Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое в России! Да приидет Царствие Твое в России! Да будет воля Твоя в России! Ты насади в ней веру ист...полностью>>
'Исследовательская работа'
В этом году мы отмечаем священную дату. Праздник, который без преувеличения можно назвать символом национальной гордости миллионов Россиян. 65- Побед...полностью>>
'Обзор'
1. В соответствии с ч.1 ст.54 ЖК РСФСР наниматель вправе в установленном порядке вселить в занимаемое им жилое помещение своего супруга, детей, родит...полностью>>
'Документ'
Инмарсат был организован по предложению IMO в 1966. После всестороннего изучения экспертами, IMO вынесла проект на обсуждение международной конференци...полностью>>

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на урок

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Фролова Алла Олександрівна – вчитель трудового навчання, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Миколаївської гімназії №4

«Національна доктрина розвитку освіти ставить перед учителем завдання створити дитині умови для її максимального самовизначення й самовияву».

Умовою успіху в розвитку мис­лення є висока пізнавальна ак­тивність учнів. Ефективне засво­єння знань передбачає таку орга­нізацію пізнавальної діяльності учнів, за якої навчальний матеріал стає предметом активних розумових і практичних дій кожної дити­ни. Пошуки методів навчання, що підсилювали б активізацію проце­су навчання, призводять до підви­щення актуальності розвивальних і проблемних методів, самостійної роботи, творчих завдань.

«Духовне життя дитини, —писав В.Сухомлинський, — по­вноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона — засушена квітка». Звернімо увагу, що видатний педагог ставить гру в один ряд із будь-якою актив­ною творчістю.

Найактивніше використання ігрової діяльності в навчальному процесі просто необхідне; її використання дає змогу успішно формувати і зак­ріплювати позитивне ставлення ди­тини до навчальної праці. Граючи на уроці, діти психологічно розкуті, що сприяє вияву їхніх творчих здібнос­тей, нівелює негативне ставлення до об'єктивно складної навчальної праці. Позитивний досвід хочеться повторити на вищому рівні склад­ності завдань. При цьому непоміт­но для себе дитина «втягується» у навчальну працю, пізнає її радість. Усвідомлення «я це можу» зміцнює впевненість у собі й породжує по­требу «мені це необхідно, цікаво і зовсім не страшно».

Отже, гра у навчальному про­цесі створює мотивацію, близь­ку до природної, збуджує інте­рес, підвищує рівень навчаль­ної праці, розвиває комуніка­тивні навички. Порівняно з інши­ми формами навчання й вихован­ня, перевага гри полягає в тім, що вона досягає своєї мети непоміт­но для вихованця, тобто не потре­бує ніяких способів насильства над особистістю дитини.

Ми просто граємо, і саме гра є могутнім інструментом задоволення третього, основного інстинкту — потреби пізнання світу.

Гра ні в якому разу не терпить примусу і є процесом суто добро­вільним.

Гравці не ставлять перед собою ніякої дидактичної мети і завдань, їх цікавить тільки ігровий результат. Тому на ігровому уроці в навчальному кабінеті присутня тільки одна людина, що чітко уявляє, для чого все це почато — вчитель. Ця обставина й визначає педагогічні принципи впровадження ігрової діяльності у навчальний процес.

5 клас.

Конспект уроку.

Тема. Ручні стібки і строчки. Технологія виконання швів: «уперед голку», «за голку».

Мета:

навчальна – ознайомити учнів із прийомами виконання ручних швів, їхнім графічним зображенням, навчити виконувати й розпізнавати ручні шви;

виховна – виховувати акуратність і старанність під час вишивальних робіт;

розвиваюча – виховувати естетичний смак, інтерес до рукоділля.

Тип уроку: комбінований з елементами гри.

Методи: розповідь, демонстрація прийомів роботи, бесіда, елементи ігрової діяльності, самостійна робота учнів з підручником, самостійна практична робота учнів, оцінка учнями своєї навчальної діяльності.

Методичне забезпечення: таблиця, стенд з роботами учнів, приладдя для вишивання.

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний момент (всі учні об’єднані в 4 групи).

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Добрий день! Розпочинаємо наш урок.

Тема уроку сьогодні така: ручні стібки і строчки. Технологія виконання швів: «уперед голку», «за голку».

За кінець уроку ви повинні

знати:

 • послідовність виконання швів «уперед голку», «за голку»,

 • застосування швів;

вміти:

 • виконувати шви «уперед голку», «за голку»,

 • використовувати їх для оздоблення серветки.

Перед тим як розпочати вивчення нової теми, ми повинні пригадати з попередніх уроків. Зробимо це за допомогою гри «Чарівний кошик». У кошику э багато карточок-завдань. Кожен з вас повинен відповісти на одне завдання і передати кошик наступному, і так по черзі вся відповідають на запитання, які самі обрали.

Завдання. Заповніть пропуски у реченнях.

 1. Світло має падати з ___________________ боку.

 2. Голки та шпильки слід зберігати в ___________.

 3. Вмикати й вимикати праску__________ рухами.

 4. Виконуючи роботу, вибір слід тримати на відстані ____ см від очей.

 5. Не можна користуватися ___________ голками й шпильками.

 6. Праску слід ставити на ____________ підставку.

 7. Найкраще працювати при __________ світлі.

 8. При прасуванні стояти на ___________.

 9. Ножиці зберігати у ___________.

 10. Передавати ножиці ___________.

 11. Перед початком роботи ____________.

 12. Робити перерви для відпочинку очей через кожні _______ хвилин.

 13. Нитку відрізувати ножицями, а не __________.

 14. Перед прасуванням перевірити __________.

 15. Не брати голку до _____, не вколювати в ______, залишати в _____.

 16. Щоб не поколоти палець при проколюванні голкою тканини, користуватись ___ .

 17. Якщо голка зламалась, її уламки _______.

 18. Після закінчення роботи ________.

 19. Передавати голку разом з ________, зав’язаною у __________.

 20. Сидіти під час вишивання слід ________, злегка _________над роботою.

Таким чином, під час гри ми з вами повторюємо правила безпечної праці і санітарної гігієни під час виконання ручних швейних робіт.

(Робота в парах). А зараз перевірте, будь ласка, один одного на підготовку до уроку: наявність інструментів та матеріалів, розташування їх на робочому місці, продемонструвати позу вишивальниці…

Наклейте наклейку відповідного кольору на карточку самооцінки навчальної діяльності на уроці.

ІІІ. Мотивація.

Що ви знаєте про ручні шви, шви «уперед голку», «за голку»?

Чи хотіли ви навчитися вишивати ручними швами?

ІV. Засвоєння шовних знань та вмінь учнів.

Слово вчителя. В Україні відомо понад сто технік вишивання. Ми зупинимося лише на тих, якими користуються найчастіше. Про види технік вишивання знає перша група учнів.

Учні першої групи відповідають на запитання.

Для української народної вишивки ха­рактерним є застосування великої кіль­кості технік вишивання — штапівка, хрес­тик, занизування, набирування, гладь тощо (див. кольорові вклейки XI, XII).

Техніка вишивання може включати цілий ряд вишивальних швів, яких в ук­раїнській народній вишивці відомо понад сто. Усі техніки вишивання можна розділи­ти на однобічні і двобічні. Однобічні утво­рюють візерунок лише з лицьового боку виробу, а з виворітного видимі лише окремі стібки та переходи ниток. У двобічних тех­ніках узор майже однаковий з обох боків тканини.

Є техніки вишивання лічильні й вільні. Лічильні виконують за точним розрахун­ком ниток на тканині. Вільні не потребують точного підрахунку ниток, вони най­частіше вишиваються за попередньо нане­сеним контуром малюнка на тканину.

Техніки, в яких вишивають на суцільній поверхні тканини, не висмикуючи чи вирізаючи ниток, називають поверхнево-нашив­ними, або глухими (хрестик, гладь, занизу­вання, штапівка тощо). Якщо частину ни­ток з тканини висмикують або вирізають, то такі техніки вишивання називають про­зорими (мережка, вирізування тощо).

Назви швам та технікам вишивання присвоювали: за їхнім зовнішнім виглядом (шви «зірочка», «курячий брід», «гре­чечка», «солов'їні вічка»), за одним Із прийомів виконання, наприклад техніка «вирізування»; за назвою виробу, який оз­доблювали, наприклад техніка «рушнико­вий шов».

В основі більшості технік вишивання лежать найпростіші шви, які часто нази­вають початковими. Саме із цих швів ми і розпочнемо з вами вишивання.

Слово вчителя. В основі більшості технік вишивання лежать найпростіші шви, які часто називають початковими. Саме із цих швів ми і розпочинаємо з вами вишивання.

Початкові шви дуже прості у виконання. Перший шов, про який ми будемо говорити, це шов «уперед голку». Про цей шов нам підготувала повідомлення третя група.

Відповідь учнів. Шов «уперед голкою», або прокладний, викону­ють справа наліво однаковими стібками через певну кількість ниток. Закріпивши робочу нитку, на голку беруть три-чотири нитки тканини і під голкою залишають таку саму їх кількість. На лицьовому боці тканини і з вивороту робоча нитка утворює штрихи. Зазвичай відстань між стібками 2-3 мм, довжина стібка 0,7-1,5 см. У вишиванні цей шов застосовують як самостійний (вишивають орнамен­ти) і як допоміжний (намічають і обводять контури малюн­ка), а в шитті ним намічають середину виробу і лінії, намічені під час примірки, виконують зборки.

Різновидом незатягнутих прокладних стібків є копіювальні стібки (сильця).

Якщо потрібно тимчасово скріпити між собою деталі, щоб підготувати виріб до примірки, використовують зметувальний шов. Виконують його так само, як шов «уперед голкою», чергуючи короткі стібки з довгими.

Слово вчителя. Графічне зображення шва «уперед голку» ─ ─ ─ ─ ─.

Існують певні вимоги до виконання цього шва:

 • стібки мають бути однакової довжини,

 • з обох боків тканини шов має виглядати однаково (пунктир).

Наступний шов – «за голку» або «назад голку». Про цей шов нам підготувала повідомлення четверта група учнів.

Відповідь учнів. Шов «за голкою» виконують справа наліво так, щоб голка щоразу входила у тканину за ниткою, а виходи­ла попереду. Цей шов можна виконати двома способами.

Перший спосіб. Закріпивши нитку, відлічують назад по пітканню (утоку) певну кількість ниток, яка дорівнює дов­жині стібка (наприклад, дві), і вколюють голку. Відлічивши вліво шість ниток основи, виколюють її. Знову відступають назад на дві нитки основи і виконують другий стібок, такі дії повторюють далі.

З лицьового і виворітного боків тканини утворюється штрихова лінія - рядок стібків з проміжками між ними, що дорівнює довжині стібка.

Другий спосіб. Виконують шов так само, як і першим спо­собом, лише голку виколюють попереду не на потрійну, а на подвійну кількість ниток (одна половина ниток на перший лицьовий стібок, друга - на наступ­ний). Виконуючи наступний стібок, голку вколюють позаду нитки у по­чаток попереднього стібка (де нитка виходить із тканини).

З лицьового боку цей шов схожий на машинну строчку, тому його ще називають ручною строчкою, з ви­ворітного боку - на стебловий шов. Цим швом зручно зшивати товсті тканини. Застосовують його також і у вишивках.

Слово вчителя. Графічне зображення шва «назад голку» ─ ─ ─ ─ ─. Шов стрічка відрізняється від шва «назад голку» тим, що стібки щільно прилягають один до одного. Вивірений бік відрізняється від лицьового. Графічне зображення шва «уперед голку» ─ ─ ─ ─ ─. Щоб швидше навчитися правильно виконувати вишивальні шви і не допускати помилок можна і треба використовувати певні поради. Про них нам розповість друга бригада.

Відповідь учнів. ІЦоб швидше навчитися правильно виконувати вишивальні шви і не допускати помилок можна спробувати спочатку виконувати шви на папері. Для цього беруть половину аркуша паперу із зошита в клітинку, позначають на ньому розміщення точок, користуючись зображеними схемами. Біля точок обов'язково ставлять відповідні цифри. При вишиванні на папері нитку можна закріпити, зав'язавши на кінці вузлик (на тканині цього робити не можна). Інший зручний спосіб – нанести попередньо на тканину точки за допомогою шаблона чи лінійки.

Слово вчителя. Таким чином ви вже підготувалися до виконання практичної роботи. Перед тим, як розпочати практичну роботу, оцініть роботу з теоретичної частини уроку за допомогою наклейок відповідного кольору (робота учнів в парах). Так, добре. А зараз розпочинаємо практичну частину.

V. Практична робота учнів. Виконання швів «уперед голку», «назад голку».

 1. Інструктаж вчителя з правил безпечної праці, виконання швів за допомогою інформаційно-інструкційної карти.

 2. Демонстрація вчителем техніки виконання швів.

 3. Самостійна робота учнів з виконання швів.

Під час виконання роботи вчитель контролює дотримання учнями технології виконання швів, правил безпечної праці і санітарно-гігієнічних вимог, звертає увагу учнів на критерії якості виконання швів (вид лицьового і виворітного боків, однакова довжина стібків, відсутність вузликів на початку і кінці шва).

VI. Закріплення нових знань та умінь учнів.

Учитель організовує взаємоконтроль якості з наступним обговоренням. Учні оцінюють виконання роботи і взагалі роботу на уроці за допомогою наклейок відповідного кольору (робота в парах).

VII. Підсумки уроку.

Заключне слово вчителя. Шви «уперед голку» та «назад голку» належать до найпростіших швів. Дуже часто вони застосовуються під час створення виробів для зшивання деталей, як машинна строчка у недоступних для швейної машинки місцях виробу, у разі дрібного ремонту одягу.

Учні здають свої карточки з оцінками, вчитель порівнює їх зі своїми і виставляє підсумкові.

VIII. Домашнє завдання.

 1. Підготувати інструменти і матеріали до вишивання.

 2. Опрацювати текст підручника.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Макеєвої Оксани Володимирівни Розуміючи важливість завдань, які стоять перед освітою сьогодні, Макеєва Оксана Володимирівна працює над проблемою підвищення пізнавальної активності учнів на урок

  Урок
  Розуміючи важливість завдань, які стоять перед освітою сьогодні, Макеєва Оксана Володимирівна працює над проблемою підвищення пізнавальної активності учнів на уроках української мови і літератури в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних
 2. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 3. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (1)

  Документ
  Забезпечення керівником навчального закладу моніторингу та про­гнозування потреб ринку праці ре­гіону в педагогічних кадрах із метою відповідного формування контин­генту учнів 89
 4. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (2)

  Документ
  Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на­вчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчально­го закладу та їх раціональне використання .
 5. Навчально-виховного процесу

  Документ
  Педагогічний колектив Ручківської ЗОШ І-ІІ ступенів у 2010- 2011 навчальному році ставив перед собою основне завдання – виховання освіченої, фізично здорової, інтелектуально розвиненої особистості.

Другие похожие документы..