Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
После переезда библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в новое здание в 1988 году, работа продолжалась в соседнем мемориальном здании. По просьбе читателей ...полностью>>
'Реферат'
Раздел описания переменных начинается со служебного слова var, само описание переменной содержит два элемента: имя переменной (идентификатор) и ее ти...полностью>>
'Образовательная программа'
1.1. Данное направление подготовки дипломированных специалистов и названная специальность утверждены приказом Министерства образования Российской Фед...полностью>>
'Документ'
Во всех случаях проявления агрессии со стороны ребенка работа воспитателя заключается прежде всего в том, чтобы научить его не совершать те действия,...полностью>>

Фінанси важливе І ефективне знаряддя, що забезпечує життєдіяльність суспільства в цілому, економічне життя зокрема, ділову, інвестиційну активність суб`єктів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

«ФІНАНСИ»

Розвиток цивілізації, тривале державотворення є чудовим аргументом на користь сучасних фінансів та фінансових відносин: фінанси - важливе і ефективне знаряддя, що забезпечує життєдіяльність суспільства в цілому, економічне життя зокрема, ділову, інвестиційну активність суб`єктів; фінансові відносини - важлива складова частина і ресурсна база ринкових відносин, при чому на усіх етапах відтворювального процесу - виробництво, розподіл, обмін і споживання, тому є потреба розуміти, постійно вивчати ці відносини і як громадянину України, і як фахівцю; фінанси - ефективний регулятор економічного, соціального і політичного життя країни, міжнародного співтовариства, тому, що всі інструменти економічного регулювання, підвищення соціального рівня, вирішення міжнародних питань і проблем (ціноутворення, комерційні, міжнародні платежі і розрахунки, інвестиційна зовнішня і внутрішня діяльність, кредитування, бухоблік та інші) пов`язанні з фінансами; трансформувати економіку, розв`язати складні економічні проблеми, наукові, соціальні проблеми означає зробити в першу чергу грунтовний аналіз фінансових-кредитних відносин і визначити раціональний, ефективний механізм нагромадження, розподілу необхідного об`єму фінансових ресурсів; фінанси - складне, різнопланові, різнофакторне явище в суспільстві, яке має різні ознаки, та по різному себе проявляє.

Усі вищенаведені висновки про значимість фінансів і фінансових відносин підтверджують, що в системі підготовки фахівців для економіки і підприємництва, для фінансових, податкових служб, для системи страхування зростає значення фінансової освіти, яка є науковою базою результативної фінансової системи.

Дисципліна "Фінанси" - спеціальна базова фінансова дисципліна, що вивчає конкретні форми, особливості прояву економічних законів суспільства у сфері фінансових відносин, коли йде пошук, формування, розподіл, перерозподіл та використання централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів, як частини вартості ВВП. Знання, які отримують майбутні фахівці економічної сфери дають можливість вірно, об`єктивно, причинно-наслідково оцінити тенденції, про те, що відбуваються в економіці, у фінансовій сфері, їх взаємовплив і взаємозалежність, розуміти зміст, особливості розвитку фінансових відносин в державі, між державами, між господарюючими та іншими суб`єктами, в рамках самих господарюючих суб`єктів, вміти визначати практичний зміст, пріоритетність тих чи інших напрямків руху фінансових потоків, фінансових відносин, знати основи фінансового механізму (фінансового планування, управління і контролю) на різних управлінських, регіональних рівнях, розуміти зміст таких важливих фінансових категорій - податки, доходи, видатки, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, субсидії, трансферти, цільові фонди, штрафи і санкції, такої поведінки держави як фінансова, бюджетна, податкова політика держави - бази економічної і соціальної та інших політик, яку роль при цьому відіграють фінансова система, фінансовий механізм, бюджетна, податкова системи, вітчизняні та міжнародні фінансові організації та інститути, як потрібно забезпечувати фінансову безпеку держави.

Мета та завдання курсу навчальної дисципліни

Метою дисципліни є надання фундаментальних знань з функціонування фінансів як регулятора усіх сфер життя суспільства, як системи економічних відносин та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Завданням дисципліни є вивчення суті, характерних ознак фінансів, їх ролі, місця в економічній системі, закономірностей еволюційного розвитку фінансів, теоретичних основ, практичних сторін здійснення фінансової політики державою, органами місцевого самоврядування, функціонування фінансового механізму, його складових, джерел формування доходів та принципів організації видатків бюджетної системи, причин виникнення, шляхів подолання бюджетного дефіциту, засвоєння сутності, значення, ролі страхування, державних цільових фондів у вирішенні соціальних питань, проблеми функціонування їх в Україні, державного кредиту, його значення у формуванні фінансових ресурсів країни, покртитті дефіциту бюджету, корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, фінансів високорозвинутих країн та країн ЄС, міжнародних фінансових організацій і інститутів в системі фінансових відносин державного та міжнародного рівня.

При викладанні дисципліни потрібно активно використовувати передові форми і методи навчання, технічні засоби, схеми, діаграми, інший роздатковий матеріал, навчальні посібники, практичний матеріал фінансових, кредитних, страхових, податкових органів, фірм, підприємств, організацій, різноманітні види занять.

Для ознайомлення студентів з їх майбутньою професією, закріплення теоретичних занять, набуття навичок практичної роботи рекомендується в процесі вивчення дисципліни організовувати науково-дослідну роботу, екскурсії, зустрічі з працівниками-практиками фінансової, банківської, митної сфери, особливо з випускниками закладу, надавати допомогу вище згаданим сферам в їх практичній діяльності.

В залежності від конкретних умов, законодавчих чи інших змін в фінансово-економічних сферах викладач має право вносити зміни в зміст, послідовність вивчення учбового матеріалу, в розподіл учбових годин по темах в межах загального бюджету часу, відведеного на вивчення предмету, зміни відображати в календарно-тематичному плануванні, розглядати та затверджувати на засіданнях кафедри.

Предмет навчальної дисципліни "Фінанси"

Предметом дисципліни є система фінансово-економічних відносин, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними особами, в різних сферах фінансової системи з урахуванням закономірностей, принципів функціонування фінансів, фінансових відносин, коли формується економічна соціальна політика держави, відбувається ринкове регулювання всіх сфер економічного життя суспільства, з приводу формування, розподілу, використання централізованих та децентралізованих фондів у грошовій формі.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі напряму підготовки

Вивчення дисципліни "Фінанси" є необхідною умовою підготовки фахівців високої кваліфікації. Особливо важливу роль відіграє дана дисципліна для підготовки фахівців з фінансів, банківської, митної справи, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, страхування, фінансів підприємств. Постійні зміни в сфері фінансово-кредитної системи вимагають, щоб викладач сам постійно вивчав матеріали сесій Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення місцевих органів влади, діючий законодавчий та інструктивний матеріал, думки провідних вчених, фахівців, політиків, керівників законодавчої, виконавчої влади, матеріали передового вітчизняного та зарубіжного досвіду і вчив цьому студентів, вчив творчо, критично підходити до того, що відбувається у суспільстві, фінансовій сфері через призму теорії, прищеплював любов до обраної професії, розуміння важливості та необхідності її, свідоме відношення до своїх фахових обов`язків.

Викладання дисципліни повинно забезпечувати міжпредметні зв`язки, особливо коли мова йде про спецдисципліни, враховуючіи спеціальність та спеціалізацію групи, що забезпечить більш успішне засвоєння спец дисциплін.

Вивчення дисципліни передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, статистика, право, гроші та кредит і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін бюджетна система, фінанси підприємств, міжнародні фінанси, податкова система, страхування, фінансовий аналіз, податковий та бюджетний менеджмент, маркетинг, інвестування, місцеві фінанси, фінанси корпорацій тощо.

Вимоги до знань і умінь студента

Вивчення курсу “Фінанси” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен:

а) знати і розуміти: сутність, характерні ознаки, функції, теоретичну, практичну сторону державних фінансів, фінансів господарюючих суб`єктів та домогосподарств, фінансової системи, їх місце, роль в економічній системі, у вирішенні соціальних питань і у функціонуванні політичної системи, у міжнародних відносинах, основні засади фінансової політики держави і її складових - бюджетної, податкової, грошово-кредитної політики, механізми їх реалізації через сфери та ланки фінансової системи, законодавчо-нормативні основи фінансових відносин, фінансування, кредитування, систему доходів і витрат бюджетів, фінансовий менеджмент, систему управління і контролю фінансів, систему фінансової безпеки держави, фінанси країн з розвинутою ринковою економікою, фінанси Європейського союзу;

б) уміти: співставляти та аналізувати погляди різних течій і шкіл та вчених, застосовувати знання з фінансової науки та аналізу щодо проблем розвитку фінансової системи держави у національній економіці, розкривати поняття, категорії, структури, принципи, функції, взаємодію та взаємозалежність сфер і ланок фінансової системи, визначати їх роль у формуванні і використанні фінансових ресурсів держави, регіонів, підприємницьких структур, вирішення економічних і соціальних завдань; аналізувати та оцінювати сучасні особливості, тенденції, стан, перспективи фінансових відносин на різних рівнях управління і господарювання, в тому числі на міжнародному рівні, пояснювати причинно-наслідкові зв`язки сучасних фінансових проблем, можливі шляхи їх вирішення, основні засади фінансової безпеки держави та індикатори цієї безпеки.

Опанування курсом “Фінанси” повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості вміння

Зміст критерію рівня сформованості вміння

1. Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

2. Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій

З. Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від __ __________2010 р.

Завідувач кафедри

______________ д.е.н., професор В.В. Прядко

Структура навчальної дисципліни

Фінанси” на I, II семестри

2010-2011 н.р. для груп ФК-21, ФК-22 (ФПЗО)

Укладач: асистент Чобанюк Н.В.

Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту

всього

Розподіл навчальної роботи (години)

Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали)

Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

Лекційні

Семінарські заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота, ІНДЗ

Скорочення

Модуль І. Поточний контроль

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

22

2

2

19

1

3

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

14

13

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки

18

18

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика

22

1

2

19

0,5

Тема 5. Податки. Податкова система.

24

1

2

21

0,5

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система

18

1

1

16

0,5

Тема 7. Бюджетний дефіцит

22

22

Тема 8. Державний кредит

16

1

15

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

22

1

21

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди

16

1

1

14

0,5

Разом за модуль І

194

8

8

178

3

Модуль ІІ. Поточний контроль

Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання

22

2

20

2

Тема 12. Фінанси домогосподарств

14

2

12

0,5

Тема 13. Страхування. Страховий ринок

18

2

16

0,5

Тема 14. Фінансовий ринок

22

2

21

Тема 15. Фінансовий менеджмент

14

13

Тема 16. Міжнародні фінанси

20

1

2

18

1

Тема 17. Фінансова безпека держави

20

1

18

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

20

2

18

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу

16

16

Письмова контрольна робота

30

Разом за змістовий модуль ІІ

166

8

6

152

2

Заохочувальний бал. (За активність та відвідування занять)

5

Модуль ІІІ. Екзамен

60

Загальна кількість годин, балів

360

16

14

330

100Скачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 2. Економічна свідомість, економічне мислення пов’язані І з таким поняттям як пізнання

  Документ
  Економічна свідомість, економічне мислення пов’язані і з таким поняттям як пізнання. Мислення в дії – є процес пізнання, отже, економічне пізнання – це процес відтворення економічних знань за допомогою й у процесі економічного мислення.
 3. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 4. Тематичний план дисципліни Навчально-методичне забезпечення до кожної теми дисципліни Тема Фінансова система І фінансова діяльність держави

  Документ
  В умовах переходу до ринкових відносин в економіці важливим фактором її розвитку є активне використання механізму фінансів. Запровадження в дію цього механізму, забезпечення цілеспрямованого його функціонування відповідно до завдань
 5. Економічні потреби І виробничі ресурси предмет економічної теорії

  Документ
  Певною мірою відповідь на це запитання дає з'ясування самого поняття „економіка". Воно вперше застосоване давніми греками Ксенофонтом (430—355 рр.

Другие похожие документы..