Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Державний стандарт'
Державний стандарт мовної освіти орієнтує вчителя передусім на формування в учнів умінь міжкультурної комунікації, міжкультурного взаєморозуміння у п...полностью>>
'Урок'
Оборудование: плакат с высказыванием К. Паустовского: « По отношению каждого человека к своему языку можно совершен­но точно судить не только о его к...полностью>>
'Лекции'
Февральская революция 1917 г. вызвала значительную активность самых широких слоев российского общества. Не осталась в стороне интеллигенция единствен...полностью>>
'Документ'
Степень цивилизованности общества во многом определяется тем временем, которое оно предоставляет человеку для культур­ного досуга. Можно сократить пр...полностью>>

Кабінет Міністрів України  постановля є:        Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України за  особливі досягнення молоді у розбудові України,  а також описи диплом

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розпорядження про оголошення конкурсу на 2008 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

                 від 21 листопада 2007 р. N 1333

                               Київ

               Про Премію Кабінету Міністрів України

        за особливі досягнення молоді у розбудові України

      Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України

за  особливі досягнення молоді у розбудові України,  а також описи

диплома та нагрудного знака, що додаються.

     2. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком (додається).

     3. Міністерству   у   справах   сім'ї,  молоді  та  спорту  і

Міністерству  фінансів  передбачати  під  час  складання   проекту

Державного  бюджету  України  на відповідний рік кошти для виплати

Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді  у

розбудові України.

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

 

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                від 21 листопада 2007 р. N 1333

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

              про Премію Кабінету Міністрів України

        за особливі досягнення молоді у розбудові України

 

     1. Премія Кабінету Міністрів України за  особливі  досягнення

молоді  у  розбудові України (далі - Премія) присуджується молоді,

особливі досягнення якої сприяють розвитку  суспільно-економічного

життя України та утвердженню її міжнародного авторитету.

     2. Премія  присуджується  до  Дня  молоді  особам віком до 35

років за досягнення  у  розбудові  України  протягом  календарного

року,   що   передує   її  присудженню.  При  цьому  можуть  також

враховуватися досягнення  кандидата  на  присудження   Премії   за

попередні роки.

     Щороку присуджується     60     Премій    у    розмірі    200

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна.

     Премія не присуджується повторно, а також не присуджується за

досягнення,  передбачені номінаціями Премії відповідно до пункту 3

Положення, за які особи відзначені державними нагородами.

     3. Премія присуджується за досягнення у попередньому році  за

такими критеріями:

 

     1) номінація  за  виробничі досягнення - значне перевиконання

виробничих  завдань,  високий  ступінь  їх   складності,   вагомий

особистий внесок у забезпечення розвитку виробництва;

     2) номінація  за  наукові  досягнення  - рівень державного та

міжнародного визнання наукових та науково-прикладних результатів;

     3) номінація за творчі досягнення:

     здобуття звання   переможця   (лауреата,    дипломанта)    на

всеукраїнських,    міжнародних    конкурсах,   олімпіадах,   інших

загальнодержавних культурно-мистецьких змаганнях;

     вагомий особистий внесок  у  забезпечення  розвитку  народної

творчості,   збереження  та  популяризації  декоративно-ужиткового

мистецтва, традиційної культури українського народу;

     значний авторський  доробок  у  сфері   мистецтва,   визнаний

Академією    мистецтв,   відповідними   всеукраїнськими   творчими

спілками, літературно-мистецькими об'єднаннями;

     4) номінація за спортивні  досягнення  -  високий  спортивний

результат  (встановлення рекорду) або призові місця на чемпіонатах

України, Європи, світу серед молодших вікових груп;

     5) номінація за особисту мужність:

     відвага та  ініціативні  дії,  виявлені  під  час   порятунку

людини,   забезпечення   громадського   правопорядку,   ліквідації

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

     особиста мужність,  виявлена  під  час  виконання  завдань  у

складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу України,

направленого до іншої держави для участі у міжнародній миротворчій

операції;

     6) номінація  за  внесок  у забезпечення розвитку молодіжного

руху  -  активне  залучення  молоді  до   роботи   в   громадських

організаціях,  підвищення  ефективності  їх діяльності,  виконання

соціально значущих програм і здійснення відповідних заходів.

     4. З  метою  проведення  конкурсного  відбору  кандидатів  на

присудження   Премії  утворюється  Комітет  з  присудження  Премії

Кабінету  Міністрів  України  за  особливі  досягнення  молоді   у

розбудові України (далі - Комітет).

     Комітет розглядає  відповідно  до покладених на нього завдань

подання  про  присудження  Премії,  проводить  конкурсний   відбір

кандидатів.

     До складу   Комітету   входять  Віце-прем'єр-міністр  України

(голова Комітету),  Міністр у  справах  сім'ї,  молоді  та  спорту

(заступник   голови   Комітету),   перші  заступники  (заступники)

Міністра охорони здоров'я,  Міністра культури і туризму,  Міністра

освіти і науки,  Міністра оборони, Міністра транспорту та зв'язку,

Міністра внутрішніх справ,  Міністра фінансів,  Міністра  юстиції,

Міністра палива та енергетики,  Міністра регіонального розвитку та

будівництва,  Міністра з питань житлово-комунального господарства,

Міністра  вугільної промисловості,  Міністра промислової політики,

Міністра  економіки,  Міністра  праці  та   соціальної   політики,

Міністра   аграрної   політики,  Міністра  з  питань  надзвичайних

ситуацій  та   у   справах   захисту   населення   від   наслідків

Чорнобильської   катастрофи,  Голова  Держприкордонслужби,  Голова

Держкомпідприємництва,  Голова   Держкомтелерадіо,   Голова   ДПА,

віце-президент  Національної академії наук,  представник Верховної

Ради України (за згодою),  голова Українського молодіжного  форуму

(за згодою), інші особи за рішенням голови Комітету.

 

     Персональний склад  Комітету  затверджує  його голова.  Члени

Комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

     Організаційною формою  роботи  Комітету  є   засідання,   які

проводяться  у  разі  потреби.  Засідання  Комітету проводить його

голова або за дорученням голови Комітету його заступник.

     Засідання Комітету  вважається  правоможним,  якщо  на  ньому

присутні не менш як дві третини його складу.

     Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комітету вносять

голова та члени Комітету.

     Рішення Комітету  про  висунення  кандидатів  на  присудження

Премії   приймається   відкритим  голосуванням  простою  більшістю

голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

     У разі рівного розподілу голосів вирішальним є  голос  голови

Комітету.

     5. Рішення  Комітету  оформляється протоколом,  який підписує

голова або його заступник, що веде засідання.

     Рішення Комітету   є   підставою   для   підготовки   проекту

розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії.

     6. Організаційне   забезпечення   роботи   Комітету  здійснює

Мінсім'ямолодьспорт.

     7. Районні,   районні   у   мм.    Києві    та    Севастополі

держадміністрації,  органи місцевого самоврядування, підприємства,

установи та організації,  об'єднання  громадян  подають  щороку до

1 березня відповідно до номінацій, за якими висуваються кандидати на

здобуття  Премії,  міністерствам  та  іншим  центральним   органам

виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,

обласним,     Київській      та      Севастопольській      міським

держадміністраціям,  Національній  та  галузевим  академіям  наук,

всеукраїнським молодіжним громадським організаціям:

     1) клопотання про присудження Премії;

     2) у двох примірниках:

     характеристику кандидата на здобуття  Премії  із  зазначенням

його  досягнення  відповідно  до  номінації,  за  якою висувається

кандидат, за підписом керівника, що скріплюється печаткою;

     особовий листок  з  обліку  кадрів  кандидата   за   підписом

начальника  кадрової  служби  за  місцем  роботи або навчання,  що

скріплюється печаткою;

     копію паспорта;

     копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

     8. Міністерства та інші центральні органи  виконавчої  влади,

Рада  міністрів Автономної Республіки Крим,  обласні,  Київська та

Севастопольська міські держадміністрації,  Національна та галузеві

академії  наук,  всеукраїнські  молодіжні  громадські  організації

відбирають на  підставі  поданих  документів  не  більш  як  п'ять

кандидатів  на  здобуття  Премії  і  подають  щороку  до  1 квітня

Мінсім'ямолодьспорту:

     список кандидатів за підписом керівника відповідного  органу,

установи та організації;

     документи, зазначені в пункті 7 цього Положення;

     інформацію про  загальну  кількість  кандидатів  на  здобуття

Премії.

     9. Мінсім'ямолодьспорт:

 

     забезпечує прийняття  та  розгляд  документів,  зазначених  у

пункті 8 цього Положення;

     готує обґрунтовані   пропозиції   за   результатами  розгляду

поданих документів та вносить їх Комітетові;

     готує щороку згідно з рішенням Комітету проект  розпорядження

Кабінету Міністрів України про присудження Премії та подає його до

1 червня в установленому порядку.

     10. Розпорядження Кабінету Міністрів України про  присудження

Премії є підставою для вручення лауреату диплома, нагрудного знака

та здійснення виплати грошової винагороди.

     11. Фінансування  видатків,  пов'язаних  з  виплатою  Премії,

здійснюється за рахунок коштів,  передбачених у державному бюджеті

Мінсім'ямолодьспорту за програмою  "Здійснення  заходів  державної

політики з питань молоді, жінок та сім'ї".

     12. Диплом,  нагрудний знак і грошова винагорода вручаються в

урочистій     обстановці     Прем'єр-міністром     України     або

Віце-прем'єр-міністром України  чи  за їх дорученням - Міністром у

справах сім'ї, молоді та спорту.

     У разі  відсутності  лауреата  під  час  урочистого  вручення

диплом  і  нагрудний  знак  вручаються йому Головою Ради міністрів

Автономної  Республіки  Крим,  головами  обласних,  Київської   та

Севастопольської міських держадміністрацій, а грошова винагорода -

Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту.

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 2. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 3. Полтавська міська рада виконавчий комітет (5)

  Документ
  На виконання листа Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 19.01.2012 №03-05-25/118, постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року №1 та Положення «Про Премію Кабінету
 4. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 5. Україна в революційну добу (2)

  Документ
  Продовжуючи розповідь про революційну добу в Україні, слід відразу відзначити, що рік 1918 виявився особливо „щедрим” на карколомні зміни, „плідним” на запропоновані й апробовані варіанти суспільного поступу, моделі державницької організації.

Другие похожие документы..