Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В истории личностями называют людей, обладающих ярко выраженной индивидуальностью, отличающихся от других людей в каком-либо отношении, причем не тол...полностью>>
'Реферат'
Одним из старейших направлений современной западной экономической теории является консервативное, или, как его часто называют за схожесть позиций, не...полностью>>
'Документ'
Рассмотрены вопросы мониторинга представленной отделами информации об оценке результативности деятельности структурных подразделений Управления за 20...полностью>>
'Методические указания'
Базы данных : методические указания и задания к выполнению курсовой работы для студентов специальности «Прикладная информатика (в экономике)» всех фо...полностью>>

Фінанси важливе І ефективне знаряддя, що забезпечує життєдіяльність суспільства в цілому, економічне життя зокрема, ділову, інвестиційну активність суб`єктів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Фінанси як наукова дисципліна. Мета, завдання дисципліни “Фінанси”, теоретична, практична роль у формуванні сучасних фахівців, місце у структурно-логічній схемі спеціальності. Склад, структура, послідовність викладання дисципліни, зв’язок з іншими дисциплінами. Вимоги до знань і умінь студента.

Фінанси в економічній системі держави, їх сутність, призначення, роль як специфічної форми суспільних відносин. Грошові відносини як зміст фінансів. Специфічні ознаки, суспільне призначення, суб’єкти, об’єкти фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна історична категорія, фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансів, прості й складні фінансові категорії, взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Специфічні сфери фінансів: державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, фінанси громадських організацій.

Фінансові ресурси, їх сутність, склад, структура. Особливості, джерела, методи формування фінансових ресурсів держави, суб’єктів господарювання, домашніх господарств, міжнародних інституцій, громадських організацій, фізичних осіб, фінансових ринків. Фондова та безфондова форма руху фінансових ресурсів. Фінансові резерви.

Функції фінансів. Зміст розподільчої функції, об’єкти, суб’єкти розподілу, первинний розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту, особливості функції. Контрольна функція фінансів, фінансовий контроль. Особливості прояву даної функції у фінансових відносинах. Дискусії відносно інших функцій фінансів.

Фінансове забезпечення, його форми: державне фінансування, самофінансування, кредитування.

Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. Еволюція терміну “фінанси”, форм фінансів, характерних рис фінансів у тісному взаємозв’язку із розвитком суспільно-історичних формацій, причини, умови виникнення фінансів. Особливості, закономірності історичного розвитку фінансових відносин на стадіях існування рабовласницького, феодального, капіталістичного суспільства. Специфіка фінансів як системи фінансово-економічних відносин в рамках держав, на міжнародному рівні у ХVІ-ХХ століттях.

Еволюція фінансів України: фінанси Київської Русі, Галицько-Волинського князівства (ІХ-ХІІІ ст.), Польсько-Литовської доби (ХІV-ХVІ cт.), Козацької доби (ХV-ХVІІІ ст.), кінця ХVІІІ– початку ХІХ століття, перебування України у складі Російської, Австрійської, Австро-Угорської імперії, характерні риси, суб’єкти, об’єкти фінансів, джерела формування ресурсів, напрями їх використання на державному, регіональному рівнях, особливості фінансових відносин між суб’єктами. Фінансова система та фінансові відносини в Україні при перебуванні у складі Радянського Союзу (1922 – 1991 рр.).

Тенденції, специфіка, проблеми та перспективи розвитку сучасних фінансів України.

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки

Дві стадії еволюції фінансової науки: перша – теоретичне оформлення (класична теорія), період: Римська імперія – середина ХХ століття; друга – розвиток неокласичної теорії фінансів, період: середина ХХ століття – сучасний етап розвитку, характерні риси: ів приватного сектору, а саме фінанси великих компаній, ринків капіталів, малого і середнього бізнесу.

Три періоди розвитку фінансової науки по К. Рау: ненауковий, перехід до наукової обробки, науковий (раціональний) період.

Патріархальний погляд в часи Древньої Греції та Риму, на фінанси, на державу і фінанси, на особливості формування доходів, здійснення видатків. Фінансова наука рабовласницького і феодального періоду розвитку держав.

Вклад в систематизацію знань про фінанси італійських вчених: Д. Карафа (? – 1487), Н. Макіавеллі (1480 – 1540), Дж. Ботеро (1540 – 1617) та інших.

Систематизація фінансів французьким вченим Ж. Боденом (1530 – 1596), англійським філософом і економістом Т. Гоббсом (1588 – 1679).

У. Петті (1623 – 1687), Дж. Локк про розвиток господарського життя шляхом розумної фінансової політики.

Переломний період становлення і зміцнення науки про фінанси – друга половина ХVІІІ ст. (науковий, раціональний період). Представники періоду Й. Юсті (1720 – 1771) та Й. Зонненфельс (1732 – 1817).

Фундатори фінансової науки А. Сміт, Д. Рікардо про сутність фінансів держави, оподаткування та інші фінансові категорії і їх характеристики. Податкові теорії англійського вченого Д. Мілля та шведських економістів К. Вікселя, Е. Ліндаля.

Німецька школа (Г. Шмоллер, М. Вебер, А. Вагнер) про державні фінанси, їх роль у розподілі прибутків та багатства в країні.

Сутність фінансів в умовах капіталізму, роль, значення окремих фінансових категорій згідно теорій К. Маркса та Ф. Енгельса. Теорія граничної корисності як реакція на марксистське вчення.

Внесок у формування фінансової концепції, розробку фінансової політики регулюючого типу Дж. М. Кейнса та його послідовників у США, Великобританії, Німеччині.

Неокейнсіанці та їх ідея “дефіцитного фінансування”.

Неокласична теорія фінансів як система наукових знань про організацію і управління: ресурсами, відношеннями, ринками. Теорії вільного підприємництва, невтручання держави в економіку, збільшення частки витрат на виробництво, науку, освіту, на “інвестиції у людський капітал”.

Неоконсервативний напрям неокласичної школи – теорія “економіки пропозиції” про роль державної податкової системи в економічному зростанні через заощадження та накопичення.

Окремі фінансові теорії:

 1. теорія оцінювання на фондовому ринку Д. Вільямса (1937 р.);

 2. теорія портфеля Г. Марковиця (початок 1950 років) та її продовження – теорія структури капіталу і вартості джерел фінансування (основний внесок в теорію Ф. Модільяні та М. Міллера – друга половина 50 років 20 століття);

 3. інші новітні теорії розвитку фінансів, їх прикладний аспект, виникнення фінансового менеджменту.

Еволюція фінансової науки в Україні, яка перебувала у складі Російської імперії. Найвидатніші представники фінансової науки Російської імперії І.Т. Посошков, О.М. Радищев, М.І. Тургенєв, І.Х. Озеров, А.І. Буковецький, сутність, значення їх теорій в сфері фінансової науки та в подальшому її розвитку.

Фінансова наука в Україні, вплив на науку, досягнень попередників. Особливі постулати, наукові досягнення у фінансовій галузі, проблематика, запропоновані І. Франком, М. Туган-Барановським, М. Добриловським, М. Мітіліно, М. Бунге, М. Алексєєнком.

Особливості формування, розвитку, функціонування фінансової науки України в рамках адміністративно-командної економіки Радянського Союзу (1922 – 1991 років).

Розвиток сучасної фінансової науки незалежної суверенної держави – України, її значення, важливість, потреба, перспективи.

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика

Фінансова політика - складова частина економічної, соціальної політики держави. Зміст, завдання фінансової політики. Напрямки фінансової політики. Стратегія й тактика фінансової політики. Фінансова політика України на сучасному етапі.

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Складові елементи фінансового механізму. Фінансове забезпечення, фінансове регулювання, фінансові важелі як форми фінансового механізму. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

Поняття фінансової системи. Фінансова система як об’єкт управління. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об’єднань, організацій, державний бюджет, страхування, цільові фонди, фінансовий ринок, фінанси фізичних осіб (домашніх господарств). Сфери, підсистеми, ланки фінансової системи держави, їх характеристика.

Державні фінанси – сфера централізованих фінансів суспільства, їх ланки (державний бюджет, спеціальні фонди, фінанси державних підприємств і об’єднань, місцеві фінанси, фінанси комунальних (муніципальних) підприємств).

Зведений бюджет як центральна ланка фінансової системи.

Організаційна структура фінансової системи як сукупність фінансових органів та інститутів (органи управління, фінансові інститути).

Управління фінансами. Суб'єкти й об'єкти управління. Функції органів законодавчої і виконавчої влади та представницьких органів в управлінні фінансами. Оперативне управління фінансами. Фінансовий апарат, його ланки. Функції Міністерства фінансів, його органів, Державної податкової служби, Державного казначейства, Митної служби в процесі управління фінансами. Управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій.

Фінансове планування: необхідність, суть, етапи, методи, принципи. Система фінансових планів та їх взаємозв’язок. Загальна характеристика фінансових планів, особливості та зміст фінансових планів підприємств, організацій, установ, бізнес-план. Державний бюджет – основний фінансовий план країни. Місцеві бюджети. Державні цільові фонди. Зведений баланс держави.

Фінансовий контроль. Необхідність, суть фінансового контролю. Види, форми, методи фінансового контролю, його об’єкти. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Становлення і розвиток аудиторського контролю. Органи фінансового контролю. Державна контрольно-ревізійна служба України.

Поняття фінансового права, його предмет, метод. Система фінансового права, джерела фінансового права.

Тема 5. Податки. Податкова система

Суть, об’єктивна необхідність, значення, функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.

Податкова система: поняття, структурна побудова, принципи функціонування. Методи оподаткування.

Податкова система України, особливості, етапи її становлення.

Сутність, призначення, коротка характеристика (суб’єкти, об’єкти, ставки, особливості справляння) окремих загальнодержавних податків. Податок на додану вартість. Економічна сутність податку на до­дану вартість. Методика включення податку в ціни товарів, робіт, послуг. Визначення оподатковуваного обороту. Пільги щодо подат­ку на додану вартість, їх економічна і соціальна роль, порядок і строк сплати до бюджету.

Акцизний збір. Акцизи як форма специфічних податків. Платни­ки акцизного збору, визначення його суми. Пільги з акцизного опо­даткування, порядок і строки сплати акцизного збору до бюджету.

Мито як джерело доходів бюджету. Платники й ставки мита. По­рядок перерахування мита до бюджету.

Оподаткування прибутку підприємств та організацій, його роль і місце в податковій системі. Платники, об'єкт оподаткування, ставки податку. Особливості оподаткування окремих видів доходів. Пільги щодо оподаткування прибутку. Порядок обчислення й сплати до бюджету.

Прибуткове оподаткування населення. Прибутковий податок з громадян як форма індивідуального оподаткування населення, його регулювальна функція й значення у формуванні доходів бюджету. Основи прибуткового оподаткування населення. Побудова шкали ставок оподаткування.

Оподаткування доходів від трудової діяльності. Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяль­ності. Оподаткування доходів іноземних громадян.

Податок на промисел. Платники податку. Порядок обчислення й внесення до бюджету.

Плата за ресурси. Економічне призначення ресурсних платежів. Види плати за ресурси, визначення ставок і платників. Лісовий дохід. Плата за землю. Плата за воду. Плата для відшкодування витрат на геологорозвідувальні роботи. Плата за спеціальне використання при­родних ресурсів.

Майнове оподаткування. Державне мито. Місцеві податки й збори. Інші платежі до бюджету.

Податкова політика: поняття та основні її напрямки. Суть податкового регулювання ринку. Особливості податкової політики в Україні.

Податкова служба України; склад, організаційна структура, функції Державної податкової адміністрації, податкової міліції.

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система

Сутність, призначення та роль (провідна, координуюча) бюджету держави і органів місцевого самоврядування.

Бюджет як економічна та юридична категорії, суб’єкти, об’єкти бюджетних відносин. Місце, значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

Розподільна, контролююча функції бюджету, бюджетна політика, бюджетний механізм, бюджетні ресурси.

Бюджетний устрій, бюджетна система. Поняття бюджетного устрою й бюджетної системи. Види бюджетів України. Розподіл доходів і витрат між ланками бюджетної системи. Бюджетне регулювання. Поняття закріплених і регулюючих доходів. Субсидії, субвенції, дотації, їх значення в збалансуванні бюджетів різних рівнів.

Бюджетний процес: поняття, основні елементи. Бюджетний кодекс України про бюджетний процес. Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду й затвердження проектів державного й місцевих бюджетів.

Поняття й загальна характеристика касового виконання дохідної та видаткової частини державного й місцевого бюджетів.

Бюджетні права державних органів та відповідальність за бюджетні правопорушення, визначені бюджетним кодексом України.

Тема 7. Бюджетний дефіцит

Економічна природа, суть, склад і структура доходів Державного бюджету, форми їх вияву.

Джерела формування бюджетних доходів, принципи формування. Централізовані і децентралізовані державні доходи.

Бюджетна класифікація доходів бюджету держави згідно Бюджетного кодексу України.

Економічна природа, суть, класифікація, принципи організації видатків Державного бюджету згідно Бюджетного кодексу України.

Характеристика видатків на потреби фінансування економіки, управління, соціальний захист населення, оборону, охорону здоров’я, культуру.

Бюджетний дефіцит. Концептуальні підходи до бюджетного дефіциту та причин виникнення. Методи покриття бюджетного дефіциту. Шляхи подолання бюджетного дефіциту.

Економічні та соціальні наслідки бюджетного дефіциту. Управління бюджетним дефіцитом.

Тема 8. Державний кредит

Економічна суть, значення державного кредиту у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту. Бюджетний кодекс про право здійснення запозичень, гарантій виконання боргових зобов'язань. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств, організацій.

Види державного кредиту, внутрішній, зовнішній кредит.

Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види, класифікація державних внутрішніх позик. Казначейські позики. Види, емісія цінних паперів держави, їх характеристика.

Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Позики міжнародних фінансових органів, міжурядові позики, банківські кредити держави.

Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини, наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Бюджетний кодекс України про граничний обсяг державного боргу.

Управління державним боргом, його рефінансування.

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територі­альних формувань в умовах ринкових відносин.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети, їх доходи й видатки. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види неподаткових надходжень у місцеві бюджети.

Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування витрат місцевого господарювання. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади.

Позабюджетні кошти й валютні фонди місцевих Рад народних депутатів, їх значення у формуванні фінансових ресурсів регіону. Джерела надходжень й основні напрямки використання. Фінансові ресурси інших органів самоврядування.

Бюджетний федералізм, фінансове вирівнювання. Сутність та зміст бюджетного федералізму, залежність його моделей від типу федерального устрою та організації бюджетної системи.

Американська (конкурентна) та німецька (кооперативна) моделі бюджетного федералізму, їх основні характеристики, особливості відносно формування доходів, здійснення видатків, податкової політики в регіонах, фінансового вирівнювання. Канадська модель бюджетного федералізму.

Механізм бюджетного федералізму в Росії, особливості міжбюджетних трансфертів (обумовлених та безумовних) як важлива складова підтримки регіонів з федерального бюджету Росії.

Принципи, проблематика основного напряму удосконалення бюджетного федералізму, фінансового вирівнювання – закріплення податків за бюджетами різних рівнів.

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди

Поняття, роль, класифікація державних цільових фондів, шляхи формування.

Сутність, значення, принципи соціального страхування населення України, напрямки вдосконалення.

Пенсійне забезпечення – складова соціального захисту. Особливості пенсійних відносин в Україні. Завдання, джерела надходжень, напрямки використання Пенсійного фонду. Актуальні питання функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні.

Сутність та значення соціального страхування у разі тимчасової втрати працездатності та від нещасного випадку. Мета створення, джерела формування, напрямки використання фондів страхування з тимчасової непрацездатності та від нещасних випадків на виробництві.

Роль системи соціального захисту на випадок безробіття в розв’язанні соціально-економічних проблем в Україні. Механізм формування і використання Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Тема 11. Фінанси суб'єктів господарювання

Суть підприємництва, проблеми розвитку.

Поняття фінансів суб’єктів господарювання, підприємницьких структур, їх функції, основи, принципи організації. Фінансові ресурси, грошові фонди підприємства, особливості формування. Поділ коштів підприємства на власні, залучені, позичені.

Основи організації фінансів підприємства: саморегулювання самоокупність, самофінансування.

Грошові надходження підприємств, їх склад, економічна характеристика. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), його розподіл.

Прибуток підприємства, його економічна суть, функції, формування та розподіл. Рентабельність як відносний показник прибутковості. Фонди грошових коштів, що формуються на підприємствах за рахунок прибутку.

Сутність, класифікація, структура основних засобів підприємства. Фізичний і моральний знос, амортизація основних засобів, основні показники стану, ефективності використання основних засобів.

Сутність, структура, класифікація оборотних активів підприємства, методи визначення потреби, показники стану, ефективності використання.

Фінансовий стан підприємства, система показників оцінки. Ліквідність і платоспроможність підприємства.

Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності. Приватизація державних підприємств та її фінансові аспекти. Оцінка майна об’єктів, що підлягають приватизації. Фінансові джерела приватизації. Розподіл і використання коштів, отриманих від приватизації.

Тема 12. Фінанси домогосподарств

Фінанси домогосподарств як економічна категорія. Сутність соціально-економічної категорії “домашнього господарства”, роль, яку виконує воно в економічних системах. Сутність, зміст категорії “фінанси домашнього господарства” як сукупності відносин, як складової фінансової системи, специфіка фінансів домашніх господарств. Внутрішні фінансові відносини, пов’язані з домашнім господарством, їх характеристики.

Системи зовнішніх фінансових відносин домашніх господарств, особливості відносин з державою, роботодавцями, комерційними банками, страховими організаціями, іншими домогосподарствами та суб’єктами фінансових відносин.

Функції фінансів домашнього господарства. Зміст, значення, характерні риси розподільної, контрольної, регулюючої, інвестиційної функції. Фінансові рішення домашніх господарств, особливості їх механізм прийняття, ухвалення.

Доходи і видатки, бюджет домашніх господарств.

Склад (джерела фінансових ресурсів), значення, показники доходів домашнього господарства. Сукупні доходи домашніх господарств, доходи, які залишаються у розпорядженні домашніх господарств, номінальні та реальні доходи. Характеристика окремих доходів домашніх господарств: зарплати, соціальних і страхових виплат, від підприємницької діяльності, від операцій з особистим майном, грошових нагромаджень у фінансово-кредитній сфері, випадкових доходів (дарувань, спадщини, виграшів в лотереї). Вплив мінімального розміру зарплати та прожиткового мінімуму на доходи домашніх господарств. Видатки бюджету домашніх господарств.

Класифікація витрат домашніх господарств окремі групи витрат та їх характеристика: обов’язкові платежі (податки, платежі, мито), витрати на споживання, грошові збереження, резерви.

Значення фінансів домогосподарств в розвитку економіки держави та її фінансової системи, фінансового ринку.

Тема 13. Страхування. Страховий ринок

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні без­перервності суспільного виробництва. Особливості фінансових від­носин у сфері страхування.

Форми й методи страхового захисту. Система страхових фондів.

Класифікація страхування за об'єктами та за ознакою ризику. Основні принципи обов'язкового й добровільного страхування.

Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види й форми.

Страхування кредитних і фінансових ризиків, економічна необ­хідність, значення й види. Умови страхування кредитних і фінансо­вих ризиків.

Особисте страхування, його суть і значення в забезпеченні соці­ального захисту громадян. Види особистого обов'язкового й добро­вільного страхування.

Перестрахування. Необхідність перестрахування для забезпечен­ня сталості страхових операцій.

Доходи й витрати страховика. Страхові платежі як основне джере­ло доходів страховика. Витрати на виплату страхового відшкодування й страхових сум, відрахування до запасних і резервних фондів.

Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність. Прибуток страхових організацій, його розподіл і використання.

Страховий ринок. Поняття страхового ринку та його організа­ційна структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми існування страхових компаній.

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. Ліцензу­вання страхової діяльності.

Формування й розвиток страхового ринку в Україні, проблеми, тенденції, перспективи.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 2. Економічна свідомість, економічне мислення пов’язані І з таким поняттям як пізнання

  Документ
  Економічна свідомість, економічне мислення пов’язані і з таким поняттям як пізнання. Мислення в дії – є процес пізнання, отже, економічне пізнання – це процес відтворення економічних знань за допомогою й у процесі економічного мислення.
 3. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 4. Тематичний план дисципліни Навчально-методичне забезпечення до кожної теми дисципліни Тема Фінансова система І фінансова діяльність держави

  Документ
  В умовах переходу до ринкових відносин в економіці важливим фактором її розвитку є активне використання механізму фінансів. Запровадження в дію цього механізму, забезпечення цілеспрямованого його функціонування відповідно до завдань
 5. Економічні потреби І виробничі ресурси предмет економічної теорії

  Документ
  Певною мірою відповідь на це запитання дає з'ясування самого поняття „економіка". Воно вперше застосоване давніми греками Ксенофонтом (430—355 рр.

Другие похожие документы..