Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Обзор'
клиенты, заказавшие автобусную экскурсию, встречаются с гидом на стойке отеля за 15 минут до начала экскурсии. При желании клиентов после окончания э...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
Рабочая учебная программа составлена кандидатом экономических наук, ассистентом кафедры менеджмента и права Остриком В.Ю. на основании временной прог...полностью>>
'Документ'
Государственное научное учреждение Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Россельхозакадемии, Россия, г. М...полностью>>
'Программа'
1. Краткая характеристика и оценка конкурентной среды в приоритетных сферах, на ключевых рынках товаров, работ, услуг Белгородской области и основные ...полностью>>

Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) Харків хнамг 2006

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРОГРАМА І КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
(для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії)

Харків – ХНАМГ – 2006

Програма і комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Історія України» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії). Укл. Яцюк М.В., Рябченко О.Л., Стрілець Ю.І., Фесенко Г.Г. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 36 с.

Укладачі: М.В.Яцюк ,

О.Л. Рябченко,

Ю.І. Стрілець,

Г. Г. Фесенко.

Рецензент – проф. Семененко В.І. (кафедра українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна)

Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 7 від 17 травня 2006 р.

Хай вільно проживають на Україні усі нації;

хай усяка живе по-свойому…

бо національний грунт потрібен для кожної.

А українська культура

нехай шириться поміж українцями

і хай про її поширення

турбуються і піклуються діти України –

усі, хто любить свій нарід

і бажає йому добра,

бо чужі за се не візьмуться.

Нехай усім народам живеться вільно на Україні,

але нехай нові поселенці на Україні пам'ятають,

що не може бути зневажений

на своїй рідній землі (як се було раніше)

той український нарід,

котрий заселив її, захистив од ворогів

і довгі часи поливав своїм трудовим потом.

Д.І.Багалій

Це повинен знати кожен українець

22 січня

День Соборності України

28 червня

День Конституції України

23 серпня

День Українського Прапора

24 серпня

День Незалежності України

28 жовтня

Звільнення України від німецько-фашистських загарбників

9 листопада

День української писемності і мови

Державний Гімн України

Ще не вмерла України ні слава, ні воля,

ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів: Душу й тіло ми положим за нашу свободу

і покажем, що ми, браття, козацького роду!

Конституція України

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Гер­ба України є Знак Княжої Держави Володимира Вели­кого (малий Державний Герб України).

Державний Гімн України - національний гімн на музику М.Вербицького із словами, затвердженими за­коном, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від консти­туційного складу Верховної Ради України. Столицею України є місто Київ.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

1. ЦІЛІ

Роль навчальної дисципліни в підготовці фахівця

1.1. Мета вивчення: Головною метою вивчення історії України є виховання людини на засадах патріотизму, формування особистості, інтелекту, усвідомлення власної причетності до державотворчих прагнень українського народу. В умовах подальшої гуманізації навчального процесу в академії кафедра бачить пріоритетним викладання предмета в інноваційному ключі. Механізм осягнення інновацій полягає в реалізації окремих блоків: історія і практика; співвідношення історичного і логічного; основи психології, участь студентів і викладачів у наукових конференціях; діалоговий характер навчання тощо. Основними формами вивчення курсу історії України є лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів, наукова робота через участь студентів у конференціях.

1.2. Предмет дисципліни: Предмет курсу - вивчення суспільно-політичних і державотворчих процесів на теренах України. Значення історичної підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

1.3. Змістові модулі:

1. Українські землі від стародавніх часів до кінця ХVІІІ ст.;

2. Україна в добу нової і новітньої історії (ХІХ – ХХІ ст.).

1.4. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчального плану

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або «вихідна»).

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

Дисципліни гуманітарного циклу

1.5. У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • знання періодизації, концептуальних проблем історії України, основних термінів і понять, дат і дійових осіб українського державотворення.

вміти:

 • володіння інформаційними структурами; вміння здійснювати пізнавальні процеси; відтворення процесів репродуктивного мислення; оволодіння мотиваційними процесами; вміння дати визначення не тільки того, що було в історії, а й що це означало; здійснювати консультативне конструктивне реагування на окремі дії і результати навчання; вміння долати стереотипи історичного мислення; гуманістичні ціннісні орієнтири в житті.

Рейтингові питання покликані визначити ступінь володіння студентами історичними фактами, вміння орієнтуватися в причинно-наслідних зв’язках конкретних історичних подій, здатність проявляти аналітичні здібності.

Комплексні контрольні завдання І ступеня складності призначені для того, щоб студенти в письмовій чи в усній формі максимально повно та об’єктивно відтворили історико-фактологічний матеріал.

Комплексні контрольні завдання ІІ ступеня складності вимагають опрацювання контрольних питань вже в рамках конкретної теми, що дозволяє перевірити знання періодизації, концептуальних проблем історії України процеси репродуктивного мислення.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

І. Українські землі від стародавніх часів до кінця ХVІІІ ст.

Тема 1. Політичні аспекти утворення, розквіту і розпаду держави

Україна – Русь (ІХ – перша половина XIV ст.)

Проблеми етногенезу східних слов'ян. Східнослов'янські племена в українських землях. Їх суспільний, господарський устрій, традиції і побут.

Державотворчі процеси у східних слов'ян в давнину. Протодержавні східнослов'янські утворення. Теорії походження України – Русі. Державотворчі чинники в суспільно-політичній еволюції східнослов'янських племен. Виникнення Руської держави. Проблеми періодизації давньоруської держави. Діяльність перших київських князів. Розквіт Русі в добу Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Хрещення України – Русі і його значення. Феодальна роздробленість на Русі: причини і наслідки. Розпад єдиної держави східних слов'ян і утворення на її території окремих князівств.

Політичний устрій і особливості політичної культури України – Русі. Система державного управління і її історична трансформація. Соціальна структура. Утворення і розвиток феодальних відносин.

Походження термінів "Русь" і "Україна".

Питання про давньоруську народність в історичній літературі.

Південно-Західна Русь. Піднесення і занепад Галицько-Волинського князівства. Особливості державного устрою. Внутрішня боротьба за владу. Західний вектор зовнішньої політики галицько-волинських князів.

Причини і наслідки втрати української державності. Історичне значення давньоруської держави.

Тема 2. Політичні особливості і наслідки перебування українських

земель під владою іноземних держав (друга половина

XIV – перша половина XVII ст.)

Ослаблення українських земель. Литовська експансія в українські землі. Кревська унія. Втрата українськими землями своєї автономії. Політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського в XIV – XVI ст. Система політичної влади Великого князівства Литовського.

Західноукраїнські землі під владою Польщі. Люблінська унія і її наслідки. Брестська церковна унія 1596 року. Особливості державної влади в Речі Посполитій. Політика ополячення і окатоличення щодо українців.

Становище православної церкви в Речі Посполитій. Церковні братства. Магдебурзьке право.

Характерні риси суспільної стратифікації українства.

Виникнення українського козацтва: причини і час появи, територія розселення. Запорізька Січ – зародок нової української (козацької) державності. Види українського козацтва.ї

Тема 3. Українська козацька держава (друга половина XVII ст.)

Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького: причини, характер і рушійні сили війни, її періодизація. Гетьман Б.Хмельницький. Хід воєнних дій. Політико-правові аспекти створення української козацької держави: вибір типу державності; територія держави Б.Хмельницького; соціальна політика; роль і значення польсько-українських домовленостей (Зборівський і Білоцерківський трактати) у створенні станової держави; характер влади гетьмана. Дипломатія гетьмана Б.Хмельницького. Переяславська рада і "Березневі статті" 1654 року та їх історична оцінка у вітчизняній і зарубіжній літературі.

Наміри Б.Хмельницького розірвати союз з Московією. Політика гетьмана І.Виговського. Обрання Ю.Хмельницького гетьманом України. Наступ Московії на автономні права України. Початок занепаду козацької держави. Руїна: розпад України на Лівобережну і Правобережну; формування промосковських, пропольських, протурецьких таборів в Україні і їх боротьба за владу.

Тема 4. Знищення російським самодержавством української

державності (XVIII ст.)

Правління гетьмана І.Мазепи: взаємини Гетьманщини і Московії; українсько-шведський союз. Обмеження Петром І автономії України. Трансформація суспільно-політичного ладу Гетьманщини в XVIII ст.: форми українського гетьманату; конституція П.Орлика; особливості територіального і політичного устрою. Політика Російської імперії по обмеженню української автономії. Ліквідація української державності.

ІІ. Україна в добу нової і новітньої історії (ХІХ – ХХІ ст.).

Тема 5. Українське національне відродження

(ХІХ – початок ХХ ст.)

Особливості національного відродження в західноукраїнських землях і на Правобережжі: ідеологічні передумови відродження; діяльність "Руської трійці"; буржуазна революція 1848 року в Західній Європі і її вплив на процеси відродження; суспільно-політичні рухи в Галичині другої половини ХІХ ст.

Національне відродження в українських землях Російської імперії: "будівельні блоки" національної ідентичності за О.Субтельним; роль і значення учбових закладів як осередків суспільно-політичних настроїв в 20-х – 30-х роках ХІХ ст.; Кирило-Мефодіївське товариство; діяльність "Громад"; польське повстання в Україні 1863 р. і його наслідки для українського національного руху; заснування і культурно-просвітницька робота осередків "Просвіти"; ліберальні й соціалістичні ідеї М.Драгоманова.

Заснування українських політичних партій і їх ставлення до революційних подій 1905 – 1907 рр. в Україні.

Тема 6. Українська революція 1917 – 1920 рр.

Створення Центральної Ради. Її внутрішня і зовнішня політика. Перша українсько-більшовицька війна і Брестський мир 1918 року.

Українська держава гетьмана П.Скоропадського.

Проголошення ЗУНР.

Директорія УНР: спроби утвердити українську державність в умовах зовнішньої агресії. Отаманщина.

Україна під владою більшовиків у 1918 – 1921 рр.

Тема 7. Військово-політичні тоталітарні режими в українських

землях 20 – середини 40-х років ХХ ст.

Встановлення комуністичного політичного режиму в Україні: політичні та економічні перетворення в УРСР; складання і розвиток тоталітарних принципів організації державного і суспільного життя.

Сталінський режим в Україні. Голодомор 1932 – 1933 років. Політичні репресії. "Розстріляне відродження".

Західноукраїнські землі між двома світовими війнами.

Військово-політичні процеси в Україні в добу фашистської окупації: фашистський окупаційний режим; національний рух в піднімецьких українських територіях; протистояння ОУН–УПА і радянського режиму.

Звільнення України від фашистських загарбників. Підсумки війни та історичні уроки для України.

Тема 8. Криза радянської тоталітарної системи. Боротьба за державну незалежність (1945 – 1991 рр.)

Радянський тоталітарний режим в західноукраїнських землях і підпільно-партизанська боротьба ОУН–УПА.

Суспільно-політичні трансформації радянського режиму: "хрущовська відлига", «жовтневий» заколот 1964 року", його наслідки; процеси "перебудови" і українська політична специфіка.

Політична опозиція комуністичному режиму в Україні: "шестидесятники"; опозиціонери 70-х – 80-х років; радикалізація національного руху з кінця 80-х – початку 90-х років.

Тема 9. Становлення держави Україна (1991 р. – до сучасності)

Проголошення і розбудова незалежної України: Акт проголошення незалежності і загальноукраїнський референдум 1991 року; формування і специфіка української багатопартійної системи; конституційне забезпечення демократичної політичної системи в країні.

Внутрішня політика держави: соціально-економічне становище і хід реформ; міжнаціональні й міжнародні відносини.

Зовнішня політика України і її сучасні пріоритети.

Українська діаспора.

Контрольні запитання з курсу „Історія України”

Рейтингові запитання

 1. Що вивчає історія України?

 2. Коли первісні люди почали заселяти сучасну територію України?

 3. Звідки походить український народ?

 4. Особливості трипільської культури в українській історії.

 5. У чому особливість історичної долі півдня України, чим це можна пояснити?

 6. Які народи заселяли південь України в давні часи?

 7. Звідки пішли слов’яни, як вони з’явилися в українських землях?

 8. Яка територія, на думку сучасних істориків, є батьківщиною слов’ян?

 9. Які східнослов’янські племена дали початок українському етносу?

 10. Етапи утворення державності у східних слов’ян.

 11. Яка територія, на думку літописця Нестора, є батьківщиною слов’ян?

 12. Які слов’янські племена мешкали на землях сучасної України?

 13. Які факти підтверджують могутність стародавнього Києва?

 14. Яку версію походження назви “Русь” подає автор “Повісті”?

 15. Як пояснює літописець причини приходу до влади норманів у слов’янських

землях?

 1. За яких обставин утворилася держава Київська Русь?

 2. Яка територія походження Київської Русі найбільш аргументована?

 3. Які періоди виділяють у політичній історії Київській Русі?

 4. Історичне значення Київської Русі.

 5. За яких обставин утворилося Галицько-Волинське князівство?

 6. Роль Данила Галицького в історії Галицько-Волинської держави.

 7. Хто був останнім князем Галицько-Волинського князівства?

 8. Коли вперше згадується назва „Україна” і яким є її походження?

 9. Як і чому відбувся поділ українських земель в XI-XV ст.?

 10. Яким було становище України у складі Литовського князівства?

 11. Як утворилася Річ Посполита, які наслідки для українських земель мав їх

перехід під владу Польщі?

 1. Як виникло українське козацтво і яку роль воно відігравало в українській

історії?

 1. Як і коли виникла Запорізька Січ?

 2. Чому Запорізьку Січ називають козацькою республікою?

 3. З якою метою і коли польський уряд вперше провів реєстрацію козаків?

 4. Як розгортається визвольний рух в Україні в кінці XIV-першій половині

XVII ст.?

 1. Під владою яких держав були українські землі напередодні Української

національної революції 1648-1676 рр.?

 1. У чому сутність Української національної революції 1648-1676 рр.?

 2. Якою була політика Росії і Речі Посполитої щодо українських земель?

 3. У чому сутність Української національно-визвольної війни 1648-1654 рр.

І яке її співвідношення з Українською національною революцією

1648-1676 рр.?

 1. Чому період 60-80-х років XVII ст. увійшов в історію як доба Руїни?

 2. Які гетьмани періоду Руїни виступали з ідеєю турецької альтернативи союзу

з Москвою?

 1. Причини поразки Української національної революції.

 2. Які причини шведсько-українського союзу 1708 р.?

 3. Які наслідки для України мав перехід І.Мазепи і частини козацтва на бік

Карла XII?

 1. Які заходи по остаточній ліквідації автономного устрою України здійснила

Катерина II?

 1. Яке значення для України і Росії мало приєднання Криму?

 2. Як вплинули на долю українських земель три поділи Речі Посполитої

(1772 р. і 1795 р.)?

 1. Яку політику щодо України здійснювали уряди Російської і

Австро-Угорської імперій в першій половині XIX ст.?

 1. Які особливості економічного розвитку Наддніпрянської України у складі

Російської імперії?

 1. Коли було скасовано кріпосне право в Австрійській і Російській імперіях?

 2. Що таке українське національне відродження, які причини його обумовили?

 3. Як розгортався національно-визвольний рух в Україні, які були його

здобутки?

 1. Яка була етносоціальна структура населення України у другій половині

XIX ст.?

 1. Яким було становище України на початку XX ст.?

 2. У чому проявилася національна трагедія українців у Першій світовій війні?

 3. Коли і за яких обставин була створена Центральна Рада?

 4. У чому зміст і значення III Універсалу Центральної Ради?

 5. Що ви знаєте про перший Всеукраїнський з’їзд Рад?

 6. У чому історичне значення IV Універсалу Центральної Ради?

 7. В якій сфері діяльності урядом гетьмана П.Скоропадського досягнуто

найбільших успіхів?

 1. У чому проявилася слабкість гетьманату?

 2. Які причини падіння ЗУНР?

 3. У чому причини поразки Директорії?

 4. Які причини поразки Української національно-демократичної революції

1917-1920 рр.?

 1. У чому полягала сутність непу і як він запроваджувався в Україні?

 2. Коли і як відбулося утворення СРСР?

 3. Які керівники України виступили проти сталінського „плану автономізації”?

 4. Чи була альтернатива утворення СРСР і чи могла УРСР існувати

самостійно?

 1. Що таке „українізація” в Радянській Україні та які її наслідки?

 2. Чому віддавалися головні пріоритети в ході форсованої індустріалізації?

 3. У чому полягала суть кризових явищ у сільськогосподарському виробництві,

пов’язаних з насильницькою колективізацією?

 1. Чим можна пояснити, що в 1932-1933 рр. в Україні вимирали цілі села?

 2. У чому сутність політики геноциду з боку центру по відношенню до

українського народу в 1932-1933 рр.?

 1. Яким був стан українських земель у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії

 2. Зміст національно-визвольного руху в західноукраїнських землях.

 3. Які західноукраїнські організації і партії виступали за незалежну Україну у

20-30-х роках?

 1. Які територіальні зміни відбулися в Україні на початку Другої світової

війни?

 1. Які причини поразки радянських військ у 1941 р.?

 2. Що являв собою рух Опору німецько-фашистським загарбникам?

 3. Коли і де в умовах війни було проголошено самостійну українську державу і

на що при цьому розраховувала ОУН під проводом Степана Бандери?

 1. Як відбулося звільнення України?

 2. Який внесок зробив українській народ у розгром фашистської Німеччини?

 3. Коли і як завершилося формування території сучасної України?

 4. Які причини післявоєнного голоду в Україні в 1947 р.?

 5. Які форми і методи боротьби вибрали ОУН-УПА в післявоєнній період?

 6. Чим був зумовлений ідеологічний наступ тоталітарного режиму

в 1940-50-ті рр.?

 1. Що означала „жданівщина” для духовного життя України?

 2. Які причини незавершеності реформи середини 60-х років?

 3. Що було характерно для творчості „шестидесятників”?

 4. Які обставини викликали прийняття Декларації про державний суверенітет

України?

 1. Коли відбувся Український референдум на підтвердження Акта

проголошення незалежності України?

 1. У чому сутність сучасного державного будівництва в Україні?Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання

  Конспект
  Так сталося, що реалії сьогодення диктують нам все більш жорсткіші умови суспільного буття: треба знати простіші юридичні поняття, бути в курсі змін в діючому законодавстві, мати певну правову базу.
 2. Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства (4)

  Документ
  6.092200 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 6.092200 – «Електричний транспорт», 6.092200 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (1)

  Конспект
  конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії) / Авт.: Івасішина Н.В., Килимник І.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (2)

  Конспект
  конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії) / Авт.: Івасішина Н.В., Килимник І.
 5. Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства (3)

  Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.050400 - „Туризм”, 6.

Другие похожие документы..