Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Культура – понятие историческое и многогранное. Каждый человек, живущий в своей стране, должен знать ее историю, особенно культуру. Без знания культу...полностью>>
'Инструкция'
50. Основным источником погашения контрактной стоимости объекта аренды (лизинга) в течение срока договора аренды (лизинга) являются амортизационные о...полностью>>
'Документ'
Предложен способ представления термов в логике предикатов первого порядка и алгоритм унификации, использующий данное представление. Приведен результа...полностью>>
'Конкурс'
Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет (далее - дети и молодежь) на соиска...полностью>>

Фінанси важливе І ефективне знаряддя, що забезпечує життєдіяльність суспільства в цілому, економічне життя зокрема, ділову, інвестиційну активність суб`єктів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 14. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

Класифікація фінансових ринків, місцеві, регіональні, національні, міжнародні, всесвітні фінансові ринки.

Ринок грошей, ринок капіталів, валютний ринок, фондовий ринок (ринок цінних паперів), первинний і вторинний фондові ринки, сутність, суб’єкти, об’єкти, особливості функціонування.

Фондова біржа: поняття, організація і порядок роботи. Правила торгівлі, види угод, порядок розрахунків на фондовій біржі. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах. Брокерські, дилерські контори.

Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатися в Україні, їх основні характеристики. Порядок реєстрації й обігу цінних паперів.

Правове регулювання фінансового ринку. Особливості оподаткування доходів від цінних паперів.

Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

Тема 15. Фінансовий менеджмент

Сутність, значення, зміст менеджменту і його складової – фінансового менеджменту.

Об’єктивність фінансового менеджменту, його економічний зміст, законодавча, нормативна, наукова і практична база.

Мета, основні завдання, суб’єкти, об’єкти фінансового менеджменту.

Механізм фінансового менеджменту, його структура: фінансове планування, прогнозування, регулювання, стимулювання, фінансовий облік і контроль, забезпечення (правове, інформаційне, організаційно-методичне), інструментарій (фінансові методи, важелі, інструменти).

Функції фінансового менеджменту в залежності від суб’єкта та об’єкта. Функції фінансового менеджменту відносно об’єкта: відтворювальна, розподільча. Функції фінансового менеджменту суб’єкта: планування, організація, контроль, мотивація.

Сфери, складові фінансового менеджменту: менеджмент державних фінансів, бюджетний менеджмент, менеджмент у системі оподаткування (податковий), банківський менеджмент, менеджмент фінансового ринку, фінансовий менеджмент в підприємницьких структурах, менеджмент страхової діяльності, їх сутність, мета, особливості, завдання, функції, механізм, принципи та система організації, стратегія і тактика.

Тема 16. Міжнародні фінанси

Поняття, необхідність, призначення міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові потоки, міжнародні фінансові відносини і міжнародні фінанси.

Міжнародні розрахунки та валютне регулювання. Валютні відносини, валютні системи як основа міжнародних фінансів. Валютні операції, валютний курс, конвертованість валюти. Платіжний та розрахунковий баланси держави.

Міжнародний фінансовий ринок, його структура, особливості функціонування. Міжнародні організації, порядок, правила фінансового забезпечення їх діяльності та особливості, напрями здійснення ними кредитування.

Міжнародні фінансові інститути, мета їх створення у зв’язку з інтернаціоналізацією економік світу, роль, напрямки функціонування у міжнародних фінансових відносинах.

Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвестицій, Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів).

Тема 17. Фінансова безпека держави

Місце і роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки. Економічна безпека, її сутність, конституційні основи, структурні складові. Фінансова безпека як складова економічної безпеки, як стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, податкової систем, фінансового, в тому числі фондового ринку, які забезпечують ефективне функціонування держави, підтримуючи її економічну стабільність у глобальному середовищі, забезпечуючи високий рівень життя населення. Сутність фінансової безпеки держави, завдання, принципи системи, забезпечення фінансової безпеки, її структура, елементи, послідовність розробки і реалізації.

Основні завдання в сфері забезпечення фінансової безпеки України, роль Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади державного і місцевого рівнів у вирішенні питань в сфері фінансової безпеки.

Напрямки діяльності держави по забезпеченню фінансової безпеки держави.

Загроза фінансовій безпеці. Концепція (основи державної політики), національної безпеки України про основні можливі загрози національній безпеці в економічній, фінансовій сфері. Сутність загроз фінансовій безпеці України та основні наслідки їх реалізації. Методологічні засади оцінки рівня фінансової безпеки.

Індикатори фінансової безпеки: індикатори міжнародного рівня, національні індикатори, індикатори програмні (відстеження), індикатори впливу, загальні та регіональні індикатори, економічні, соціальні, фінансові індикатори. Основні характеристики індикаторів фінансової безпеки: індикаторів фінансової безпеки громадян, домашніх господарств, підприємств, організацій і установ. Склад груп індикаторів фінансової безпеки галузі, регіонів, банківської системи, фондового ринку, держави в цілому.

Основні засади безпеки грошового обігу та інфляційних процесів валютного ринку, бюджетної безпеки, боргової безпеки, безпечного рівня інвестиційної безпеки банківської системи, фондового ринку, страхового ринку.

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

Фінансовий сектор економіки країн із розвиненою економікою.

Структурна будова фінансової системи США. Федеральні фінанси США, фінанси штатів і місцевих органів влади, особливості фінансового вирівнювання. Бюджетний процес в США. Особливості фінансів підприємств і домашніх господарств США.

Податки в США, структура податкових служб. Державний фінансовий контроль. Проблеми, тенденції розвитку фінансової системи та фінансового ринку США.

Корпоративна ринкова економіка Японії та особливості побудови, функціонування її фінансової системи. Бюджетний устрій та бюджетна система Японії, бюджети місцевих органів влади, особливості фінансового вирівнювання, спеціальні фонди. Характеристики фінансів державних та іншої форми власності підприємств. Фінанси домогосподарств Японії. Податки в Японії та структура податкових служб. Проблеми фінансової системи та фінансового ринку Японії.

Фінансові системи Скандинавських країн: бюджетна система, бюджетний устрій, фінанси підприємств, домогосподарств, фінансовий ринок. Склад і структура доходів та витрат державного бюджету, податки, особливості фінансового вирівнювання.

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу

Європейська інтеграція, її соціально-економічна природа та роль у загальносвітовому розвитку. Етапи економічної інтеграції, створення і розвиток Європейського Союзу (ЄС), Маастрихтська угода.

Інституціальна структура ЄС: Європейський парламент, Рада, Комісія, Суд, Економічний і Соціальний Комітет.

Союзний бюджет, його організація, структура. Доходи та видатки бюджету ЄС.

Оподаткування в ЄС, принципи його організації, напрями в гармонізації податкового законодавства, фінансовий ринок ЄС, його особливості, тенденції.

Фінанси окремих ведучих країн ЄС (Німеччини, Франції, Великобританії):

 • державний (федеральний) бюджет як головна ланка фінансової системи;

 • місцеві фінанси, особливості формування, вирівнювання;

 • податкова система, система оподаткування;

 • фінанси домашніх господарств та підприємств;

 • фінансові ринки, особливості їх функціонування.

Актуальні проблеми та перспективи розвитку ЄС та його фінансової системи.

. Список рекомендованої літератури

Основна:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

 2. Бюджетний кодекс України.- К.:Велес, 2008.

 3. Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України від 08.07.2010 № 2456-VI.

 4. Податковий кодекс України (проект) від 21.07.2009 №2215

 5. Про Державний бюджет України на відповідний рік

 6. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №1058-ІV.

 7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випаду на виробництві та професійного захворювання: Закон України від 23 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999.-№1105 – ХІІ.

 8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. -2000.-№ 2213-ІІІ.

 9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. -2001.-№ 2240 – 111.

 10. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 6.

 11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 10 січня 2001 року з змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. -2001.-№2

 12. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-ІV.

 13. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23 червня 2005 року, №2704-IV

 14. Про іпотечні облігації : Закон України від 22 грудня 2005 року № 3273-IV.

 15. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV.

 16. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V/

 17. Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2006-2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року № 131-р.

 18. Положення про функціонування фондових бірж: Рішення ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року № 1542.

 19. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1591.

 20. Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: Рішення ДКЦПФР від 12.12.2006 року № 1449

 21. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення ДКЦПФР від 26.05.2006 року № 347

 22. Азаренкова Г.М. Фінанси: практикум: навч. посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко - К.: Знання, 2008. – 279 с.

 23. Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит: навч.-метод. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова – К.: ЦУЛ, 2002.

 24. Базилевич В.Д. Страхування: підручник / В.Д. Базилевича – К.: Знання, 2008. – 1019 с.

 25. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні: Монографія / О. І. Барановський - К.: КНТЕУ, 2004. – 759 с.

 26. Благун І. Бюджетний менеджмент: навч. посібник / І. Благун, Р. Воронко, М. Бучкович - Львів: Магнолія - 2006, 2007.-224 с.

 27. Благун І. Фінанси: навч. посібник / І. Благун, Р. Сорока, І. Єлейко - Львів: Магнолія - 2006, 2007.-314 с.

 28. Боринець С. Міжнародні фінанси: підручник / С. Боринець - К.: Знання-Прес, 2006.

 29. Василик О.Д. Бюджетна система України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк - К.: КНЕУ, 2004.

 30. Василик О.Д. Державні фінанси України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк - К.: ЦНЛ, 2003.

 31. Василик О.Д. Податкова система України: навч. посібник / О.Д. Василик - К.: ВАТ "Поліграф техніка", 2004.

 32. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник / О.Д. Василик - К.: НІОС, - 2000

 33. Галушка Є.О. Казначейська справа: підручник / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Й.С. Хижняк, Д.П. Ротар - Чернівці: Книга - ХХІ, 2008.- 464 с.

 34. Данілова О.Д. Фінанси у запитаннях і відповідях: навч.посібник / О.Д. Данілова - К.: "Комп’ютерпрес, 2006.

 35. Діденко В.М. Загальна теорія фінансів: навч. посібник / В.М. Діденко, В.Д. Попова, В.В. Прядко - Чернівці: Ратуша, 2000.

 36. Дробозина Л.А. Общая теория финансов / Л.А. Дробозина - М.: Банки и биржи, 1995

 37. Загорський В.С. Фінанси: навч. посібник / В.С. Загорський – К.: Знання, 2008. - 247 с.

 38. Карлін М.І. Державні фінанси України: навч. посібник / М.І. Карлін - К.: Знання, 2008. -348 с.

 39. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посібник / М.І. Карлін - К.: Кондор, 2004.

 40. Карпінський Б.А. Фінансова система: навч. посібник / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко - К.: "Центр навчальної літератури", 2003.

 41. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): навч. посібник / О.П. Кириленко – Тернопіль: Астон, 2002.

 42. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств: навч.посібник / Г.Г. Кірейцев - К.: ЦНЛ, 2002.

 43. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова - К.: Знання, 2008.- 483 с.

 44. Ковалев В.В. Финансы : учебник / В.В.Ковалев - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.- 640 с.

 45. Ковальчук С. В. Фінанси: навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун - Львів: "Новий світ-2000", 2006.- 568 с.

 46. Крисоватий А.І. Податкова система: навч. посібник / А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк - Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

 47. Кудряшов В.П. Фінанси: навч. посібник / В.П. Кудряшов - Херсон: Олді-плюс, 2006.

 48. Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посібник / В.П. Кудряшов – К.: Знання, 2008.-431 с.

 49. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: підручник / М.П. Кучерявенко - К.: Правова єдність, 2008. – 701 с.

 50. Леоненко П.М. Теорія фінансів: навч. посібник / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко, А.А. Ільєнко, О.Д. Василик - К.: ЦНЛ, 2005.

 51. Лебедев В.А. Финансовое право / В.А. Лебедев - СПб, 1882.

 52. Маслова С.О. Фінансовий ринок: навч. посібник / С.О. Маслова, О.А.Опалов – К.: “Каравела”, 2002.

 53. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

 54. Михайлов Д.М. Мировой финансовой рынок – тенденции и инструменты / Д.М. Михайлов – М.: «Экзамен», 2000.

 55. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. - К.: Юрінком, 2003.

 56. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг.ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232с.

 57. Озеров И.Х. Основы финансовой науки / И.Х. Озеров - В 2 вып. Рига, 1923.

 58. Олійник О.В. Податкова система: навч. посібник / О.В. Олійник, І.В. Філон – К.: ЦНЛ, 2006. – 456 с.

 59. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посібник / В.М. Опарін - 2-ге вид. доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002.

 60. Осадець С.С. Страхування: підручник / С.С. Осадець -К.: КНЕУ, 2004.

 61. Оспіщев В.І. Фінанси: курс для фінансистів: навч. посібник / В.І. Оспіщев - К.: Знання, 2008.- 567 с.

 62. Оспіщев В.І. Фінанси: навч. посібник / В.І. Оспіщев - 2-ге видання, перероблене і доповнене.- К.: Знання, 2008.- 366 с.

 63. Павлова В.І. Цінні папери в Україні: навч. посібник / В.І. Павлова, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов`язюк - К.: Кондор, 2004.

 64. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч. посібник / Ю.В. Пасічник – К.: Знання-Прес, 2006.- 607 с.

 65. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посібник / Ю.В. Пасічник – К.: Знання, 2008.- 670 с.

 66. Петрашко П.Г. Казначейська справа: підручник / П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Огданський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко - К.: НВП "АВТ" 2004.

 67. Петровська О.І Фінанси: навч. посібник / О.І. Петровська, Д.В. Клиновський – К.: ЦУЛ, 2002.

 68. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддєрьогін - К.:КНЕУ, 2008.- 552 с.

 69. Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко - К.: ЦНЛ, 2004.

 70. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посібник / М.І. Савлук – К.: КНЕУ, 2002.

 71. Cоціально-економічний стан: наслідки для народу та держави. Національна доповідь / за заг.ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687с.

 72. Старостенко Г. Бюджетна система: навч. посібник / Г. Старостенко, Ю. Булгаков - К.: ЦНЛ, 2006.-240 с.

 73. Ткаченко Н. В. Страхування: навч. посібник / Н. В. Ткаченко - К.: Ліра-К, 2007.-376 с.

 74. Туган-Барановский М.И., Витте и Бунге как министры финансов // Северные записки.-1915. -№3. – с. 146-147.

 75. Уткин О.А. Справочник финансиста / О.А. Уткин - М.: ЭКМОС, 1998

 76. Финансы : Толковый словарь: Англо - русский. - М.: ИНФРА - М «Весь мир», 1998

 77. Філіна Г. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посібник / Г. Філіна - К.: ЦНЛ, 2007.-320 с.

 78. Франко І.Я. Зібрання творів у 50 т. / І.Я. Франко - Т.44. Кн. 1.- К. Наукова думка, 1984.

 79. Ходский Л.В. Политическая экономия в связи с финансами / Л.В. Ходский - в 2-х т., СПб, 1908.

 80. Юрій С.І. Казначейська система: підручник / С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.

 81. Юрій С.І. Фінанси: підручник / С.І. Юрій, В.М. Федосов – К.: Знання, 2008.-611 с.

 82. Юрій С.І. Фінанси: навч.-метод. посібник / С.І. Юрій – Тернопіль: ТАНГ, 2002.

 83. Юхименко П.І. Теорія фінансів / П.І. Юхименко, Л.Л. Лабезник, В.М. Федосов – К.: ЦУЛ, 2010. – 576с.

Додаткова:

 1. Анишин А.Ю. История розвития науки финансового права / А.Ю. Анишин // Финансовое право. – 2004. - №2.

 2. Базилевич В.Д. Державні фінанси: навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик – К.: Атіка, 2002.

 3. Буковецкий А.И. Введение в финансовую науку/ А.И. Буковецкий – Л.: Госфиниздат. – 1929.

 4. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве / С.Ю. Витте - М., 1997.

 5. Власова Н. Фінанси підприємств: навч. посібник / Н. Власова, О. Круглова, Л. Безгінова - К.: ЦНЛ, 2007.-271 с.

 6. Вовчак О. Д. Страхування: навч. посібник / О.Д. Вовчак - Львів: Новий світ-2000, 2006.-480 с.

 7. Воронова Л. К. Фінансове право України: підручник / Л. К. Воронова - К.: Прецедент, Моя книга, 2007.- 448 с.

 8. Дьяченко В.П. К вопросу о сущности и функциях советских финансов / В.П. Дьяченко – М.: Госфиниздат. – 1957.

 9. Карлін М.І. Державні фінанси в транзитивній економіці: навч. посібник / М.І. Карлін - К.: Кондор, 2003.

 10. Ковалев В.В. Финансовая наука в исторической ретроспективе / В.В. Ковалев - Вестн. СПб ун-та. Сер. 5.Экономика: 2001. Вип 1. – С.67-81.

 11. Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / І.В. Ковальчук - К.: Знання, 2008. – 647 с.

 12. Кондрашихин А. Фондовый рынок: учеб. пособие / А. Кондрашихин, В. Рожманов, Т. Пепа, В. Федорова - К.: ЦУЛ, 2008.-376 с.

 13. Ковальчук І.В. Економіка підприємств: навч. посібник / І.В. Ковальчук – К.: Знання, 2008. – 679 с.

 14. Коса Л. Основы финансовой науки / Л. Коса - М., 1900.

 15. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посібник / Л.О. Миргородська – К.: ЦНЛ, 2003. – 240 с.

 16. Мітіліно М.І. Елементи фінансової науки / М.І. Мітіліно – К.: Держвидавництво України. – 1926.

 17. Погребинский А.П. Очерки истории финансов дореволюционной России (ХІХ-ХХ вв.) / А.П. Погребинский – М.: Госфиниздат. – 1954.

 18. Радионова В.М. Фінанси / В.М. Радионова - М.: Финансы и статистика, 1995

 19. Рау К.Г. Основные начала финансовой науки / К.Г. Рау - В 2 т. Пер. с нем. Спб, 1867.

 20. Рева Т. Місцеві фінанси: навч. посібник / Т. Рева, К. Ковальчук, Н. Кучкова - К.: ЦНЛ, 2007.-208 с.

 21. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В.М. Суторміна - К.: КНЕУ, 2004.

 22. Соболев М.Н. Очерки финансовой науки / М.Н. Соболев - 2-е изд. – Х.: Пролетарий. – 1926.

 23. Худолій Л.М. Теорія фінансів: навч.-метод. посібник / Л.М. Худолій – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003.

 24. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки / И.И. Янжул - 4-е изд., изм. и доп. СПб, 1904.

Ресурси:

Органи державного управління і національні інститути

 1. - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 2. www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України.

 3. - Державна податкова адміністрація.

 4. - Національний банк України.

 5. - Контрольно-ревізійна служба.

 6. www. ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України.

 7. - офіційна сторінка Президента України.

 8. - Сервер Верховної Ради України

 9. - Нормативні акти України

 10. www.state – gov.uа - Кабінет Міністрів України

 11. - урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 12. - Міністерство закордонних справ України

 13. - Міністерство економіки України

 14. - Міністерство освіти та науки України

 15. - Державна митна служба України

 16. - Державний комітет України у справах національностей та міграцій

 17. - Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків «Держзовнішінформ»

Наукові та електронні бібліотеки в Україні

 1. - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 2. - Національна парламентська бібліотека

 3. - Національна бібліотека наукових видань

 4. - Бібліотека банківської справи

 5. - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

 6. - Наукова бібліотека ім. Максимовича

 7. - Наукова бібліотека Донецького університету

 8. - Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького

 9. - Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

 10. - Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 11. - Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 12. - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

 13. - Велика економічна бібліотека

 14. - Електронна бібліотека

Міжнародні економічні і фінансові організації

 1. - Міжнародний валютний фонд

 2. - Організація Об’єднаних Націй

 3. - Міжнародна фінансова корпорація

 4. - Світова організація торгівлі

 5. - Група Світового БанкуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 2. Економічна свідомість, економічне мислення пов’язані І з таким поняттям як пізнання

  Документ
  Економічна свідомість, економічне мислення пов’язані і з таким поняттям як пізнання. Мислення в дії – є процес пізнання, отже, економічне пізнання – це процес відтворення економічних знань за допомогою й у процесі економічного мислення.
 3. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 4. Тематичний план дисципліни Навчально-методичне забезпечення до кожної теми дисципліни Тема Фінансова система І фінансова діяльність держави

  Документ
  В умовах переходу до ринкових відносин в економіці важливим фактором її розвитку є активне використання механізму фінансів. Запровадження в дію цього механізму, забезпечення цілеспрямованого його функціонування відповідно до завдань
 5. Економічні потреби І виробничі ресурси предмет економічної теорії

  Документ
  Певною мірою відповідь на це запитання дає з'ясування самого поняття „економіка". Воно вперше застосоване давніми греками Ксенофонтом (430—355 рр.

Другие похожие документы..