Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Почему дети должны слушаться взрослых? В.Орлов— Ты, дедушка, прожилНа свете сто лет!Скажи нам, пожалуйста,В чём тут секрет?— Тут нету секрета, — Ответ...полностью>>
'Документ'
Вопрос систематического контроля за уровнем качества учебно-воспитательного процесса является одним из основных в управлении ходом этого процесса. Бе...полностью>>
'Урок'
Первый урок истории в шестом классе. Учи­тель рассказывает о Древнем Востоке; он говорит о жестокости царей и бесправии ра­бов, о классовой борьбе и ...полностью>>
'Программа'
11 марта в Париже открылась выставка, посвященная истории Дома моды Yves Saint Laurent. Она включает уникальные вещи, рисунки, фотографии и фильмы, о...полностью>>

Верховна Рада України постановляє : I. Внести зміни до таких закон (5)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України

(З 1 січня 2012 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 4 листопада 2011 року N 4014-VI)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) у пункті 14.1 статті 14:

підпункти "в" і "г" підпункту 14.1.11 викласти у такій редакції:

"в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією;

г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття заборгованості";

підпункт 14.1.22 викласти у такій редакції:

"14.1.22. векселедавець для цілей розділу VI цього Кодексу - суб'єкт господарювання - виробник, який одержує:

з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI цього Кодексу;

з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2 - 229.5 статті 229 розділу VI цього Кодексу";

підпункт 14.1.39 після слів "зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію" доповнити словами "що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи";

доповнити підпунктом 14.1.781 такого змісту:

"14.1.781. землі залізничного транспорту - до земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту";

у підпункті 14.1.102 слово і цифри "глави 37" виключити;

включити підпункт 14.1.167 такого змісту:

"14.1.167. операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО. В цілях цього Кодексу строк між датами виконання першої та другої частин операції РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного року";

включити підпункт 14.1.173 такого змісту:

"14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультація - оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків";

підпункт 14.1.174 виключити;

підпункт 14.1.175 викласти у такій редакції:

"14.1.175. податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання";

в абзаці другому підпункту 14.1.193 слова "від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента" замінити словами "від імені виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені цього нерезидента";

у підпункті 14.1.208:

після слів "(фінансовою установою)" доповнити словами "у порядку, встановленому Національним банком України";

доповнити словами "та розташована поза межами операційного залу";

підпункт 14.1.210 виключити;

у підпункті 14.1.225:

абзац перший після слів "плівки для радіо- чи телевізійного мовлення" доповнити словами "передачі (програми) організацій мовлення";

в абзаці другому слова "у частині першій" замінити словами "в абзаці першому";

підпункт 14.1.236 виключити;

2) у статті 20:

у пункті 20.1:

підпункт 20.1.2 викласти у такій редакції:

"20.1.2. під час проведення перевірок вимагати виготовлення платником податків (уповноваженим представником платника податків) і безоплатно отримувати від них засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за її наявності) копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків - юридичних осіб документи, що посвідчують особу";

у підпункті 20.1.3 слово "комерційних" виключити;

підпункт 20.1.7 виключити;

підпункт 20.1.12 викласти у такій редакції:

"20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання";

підпункт 20.1.29 викласти у такій редакції:

"20.1.29. здійснювати контроль за додержанням норм законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків) та порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, наявністю торгових патентів";

останній абзац статті викласти у такій редакції:

"20.2. Права, передбачені підпунктами 20.1.1 - 20.1.11, 20.1.21, 20.1.23 - 20.1.26, 20.1.29 - 20.1.31, надаються посадовим особам органів державної податкової служби, а права, передбачені підпунктами 20.1.12 - 20.1.20, 20.1.22, 20.1.27 - 20.1.28, 20.1.32 - 20.1.39 цієї статті, надаються головам державних податкових служб і начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам";

3) пункт 34.1 статті 34 викласти у такій редакції:

"34.1. Податковим періодом може бути:

34.1.1. календарний рік;

34.1.2. календарне півріччя;

34.1.3. календарний квартал;

34.1.4. календарний місяць;

34.1.5. календарний день";

4) у пункті 38.2 статті 38 слова "або банком на підставі податкової поруки" виключити;

5) пункт 41.3 статті 41 викласти у такій редакції:

"41.3. Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків податку на додану вартість, акцизного податку та екологічного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи";

6) у статті 42:

пункт 42.1 викласти у такій редакції:

"42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу";

пункт 42.3 викласти у такій редакції:

"42.3. Якщо платник податків у порядку та у строки, визначені статтею 66 цього Кодексу, повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, він на період з дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата";

доповнити пунктом 42.4 такого змісту:

"42.4. З платниками податків, які подають звітність в електронній формі, листування з органами державної податкової служби може здійснюватися засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, орган державної податкової служби надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (в письмовій або електронній формі) платника податків";

7) у статті 44:

в абзаці третьому пункту 44.1 слова "платниками податків вносяться" замінити словами "платники податків мають право вносити";

у пункті 44.2:

після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

в абзаці другому пункту 44.6 слова "(крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 44.7 цієї статті)" замінити словами "(у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті)";

8) у статті 48:

підпункт 48.5.1 пункту 48.5 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку";

пункт 48.7 доповнити словами "крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу";

9) у статті 49:

в абзаці першому пункту 49.3 слова "до органу державної податкової служби" виключити;

пункт 49.5 доповнити словами "а при поданні податкової звітності в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк";

пункт 49.15 викласти у такій редакції:

"49.15. Податкова декларація, надіслана платником податків або його представником поштою або засобами електронного зв'язку, вважається неподаною за умови її заповнення з порушенням норм пунктів 48.3 і 48.4 статті 48 цього Кодексу та надсилання податковим органом платнику податків письмової відмови у прийнятті його податкової декларації";

10) у статті 50:

у пункті 50.1:

в абзаці першому слова "митної декларації або" виключити;

в абзаці третьому слова "до початку його перевірки контролюючим органом" виключити і доповнити абзац словами "за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті";

пункт 50.2 викласти у такій редакції:

"50.2. Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.

Це правило не поширюється на випадки, встановлені статтею 177 цього Кодексу";

11) у статті 52:

пункт 52.1 викласти у такій редакції:

"52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом";

пункт 52.3 викласти у такій редакції:

"52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі";

доповнити пунктом 52.6 такого змісту:

"52.6. Центральний орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню";

12) у статті 53:

пункт 53.1 викласти у такій редакції:

"53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована";

абзац перший пункту 53.3 після слова "письмовій" доповнити словами "або електронній";

13) у статті 54:

пункт 54.1 доповнити реченням такого змісту: "Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою";

у пункті 54.3:

абзац перший після слів "та/або зменшення" доповнити словом "(збільшення)";

підпункт 54.3.2 після слів "суми його податкових зобов'язань" доповнити словами "суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків";

14) у статті 56:

у пункті 56.11 слова "податкове зобов'язання" замінити словами "грошове зобов'язання";

у підпункті 56.17.5 пункту 56.17 слова "податкових зобов'язань" замінити словами "грошових зобов'язань";

пункт 56.18 викласти у такій редакції:

"56.18. З урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили";

пункт 56.21 після слів "різних нормативно-правових актів" доповнити словами "або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та";

абзац перший пункту 56.22 викласти у такій редакції:

"56.22. Якщо платник податків оскаржує рішення податкового органу в адміністративному порядку до контролюючих органів та/або до суду, обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не може ґрунтуватися на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом. Це правило не поширюється на випадки, коли таке обвинувачення базується не тільки на рішенні контролюючого органу, а й доведено на підставі додатково зібраних доказів відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства України";

15) в абзаці третьому пункту 57.1 статті 57 слова "до закінчення митного оформлення товарів, якщо інше не передбачено податковим законодавством" замінити словами "до/або на день подання митної декларації";

16) пункт 58.3 статті 58 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"У разі якщо вручити податкове повідомлення-рішення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом, податкове повідомлення-рішення вважається таким, що не вручено платнику податків";

17) абзац перший пункту 61.1 статті 61 після слів "з питань" доповнити словами "регулювання обігу готівки";

18) абзац п'ятий пункту 64.5 статті 64 виключити;

19) абзац другий пункту 69.6 статті 69 виключити;

20) у пункті 70.6 статті 70 слова "не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації таких змін" замінити словами "щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";

21) у підпункті 72.1.1.2 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 слова "в електронному вигляді" замінити словами "в електронній формі";

22) абзац шостий пункту 73.3 статті 73 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

23) у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75:

після слів "щодо дотримання" доповнити словами "норм законодавства з питань регулювання обігу готівки";

після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"До введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва не проводиться фактична перевірка фізичної особи - підприємця, яка не зареєстрована платником податку на додану вартість, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку";

24) у пункті 80.2 статті 80:

підпункт 80.2.1 після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

підпункт 80.2.2 після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

підпункт 80.2.5 доповнити словами "а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

25) у пункті 81.1 статті 81:

абзаци перший і другий замінити п'ятьма абзацами такого змісту:

"81.1. Посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби;

копії наказу про проведення перевірки;

службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзаці шостому слова "в абзаці другому" замінити словами "в абзаці п'ятому";

26) пункт 85.2 статті 85 викласти у такій редакції:

"85.2. Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.

Для платників податків, які відповідно до цього пункту зобов'язані надавати інформацію в електронній формі, загальний формат та порядок подачі такої інформації визначаються центральним органом державної податкової служби. У разі невстановлення електронного формату та порядку надання такої інформації платник податків звільняється від обов'язку подання її в електронній формі";

27) підпункт 87.3.4 пункту 87.3 статті 87 викласти у такій редакції:

"87.3.4. Кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих такому платнику податків, суми акредитивів, що виставлені на ім'я платника податків, але не відкриті, суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005), отримані від замовників морських та річкових суден та інших плавучих засобів";Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховною Радою України було прийнято закон (2)

  Закон
  Доклад Харьковской городской правозащитной организации Альянс “Квириты”, юридической комиссии при областной общественной организации “Трудовая Харьковщина” о правах человека в 2008 году
 2. Верховної Ради України на пленарному засіданні 19 листопада 2009 року. Вчора розглянуто три питання порядку денного, за результатами їх розгляду прийнято сім поставно, один закон

  Закон
  Сьогодні день народження наших колег: народних депутатів Зварила Романа Михайловича (Оплески), Калюжкого Михайло Анатолійовича, Макієнка Володимира Петровича, Ярощука Володимира Івановича.
 3. Верховна Рада України своєю постановою від 28 квітня 1992 р схвалила концепцію судово-правової реформи в Україні, у червні-липні 2001 p., а також у березні 2002 р прийняла пакет закон

  Закон
  Одним з основних завдань вищих навчальних закладів України є поліпшення якості підготовки фахівців, що передбачає глибоке вивчення відповідних фахових дисциплін.
 4. Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим кодекс

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 червня 2005 року N 2709-IV, ОВУ, 2005 р., N 29, ст. 1694,Кодексом адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747-IV, ОВУ, 2005 р.
 5. Верховна Рада України постановляє : I. Внести зміни до таких закон (3)

  Закон
  Якщо діянням, передбаченим статтями 3641, 3651 або 3652 Кримінального кодексу України, завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється
 6. Верховна Рада України постановляє : I. Внести зміни до таких закон (6)

  Закон
  в абзаці першому слова "яка перебуває в стані сп'яніння" замінити словами "яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів,

Другие похожие документы..