Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Ожидается участие Премьер-министра РА Тиграна Саркисяна, Министра финансов Тиграна Давтяна, Председателя Центрального Банка Армении Артура Джавадяна,...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится « 8 » октября 2010 года на заседании диссертационного совета Д.212.241.03 при Саратовском государственном социально-экономическом ун...полностью>>
'Рабочая программа'
получение практической подготовки в области выбора и применения операционных систем для задач автоматизации обработки информации и управления, а такж...полностью>>
'Документ'
Для управления положением плазмы в токамаках принято использовать аналоговые устройства, производящие сложную цифровую и аналоговую обработку сигнало...полностью>>

Вісник львівської державної фінансової академії №7 2005р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вісник львівської державної фінансової академії № 7 2005р.

I.Питання бюджетної та податкової політики

Н.В.СЕКІРІНА. Оподаткування як механізм стабілізації фінансово-господарської діяльності комісіонера

Г.М.АЗАРЕНКОВА. Теоретичні та прикладні аспекти ендогенної сталості руху фінансових потоків

Г.В.ГЕЙЕР. Єврооблігації як борговий інструмент: міжнародний і вітчизняний досвід

Н.В.ГОРДРПОЛОВА, В.І.ВОЛИНЕЦЬ, Н.О.РОМАШЕВСЬКА. Проблеми спрощеного оподаткування підприємств малого бізнесу в Україні

Т.Д.КОСОВА.Державне регулювання фінансування інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі України

О.В.КИЛИН, Р.А.КРАМЧЕНКО. Інвестиційна активність України як передумова розвитку підприємництва

В.І.ОСТРОВЕЦЬКИЙ. Деякі підходи до оцінки ефективності податкової системи України

Т.О.КРАВЧЕНКО, О.О.ГНЄДОВА. Основи та принципи оподаткування доходів громадян

Е.З.МАЛЕВСЬКИЙ. деякі підходи до аналізу системи державних механізмів впливу на інноваційні процеси в Україні

П.О.НІКІФОРОВ, В.І.КРАВЕЦЬ. Роль грошового ринку в фінансово-економічному механізмі стимулювання економічної діяльності

І.О.БОГУН. Оцінка рівня вагомості фінансових показників у антикризовому управлінні

В.М.ПОМУЛЄВА. Особливості механізму оподаткування дивідендів та їх вплив на вибір дивідендної політики підприємства

В.І.СЛАВІНСЬКИЙ. Вексельний обіг як механізм активізації діяльності суб’єктів господарювання в Україні

II. Підприємництво в Україні

Й.М. ПЕТРОВИЧ, Т.В.КУЛІНІЧ. оптимізація інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств як дієвий засіб активізації підприємництва в Україні

О.В.ХМЕЛЕВСЬКИЙ. Нові парадигмальні риси прибутковості промислового підприємства в умовах активізації підприємництва

В.В.БОНДАРЧУК, Ф.Т.МІКОЛЯШ. Шляхи вирішення проблеми інвестування малого бізнесу

О.М.АНАНЬЄВ, В.О.АНАНЬЄВА. Фінансові потоки як змістовний об’єкт логістики

О.С.БІЛОУСОВА. Методичне забезпечення фінансового планування діяльності підприємств України

І.Г.БРІТЧЕНКО. Споживче кредитування як напрямок активізації банківського підприємництва в Україні

Д.С.ВОЛОДІН, Д.П.ВОДЯНИЦЬКИЙ. Інтелектуальний капітал підприємництва як основна складова оцінки фінансового стану в умовах “нової” економіки

Т.В.ГІЛЬОРМЕ. Мотиваційний механізм підприємництва як механізм активізації підприємництва в Україні

Ж.В.ДЕРІЙ, О.В.МІНІНА, Л.М.БОБОР. Підприємництво як пріоритетний напрямок регіонального розвитку в умовах інтеграції

Р.С.КВАСНИЦЬКА. Причинні чинники динаміки цільової структури капіталу підприємств як потенціал підвищення ефективності їх підприємницької діяльності

Н.Л. МАРУСЯК. Функціональне призначення оборотного капіталу в умовах активізації підприємництва

Н.П.ШУЛЬГА. теорія та практика управління структурою балансу банку

Ю.К.МАСЛОВ. Сутність та проблеми впровадження бюджетування бізнес-процесів у комерційному банку

Ж.К.НЕСТЕРЕНКО. Успіх компанії і його складові

О.В.ОЛІФІРОВ. Сукупна вартість володіння як механізм прийняття фінансових рішень на підприємстві

С.М.МЕЛЬНИК. Фактори формування конкурентного середовища на товарних ринках

Г.Т.П’ЯТНИЦЬКА. Шляхи активізації підприємництва у сфері ресторанного господарства України.

Т.В.ПАЛИВОДА. Логістична модель формування плану збуту продукції легкої промисловості в умовах світової економічної інтеграції

С.В.ПРИЙМАК. Інтегральна оцінка фінансового стану господарюючих суб’єктів

Т.В.УМАНЕЦЬ. Розвиток малого бізнесу та підприємництва в Україні: регіональний аспект

О.М.ФЕЩЕНКО, Є.І.МУСІЄНКО, К.В.САВЕЛЬЄВА. Мале та середнє підприємництво: світовий досвід і реалії України

Т.В.ФУТАЛО. Становлення та розвиток малого підприємництва Львівщини

К.В.НЕКРАСОВА. Необхідність фінансового менеджменту у малому бізнесі

Р.К.ПЕРЕПЕЛИЦЯ. Депозитарні розписки як засіб залучення інвестицій підприємствами України

Л.А.ПЕРЕТЯТКО. Проблеми інвестування підприємницької діяльності регіону

III. Економіка і соціальна політика держави

О.І.ОСИПОВИЧ. механізм впливу курсу на динаміку товарообороту торговельних підприємств

Д.М.КОТІЙ. Науково-організаційні аспекти праці у сфері підприємництва

І.С.ГРОЗНИЙ. Комплексність та динамічність інноваційної системи у венчурному аспекті

І.В.ДОРОШЕНКО. Розвиток підприємницької діяльності в різних сферах економіки на селі

Л.Н.БРАЖНИКОВА, О.А.СИЗОНЕНКО. Венчурне фінансування екологічних інновацій в умовах економічної інтеграції

Н.М.ВАЛІГУРА. Обґрунтування ознак та факторів кризового стану підприємства

О.К.ЄЛІСЄЄВА. Діагностика та управління ефективністю використання матеріальних ресурсів підприємства

Н.В.ВОЛОШАНЮК. Реструктуризація та її місце в механізмі розвитку регіональної економіки

В.А.ГАРБАР. Планування та організація розміщення торговельно-сервісних центрів в м. Вінниці

В.М.ЛАПІН. Концептуальні засади ризик-менеджменту з охорони праці в умовах європейської інтеграції

Т.А.ГОРДЄЄВА. Фінансово-інформаційні ресурси в глобальній світовій економіці

О.О.ДРУГОВ, О.В.БОРУХ. Шляхи підсилення соціально-економічного розвитку західних областей України

А.Р.ДУБ. Особливості фінансово-матеріального забезпечення фермерських господарств

С.В.КОВЕРГА. Особливості стратегій інноваційного розвитку виробничо-господарських структур

О.М.КУДИРКО. Інноваційні шляхи розвитку підприємств (на прикладі Вінницької області)

В.Ф.МАКСІМОВА. Генезис підходів до визначення головної цілі функціонування системи внутрішнього економічного контролю

Л.Г.ЛОВІНСЬКА. Податковий та бухгалтерський прибуток, їх взаємозв’язок та відмінність

О.Л.МУРАТОВА. Фактори впливу на формування роздрібного товарообігу торговельних підприємств споживчої кооперації

Н.О.ПАНАСЮК. Визначення ціннісних орієнтацій у розвитку персоналу науково-виробничої корпорації

О.Р.САФІН, С.В.ФЕДОРОВА. Проблеми пенсійного страхування працівників сільського господарства та шляхи їх вирішення

М.П.ГОРОШКО, П.М.МОЛОЧНИЙ. Автоматизована кадастрова система як основа для економічної оцінки лісового фонду

К.В.СЛЮСАРЕНКО. Іноземний досвід страхування від нещасних випадків на виробництві

Б.Д.СТОРОЩУК. Соціальний аспект регіонального розвитку підприємництва в Україні

Н.Б.ТАТАРИН. Фондовий ринок – фактор фінансового забезпечення розвитку економіки

Л.О.ЧОРНА. Функції роздрібної ціни в активізації торговельного підприємництва

Л.Ю.ШЕВЦІВ. Управління логістичними витратами в ланцюгу постачання

А.П.ШОТ. Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу енергопідприємств на засадах логістики

IV. Економіко-математичні методи та моделі

Р.В.ЮРИНЕЦЬ. Моделювання торгівельної діяльності підприємства в умовах ризику

Н.В.МІЩУК. Оптимізація управління фінансовими активами банку в умовах наростання невизначеності

Л.П.ЛУКАНЬ,Г.Г.ЦЕГЕЛИК. До використання оптимізацій них моделей для підтримки прийняття рішень в малому бізнесі

Л.К.ГЛІНЕНКО. Еволюційні моделі як інструмент управління розвитком бізнесу

П.П.КРАСНЮК, А.Б.ОРЛОВСЬКА. Про оптимальний розподіл фінансових ресурсів у виборчій компанії країн з перехідною економікою

І.Б.ХОМА. Вплив зовнішніх інвестицій на управління витратами малих підприємств

О.Я.МИЩИШИН, А.Є.ЖМУРКЕВИЧ, А.П.ШОТ. Дослідження залежності виробництва електроенергії від видобутку енергоресурсів в Україні

V. Аудиторія: проблеми освіти і навчання

З.В.ГІПТЕРС. Виховання українських кооператорів і підприємців Галичини: історичний аспект

VI. Наші рецензії

М.В.РИМАР. Сталий розвиток економіки – сучасний напрям наукових дослідженьСкачать документ

Похожие документы:

 1. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 2. Львівський державний університет внутрішніх справ (2)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Проблема взаємозв’язку людини і права є однією з найбільш актуальних у філософії права. Вона включає в себе дослідження сутності, природи та призначення людини, її сучасного та майбутнього буття, а також
 3. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю

  Документ
  Нові соціально-економічні реалії сучасного національного ринку праці вимагають необхідного кадрового забезпечення як першочергової умови його ефективного функціонування та подальшої інтеграції з європейськими структурами, адаптованими
 4. Удк 334. 71: 330. 33 Малый бизнес: теория, механизмы поддержки становления и развития

  Диссертация
  Актуальность темы исследования. За годы независимости Украиной были достигнуты определенные успехи в социальном и экономическом развитии общества. Однако в то время, когда в таких странах центральной и восточной Европы как Чехия,
 5. Програма вступних випробувань з предмета «бюджетна система» для абітурієнтів напряму підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" за спеціальністю „фінанси"

  Документ
  Подальший розвиток України в ринкових умовах значною мірою залежить від характеру фінансової діяльності держави та ефективності управління головною складовою державних фінансів  бюджету.

Другие похожие документы..