Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Встреча началась с представления педагогом-психологом Компанеец Евгенией Сергеевной гостя - Владимира Николаевича (дядя Федорова Дениса, ученика 1 кл...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится мая 2012 года в часов на заседании диссертационного совета К 212.189.04 по политическим наукам при Пермском государственном национал...полностью>>
'Урок'
Цель урока: формирование понятий о космических и небесных явлениях, связанных с обращением Луны вокруг Земли и видимым движением других космических те...полностью>>
'Документ'
Рефлексия – методологический срез управления, для которого необходимо предвидеть поведение как системы-объекта, так и самого управляющего субъекта и ...полностью>>

Програма навчального курсу (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти i науки України

Криворізький державний педагогічний університет

Географічний факультет

Кафедра фізичної географії та геології

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

проректор з навчальної роботи

________________ ___.___._____ р.

Програма навчального курсу

ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО

(за вимогами кредитно-модульної системи)

КДПУ, 2007 р.

Програма навчального курсу Загальне землезнавство (ІІІ-ІV семестр навчання).

Криворізький державний педагогічний університет, 2007 ______ с.

Розробники: - Казаков В.Л., кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри фізичної географії та геології;

Рецензенти: - кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського;

- Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при НЕУ (м.Київ);

- Паранько І.С., доктор геологічних наук, професор кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.

Затверджено:

Кафедрою _________________________ (протокол № ___ від ___ ___ ______ р.)

Вченою радою КДПУ (протокол № ___ від ___ ___ ______ р.)

КДПУ, 2007 р.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

з Загального землезнавства

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

7,0

Змістових модулів:

17

Загальна кількість годин:

378

Навчальний проект:

реферат

Шифр та назва

Напряму:

0101 "Педагогічна ocвima"

Шифр та назва спеціальності:

6.010100 Педагогіка i методика середньої ocвimu. Географія.

Освітньо-кваліфікаційний

Рівень:

бакалавр

Обов’язковий: згідно циклу професійної та практичної підготовки стандарту освіти

Piк підготовки: 2,0 роки

Семестр: 4 (поточні 1-4)

Лекції (теоретична підготовка): 138 годин

Лабораторні: 138 годин

Самостійна робота: 102 години

Консультативна робота: реферат – характеристика однієї з тем модулів курсу кількістъ годин – 8 годин.

Вид контролю: залік, екзамени

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної i самостійної роботи може становити 50%, до 50%, 60%, до 40%, 40% або до 60% залежно від змісту навчального курсу.

2. МЕТА

Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань про загальні географічні закономірності будови, динаміки, розвитку та функціонування географічної оболонки Землі та її складових – літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.

3. ПРОГРАМА (ІІІ-ІV семестр навчання)

ІІІ СЕМЕСТР НАВЧАННЯ

Вступ.

Програма 1 змістового модулю присвячена вивченню знань щодо об’єкта та предмету гідрології, структури науки, гідросферу – її генезис, сутність, запаси води, фізичні та хімічні властивості вод, кругообіг води на Землі.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Вступ у вчення про водні геосистеми - гідрологію

ТЕМА 1. Об’єкт і предмет гідрології.

Об’єкт і предмет вивчення гідрології. Водна геосистема і її класифікації. Гідрологія як наука, її структура. Загальна характеристика водостоків, водоймищ, особливих водних геосистем.

ТЕМА 2. Гідросфера. Кругообіг води. Ресурси води на Землі.

Поняття про гідросферу, різні підходи до її тлумачення. Генезис природних вод. Кругообіг води, зміст, типи кругообігів. Оновлення природних вод в геосистемах. Запаси води на Землі. Фізичні та хімічні властивості природних вод планети.

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості складу та будови водних геосистем, їх типи і своєрідні риси організації. Генезис природних вод і гідросфери, фізичні та хімічні властивості природних вод. Зміст кругообігу, його типи, запаси води на Землі та світовий баланс води.

Практичні уміння i навички. З метою формування в учнів поняття про гідросферу як цілісну оболонку Землі, використовуючи закон кругообігу води в природі, вміти визначати елементи водного балансу: випаровування, опади, стік для всієї Землі та окремих її частин, пояснювати значення кругообігу.

Література: [О: 3, 19, 20, 22, 25, 29, 36; Д: 19, 20, 26].

Вступ.

Програма 2 змістового модулю присвячена вивченню структури Світового океану та властивостей його вод. Практична робота має на меті проведення системного та просторового аналізу явищ і процесів у водах Світового океану.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Океанологія

ТЕМА 1. Структура Світового океану.

Геосистемна організація Світового океану. Історія розвитку поглядів на територіальну структуру Світового океану. Моря і їх класифікації. Затоки, протоки. Рівень Світового океану і його коливання.

ТЕМА 2. Фізичні та хімічні властивості вод Світового океану.

Солоність вод Світового океану. Температурний режим вод Світового океану. Льодові процеси та льодовий режим вод Світового океану. Генезис океанського льоду. Льодовитість морів Густина, прозорість, газовий склад океанічної води.

ТЕМА 3. Хвилювання вод Світового океану.

Причини хвилювання вод Світового океану. Будова хвилі, класифікації хвиль. Припливно-відпливні явища у Світовому океані.

ТЕМА 4. Океанічні течі. Водні маси.

Біологічна продуктивність вод Світового океану.

Океанічні течії і їх класифікації. Циркуляція вод Світового океану. Значення течій. Водні маси Світового океану. Біологічна характеристика вод Світового океану.

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості структури Світового океану (океанів, морів, заток і проток), фізико-хімічні властивості океанічної води, їх зонально-регіональний прояв, водні маси і структурні зони океану, хвилювання (причини виникнення хвиль, типи хвиль, елементи хвиль), океанічні течії (походження течій, їх класифікація, загальна схема поверхневих течій, глибинна циркуляція, зони конвергенції і океанічні фронти), біологічну продуктивність вод Світового океану.

Практичні уміння i навички. З метою пояснення учням закономірностей формування властивостей океанічної води, вміти визначати типи стратифікації поля солоності, температури, густини океанічної води, аналізувати особливості утворення льоду в океанах та інших якостей (акустичних, кольору, цвітіння тощо). У зв`язку з поясненням учням особливостей динаміки океанічної води, використовуючи карти океанічних течій і хвилювання, вміти виявляти циркуляційні системи в окремих океанах, встановлювати причинно-наслідкові зв`язки їх виникнення і закономірності поширення, розраховувати висоту і довжину хвиль, їх енергетичних запас.

Література: [О: 19, 20, 22, 25, 28, 29, 36; Д: 12, 13, 17, 23, 24, 26].

Вступ.

Програма 3 змістового модулю присвячена вивченню гідрологічних особливостей організації рік як водних геосистем. Практична робота має на меті здійснення студентами просторового аналізу живлення, водного режиму рік, будови річкового басейну; формування вмінь у студентів математичних обчислень гідрологічних показників водних процесів і явищ на ріках.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ. Гідрологія рік.

ТЕМА 1. Ріка. Водозбір та річковий басейн.

Ріка як водна геосистема. Водозбір і його типи. Річковий басейн і його типи, морфометрія. Морфологія та морфометрія ріки. Річкова сітка. Поперечний і повздовжній профілі рік. Класифікації рік.

ТЕМА 2. Живлення та водний режим рік.

Живлення рік. Види живлення. Класифікації рік за видами живлення. Водний режим рік і його фази. Гідрограф і його призначення. Класифікація рік за водним режимом.

ТЕМА 3. Річковий стік.

Рух води у річках. Складові річкового стоку. Водний стік річок. Стік річкових наносів і розчинених речовин. Класифікації рік за мінералізацією та хімічним класом. Гідрохімічний режим рік.

ТЕМА 4. Водний баланс ріки, терміка вод річок.

Водний баланс ріки. Рівняння водного балансу рік. Умови формування річкового стоку. Термічний і льодовий режим рік. Антропогенні зміни рік і їх використання людиною.

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: морфометричні особливості рік, водозборів, річкових басейнів і сіток. Класифікації рік. Закономірності у живленні та водному режимі рік. Структуру річкового стоку й методи розрахунків основних параметрів. Водний баланс рік, термічні та льодові процеси на ріках, використання рік людиною та їх трансформації.

Практичні уміння i навички. Під час проведення уроків з загальної фізичної географії і навчальних екскурсій з учням, вміти визначати морфометричні характеристики річок і ручаїв, обчислювати витрати води, будувати графіки коливання рівнів води рік, складати гідрологічні характеристики річкового басейну і річкових процесів, будувати перерізи річок, будувати план ділянки ріки.

Література: [О: 19, 20, 22, 25, 29, 36; Д: 3, 4, 7, 19, 26].

Вступ.

Програма 4 змістового модулю присвячена вивченню гідрологічної структури, генезису та функціонування озерних геосистем. Практична робота має на меті формування вмінь у студентів робити математичні розрахунки характеристик озер, за графіками аналізувати термічні особливості вод озер, будувати батиметричні плани озер, визначати типи озер за хімічними показниками.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Гідрологія озер.

ТЕМА 1. Озера та їх класифікації.

Об’єкт і предмет вивчення гідрології озер. Історія розвитку науки лімнології. Озерність. Поширення озер на Землі. Загальні відомості про озера. Геосистемна організація озер. Класифікації озер.

ТЕМА 2. Водний баланс і режим озер. Водні маси озер.

Водний баланс стічних і безстічних озер. Водний режим озер (течії, хвилювання, рівень води). Водні маси озер Термічний режим озер Льодовий режим озер.

ТЕМА 3. Хімізм та біологія озер. Розвиток озер.

Гідрохімічна характеристика озер. Гідрохімічна характеристика озер. Гідробіологічна характеристика озер. Розвиток озер. Зв’язки озер з іншими геосистемами. Значення озер у географічній оболонці.

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: морфометричні особливості озер, їх системну організацію. Класифікації озер і озерних улоговин. Закономірності у живленні та водному режимі озер. Структуру водного балансу озер. Термічні, біологічні та льодові процеси в озерах, використання озер людиною, зв’язки та значення озер в географічній оболонці.

Практичні уміння i навички. Під час проведення уроків з загальної фізичної географії і навчальних екскурсій з учням, вміти визначати морфометричні характеристики озер або водосховищ (ставків), обчислювати температуру води в озерах, складати гідрологічні характеристики озерних водних процесів, будувати плани озер, визначати генетичний тип озер, використання їх людиною та екологічні процеси.

Література: [О: 1, 4, 12, 19, 20, 22, 25, 29, 36; Д: 7, 18, 26].

Вступ.

Програма 5 змістового модулю присвячена вивченню гідрологічної структури, генезису та функціонування боліт і льодовиків. Практична робота має на меті формування вмінь у студентів робити системний аналіз торф’яних боліт, за графіками снігових ліній аналізувати умови утворення льодовиків, системно та територіально аналізувати будову льодовиків та їх поширення на Земній кулі.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Гідрологія боліт і льодовиків (гляціологія)

ТЕМА 1. Гідрологія боліт.

Визначення поняття “болото”. Генезис боліт. Класифікації боліт. Гідрологічні особливості боліт (будова торфовища, поверхня болота, гідромережа болота, розвиток, водний баланс і режим, зв’язки боліт).

ТЕМА 2. Гляціологія.

Основні поняття і відомості про льодовики. Умови виникнення і розвитку льодовиків. Типи льодовиків і їх розповсюдження по Землі. Утворення і будова льодовиків. Живлення і абляція льодовиків. Динаміка (режим і рух) льодовиків. Поширення сучасного зледеніння на Землі. Значення та роль льодовиків у географічній оболонці.

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: генезис та будову різних типів боліт й льодовиків, морфогенетичні типи льодовиків, їх генезис і поширення на суходолі. Класифікації боліт і льодовиків. Закономірності у живленні та водному режимі озер. Структуру водного балансу озер. Термічні, біологічні та льодові процеси в озерах, використання озер людиною, зв’язки та значення озер в географічній оболонці.

Практичні уміння i навички. Під час проведення уроків з загальної фізичної географії і навчальних екскурсій з учням, вміти визначати генезис і гідрологічні характеристики боліт; складати комплексну характеристику льодовиків.

Література: [О: 3, 8, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 36; Д: 5, 9, 16, 22, 26].

ІV СЕМЕСТР НАВЧАННЯ

Вступ

Програма 6 змістового модулю присвячена вивченню гідрологічної організації підземних вод, властивостей грунтів їх утримувати, типів підземних водоносних горизонтів і особливостей їх будови, часовим змінам підземних вод – режиму. Практична робота має на меті формування вмінь у студентів робити математичні розрахунки характеристик руху підземних вод, будувати просторові моделі підземних вод і визначення типів підземних водоносних горизонтів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ. Гідрологія підземних вод (гідрогеологія)

ТЕМА 1. Генезис, типи і види підземних вод.

Визначення поняття “підземні води”. Походження підземних вод, види підземних вод. Сили, що діють на підземні води. Фізичні та водні властивості грунтів і гірських порід.

ТЕМА 2. Класифікації підземних вод. Режим підземних вод.

Класифікації підземних вод. Характеристика вод зони аерації – вод грунту, верховодки, капілярної кайми. Характеристика вод зони водонасичення – грунтові води, між пластові води, тріщинні та тріщинно-карстові води. Режим підземних вод – рух, термічні процеси, водний і гідрохімічний режим. Водний баланс підземних вод. Джерела підземних вод. Підземні води районів поширення багаторічної мерзлоти.

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: генезис і особливості різних видів підземних вод, загальні відмінності будови різних типів підземних вод – верховодки, ґрунтових, між пластових тощо. Також знати фізичні та водні властивості грунтів і їх вплив на закономірності режиму підземних вод – рух, періодичні зміни, водне живлення, зв’язок із поверхневими водами. Гідрологічні організацію підземних вод територій поширення багаторічної мерзлоти.

Практичні уміння i навички. Під час проведення уроків по темі ”Підземні води”, спираючись на закони руху підземних вод (Шезі і Дарсі), використовуючи формули розрахунків дебіту і об’єму підземних вод, вміти визначати гідрологічні особливості підземних вод, за тематичними картами аналізувати закономірності їх розподілу.

Література: [О: 5, 19, 20, 22, 25, 29, 36; Д: 1, 10, 11, 21, 26].

Вступ

Програма 7 змістового модулю присвячена вивченню загальних понять і уявлень про рельєф, процеси та умови утворення рельєфу, основні класифікації форм рельєфу. Практична робота має на меті формування вмінь у студентів визначати загальну будову рельєфу планети, закономірності будови та поширення геотектурного рельєфу на Землі.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ. Вступ у вчення про рельєф – геоморфологію

ТЕМА 1. Геоморфологія як наука. Процеси рельєфоутворення.

Об’єкт і предмет геоморфології. Основні поняття. Системна та геокомпонентна концепції геоморфології. Структура геоморфології як науки. Нарис історії розвитку геоморфології. Процеси рельєфоутворення – ендогенні та екзогенні.

ТЕМА 2. Умови рельєфоутворення. Класифікації форм рельєфу.

Фактори рельєфоутворення – геолого-геоморфологічні, біогенні, кліматичні, гідрологічні, антропогенні, загально планетарні та космічні. Класифікації форм рельєфу.

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: головні геоморфологічні поняття, зміст системної та геокомпонентної концепцій геоморфології, структуру геоморфології і предмет вивчення кожної її галузі, історію розвитку геоморфології, процеси та фактори рельєфоутворення, зміст і критерії провідних класифікацій форм рельєфу.

Практичні уміння i навички. Під час проведення уроків і навчальних екскурсій з метою формування в учнів знань про рельєф, вміти пояснювати закономірності і виділяти чинники та процеси утворення різного рельєфу, вміти давати опис формам рельєфу грунтуючись на знання про їх геосистемну організацію. З метою формування в учнів вміння аналізувати тематичні карти рельєфу, спираючись на генетичну теорію походження рельєфу, визначати площі поширення різних за масштабом і генезисом морфоструктур, проводити масштабно-генетичну класифікацію форм рельєфу на кожному материку, аналізувати карти морфоструктурного рельєфу Землі.

Література: [О: 3, 10, 11, 16, 19, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35; Д: 7, 8].

Вступ

Програма 8 змістового модулю присвячена вивченню геоморфологічних закономірностей організації морфоструктурного рельєфу планети – суходолу та дна Світового океану. Практична робота має на меті формування вмінь у студентів аналізувати та давати геоморфологічну характеристику найбільшим формам рельєфу – дну Світового океану та його складовим, горам і рівнинам суходолу материків і островів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІІ. Морфоструктурний рельєф

ТЕМА 1. Рельєф дна Світового океану.

Рельєф підводних окраїн материків. Рельєф сучасних геосинклінальних (перехідних) зон. Рельєф ложа океану та серединно-океанічних хребтів. Морфоскульптурний рельєф дна Світового океану.

ТЕМА 2. Рельєф гір.

Материк. Морфоструктури материка. Гори. Складові елементи гір. Розташування хребтів у гірській системі. Класифікації гір за генезисом, висотою, історією розвитку.

ТЕМА 3. Рельєф рівнин.

Рівнини, їх генезис, будова. Класифікації рівнин за генезисом, висотою, морфологією.

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: будову, генезис і розвиток найбільших фори рельєфу – геотектур і морфоструктур материка та дна Світового океану.

Практичні уміння i навички. З метою створення в учнів комплексного уявлення про тектонічну будову і рельєф окремих територій Землі, вміти складати геолого-геоморфологічні характеристики регіону на основі аналізу тематичних карт. Під час проведення уроків з метою формування в учнів знань про рельєф, вміти пояснювати закономірності утворення та поширення геотектурного та морфоструктурного рельєфу, використовуючи карти і профілі рельєфу земної поверхні. На практичних заняттях під час складання фізико-географічної характеристики океанів, на основі аналізу карт рельєфу окремих океанів, вміти визначати переважаючі типи морфоструктурного рельєфу. На уроках під час вивчення окремих материків, використовуючи гіпсометричні, тектонічні і фізичні карти материків, встановлювати взаємозв`язки між походженням і розмірами морфострукутрного рельєфу материків.

Література: [О: 3, 6, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 29, 30, 32, 35; Д: 5, 14, 17, 22].

Вступ

Програма 9 змістового модулю присвячена вивченню флювіального рельєфу – умовам і процесам його формування, геоморфологічній організації форм флювіального рельєфу. Практична робота має на меті формування вмінь у студентів визначення форм флювіального рельєфу, закономірностей розвитку флювіального рельєфу на території, головних рис будови форм флювіального рельєфу, будувати карти та обраховувати показники ерозійного розчленування земної поверхні.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІХ. Флювіальний рельєф

ТЕМА 1. Процеси та умови формування флювіального рельєфу. Рельєф створений тимчасовими водотоками.

Процеси та умови утворення флювіального рельєфу. Флювіальний рельєф створений тимчасовими водотоками на рівнинах (борозна, рівчак, яр, балка) і в горах. Генетичний ряд форм флювіального рельєфу.

ТЕМА 2. Рельєф русла, заплави та надзаплавних терас долини ріки.

Будова річкової долини. Рельєф русла ріки. Мандрування русел рік. Геоморфологічна організація заплави, класифікації заплав. Надзаплавні тераси і їх організація, класифікація річкових терас.

ТЕМА 3. Річкова долина і їх класифікації. Морфологія гирл річок.

Класифікації річкових долин за морфологією, генезисом. Асиметрія річкових долин. Геоморфологія гирл річок.

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: умови та процеси формування флювіального рельєфу, головні риси будови форм флювіального рельєфу, класифікації річкових долин та її складових, принципи розвитку форм флювіального рельєфу.

Практичні уміння i навички. Спираючись на закономірності формування морфоскульптурного рельєфу під впливом екзогенних чинників, вміти визначати морфологію і морфометрію окремих форм флювіального рельєфу, складати карти ерозійного розчленування рельєфу з метою створення в учнів узагальнених уявлень про рельєф місцевості. З метою розвитку в учнів просторових уявлень про рельєф під час проведення практичних занять, вміти читати геологічні та геоморфологічні карти, будувати їх.

Література: [О: 16, 19, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35; Д: 3, 4].

Вступ

Програма 10 змістового модулю присвячена вивченню 3 типів морфоскульптурного рельєфу – карстового, гляціального, еолового – закономірностей їх утворення та геоморфологічної будови провідних форм. Практична робота має на меті формування вмінь у студентів визначати та давати комплексну характеристику формам карстового, гляціального та еолового рельєфу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма навчального курсу (2)

  Документ
  Рецензенти: – Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при КНЕУ (м.
 2. Програма навчального курсу (3)

  Документ
  Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної i самостійної роботи може становити 50%, до 50%, 60%, до 40%, 40% або до 60% залежно від змісту навчального курсу.
 3. Програма навчального курсу (1)

  Документ
  - Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при НЕУ (м.Київ);
 4. Програма навчального курсу „ (1)

  Документ
  ознайомлення студентів – майбутніх вчителів з основними закономірностями поширення живих істот на Землі, особливостями формування і сучасного стану біномів та біот; посилення ресурсознавчих та природоохоронних аспектів пізнання природи
 5. Програма навчального курсу „ (2)

  Документ
  ознайомлення студентів – майбутніх вчителів з основними закономірностями поширення живих істот на Землі, особливостями формування і сучасного стану біномів та біот; посилення ресурсознавчих та природоохоронних аспектів пізнання природи

Другие похожие документы..