепції маркетингу: концепція удосконалення виробництва, концепція удосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу.

2.3.2 Класифікація маркетингу

Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб’єктів господарювання. Глобальний маркетинг.

2.3.3 Характеристики маркетингу

Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані елементи макро- та мікро середовищ підприємства. Консюмеризм. Оцінка кон’юнктури ринку.

2.3.4 Маркетингові дослідження

Отримання та аналіз маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та потенційних споживачів ,поведінки покупців, мотивації придбання товарів. Моделювання поведінки споживача. Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.

2.3.5 Маркетингова товарна політика

Класифікація товарів. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної політики. Створення та впровадження на ринок нових товарів. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу.

2.3.6 Маркетингова цінова політика

Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення цінової політики підприємства.

2.3.7 Маркетингова політика продажу

Система товароруху. Види посередників. Чинники, що впливають на структуру каналів збуту. Функції виробників, оптових, роздрібних підприємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту товарів. Види посередників.

2.3.8 Маркетингова політика просування

Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Етапи здійснення рекламної діяльності. Розроблення комутаційної програми. Ефективність комунікаційних заходів. Бюджети маркетингу.

2.3.9. Організація та контроль маркетингу підприємства

Ринкові системи управління підприємством. Маркетингові структури підприємств. Види організаційних структур служби маркетингу. Функціональна організаційна структура маркетингу. Організаційна структура служби маркетингу з орієнтацією: по товарах, по ринках, по покупцях, по регіонах. Принципи побудови маркетингової структури підприємства.

Етапи процесу контролю маркетингу. Об'єкти контролю. Внутрішня і зовнішня ревізія маркетингової діяльності. Зворотні зв'язки в системі контролю маркетингу. Ситуаційний аналіз як інструмент самоаналізу та самоконтролю. Аналіз конкурентноздатності підприємства.

2.3.10. План маркетингу підприємства

Стратегічне та оперативне маркетингове планування. Маркетинговий план. Функції маркетингових планів. Процес маркетингового планування. Види маркетингових планів. Елементи маркетингової програми фірми. Структура маркетингового плану.

2.3.11 Література

 1. Маркетинг і комп’ютер: Навч. посiбник / За ред. Ф.І. Євдокимова, Л.В. Тарасьєвої. – Вид. 2-е, перероб. та доп .- Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 540 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2007. - 720 с.

 3. Котлер Ф. И др..Основы маркетинга: Пер. с англ.- М.; СПб.; К.: Изд. Дом "Вильямс", 1988 .- 1056 с.

 4. В.В. Липчук, А.П. Дудляк, С.Я. Бугіль Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник./ За загальною редакцією В.В. Липучка. – Львів: «Новий світ – 2000»; «Магнолія плюс». – 2003. – 288с.

 5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент - СПб: Питер , 2003. - 800 с.

 6. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц.. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

 7. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов и др. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. -560с.

 8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. - М. Делта, 2003.

 9. Хруцкий В.Е., Коренева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. Учеб. пособие.– М.: Финансы и статистика, 1999.- 528 с.

 10. Филип Котлер, Гари Армстронг Основы маркетинга: - Из-во М. : Вильямс, 2003. – 1200с.

2.4 Основи менеджменту

   1. Поняття та сутність менеджменту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (9)

  Документ
  Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”.
 2. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (7)

  Документ
  Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами магістрів і спеціалістів зі спеціальності «Міжнародна економіка» розроблена на підставі Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки
 3. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (3)

  Документ
  Програма складена для студентів, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» і мають бажання продовжити навчання за спеціальністю «Системний аналіз і управління»
 4. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (8)

  Документ
  Фахові вступні випробування для зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами магістра або спеціаліста повинні перевірити систему знань та умінь випускників спеціальності 6.
 5. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (1)

  Документ
  Необхідність розв’язання проблем системних перетворень в національній економіці, поширення соціально-орієнтованих ринкових відносин, реалізація комплексної програми інтеграції України у світовий економічний простір, адекватна реакція

Другие похожие документы..