Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В настоящее время в России происходит становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно - образовательное п...полностью>>
'Документ'
Від чого залежить стиль роботи та управлінська діяльність керівника освітнього закладу? Як досягти результативного керівництва сучасною школою? Як по...полностью>>
'Публичный отчет'
1. Настоящие Правила устанавливают объем, периодичность, сроки и порядок составления и представления финансовой отчетности государственных учреждений...полностью>>
'Документ'
Мета: Використання психологогічних ресурсів часу, контроль над пожирачами часу, вирішення психологічних проблем «нічого не встигаю», підвищення особи...полностью>>

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

На правах рукопису

УДК 338.242.4

Петришина Наталія Валеріївна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЛІ ТА УПРАВЛІНСЬКО – РЕГУЛЯТОРНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Науковий керівник – Ковальчук Т.Т.

доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

КИЇВ - 2009

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РИНКОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ РОЛІ ТА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ У ПЕРЕХІДНИХ СИСТЕМАХ………………………….12

1.1. Політико-економічна сутність держави та трансформація її економічної ролі і функцій (еволюція теоретичних поглядів та оцінок)…………………………..12

1.2. Розвиток економічних функцій держави в товарному виробництві……….34

1.3. Світовий досвід використання можливостей держави в умовах економічної нестабільності……………………………………………………………………………55

Висновки до розділу 1………………………………………………………….73

РОЗДІЛ 2 ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: СКЛАД, СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ………………………………………76

2.1. Склад, структура та організаційні засади державного сектора в економіці України…………………………………………………………………………………...76

2.2. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку державного сектора в економіці України……………………………………………………………………….94

2.3. Міжнародний досвід управління та регулювання державним сектором…117

Висновки до розділу 2………………………………………………………...135

РОЗДІЛ 3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЛЬ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ……………………………………..138

3.1. Державне підприємництво як економічна категорія і атрибут ринкових відносин…………………………………………………………………………………138

3.2. Інноваційний характер державного підприємництва та напрямки його застосування в національному господарстві…………………………………………163

Висновки до розділу 3…………………………………………………………..193

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….196

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………202

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...226

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності. Україна пережила, щонайменше, дві кардинальні (трансформаційні) ломки: перша – відхід від "радянської республіки" та перехід до статусу незалежної держави; друга - це перехід від авторитарно-планової економіки на основі тотальної державної власності до статусу ринкової системи, в якій економічна роль і функції держави принципово інші. І перша, і друга кардинальні трансформаційні зміни привели до єдиного знаменника – утвердження держави як суспільного інституту, що всіляко сприяє організації, узгодженню, координації та розвитку продуктивних сил, появі у національному господарстві системи ринкових відносин, на базі яких реалізується розмаїття потреб та економічних інтересів суспільства. Держава, як цивілізаційний феномен, – це всеохоплююча й динамічна система економічних, політичних, законодавчо-правових, соціальних, національно-етнічних, гуманітарних, інформаційних та морально-етичних комунікацій. Зрозуміло, що дана полісистема вирішальним чином впливає на глибинні, базові процеси розвитку суспільства, ключове місце серед яких займає економічна система. У ринковій системі держава також виконує роль загальносоціального диспетчера. Виникнення та розвиток економічних та управлінсько-регулятивних функцій держави є результатом суспільного прогресу. Від того, наскільки своєчасно та ефективно держава використовує свої функції, які перебувають у постійній динаміці, повною мірою залежить стан національного господарства, перспективи його розвитку. Водночас необхідно визнати, що кардинальні зміни в національному господарстві України протягом останнього періоду не завжди супроводжувалися адекватними (трансформаційними) змінами у здійсненні економічної ролі та організаційно-управлінських функцій держави.

Проведене дослідження змушує констатувати, що поступово і неухильно занепадає успадкований виробничий потенціал та “проїдаються” природні ресурси. Україна має драматично мало часу для того, щоби змінити вектор основних пріоритетів. Нинішня вітчизняна модель так званої “ринкової економіки” поки що не спрямована на самозбереження і самовідтворення. Визначальну роль у "заземленні цивілізаційних змін на окремій території" відіграє держава, яка в цьому сенсі концентрує свої економічні можливості, застосовує властиві їй організаційні та управлінсько-регулятивні функції. Економічна роль та базові функції держави реалізуються через її економічну політику. Розробка та здійснення основних засад економічної політики держави передбачає першочергову опору на наукові здобутки і досягнення. Економічні явища та процеси, які запускаються державною волею, мають попередньо отримати системне теоретичне узагальнення та обґрунтування. Зазначена взаємозалежність визначає перспективи функціонування і розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, зумовлює бажану ефективність економічної ролі та управлінсько-регуляторних функцій держави. Держава лише тоді працює на суспільний прогрес та інтереси нації, коли ставить перед собою такі цілі й завдання, які здатна вирішити в оптимальному режимі. Оптимальне співвідношення між державним управлінсько-регуляторним впливом і ринковим саморегулюванням – ключове завдання, яке має вирішити українська держава на сучасному етапі.

Постійний та глибокий інтерес до проблем державотворення і економічної ролі держави демонстрували як класики економічної думки (зокрема, Дж.Б’юкенен, В.Петті, А.Сміт, Р.Солоу, К.Маркс, Ф.Енгельс, Дж.М.Кейнс, Дж.Хікс, Ф. Хайек, Е.Хансен, Р.Харрод, П.Семюелсон, Р.Масгрейв, Дж.Гелбрейт, Е.Аткінсон, М.Фрідмен, Дж.Стігліц та ін.), так і сучасні науковці. Серйозну увагу проблемам економічної ролі держави та функціонування державного сектора приділяють такі російські та українські вчені-економісти, як Л.Абалкін, А.Аганбегян, В.Базилевич, С.Біла, К. Бліщук, А.Гранберг, А.Даниленко, Б.Данилишин, М Долішній, П.Єщенко, З.Варналій, О.Власюк, А.Гальчинський, В.Геєць, Н.Гончарова, О.Гош, Я.Жаліло, О.Кириленко, О.Кириченко, Т.Ковальчук, Л.Кузьменко, В.Кулєшов, О.Любіч, О.Лощихін, І.Малий, С.Мочерний, В.Мунтіян, Є.Панченко, Ю.Пахомов, О.Розинка, В.Савченко, В.Сенчагов, І.Стефанюк, В.Студенцов, Г. Третяк., Л. Федулова, Л.Ходов, В.Черняк, М.Чечетов, О.Чубукова, А.Чухно, Л. Швайка, В.Шевчук, Л.Шинкарук, Г.Яловий та ін.

Водночас, дисертаційний аналіз показав брак (недостатність) теоретичних концепцій, які могли б бути основою наукової розробки державної політики на етапі ринкових трансформацій. Зокрема, “економікс”, який прийшов на заміну марксистській політичній економії, не менш за марксизм відірваний від життя; до того ж, не має навіть внутрішньої логіки. Як наслідок, ми примудряємося плутатися навіть у тих питаннях, на яких у світовій практиці уже давно існують відповіді. Необхідність наукової переоцінки економічної ролі і функцій держави в ринкових умовах, наявність істотних прогалин у процесі розробки та застосування ефективної моделі державного регулювання, недосконалість організаційно-управлінських засад розвитку державного підприємництва, відсутність забезпечення його інноваційного характеру, слабке використання світового досвіду щодо управлінсько-регуляторного впливу держави на економіку в ринкових умовах - все це обумовило вибір теми і спрямованість дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дослідження відповідає науково-дослідній темі „Актуальні проблеми перехідної економіки України”. Державний реєстраційний № 0103U004015.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення сутності економічної ролі держави та її функцій, їх трансформації на шляху від адміністративно - командної до ринкової економік, розвиток наукових основ функціонування державного сектора економіки та обґрунтування теоретичних та практичних рекомендацій щодо його реформування в Україні.

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:

- простежити еволюцію поглядів різних економічних шкіл та напрямів економічної науки щодо економічної ролі та функцій держави;

- дослідити зміст економічних функцій держави та їх трансформацію за умов адміністративно - командної та ринкової економік;

- узагальнити досвід ряду західних країн з кризового реформування їх економік в умовах світової фінансово-економічної кризи на початку ХХІ ст.;

- співвіднести такі терміно-поняття, як "ринкова економіка", "національне ринкове господарство", виділити підходи до сутності поняття “державний сектор економіки”, "товарне виробництво", водночас уточнити сутність поняття "державний сектор економіки", визначити субординацію між категоріями "державний сектор" та "державна власність";

- обґрунтувати склад, структуру та організаційно-регуляторні засади державного сектору у ринковій економіці України;

- проаналізувати організаційно-правові форми діяльності державних підприємств в Україні та визначити їх роль у національному господарстві;

- проаналізувати розвиток державного сектору економіки в розвинутих країнах, виявити його основні тенденції, виявити найбільш ефективні моделі в сучасних ринкових системах;

- з’ясувати завдання та функції державного підприємництва в процесі ринкових перетворень, проаналізувати інноваційний характер державного підприємництва та визначити основні напрямки його застосування в національному господарстві.

Об’єктом дослідження є система суспільних (організаційно-управлінських та регуляторних) відносин ринкового типу, політико-економічна еволюція ролі та функцій держави в ринкових умовах.

Предметом дослідження є трансформація економічної ролі та управлінсько-регуляторних функцій держави в ринковій системі України.

Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений поставленою метою, специфікою об'єкта, предмета та завданням дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання явищ та процесів, зокрема: аналіз і синтез, який дозволив проаналізува­ти нормативно-правові акти регулювання приватизаційного процесу та функціонування державного сектора (розд.1, 2); метод узагальнення, що застосовувався з метою формування нових наукових оцінок щодо розуміння представниками різних шкіл економічної ролі держави (розд.1); логічний метод — для аналізу та поглиблення понятійного апарату сутності таких понять як “держава”, “державний сектор” та “державне підприємництво ” (розд. 2, підрозд.3.1); правовий метод, що використовувався в ході дослідження становлення і розвитку норм, що регулюють підприємницьку та інноваційну діяльність та розвиток державного підприємництва (розд.3), надав можливість виокремити тенденції розвитку економічних функцій держави(підрозд.1.2); порівняльний метод, який використовувався для аналізу й порівняння державного та приватного підприємництва, що дало змогу виробити напрями їх вдосконалення (підрозд.3.1) та аналіз державного сектора розвинутих країн, з якого були винесені практичні поради для розвитку державного сектора України(підрозд.2.2); статистичний метод, який був ви­користаний в ході підрахунку частки державного сектора економіки України (розд.2) та частки інноваційноактивних підприємств(підрозд.3.2); метод моделювання, що застосовувався для побу­дови спіралевидної моделі розвитку ролі та функцій держави у регулюванні соціально-економічної та екологічної сфер(підрозд.2.2); функціональний метод, надав можливість визначити закономірності державного впливу на сферу економічних відносин(роз­д.3); прогностичний метод, був застосований для визначення шляхів розвитку та удосконалення державного сектора та державного підприємництва в економіці України(роз­діл 2, підрозділ 2.1, роз­діл 3). Усі перераховані та інші методи використовувалися комплексно, що дозволяє зробити висновок про вірогідність та наукову обґрунтованість результатів дисерта­ційного дослідження.

Інформаційною базою дослідження є первинні документи Кабінету Міністрів України, видання Держкомстату України та інші офіційні статистичні матеріали, документи Міністерства економіки України, довідкові та енциклопедичні видання, звіти міжнародних інституцій, інформаційні ресурси Інтернету тощо. Широко використані дані інформаційно-аналітичних бюлетенів і оглядів, інша довідкова література, монографічні видання та статті вітчизняних і зарубіжних авторів.

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані в процесі дослідження наукові результати в сукупності розв'язують важливу наукову проблему – обґрунтування економічної ролі та управлінсько-регуляторних функцій держави в ринковій системі України. Особистий внесок автора полягає в таких конкретних результатах:

уперше

- науково обґрунтовано взаємозв'язок та співвідношення таких категорій, як "товарне виробництво", “ринкова економіка”, “національне ринкове господарство”; визначені ознаки та критерії, що дозволяють виокремити зазначені явища. Якщо "товарне виробництво" – це такий різнотип організації економіки, за якого продукти праці виробляються для продажу на ринок, а "ринкова економіка" являє собою систему, що базується на принципах свободи, вільної конкуренції, еквівалентних відносин та приватної власності, то "національне ринкове господарство" проявляється на більш практичному рівні як територіально обмежена система з безперервно обновлюваною номенклатурою масового товарного виробництва та розширеним відтворенням виробничих відносин у процесі обміну, розподілу та споживання; виходячи з цих особливостей дана характеристика економічної ролі та функцій держави.

- введено в науковий оборот категорію "державне підприємництво", яке являє собою ініціативну економічну діяльність у різних сферах та сегментах національного господарства, що належать до державної власності і завдяки якому національне господарство отримує додатково позитивні фінансово-економічні результати та якісні зрушення. Державне підприємництво в цивілізаційному вимірі – це правила гри не „під дахом” державної влади, а активна підприємницька діяльність у межах чинного законодавства, що захищає вироблені попереднім досвідом правила поведінки, а головне - ініціює захист та реалізацію стратегічних цілей та інтересів усього суспільства. Державне підприємництво ґрунтується, перш за все і головним чином, на могутньому фундаменті матеріальних інтересів національного масштабу і стимулюється ними.

удосконалено:

- формулювання місця і ролі "державного сектору національного господарства" у ринковій економіці; якщо ринковий сектор функціонує на підґрунті об¢єктивних економічних законів і передбачає управлінсько-регулятивний модуль, при якому держава залишає за собою мінімальну частку повноважень з нагляду і контролю, то державний сектор передбачає такий ступінь централізації , при якому держава завдяки відчутній ролі економічних функцій, організаційному та управлінсько-регуляторному впливу зберігає за собою основні контрольні функції й можливість у будь-який момент втручатися в процес господарювання;

- позицію, щодо розвитку державного підприємництва на основі “Концепції реформування та розвитку державних підприємств” в Україні; на базі даної концепції посилено аргументацію про важливість спрямування державного підприємництва на першочергове й інтенсивне використання нових знань і технологій, власне інноваційної парадигми розвитку національного господарства;

- висновки фахівців у галузі управління національним господарством про те, що національні економіки, зорієнтовані на внутрішній замкнутий цикл, зорієнтовані спиратися на виключно на власні сили, є цивілізаційно безперспективними. Тому практично непридатними і шкідливими є теорії так званого “економічного націоналізму”, які останнім часом набувають певного поширення і в Україні;

- теоретичне узагальнення, яке стимулює сприйняття дрібного (малого) бізнесу як вихідної засади для побудови в Україні ринкової економіки і, на переконання автора, спрямовує національне господарство хибним шляхом опори виключно на приватного власника, який на ділі має вузько обмежене коло інтересів і ще більш обмежені можливості. В цьому зв’язку критично оцінюється гасло щодо „ринкових реформ”, які зводяться до подальшої приватизації і усунення держави від підприємницької діяльності. Настав час подолати поширену в науковому середовищі думку, що підприємницька ініціатива нібито проявляється лише у приватного власника;

набуло подальшого розвитку:

- обґрунтування взаємозв'язку і взаємозалежності поняття "державного сектору економіки" з трансформаційними змінами "державної власності", а також суперечливого характеру інноваційних процесів та визначення основних заходів щодо активізації інноваційної діяльності в Україні;

- наукове визначення актуальності й необхідності практичного освоєння в Україні сучасних систем прогностично-економічного передбачення, використання сучасних засобів комунікації та інформаційних технологій з метою застосування в національному господарстві найбільш сучасних різновидів ринкових систем, поширення ефективних конкурентних стратегій;

- розуміння важливості врахування в національному господарстві глобалізаційних тенденцій та викликів, тому що постійне зростання масштабів транснаціоналізації, розширення географії та підвищення темпів міжнародного руху капіталів, трудових, технологічних, інформаційних та ін. ресурсів, багатоканальний процес осучаснення традиційних ринкових господарств усе більшою мірою транснаціоналізує українську економіку;

- пропозиція про “Спіралевидну модель розвитку економічної ролі та функцій держави у регулюванні соціально-економічної, інноваційно-інвестиційної та екологічної сфер”, у якій горизонтальна вісь ілюструє етапи економічного життя суспільства, вертикальна - відображає кількість та якість економічних функцій держави, а бісектриса – частку держави у регулюванні соціально-економічної, інноваційно-інвестиційної та екологічної сфер;

Практичне значення одержаних результатів. Одержані автором результати розвивають концепцію трансформації економічної ролі і функцій держави в ринкових умовах, визначають управлінсько-регулятивні засади, адекватні особливостям державного устрою. Результати наукових досліджень використані Інститутом законодавства Верховної Ради України (довідка № 22/6-1-4 від 12.01.2009р.), Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгомагнова (довідка № 07-10/308 від 11.02.2009р.) Результати своїх досліджень використано автором при роботі у складі робочої групи по розробці Національної програми інноваційного розвитку економіки України, що виконувалися на запит Ради національної безпеки і оборони України. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використаними при розробці комплексних проблем державотворення та у процесі викладання курсів з управління національним господарством, інших економічних дисциплін у вищих навчальних закладах, а також підготовки навчальних посібників з державного регулювання економіки в ринкових системах.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і пропозиції дисертації обговорювалися на засіданні кафед­ри економічної теорії НПУ ім. М.П. Драгоманова. Теоретичні положення і практичні рекомендації доповідались та отримали схвалення на 8 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених вищих навчальних закладів “Формування та проблеми розвитку підприємництва в Україні” (23-24 листопада 2006 року, м. Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Конкурентоспроможність національної економіки” (23-24 березня 2007р., м.Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції(20-21 березня 2008р., Київ) - “Конкурентоспроможність національної економіки”; Міжнародній науковій конференції “Четверті юридичні читання” (3-4 квітня 2008, м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально – економічні фактори розвитку України в умовах глобалізації” (9-10 квітня 2008 р., м. Київ); Міжнародному управлінському форумі “Управління сьогодні та завтра” (15-16 травня 2008 року, м. Хмельницький); Міжнародній науково-практичній конференції “ Стратегія забезпечення сталого розвитку України” (20 травня 2008р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції “Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку в Україні (23 -24 жовтня 2008р., м. Київ).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, у тому числі 9 статей у наукових фахових виданнях, та 5 тез матеріалів науково-практичних конференцій. Загальний обсяг авторського матеріалу в зазначених публікаціях складає 6,5 друк. ар.

Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань, логіки дослідження ди­сертація складається зі вступу, трьох розділів, поділених на 8 підрозділів, висновків, викладених на списку використаних джерел та додатків Повний обсяг дисертації становить 250 сто­рінок, з них основний текст - 201 сторінок, список використаних джерел - 24 сто­рінки (286 найменувань), додатки (на 40 сторінках).

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РИНКОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ РОЛІ ТА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ У ПЕРЕХІДНИХ СИСТЕМАХ

1.1. Політико-економічна сутність держави та трансформація її економічної ролі і функцій (еволюція теоретичних поглядів та оцінок)

Однією з важливих передумов стабільності суспільства, що дозволяє ефек­тивно функціонувати в умовах різних впливів, зберігаючи при цьому свою структуру і здатність контролювати процес суспільних змін, є економічна політика [239, с. 76], важливим завданням якої є активна участь держави, що є атрибутом соціально орієнтованої ринкової економіки.

Одним із завдань даного дослідження є вироблення авторського підходу до визначення держави та її функцій в процесі формування ринкової економіки на різних стадіях розвитку суспільства на основі узагальнення існуючих теоретичних концепцій.

Проблема визначення поняття “держави”, її ролі та функцій в економіці має надзвичайно важливе теоретичне значення. Розв’язання даної проблеми дасть змогу більш повно розкрити сутність цього явища на основі з’ясування різних підходів до ролі та функцій держави на різних етапах економічного життя суспільства.

Держава виникла у процесі розпаду первіснообщинного ладу та появи рабовласницького устрою. Зокрема, родова община поступово трансформується у селянську(сусідську), яка базуєть­ся на приватній власності окремих сімей на засоби виробництва, що поступово спричинило економічну нерівність сімей, розшарування членів общини, появу родової знаті, а згодом і поділ суспільства на проти­лежні класи і появу держави.

Розгляд політико-економічної сутності категорії “держава” розпочнемо з класифікації підходів до визначення держави, серед яких виділимо наступні: 1) теологічний; 2) патріархальний; 3)насильницький; 4)марксистський; 5)сучасний.

Теологічний підхід, на нашу думку є найдавнішим, оскільки його представниками були такі середньовічні богослови як, Тертуліан(біля 160-після 200), Аврелій Августин(354-430), Фома Аквінський(1225-1274), Каутілья та ін. Вони стверджували, що держава існує вічно в силу божественної волі, а тому кожен повинен змиритися з цією волею; розглядали державу як Божий промисел, ціллю якого є встановлення на землі порядку і гармонії, які існують в “царстві божому”. Бог – творець всього сущого на землі, в тому числі й держави. У Кодексі законів вавілонського царя Хаммурапі (1792— 1750 рр. до н.е.), вказувалось на божественний початок влади царя. “Боги поставили Хаммурапи править “черноголовыми”.“Человек является тенью Бога, раб является тенью человека, а царь равен Богу” [261, с.10-12]. Закони царя Хаммурапі становлять систему правових норм, призначених головним чином для царських судів і спрямо­ваних на упорядкування соціально-економічних відносин, а саме: засвідчували високий рівень культури тогочасного суспіль­ства, прагнення узагальнити та систематизувати пра­вові норми, для того, щоб "сильний не утискав слабкого, щоб сироті та вдові надана була справедливість"(йдеться про майнове та соціальне розшарування старовавілонського суспільства, визначається його структура, яка включає 3 стани: вільних общинників (авілумів), царських людей (мушкенумів) і рабів (вардумів); були спрямовані на підтримку стійких традиційних соці­альних інститутів, общинної власності на землю, обме­ження товарно-грошових відносин та втиснення їх у рамки, які не суперечать натурально-господарській орієнтації рабовласницької держави; обмежували лихварство та боргове рабство в інтересах рабовласницької держави та ін.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 2. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису москалик геннадій Федорович

  Документ
  Актуальність дослідження. Дослідження філософських проблем професійної орієнтації особистості належить до актуальних завдань сучасної педагогічної і філософської думки.
 3. Національний педагогічний університет імені М. П. драгоманова

  Автореферат
  Роботу виконано на кафедрі російської мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 4. Національний педагогічий університет імені м. П. Драгоманова гамрецький іван Степанович

  Документ
  Гамрецький Іван Степанович. Формування культури публіцистичного мовлення в учнів загальноосвітньої школи: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім.
 5. Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

  Документ
  Дослідження проблеми еволюції політичного ідеалу обумовлено теперішньою суспільною ситуацією, яка потребує вивіреного знання, має потребу в ідеалі, як путівникові, в якому переосмислюються розхожі констатації із приводу найкращої

Другие похожие документы..