Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
Информационный Перечень международных, всероссийских и региональных научных и научно-технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семина...полностью>>
'Программа курса'
Ускорители и накопители заряженных частиц: немного истории. Требования, предъявляемые к источникам питания магнитных элементов и электростатических с...полностью>>
'Закон'
Полномочия прокуратуры Российской Федерации в соответствии со ст. 129 Конституции Российской Федерации определены Федеральным законом от 17.01.1992 №...полностью>>
'Программа'
Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих в ДВИ ФГОБУ ВПО РАНХиГС в 2011 году на магистерскую подготовку направления «Менеджме...полностью>>

В.І. Луговий "19" вересня 2003 р. Положення

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національна академія державного управління при Президентові України

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Ректор

______________ В.І.Луговий

"19" вересня 2003 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення наукової роботи

в Національній академії державного управління

при Президентові України

(схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України, протокол № 82/1 від 31 січня 2003 р.)

Київ - 2003

УДК ________

Б 19

Б19


Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України // Авт. кол.: В.І.Луговий, В.М.Князєв, В.Д.Бакуменко, Д.О.Безносенко, І.В.Ко­ля­да, С.О.Кравченко, Ю.П.Сурмін, Л.Г.Штика. За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ. – 2 видання (перероблене й актуалізоване). - 2003. - ___ с.

Положення встановлює загальні засади наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України, порядок її плану­ван­ня, організації, координації, проведення та контролю, вимоги до фінансового, ма­те­ріально-технічного та кадрового забезпечення наукових досліджень, форми зао­хо­чення, а також відповідальність суб'єктів наукової діяльності (виконавців та орга­нізаторів) в Академії за дотримання норм положення.

Документ розроблено, виходячи з чинної нормативно-правової та інструк­тив­но-методичної бази наукової діяльності в Украї­ні, відомих результатів досліджень щодо управління цією діяльністю, а також накопи­ченого досвіду організації та проведення наукової робо­ти в Академії. Положення є обов’язковим для виконання суб'єктами нау­кової діяль­ності в Академії. Воно може бути корисним науковцям та практикам, що про­фесійно займаються проблемами управління науко­вою діяльністю в організаціях і установах.

 Положення, 2003

 Національна академія державного управління при Президентові України, 2003


ISBN ____________

Зміст

 1. Загальні положення 4

 2. Засади наукової роботи в Академії 4

 3. Організація наукової роботи 7

 4. Порядок формування планів та звітів з наукової роботи Академії 9

 5. Порядок планування і контролю наукових досліджень

за Комплексним проектом 10

 1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення наукової роботи 13

 2. Відповідальність і заохочення виконавців та організаторів НДР 15

Додатки 16

Додаток 1. Структура та форми плану наукової роботи підрозділу на наступний

календарний рік 17

Додаток 2. Структура, форми та вимоги до складання звіту з наукової

діяльності підрозділу за поточний календарний рік 22

Додаток 3. Рекомендації щодо складу робочої групи з розробки

концепції наукових досліджень Академії 29

Додаток 4. Методика розробки переліку раціональних завдань науко­вих

досліджень Академії 29

Додаток 5. Рекомендації щодо переліку структурних підрозділів Академії та кількості експертів для оцінки пріоритетності раціональних завдань наукових досліджень Академії 33

Додаток 6. Форма договору на виконання наукової роботи за рахунок коштів державного бюджету 34

Додаток 7. Форма картки експертної оцінки пріоритетності раціональних завдань наукових досліджень 35

Додаток 8. Форма акту здачі-прийняття робіт експерта за Комплексним проектом

Академії . 36

Додаток 9. Методика визначення числового рейтингу пріоритетності раціональних напрямів наукових досліджень Академії 37

Додаток 10. Структура концепції наукових досліджень Академії 38

Додаток 11. Форма подання пропозицій щодо складу виконавців тем НДР 39

Додаток 12. Форма подання описів перехідних і нових тем НДР на наступний рік до Експертної ради Академії 40

Додаток 13. Форма та вимоги до складання Програми і Технічного завдання нової

теми НДР 41

Додаток 14. Форма та вимоги до складання річного календарного плану

виконавців НДР 44

Додаток 15. Форма та вимоги до складання звіту виконавця за етапом НДР 45

Додаток 16. Форма акту здачі-прийняття робіт виконавця за етапом НДР 46

Додаток 17. Форма та вимоги до складання анотованого звіту з НДР 47

Додаток 18. Форма та основні вимоги до складання проміжного або заключного

звіту з НДР 49

Додаток 19. Форма та вимоги до складання анотації до проміжного або заключного звіту з НДР 53

Додаток 20. Форма акту здачі-прийняття робіт за етапом НДР 54

Додаток 21. Форма висновку секції-семінару щодо якості результатів за темою НДР 55

Додаток 22. Форма експертного висновку щодо якості результатів за темою НДР 56

Додаток 23. Форма заяви на виконання НДР 58

Додаток 24. Форма заяви виконавця НДР на відпустку 59

Додаток 25. Кваліфікаційні вимоги 60

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України (далі - Академія), порядок її планування, організації, координації, проведення та контролю; вимоги до фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення наукових досліджень; форми заохочення, а також відповідальність суб'єктів наукової діяльності за дотримання визначених цим Положенням норм.

1.2. Визначені Положенням норми поширюються на всіх суб'єктів наукової діяльності в Академії, якими є виконавці та організатори НДР.

Виконавці НДР - це науково-педагогічні та наукові працівники Академії та інших установ і організацій, які беруть участь у наукових дослідженнях Академії й отримують наукові результати.

Організатори НДР - це працівники Академії, на яких покладені функції пла­ну­ван­ня, організації, координації, контролю, науково-методичного та ресурс­ного забезпе­чення наукових досліджень, що проводяться в Академії за рахунок ці­льового фінан­су­вання з державного бюджету, за договорами із замовниками, грантами.

Правовий статус та кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічних та наукових працівників визначаються законодавством України.

1.3. При організації та проведенні наукової роботи організатори та виконавці НДР керуються Конституцією України, чинними законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про наукову та науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"; нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, які регламентують діяльність у галузі освіти та науки; державними стандартами, Положенням про Національну академію державного управління при Президентові України, цим Положенням, а також наказами ректора та проректора з наукової роботи Академії.

1.4. При проведенні договірних НДР в Академії окрім даного Положення слід також дотримуватися Положення про організацію та проведення договірних науково-дослідних робіт в Академії (затвердженого наказом ректора від 18 листопада 1998 р. № 111).

2. Засади наукової роботи в Академії

2.1. Відповідно до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України та основних напрямів реформування Академії, затверджених Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850, наукова робота є важливою складовою діяльності Академії, як головного державного вищого навчального закладу у загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

2.2. Цілями наукової роботи є розвиток галузі науки "Державне управ­лін­ня", підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у вка­заній галузі, забезпечення державних стандартів якості підго­тов­ки, перепід­го­тов­ки і підвищення кваліфікації фахівців з державного управління, а також вирі­шення проблем державного управління та місцевого самоврядування в Україні.

2.3. Основними напрямами наукової роботи в Академії є:

- проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у галузі державного управління та місцевого самовря­ду­вання й вирішення актуальних проблем сучасного державотворення;

- розвиток наукових шкіл відповідно до предметних меж галузі науки "Державне управління";

- інтеграція науки і навчального процесу в Академії, підвищення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу;

- впровадження результатів наукових досліджень у практику державного управління;

- підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук;

- науково-консультаційна діяльність на підтримку органів державного управління та місцевого самоврядування;

- науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової роботи;

- науково-експертна діяльність;

- проведення науково-комунікативних заходів;

- науково-видавнича діяльність;

- міжнародне наукове співробітництво.

2.4. Організаційна інфраструктура наукової роботи в Академії складається з кафедр, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування; Управління координації наукових досліджень, Управління підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, Центру інформаційних технологій, Вченої, Науково-методичної та Експертної рад; спеціалізованих вчених рад Академії (м. Київ) та її регіональних інститутів державного управління для захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі науки "Державне управління", .

Кафедри є основними навчально-науковими підрозділами, науко­ва робота на яких спрямована, головним чином, на науково-методичне забезпечення навчального процесу, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування при­­зна­че­ний для виконання наукових досліджень у галузі державного управління й місцевого самоврядування, а також консультативно-методичного забез­пе­чення досліджень в Академії та її регіональних інститутах державного управління.

Вчена, Науково-методична та Експертна ради приймають рішення щодо наукової роботи в межах їх компетенції, визначеної відповідними положеннями (Положення про Вчену раду, затверджене наказом ректора від 10 грудня 2001 № 173; Положення про Науково-методичну раду, затверджене наказом ректора від 6 березня 1996 року, № 38; Положення про Експертну раду, затверджене наказом ректора від 28 серпня 1996 року № 162).

Управління координації наукових досліджень здійснює організацію, коорди­на­цію, науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової роботи в Академії.

Управління підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів здійснює орга­нізаційно-методичне та координаційно-аналітичне забезпечення підготовки науко­во-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук в галузі науки "Державне управління".

Центр інформаційних технологій здійснює організаційний, технологічний та науково-методичний супровід системи інформаційно-комп'ютерного забезпечення нау­ко­вої роботи Академії.

Науково-інформаційне забезпечення організаторів і виконавців НДР здійсню­ється також бібліотекою Академії.

Науково-видавнича діяльність спрямована, в першу чергу, на забезпечення науково-методичною та науковою літературою слухачів, аспірантів, докторантів, проводиться на базі видавництв Академії та її регіональних інститутів і коор­динується Редакційно-видавничою радою (Положення про Редакційно-видавничу раду, затверджене наказом ректора від 21 січня 2001 р. № 11).

Академія може створювати в установленому порядку й інші підрозділи для проведення наукової роботи (лабораторії, відділи, сектори, дослідницькі центри тощо).

2.5. Основними формами наукових досліджень є виконання НДР за комп­лексним науковим проектом Академії "Державне управління та місцеве самовря­дування" (далі - Комплексний проект), який фінансується за рахунок державного бюджету, участь у реалізації державних і галузевих наукових програм, виконання наукових досліджень за договорами на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, участь у міжнародних наукових програмах і проектах за гран­тами вітчизняних і міжнародних фондів, організацій тощо.

Підставою для виконання і фінансування НДР за Комплексним проектом є Програма і Технічне завдання, що подаються за підписом наукового керівника відповідної НДР і затверджуються проректором з наукової роботи. Зазначені документи є основними договірними документами, які визначають обсяги досліджень, терміни їх виконання, кінцеву продукцію та передбачають відпові­дальність виконавців НДР. Порядок планування і контролю НДР за Комплексним проектом, що розроблений з урахуванням вимог ДСТУ 3973-2000 "Система розроб­лення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення", викладений у розділі 5.

Підстава для участі у реалізації державних і галузевих програм визначається відповідними нормативно-правовими актами України.

Виконання досліджень на замовлення здійснюється на підставі договорів на розробку науково-технічної продукції.

Проведення досліджень за грантами здійснюється відповідно до вимог вітчизняних і міжнародних фондів, організацій.

Ефективною формою проведення НДР, яка відповідає сучасним тенденціям організації наукових досліджень за принципами проблемної орієнтованості та міждис­циплінарності, є тимчасові творчі колективи, що створюються для вирішення акту­альних науково-практичних проблем державного управління та місцевого самовря­дування, а також з метою наукового та науково-методичного забезпечення навчального процесу Академії та її регіональних інститутів.

2.6. Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є важливою передумовою розвитку демократичної, правової, соціальної держави, успішного проведення адміністративної реформи в Україні.

Така підготовка здійснюється в Академії через аспірантуру і докторантуру, прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук відповідно до Поло­ження про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309.

План прийому в аспірантуру і докторантуру на поточний рік затверджується Вченою радою Академії.

2.7. Наукова експертиза є невід'ємним елементом наукової діяльності Академії, спрямованим на забезпечення актуальності тематики досліджень, визначення їх рівня та суспільно-політичних наслідків, підвищення ефективності використання наукового потенціалу закладу.

Наукова експертиза результатів наукової роботи проводиться на базі Експертної ради Академії. Для здійснення поточної експертизи виконаних НДР при Експертній раді Академії створюються відповідні секції. Склад Експертної ради Академії та її секцій затверджується проректором з наукової роботи Академії.

До експертизи НДР за Комплексним проектом та за договорами залучаються за згодою фахівці з інших установ та організацій.

Науково-експертна робота проводиться також у формі участі науково-педагогічних і наукових працівників Академії у вчених радах, спеціалізованих та експертних радах ВАК, науково-технічних радах органів державної влади, в робочих комісіях, групах з підготовки проектів нормативно-правових актів, про­грамних документів держаного рівня; опонування та надан­ня відзивів на автореферати дисертаційних робіт; експертного оцінювання проектів нормативно-правових актів, програмних документів державного рівня, наукових програм і проектів; рецензування наукової та науково-методичної літератури тощо.

2.8. Академія виступає організатором та активним співучасником науково-практичних конференцій в Україні з актуальних проблем державного управління та місцевого самовря­ду­вання спільно з органами державної влади, науковими, освітніми та громадськими організаціями України, а також за міжнародною участю.

Цей напрям наукової роботи дозволяє залучати широкі кола керівників і фахівців державного управління та місцевого самоврядування, а також провідних вчених до створення теоретичних і методичних передумов вирішення актуальних проблем у зазначеній сфері, аналізу та узагальнення практики і поширення кращого досвіду.

2.9. Міжнародне наукове співробітництво Академії базується на міжнародних договорах, міжнародних програмах і проектах, угодах Академії із зарубіжними партнерськими організаціями і закладами.

Основними напрямами такого співробітництва є:

- спільне проведення досліджень з актуальних науково-практичних проблем державного управління та місцевого самоврядування за грантами міжнародних фондів і організацій;

- зарубіжне стажування науково-педагогічних і наукових працівників з метою глибокого вивчення визначеної проблематики та спільного проведення досліджень;

- проведення міжнародних науково-комунікативних заходів;

- підготовка й видання науково-методичної літератури, зокрема спільних збірників наукових праць.

3. Організація наукової роботи

3.1. Згідно з Положенням про Національну академію державного управ­ління при Президентові України загальні питання щодо управління науковою роботою вирішує Вчена рада Академії, яку очолює ректор.

Ректор відповідним наказом делегує проректору з наукової роботи повноваження щодо призначення і звільнення наукових керівників і виконавців наукових досліджень, видання наказів з питань організації наукової роботи, а також право підпису на розпорядчих і фінансових документах з науково-дослідної роботи.

Організацію наукової роботи кожного регіонального інституту державного управління у складі Академії в межах своєї компетенції здійснюють його директор та заступник директора з наукової роботи.

За Положенням про Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування (затверджено наказом ректора Академії від 1 жовтня 2002 р. № 137 ) організацію, координацію, контроль роботи та відповідальність за діяльність покладено на його директора. Стратегію науково-дослідної діяльності Інституту розробляє його Вчена рада.

Робочим підрозділом, що здійснює функції загального планування, організації, координації, контролю та науково-методичного забезпечення наукової роботи в Академії, є Управління координації наукових досліджень (далі - Управління). В межах зазначеної компетенції Управління готує та подає проекти наказів і розпоряджень ректора Академії та проректора з наукової роботи.

При плануванні НДР пріоритет надається дослідженням і розробкам, які проводяться за дорученням Президента України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, за державними науковими, науково-технічними та іншими програмами.

Відповідальність за організацію та проведення наукової роботи на кафедрах та в інших структурних підрозділах Академії покладається на керівників цих підрозділів.

3.2. Наукова робота на кафедрах проводиться відповідно до плану нау­ко­вої роботи кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів, які ухвалюються завідувачами кафедр і затверджуються проректором з навчальної роботи. Зазначені плани містять розділ "Наукова робота", який передбачає прове­ден­ня наукової роботи в межах посадового навантаження викладача, участь у виконанні НДР Комплексного проекту, дослідження за договорами на замов­лен­ня, грантами тощо.

Звітування викладачів кафедри з наукової роботи проводиться система­тично на засіданнях кафедри та відображується у відповідних протоколах.

За підсумками навчального та календарного років кафедра оформлює висновки щодо повноти та якості виконання індивідуальних планів роботи викладачів і кафедри в цілому, в тому числі з питань наукової роботи.

Підвищення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри забезпечується шляхом захисту кандидатських і докторських дисертацій; стажування з питань науково-дослідної та навчально-методичної роботи у віт­чиз­няних і зарубіжних наукових установах, навчальних закладах; індивідуального консультування з провідними фахівцями визнаних наукових шкіл.

3.3. Контроль якості наукової роботи здійснюється через звітування та систематичне наукове оцінювання результатів НДР. Щорічне оцінювання наукових результатів за Комплексним проектом здійснюється із залученими експертів з інших установ та організацій.

Підсумкова щорічна оцінка результатів НДР за Комплексним проектом та узагальнена оцінка наукової роботи Академії здійснюється Експертною радою відповідно до процедур, викладених у розділах 4 і 5.

Поточне оцінювання результатів виконання НДР та наукової роботи підрозділів здійснюється на засіданнях кафедр, наукових, науково-методичних семінарах підрозділів та засіданнях секції Експертної ради Академії в робочому порядку.

3.4. Координація та актуалізація тематики НДР і дисертаційних досліджень за галуззю науки "Державне управління" з метою уникнення дублювання в Академії та її регіональних інститутах проводиться управліннями координації наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. М54 Гриф надано Міністерством освіти І науки України (Лист №4/18 -г-1633 від 07. 07. 2008) Рецензенти

  Документ
  Орлова И. Я. - д.т.и„ проф., професор кафедри товарознавства та експертизихарчових продуктів Київського національного торговсльїю-економічвше універ­ситету;
 2. В україні політико-правові аспекти та регіональні особливості

  Документ
  Виборчий процес-2006 в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006.
 3. Зміст (6)

  Документ
  Державна служба в Україні: теорія та організація: Рекомендаційний покажчик літератури / Укл. Г.Тарасова, Г.Симоненко / За ред. О.О.Васильєвої. - Донецьк: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
 4. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 5. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Другие похожие документы..