Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Додаток 2. Стратегічні, оперативні цілі та заходи з виконання Середньострокової програми економічного і соціального розвитку міста на період 2011-201...полностью>>
'Документ'
Україна 03058, м. Київ, ін. Комарова, 1, Національний авіаційний університет, Інститут економіки й менеджменту, факультет економіки й підприємництва,...полностью>>
'Урок'
Сегодня мы с вами проведем не совсем обычный урок русского языка. Мы поговорим не об орфограммах и пунктограммах, а о Стране Восходящего Солнца. Каку...полностью>>
'Семинар'
Сразу после семинара в Риге, Алексей приехал на несколько дней, в свой родной город Москва, для того чтобы сделать визу в Индию и посетить своих родит...полностью>>

Управління якістю (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 18

до наказу ДПC України

від 30.11.11 № 187

Система управління якістю

ДСТУ ISO 9001:2009

.

( + ) Контрольний екземпляр

( ) Робочий екземпляр

стандарт надання АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГи

„Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість”

САП−17

Варіант № 1

Київ 2011

Зміст

Стор.

1. Призначення та сфера застосування 3

2. Скорочення 3

3. Нормативні документи 3

4. Відповідальність і повноваження 3

5. Вимоги до надання адміністративної послуги 3

6. Опис процесу надання адміністративної послуги 4

Додаток А Аркуш реєстрації змін 9

Додаток Б Аркуш ознайомлення 10

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість” (далі – адміністративна послуга).

2. Скорочення

У стандарті використовують такі скорочення:

ДПА − Державна податкова адміністрація;

ОДПС – Орган державної податкової служби;

Кодекс – Податковий кодекс України.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
(далі – Положення), затверджене наказом ДПА України від 22.12.10 № 978, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.10 за № 1400/18695.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи реєстрації та обліку платників податків державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцезнаходженням (місцем проживання) платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі – підрозділ реєстрації та обліку платників податків).

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу реєстрації та обліку платників податків.

4.3. Відповідальними за моніторинг і аналіз процесу є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

За результатами розгляду заяви про реєстрацію за формою № 1-РС податковий орган протягом 10 робочих днів видає свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (далі – Спеціальне свідоцтво) або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва.

ОДПС видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Спеціальне свідоцтво або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва у випадках подання недостовірних даних або у випадках, визначених як підстави для відмови у наданні адміністративної послуги.

5.3. Споживач адміністративної послуги − резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6. статті 209 розділу V Кодексу (далі – сільськогосподарське підприємство).

Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є реєстраційна заява платника за формою № 1-РС.

6.2. Блок-схему процесу „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість” представлено на рис.1.

Одержувач адміністративної послуги для отримання Спеціального свідоцтва відповідно до пункту 2 розділу VІ Положення надає заяву про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 1-РС. Така заява має бути подана сільськогосподарським підприємством не пізніше 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, у місяці, який передує початку такого податкового періоду.

У заяві за формою № 1-РС вказується питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у сукупній вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається заява.

Заява має містити виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі Національного класифікатора України ДК 009:2005 „Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.05 № 375 із змінами (далі – КВЕД).

Достовірність відомостей про види діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру, який містить відомості про основні види діяльності сільськогосподарського підприємства за КВЕД та який сільськогосподарське підприємство додає до заяви.

Податковий орган відмовляє сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо такий платник податків:

а) вказує у заяві про реєстрацію видів діяльності, які не підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та не визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі КВЕД;

б) перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності за єдиним податком за ставкою 10 відсотків;

в) був виключений із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та від дати такого виключення до дати подання заяви про повторну реєстрацію суб'єктом спеціального режиму оподаткування не сплило 12 послідовних звітних податкових періодів;

г) поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), або не відповідає іншим критеріям, встановленим пунктом 209.6. статті 209 розділу V Кодексу (підпункт 1.1. пункту 1 розділу VІ Положення);

ґ) не підпадає під визначення сільськогосподарського підприємства, є особою, яка не може бути зареєстрована як суб'єкт спеціального режиму оподаткування чи на яку не поширюються норми статті 209 розділу V Кодексу;

д) не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з пунктом 5 розділу I Положення або за наявності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ, визначених пунктом 1 розділу V Положення, або при яких підлягає анулюванню Спеціальне свідоцтво згідно з пунктами 209.11., 209.12. статті 209 розділу V Кодексу (пункти 4, 9 розділу VІ Положення);

е) подав заяву з порушенням строків, визначених пунктом 183.3. статті 183 розділу V Кодексу та підпунктом 2.1. пункту 2 розділу VІ Положення.

За результатами розгляду заяви про реєстрацію податковий орган видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Спеціальне свідоцтво за формою № 2-РС (додаток 9 до Положення) або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва.

Бланк свідоцтва виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки.

Якщо особа обрала спосіб отримання свідоцтва поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у свідоцтві, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача.

У податковому органі Свідоцтво може одержати сам платник ПДВ - фізична особа або відповідальна особа платника ПДВ - юридичної особи, вказана у реєстраційній заяві, чи будь-яка особа за наявності належним чином оформленої довіреності від платника ПДВ. Особа, яка отримує Свідоцтво, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ Свідоцтво у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке Свідоцтво, відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. У цьому разі платник ПДВ чи Представник платника може отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації згідно з цим Положенням. При цьому податковий орган здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком обліку.

У разі виникнення змін у даних платника, псування, заміни заношеного свідоцтва платник подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву за ф. № 1-РС з позначкою „Перереєстрація”. До такої заяви мають бути додані Спеціальне свідоцтво та всі засвідчені копії.

Податковий орган видає платнику ПДВ нове Спеціальне свідоцтво замість старого у такому ж порядку, як і при реєстрації.

Для отримання нового Спеціального свідоцтва подається додаткова реєстраційна заява за ф. № 1-РС з позначкою „Перереєстрація у зв'язку з утратою Спеціального свідоцтва”, усі засвідчені копії Спеціального свідоцтва, пояснення за підписом керівника платника ПДВ щодо втрати Спеціального свідоцтва.

Рис. 1. Блок-схема процесу „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість”


Назва
документа


Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

Спеціальне свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість

Затверджена Положенням

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.3. Вихідні дані процессу

  1. Показник, за яким оцінюють результативність процессу:

К =

Кд

▪ 100 %

Кзаяв

де:

Кд – кількість документів (Спеціальних свідоцтв або листів з вмотивованими відмовами), виданих платникам податків,

Кзаяв – кількість реєстраційних заяв на отримання Спеціальних свідоцтв, що надходять від платників податків до ОДПС.

Критерієм результативності процесу є К = 100%.

Додаток А Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

Додаток Б Аркуш ознайомлення

з\п

Посада

Підпис

ПІБ

Дата

1

2

3

4

5Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління якістю (4)

  Документ
  „Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання”
 2. Управління якістю (1)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)” (далі −
 3. Управління якістю (12)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків” (далі − адміністративна послуга).
 4. Управління якістю (5)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість” (далі − адміністративна послуга).
 5. Управління якістю (2)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані

Другие похожие документы..