Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
По мысли Д.И.Менделеева химическая реакция является ключевой проблемой химии: «Ближайший предмет химии составляет изучение однородных веществ ,из сло...полностью>>
'Рассказ'
Цель круглого стола: расширить представление молодежи о личности писателя; показать современность и актуальность его произведений в наше непростое вр...полностью>>
'Документ'
В путеводителе приводится общая характеристика туристских возможностей Краснодарского края, даны описания маршрутов по наиболее интересным местам реги...полностью>>
'Документ'
Фінансові методи торговельної політики. Теорія торгівлі послугами. Теорії руху факторів виробництва. Форми міжнародного руху капіталу. Прямі іноземні...полностью>>

Баранівський В. Ф. Скворцова Т. Г. Етика бізнесу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Баранівський В.Ф. Скворцова Т.Г.

ЕТИКА БІЗНЕСУ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ 2008

« ПАЛИВОДА »

УДК

ББК – 88.53я73

ББК 24

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист МОНУ № 1,4/18 Г-1602 від 3.07.2008)

Рецензенти:

В.М. Свінціцький, завідувач кафедри філософії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор філософських наук, професор

А.В. Шегда, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Г.Г. Бурлака, професор кафедри фінансів і банківської справи ВНЗ «Національна академія управління», доктор економічних наук

Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Етика бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200 с.

В посібнику розглядаються етичні засади сучасного бізнесу як складний багатоплановий процес розвитку контактів між суб»єктами фінансово-економічних відносин. Значна увага приділяється розгляду основних етичних проблем бізнесу, зокрема проблемі соціальної справедливості та функціонування економічної системи, проблемам корпоративної моралі, етичним аспектам маркетингу тощо.

Використовуючи цей посібник, не тільки студенти економічних спеціальностей, але й фахівці підприємств, бізнесмени та всі, хто цікавиться актуальними етичними проблемами бізнесу, зможуть сформувати уявлення про етикетну поведінку, сучасні етичні вимоги та підходи до ефективності у бізнесі, навички ефективного морального ділового спілкування та ефективної економічної поведінки з метою вирішення конкретних завдань та прийняття ефективних управлінських рішень.

Зміст

Вступ 4

Розділ 1 ЕТИКА БІЗНЕСУ: ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА 1.1 Бізнес як діяльність 6

1.2. Історія розвитку бізнесу 9

1.3 Визначення етики бізнесу як наукової дисципліни 14

1.4 Контекст сучасної трансформації відношення до етики бізнесу 20

Розділ 2 ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕТИКИ БІЗНЕСУ

2.1 Релігійна етика 33

2.2 Теорія утилітаризму 37

2.3 Деонтична етика 40

2.4 Етика справедливості 42

Розділ 3 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У БІЗНЕСІ

3.1 Соціальна відповідальність як складова сучасної моделі бізнесу 46

3.2 Формування концепції соціальної відповідальності у бізнесі 49

3.3 За» та «проти» соціальної відповідальності: основні підходи 52

Розділ 4 КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

4.1 Моральні стандарти корпорації 59

4.2 Способи підвищення моральних стандартів функціонування організації 64

Розділ 5 Проблеми мікроетики

5.1 Основні принципи мікроетики 78

5.2 Проблеми прийняття рішень на мікрорівні 88

5.3 «Керівник –підлеглий»: основні рівні взаємовідносин 101

Розділ 6 ПРОБЛЕМИ МАКРОЕТИКИ

6.1 Взаємовідношення між корпораціями 122

6.2 Корпорація та держава 125

6.3 Корпорація та споживачі 131

6.4 Корпорація та інвестори 135

Розділ 7 бізнес-етикет

7.1 Визначення етикету 138

7.2 Особливості іноземного етикету 143

7.3 Етикет проведення переговорів 167 7.4 Правила вербального етикету 194

7.5 Імідж ділової людини 216

ДОДАТОК (КОНКРЕТНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ВИРОБНИЧІ ТА МОРАЛЬНІ СИТУАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ГРУПОВИХ ДИСКУСІЙ) 225

Список рекомендованої літератури 231

ВСТУП

Одна з актуальних проблем сьогодення – визначення ролі і значення бізнес-етики в системі підготовки фахівців, що працюють в економіці, бізнесі.

Потреба у викладанні етики бізнесу для студентів економічних спеціальностей виникає за специфічних обставин стрімкого економічного розвитку, коли в нинішній Україні постає потреба в гармонізації особистісних та соціально-цивілізаційних цінностей. Викладання цієї дисципліни, на відміну від етики, яка досліджує глибинний моральний зміст стосунків, сприятиме практичному засвоєнню сукупності формальних зовнішніх правил поведінки як дієвого втілення доброзичливого, уважного ставлення до людини, стане не тільки знаряддям тактовності і делікатності в області бізнесу, але й запорукою прибуткового бізнесу.

Етика бізнесу, яка є різновидом професійної етики, стає частиною підготовки економістів, менеджерів, та спеціалістів в області управління не тільки на Заході, але і в Україні. Бізнес, як складова сучасного суспільства не тільки передбачає і завжди передбачав моральну основу, але й не був би можливий без неї. Зростання рівня корпоративності та інформаційна революція зумовили необхідність підвищення якості етичної свідомості в економічній сфері.

Вирішенню цього завдання слугуватиме пропонований навчальний посібник, в якому, насамперед, розглядаються проблеми суперечливого зв’язку етики та бізнесу в сучасному світі, висвітлюється моральна неоднозначність бізнесу як способу людського життя, представляються шляхи і можливості впливу морально-етичних настанов на економічну реальність, досліджуються конкретні підходи до основних моральних проблем в бізнесі. Посібник знайомить студентів економічних спеціальностей із можливостями аналізу та впливу на практичне вирішення етичних проблем та реальні ситуації в діловому житті.

В посібнику розкривається місце дисципліни в системі інших дисциплін, акцентується увага на філософських основах етики бізнесу – релігійній етиці, теорії утилітаризму, деонтичній етиці та етиці справедливості.

Посібник з етики бізнесу ставить перед собою завдання підвищення рівня етичної свідомості професіоналів, засвоєння ними інструментарія для прийняття етичних рішень на практиці. Вивчення курсу дає змогу застосовувати етичні норми та правила до ділових ситуацій.

Важливим є Додаток, що містить інформацію про етикетну поведінку в різних практичних ситуаціях. Бізнес–етикет має важливе значення для формування світогляду фахівця з економіки:

 • звернення до етикету різних народів відкриває можливість співробітництву і розумінню між людьми різного етикетного виховання, сприяє до більш ефективної управлінської діяльності.

 • вивчення правил етикету забезпечить високий рівень культури спілкування, наслідком якої може стати забезпечення взаємного обміну результатами діяльності;

 • вивчення етикетної поведінки в різних комунікативних ситуаціях знімає протиріччя між практичним розрахунком та культурою поведінки; дає можливість зрозуміти, як розгортається процес формування етичної свідомості професіоналів у бізнесі.

Посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, бізнесменів, психологів, економістів та всіх, хто цікавиться актуальними етичними проблемами бізнесу.

Автори будуть вдячні читачам за зауваження та пропозиції, які спрямовані на вдосконалення посібника та намагатимуться реалізувати їх в процесі подальшої роботи.

Розділ 1

ЕТИКА БІЗНЕСУ: ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА

1.1 Бізнес як діяльність.

1.2 Історія розвитку бізнесу

1.3 Визначення етики бізнесу як наукової дисципліни

1.3 Контекст становлення етики бізнесу

1.1 Бізнес як діяльність.

Перш ніж говорити про етику бізнесу, слід вияснити, що являє собою сама ця діяльність.

Словник іншомовних слів 1977 року дає таке визначення: Бізнес (від англ. справа, угода, біржова операція, комерція) - назва підприємницької діяльності, що дає прибуток, яка поширена в капіталістичних країнах (особливо в США).

У Великій Радянській Енциклопедії слова «бізнес» немає як у І виданні  (1927 р.), так і в останньому (1976 р.),  адже в СРСР такого виду діяльності, як бізнес, не існувало. З'явилось  визначення в 2-му виданні Енциклопедії  (1950 р.), коли ще збереглось враження від зіткнення із  Заходом після Великої Вітчизняної війни: «Бізнес (буквально діло, угода, комерційна діяльність; бізнесмен — комерсант, ділок) - розповсюджений термін серед капіталістів Англії та особливо США. Капіталісти  та їхні прислужники, буржуазні економісти і політикани, з метою  одурманення працюючих мас поширюють шкідливі ілюзії, начебто кожна  людина, беручи участь у якому-небудь бізнесі,  може стати в майбутньому капіталістом і навіть мільйонером...». 

Бізнес, з самого початку передбачає моральну основу і був би без неї неможливий ( взаємне очікування чесності, сторони, що укладають

контракт, розраховують на його виконання тощо). Конкретні завдання етики бізнесу - аналіз і оцінювання ситуацій, які виникають у світі бізнесу, насамперед у ринковому середовищі; з'ясування діалектики ділового співробітництва всіх учасників підприємницької справи; усвідомлення та оволодіння розгалуженою системою засобів і методів ділової активності в її стратегічному і тактичному аспектах; поєднання економічної і соціальної ефективності бізнесу. Усі ці складові етики бізнесу забезпечують не лише потрібний професіоналізм роботи, а й реалізацію бізнесом його значних соціальних можливостей - соціалізацію учасників.

Класичні енциклопедії Англії та Америки (прабатьків цього поняття) також неоднозначно трактують цей термін.

Так, одне з популярних у США видань Міжнародної енциклопедії («Encyclopedia International») дає наступне визначення: «Бізнес як загальний термін означає ті види активності людей, що пов'язані з покупкою і продажем товарів та послуг з метою одержання прибутку»), і підкреслює, що «найважливіша мотивуюча сила бізнесу — це прибуток».

Американський тлумачний словник («American Heritage Dictionary») приводить наступні варіанти слововживання даного поняття: «Бізнес — це:

 1. Заняття, у якому залучена людина.

 2. Комерційні, промислові чи професійні угоди.

 3. Комерційне підприємство.

 4. Обсяг комерційної торгівлі (напр., Бізнес занепав).

 5. Патронаж, керування (напр., Поширити свій бізнес усюди).

 6. Інтерес чи заклопотаність.

 7. Серйозна робота (напр., Зануритися в бізнес).

 8. Синонім «справи», «предмета».

 9. Раптова дія, що робиться актором на сцені для заповнення паузи.

 10. Словесний (неформальний) наганяй (напр., Що за справи з твоїми запізненнями?)».

Популярний тлумачний словник Уебстера, на додаток до перерахованих варіантів повсякденного слововживання, дає спеціальну статтю:

«Бізнес — комерція, торгівля, індустрія, транспорт — означає такі форми активності, що мають своїм результатом надання послуг і предметів споживання. Бізнес як складне поняття містить у собі позначення тих видів діяльності, які пов'язані із закупівлею і продажем предметів споживання чи з фінансовими взаємодіями людей; так:

- комерція і торгівля - діяльність тих, хто пов'язаний з обміном і транспортуванням предметів споживання;

- індустрія — діяльність тих, хто виготовляє предмети споживання;

- транспорт — діяльність тих, хто залучений в операції людських і товарних переміщень (залізниці, кораблі, автобусні лінії і т.п.)».

Підсумовуючи проаналізоване, сучасні російські автори Ємельянов Е.Н. та Поварицина С.Е. роблять наступні висновки:

«Бізнес» - це слово, яке пов'язане з діловою активністю. Область цієї активності відноситься до процесів купівлі-продажу, а також до виробництва, фінансів чи послуг. Всі автори єдині в тім, що домінуючий мотив бізнесу - це одержання прибутку.

Надзвичайна наближеність у мовному слововживанні слів «зайнятість», «заняття» і «бізнес» сприяє процесу відділення нового значення слова від традиційних варіантів його вживання.

Найбільш повно відповідає змісту наступне визначення бізнесу:

«Бізнес - це організація вигідної справи, яка є джерелом отримання прибутку, матеріальних цінностей»

Проте, слід підкреслити, що у нас в країні (і в законодавчій, і в побутовій сфері) частіше використовують термін "підприємництво" і, відповідно "підприємець". Підприємництво - це ініціативна (самостійна) діяльність громадян, що здійснюється від свого імені, на свій ризик, під свою майнову відповідальність і спрямована на одержання прибутку.

Як ми бачимо, це визначення аналогічне за змістом визначенню терміну "бізнес", а терміни "підприємець" і "бізнесмен" в нашій країні вживаються як синоніми.

1.2 Історія розвитку бізнесу

Розглянемо особливості професійної сфери застосування етики. Фінансово - економічна сфера - досить специфічний вид людської професійної діяльності і успіх спеціаліста в його галузі прямо залежить від того, наскільки уміло він володіє мистецтвом грамотно і делікатно вирішувати(виконувати) свої завдання. Діяльність людини у будь - якій, і, зокрема у фінансово - економічній сфері, повинна базуватись на етичних правилах та нормах. Але ступінь виконання або невиконання цих правил залежить від особистих моральних та ділових якостей людини. Проте, існує ряд визначених правил, які є вимогами до висококваліфікованого спеціаліста, і, власне, людини як соціальної істоти. Слідування цим правилам допоможе якнайкраще проявити свої ділові якості, толерантність по відношенню до інших, а також найвищі людські якості.

Діяльність у фінансово - економічній сфері передбачає зіткнення людини з питаннями і проблемами, які породжені прагненням людини володіти багатством і реалізувати себе в обраній сфері(галузі). Але людина, як істота свідома, не може сліпо йти до досягнення своєї мети, нехтуючи правилами, що були встановлені суспільством, зокрема, в діловій сфері. Адже це, в першу чергу, свідчитиме про її нездатність бути висококваліфікованим працівником, тому що мало лише володіти знаннями, необхідно вміти правильно і достойно застосовувати їх на практиці.

У професіях, пов'язаних із фінансовою та економічною діяльностями, виробляються своєрідні кодекси честі, професійної поведінки, котрі поряд із загально моральними правилами вбирають весь досвід даного виду людської діяльності.

У сфері економіки та фінансів здійснюється безпосередній вихід на людську особистість і її життя, саме тут особливо велика залежність однієї людини від іншої, саме тут відбувається відбиття загальних принципів у конкретній поведінці за конкретної ситуації, реалізується поведінка, яка є гранично значущою для людей, котрі опиняються в сфері дії економіки. Здебільшого саме в цій сфері вирішуються питання матеріальної забезпеченості, руху капіталу, добробуту і матеріального достатку. Адже діяльність в будь - якій галузі економічної сфери, як кінцевий результат передбачає отримання користі і прибутку. А питання, пов'язані з грошима, як правило, викликають інтерес у індивідуумів і в результаті можуть призводити до проблем, які кваліфікований спеціаліст повинен вміти вирішувати делікатно, керуючись засадами основних нормативних вимог ділової етики.

Діяльність людини, як фінансиста, економіста тощо, вимагає через свою специфіку особливого морального регулювання на рівні фахових моральних кодексів. Існують такі види економічної і фінансової діяльності, де швидка перевірка сумлінності виконуваної людиною надзвичайно важливої і відповідальної роботи практично неможлива. В таких ситуаціях людські моральні якості стають вирішальними чинниками нормального функціонування підприємств, фірм, різноманітних установ і т.д. Важко не погодитися з твердженням, що «в складних системах «людина - гроші» на авансцену трудової діяльності виходять фактори самоконтролю, саморегуляції поведінки, котрі перебувають у сфері свідомості і самосвідомості, сумління людини. Гроші і матеріальні цінності, як говорять спеціалісти, простягають руки до нашої совісті, а системи управління ними потребують чесних людей»

Невеликий огляд історії, яку пройшов бізнес у своєму розвитку, дає можливість розширити уявлення про цей вид діяльності. Загалом дослідники розрізняють два етапи розвитку бізнесу: передумови бізнесу і власне бізнес.

І етап - Передумови бізнесу:

а) виробництво «надлишкового» продукту, яке перевищує запити безпосереднього споживання. Обмін цього продукту на інші продукти і вироби — перша складова частина майбутнього бізнесу.

Разом з появою обміну «додатковим продуктом» виявляються і перші передумови розвитку психології бізнесу. Адже обмін товарів і продуктів став задачею конкретних людей і вимагав від них освоєння безлічі нових здібностей: готовності зайнятися таким обміном, уміння домовлятися, виробляти норми і правила побудови відносин у цьому процесі, переборювати безліч упереджень категорії «ми і вони» (які були дуже сильні в примітивних суспільствах) і т.д.

б) поява грошей як еквівалента «загального продукту». Самостійні властивості, які мали гроші (як особливий товар), породили нову передумову бізнесу: мінову діяльність. Міняльні контори Єгипту, Греції, Рима, Візантії, країн Сходу та Середземномор'я, пізніше Італії і Голландії стали прообразом сучасних банків.

Етична і психологічна проблема відношення до грошей викликала цілий спектр нових понять, які пов'язані з темою відносин до грошей, як негативних (скаредність, жадібність, скнарість, корисливість, сріблолюбство), так і позитивних (щедрість, ощадливість, добродійність і ін.). Пам'ятки письма доносять до нас багато винаходів і нововведень, що заклали фундамент сучасного бізнесу, зокрема:

- система оплати праці (масштабно вперше розроблена в Римській імперії). Якщо говорити в психологічних термінах, мова іде про систему мотивації персоналу в бізнесі;

- бухгалтерський облік (Італія, XV ст.). Для психології це означало чергову ступінь розвитку якості, так звану «розрахунковість" мислення бізнесмена;

- страхування (Голландії, XVI ст.). Разом з цим видом діяльності був знайдений механізм, що дозволяв знизити міру ризику при здійсненні угод, торгових операцій, транспортних експедицій і фінансових заходів;

- резервна банківська система (Лондон, середина XVII ст.). Для бізнесу це означало подальше підвищення міри надійності дій. Деякою мірою цим були застраховані від можливих невдач не тільки переміщення товарів і торгівельні операції, але і гроші;

- операції з акціями, біржова діяльність (XVIII ст.). У результаті цього нововведення підприємці одержали масу нових можливостей, значення яких важко переоцінити. Крім простої можливості одержати довгострокові вкладення коштів, необхідних для розвитку бізнесу, підприємець міг тепер по-новому оцінювати результативність своєї справи. З появою акцій та бірж стало можливим спиратися не тільки на підрахунок суми коштів (накопичених, або оборотних), але й одержувати поточну об'єктивну ринкову оцінку, відображену в зміні курсу акцій підприємства. Оскільки ці курси виявляються надзвичайно динамічними, бізнесмени і підприємці одержують наочний і виразний «барометр», який підштовхує до необхідності термінового пошуку нових рішень та дозволяє оцінити ефективність дій. Крім того, біржова діяльність, особливо після затвердження ф'ючерних угод, (тобто операцій з не зробленим ще товаром, не вирослим зерном, не добутою нафтою та інш.) усе більше загострює для бізнесменів необхідність працювати не тільки в режимі «реального часу», але й засвоювати основи стратегічного планування, організовувати роботу з орієнтацією на далеку перспективу, а при можливості - і активного впливу на фактори майбутнього (у тому числі - на кон'юнктуру попиту та пропозиції, політичні події, суспільну думку).

ІІ етап - Власне бізнес, як відносно новий вид людської діяльності, що має специфічні якісні риси, повною мірою сформувався лише на рубежі Х1Х-ХХ століть; - це діяльність, що взяла на свої плечі задачу обміну та розподілу продуктів і послуг. Виробництво, як таке, не є специфічним для бізнесу і скоріше «додане» до задачі обміну в тих випадках, коли воно виявляється економічно вигідним.

Бізнес - це активність, що має своїм результатом одержання прибутку. Цей критерій містить у собі дві складові: 1) активність та 2) одержання прибутку. Саме одержання прибутку (як результат цієї активності) є критерієм відмежування «справжнього» бізнесу від «не-бізнесу» і «квазі-бізнесу».

Окреслимо лише деякі аспекти цього питання:

1) Результатом бізнесу є прибуток. Даний критерій дозволяє відмежувати намір дістати прибуток (суб'єктивну переконаність в тому, що здійснювана діяльність «очевидно» рентабельна, прибуткова), від реального одержання прибутку в результаті роботи бізнесмена.

2) Прибуток — це далеко не будь-які гроші, які людина одержує. Зокрема, прибутком, наприклад, не є зарплата, спадщина, виграш у лотерею, гроші взяті у борг (кредит), знайдені на вулиці; гроші, що виділяє уряд під певні економічні програми і багато чого іншого.

Прибутком вважається тільки результат комерційної операції «гроші-товар(послуга)—гроші», здійснивши яку людина повинна із суми отриманого доходу вирахувати всі необхідні витрати.

3) Бізнес — це системно організований процес, цілісна діяльність, зміст якої виходить за рамки окремої, нехай навіть самої успішної комерційної операції (тобто, це не окрема угода чи ряд угод).

Освоєння методів бізнесу, технології проведення різних угод (торгових, фінансових, бартерних, посередницьких і т.п.) - це необхідний елемент бізнесу, проте недостатній - бізнес лише до них не зводиться.

На рівні загальної тенденції можна спостерігати, що значна частина людей і організацій, які так чи інакше пробують себе в бізнесі, починає відчувати серйозні проблеми вже після того, як вони здійснили кілька вдалих операцій та угод.

Таким чином, уміння діставати прибуток на окремих угодах ще не свідчить про те, що ви маєте справу з реальним бізнесом. Цю стадію відносять до «квазі-бізнесу», який має багато зовнішніх подібностей з реальним бізнесом, але не витримує перевірки на міцність у довгостроковій перспективі.

Критичний розподільчий момент — це спосіб розпорядження прибутком. Поки основна частина прибутку іде на явне споживання (навіть при самих грандіозних масштабах цього прибутку), ми маємо справу тільки з підприємництвом на основі угод, доля якого у віддаленій перспективі дуже сумнівна. Якщо ж основна частина отриманих коштів направляється в розвиток справи це - заявка на дійсний бізнес (нехай навіть ефективність цієї справи, як і ведеться в ринковій ситуації, не гарантована).

Отже, ми розглянули в загальних рисах історію та природу такого виду діяльності як бізнес.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 5. Хix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

  Документ
  Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Відділ науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації

Другие похожие документы..