Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Биография'
Литература: Н.В. Гоголь «Мертвые души». Роль лирических отступлений (письменно по вариантам), Поэма «Мертвые души» в оценке В.Г. Белинского (письменн...полностью>>
'Диплом'
Йошкар-Ола Художественный руководитель: Морозова Маргарита Павловна. - Ансамбль «Топотушки», п....полностью>>
'Документ'
от прошлого к будущему: Материалы науч.-пед. конф., Екатеринбург, 15-16 апр. 2005 г. / Отв. ред. Б.В. Емельянов, О.А. Уроженко. - Екатеринбург: Изд-во...полностью>>
'Документ'
В целях создания здоровых и безопасных условий труда в процессе трудовой деятельности, профилактики производственного травматизма и усиления трудоохр...полностью>>

1. Назва модуля (32)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Назва модуля: Програмування, частина 1

 1. Код модуля:

 2. Тип модуля: обов'язковий.

 3. Семестр: 1.

 4. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 288 (кредитів ЄКТС — 8)

аудиторні години — 128 (лекції- 48, практ. 32, лабораторні 48)

 1. Лектор: к.ф.-м.н., доц. Гнатів Богдан Васильович.

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен

 • оволодіти сучасними технологіями побудови алгоритмів методом покрокового уточнення;

 • ефективно реалізовувати алгоритми на мовах Паскаль та С++ з використанням принципів структурного та елементів об’єктно-орієнтованого програмування, використанням стандартних функцій та бібліотек, динамічних об’єктів;

 1. Спосіб навчання: аудиторний.

 2. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит:
кореквізити: Математичний аналіз, Алгебра.

.10. Зміст навчального модуля:

Алгоритми і їх зображення. Побудова структурованих алгоритмів. Загальна характеристика мови Паскаль. Базові типи даних та їх представлення в пам’яті ЕОМ. Опис констант та змінних в програмі. Оператор присвоєння. Побудова арифметичних та логічних виразів, бібліотека вбудованих функцій. Оператори переходу та розгалуження. Вимоги до використання оператора GO TO. Умовний оператор. Складений оператор. Складання циклічних програм з відомим та невідомим числом повторень. Форми оператора циклу і технології їх використання. Конструювання типів даних. Регулярні типи даних. Заданння даних перечисленням. Інтервальні типи даних. Масиви. Інтерактивний ввід-вивід даних. Формати вводу-виводу. Модульний принцип організації програми. Типи підпрограм. Глобальні та локальні змінні. Передача параметрів у підпрограму по імені та по значенню. Приклади формування та використання підпрограм. Методи “захисту” програм і програмних модулів. Тестування і супровід програмних модулів. Дані типу файл. Робота з файлами послідовного та організація прямого доступів. Дані типу множина та їх використання в Паскалі. Дані типу запис. Формування записів і робота з ними. Вказівник. Динамічні структури даних: списки, стеки, черги, кільця, деревовидні структури.

11. Рекомендована література:

 • Лишнер Р. Delphi/Справочник. –СПб:Символ-Плюс,2001.-640 с.

 • Зуев П.А. Турбо Паскаль 7.0.-М.: Унитекс,1995.-227с.

 • Форсайт Дж. Паскаль для всех.-М:Мир,1986.-280с.

 • Ж.Джонс, К.Харроу Решение задач в системе Турбо Паскаль. М.: Финансы и статистика, 1991.-718с.

 • Абрамов С.А. и др. Задачи по программированию.-М.:Наука,1988.-282с.

 • Касьянов В.,Сабенфельд К.К. Сборник заданий по практикуму на ЭВМ.-М.:Наука,1986.-272с.

 • Д.Кнут. Искусство программирования. Т.1-3. К.,2003.

 • Дж. Макконел. Анализ алгоритмов.М., Техносфера, 2002. -304 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (20%): усне опитування, розрахункова робота.

 • Підсумковий контроль (80%): екзамен.

14. Мова навчання: українська.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Назва модуля: Моделювання комплексів та систем транспортних засобів Код модуля

  Документ
  знати математичні моделі типових динамічних ланок КСТЗ та методики їх отримання; математичні моделі типових структур САК електроприводами та механічних і електричних ланок КСТЗ; основні числові методи розв’язування систем диференціальних рівнянь;
 2. Назва модуля: Механіка грунтів, основи та фундаменти Код модуля: бкм 6019 С01 Тип модуля

  Документ
  Основна мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів знань і навиків, необхідних для проектування фундаментів штучних споруд (будинків, підпірних стінок, підземних переходів).
 3. Назва модуля : Соціологія організацій Код модуля

  Документ
  10. Зміст модуля : Соціологія організацій як соціологічна теорія. Організація як відкрита система. Організація: соціологічний погляд зсередини. Структура організації.
 4. Назва модуля: Технології проектування комп’ютерних систем Код модуля

  Документ
  пререквізити Комп’ютерна схемотехніка, Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем, Моделювання комп’ютерних систем, Периферійні пристрої, Технологія виробництва та конструювання комп’ютерів
 5. Назва модуля: Статистика (заг.) Код модуля

  Документ
  знати принципи організації статистичних спостережень, основи статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів у економіці, володіти методиками розрахунку відповідних показників;
 6. Назва модуля: Методи та засоби технічного захисту інформації Код модуля

  Документ
  Форми представлення інформації. Основні об’єкти захисту інформації. Технічні канали витоку інформації. Пасивні та активні методи захисту інформації від витоку по технічних каналах.

Другие похожие документы..