Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На ранних стадиях развития Древнерусского государства и период феодальной раздробленности (до конца XV в.) государственных учреждений еще не существо...полностью>>
'Самостоятельная работа'
Цель: профессиональная переподготовка в области теории и практики рекламного менеджмента с целью эффективного управления коммуникационной политикой, и...полностью>>
'Презентация'
РезюмеПроектируемый продукт или вид услугОценка рынка сбытаКонкуренцияСтратегия маркетингаПлан производстваОрганизационный планЮридический планОценка...полностью>>
'Документ'
Термин " романский стиль" условен и возник в первой половине 19 века, когда была обнаружена связь средневековой архитектуры с римской. В 11...полностью>>

Проект договір №20/ мтр купівлі – продажу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

4

ПРОЕКТ

Договір № 20/_________- МТР

купівлі – продажу

м. Київ _______________2011 р.

_________________________________________, надалі „Продавець", в особі ____________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони , і

Публічне акціонерне товариство „Укрнафта”, надалі „Покупець”, в особі Директора департаменту реалізації нафти, газу та нафтопродуктів Таранця Анатолія Миколайовича, що діє на підставі довіреності від 06.07.2011 р. за № юр-800/д, з іншої сторони, разом іменовані надалі „Сторони", приймаючи до уваги, що Сторони правомочні відповідно до установчих документів і чинного законодавства України підписувати та виконувати даний Договір, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує продукцію, іменовану надалі „Товар", відповідно до додатку, що є його невід'ємною частиною.

2. КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Номенклатура та кількість Товару повинні відповідати додатку.

2.2. Якість Товару підтверджується наявністю сертифіката якості виробника і повинна відповідати Держстандартам, технічним або іншим умовам.

2.3. Гарантія на Товар визначається нормативними документами.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

3.1. Умови поставки Товару, перелік вантажовідправників і вантажоотримувачів вказуються в додатку, що є його невід'ємною частиною.

3.2. Датою поставки Товару вважається дата підписання акту прийому-передачі Товару, якщо виникла необхідність його складання (за вимогою однієї зі Сторін), в інших випадках – відмітка про отримання на товаросупровідних документах.

3.3. Продавець повідомляє Покупця і вантажоотримувача про готовність до відвантаження.

3.3.1. Відвантаження Товару проводиться лише після отримання згоди Покупця про готовність до прийняття Товару.

3.3.2. За вимогою Покупця або вантажоотримувача Продавець зобов'язаний відвантажувати Товар в присутності повноважних представників Покупця.

3.4. Протягом 24 годин після закінчення відвантаження Продавець повідомляє про це Покупця і вантажоотримувача.

3.4.1. Продавець надає на адресу Покупця такі товаросупроводжувальні документи:

 • рахунок-фактуру;

 • сертифікат якості виробника;

 • відвантажувальну специфікацію (акт завантаження) або пакувальний аркуш;

 • сертифікат походження (за вимогою Покупця).

3.4.2. Після відвантаження Продавець направляє Покупцю оригінали рахунку-фактури, накладної, податкової накладної, дублікат залізничної накладної. Відправлення вказаних документів здійснюється факсимільним зв'язком у день відвантаження Товару, а на протязі двох днів оригінали цих документів направляються рекомендованим листом поштою.

3.5. По прибуттю Товару в кінцевий пункт призначення його прийом проводиться безпосередньо вантажоотримувачем з обов’язковим оформленням акту приймання.

3.5.1. За вимогою однієї зі Сторін або вантажоотримувача приймання Товару проводиться у присутності повноважних представників Продавця (вантажовідправника).

3.6. Правильність та повноту оформлення товаросупроводжувальних документів і пов'язаних із цим затримок при відвантаженні Товару приймає на себе Продавець.

3.7. При виникненні додаткових витрат у зв’язку з неправильністю оформлення товаросупроводжувальних документів або неможливості такого відправлення Товару з вини Продавця такі витрати (у тому числі по доставці Товару в кінцевий пункт призначення) покриваються останнім.

4. ЦІНА ТОВАРУ І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

4.1. Ціна Товару встановлюється в національній валюті України та вказується в додатку, що є невід'ємною частиною Договору.

4.2. Ціна Товару включає ПДВ, порядок нарахування якого встановлений чинним законодавством України і вказується в додатку, що є його невід'ємною частиною.

4.3. Загальна вартість Договору визначається загальною вартістю Товару відповідно до додатку, що є його невід'ємною частиною.

5. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ.

5.1. Засобом платежів є національна валюта України - гривня.

5.2. Покупець проводить оплату Товару шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця, включаючи ПДВ до ціни Товару на умовах, зазначених у додатку, що є його невід’ємною частиною.

6. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ СТОРІН

6. 1.Покупець зобов’язаний:

6.1.1. Здійснювати оплату за поставлений Товар у порядку, визначеному даним Договором.

6.1.2. Приймати поставлений Товар на підставі акту приймання – передачі Товару або в порядку, встановленому п. 3.2. даного Договору.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 30 днів.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.3. Продавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим цим Договором.

6.4. Продавець має право:

6.4.1. Отримувати плату за поставлений Товар у порядку, визначеному даним Договором.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Продавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 30 днів.

7. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ТОВАРУ.

7.1. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам.

7.2. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевалювання і перевантаження, а також мати пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) кар).

8. САНКЦІЇ І РЕКЛАМАЦІЇ.

8.1. У разі поставки Товару, що не відповідає по кількості та якості з вини Продавця, Покупець має право відмовитися від прийнятого Товару, повідомивши про це Продавця.

Товар, від прийняття якого Покупець відмовився, приймається на відповідальне зберігання за рахунок Продавця до вирішення розбіжностей. Продавець зобов'язаний розпорядитися Товаром, прийнятим на відповідальне зберігання, протягом 10 днів, після чого Покупець має право самостійно розпорядитися Товаром і відшкодувати понесені таким постачанням збитки.

8.2. Якщо протягом гарантійного періоду виявляться дефекти або невідповідність якості Товару, обговореної Договором, Продавець зобов'язаний за свій рахунок усунути дефект або замінити Товар протягом 30 календарних днів із моменту повідомлення вантажоотримувачем чи Покупцем про дефекти або невідповідність якості Товару, обговореної Договором.

8.3. За постачання Товару неналежної якості або некомплектного Товару Продавець виплачує Покупцю штраф у розмірі 15% від вартості Товару неналежної якості або некомплектного Товару.

8.4. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про дату відвантаження Товару і порушення термінів надання відвантажувальних документів, Продавець виплачує Покупцю штраф у розмірі 1,5% від вартості Товару, про відвантаження якого не було своєчасно повідомлено.

8.5. У випадку невиконання Продавцем взятих на себе зобов’язань по даному Договору, Продавець компенсує Покупцю повну суму збитків, у тому числі за простій транспорту, що виник через відсутність необхідних для приймання Товару документів.

8.6. Продавець також компенсує витрати Покупця за простій транспорту, коли такий простій буде викликаний необхідністю приймання Товару у присутності повноважних представників Продавця у разі поставки Товару, що не відповідає вказаній у товаросупроводжувальних документах кількості та якості.

8.7. За порушення терміну поставки або недопоставки Товару Продавець виплачує штраф у розмірі 15 % від суми простроченого або недопоставленого згідно додатку Товару.

8.8. Оплата неустойки не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.

9. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це явилося наслідком дії обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії урядів). Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини.

Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена органами ТПП України або організацією, на яку Урядом покладені обов’язки по ліквідації таких обставин.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, (але не пізніше трьох днів після настання дії обставин, обговорених у п. 8.1.) сповістити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І РОЗБІЖНОСТЕЙ.

10.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

10.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України і умовами даного Договору.

10.3. Спори, що виникають між Сторонами щодо оплати Товару, можуть бути передані на вирішення

господарського суду за умови додержання Сторонами порядку їх досудового врегулювання.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

11.1. Договір набирає сили з дати його підписання Сторонами і діє до повного виконання взаємних зобов‘язань Сторін.

11.2. Додатки до Договору є його невід'ємною частиною, мають переважну силу перед раніше укладеними доповненнями і додатками (або відміняють їх), і вступають у дію, якщо зроблені в письмовій формі, мають порядковий номер, дату прийняття і підписи повноважних представників Сторін, завірені печатками.

11.3. Кредитор, який відступає право вимоги по цьому Договору іншій особі в порядку ст.516 Цивільного кодексу України, зобов’язаний узгодити таке відступлення права вимоги з ПАТ „Укрнафта”. В разі невиконання вказаної умови договір про відступлення права вимоги вважається недійсним.

11.4. Сторони домовились, що позовна давність за даним договором стосовно оплати, кількості та якості Товару, стягнення неустойки встановлюється тривалістю в три роки.

11.5. При тлумаченні Договору застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС (редакція 20__ року), якщо інше не оговорено в Договорі, додатках або доповненнях до нього.

11.6. Договір, його зміст, а також додатки до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони.

11.7. Сторони підтверджують, що Продавець і Покупець за даним Договором є платниками податку на прибуток на загальних умовах відповідно до Податкового кодексу України.

11.8. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.9. Договір заміняє будь-яку угоду по даному предмету, укладену раніше Сторонами в усній або письмовій формі.

11.10. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.

11.11. Договір та додатки до нього, підписані по факсимільному зв'язку, мають юридичну силу і повинні бути підтверджені оригіналом протягом 30 (тридцяти) днів.

11.12. У разі не підтвердження факсимільного відтворення підпису на договорі оригіналом протягом 30 (тридцяти) календарних днів, договір вважається таким, що вчинений без дотримання вимог до форми, встановленої законом, внаслідок чого настають правові наслідки, передбачені статтею 218 Цивільного кодексу України, а саме: недійсність цього правочину. В такому випадку визнання договору недійсним в судовому порядку не вимагається.

11.13. Договір складений українською мовою в двох примірниках (по примірнику для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ПОКУПЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ

ПАТ Укрнафта”:

04053, м.Київ,

пров. Несторівський, 3-5,

код за ЄДРПОУ 00135390,

рах. № 26009050006252

в ПАТ КБ „ПриватБанк”

м. Дніпропетровськ

МФО 305299,

св. пл. ПДВ № 100332806

ін. под. № 001353926654

За Покупця:

За Продавця:

______________________ А.М. Таранець

____________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 2. Структура проекту та план оцінки результатів 5Аналіз конкурентного середовища. Стратегія поведінки конкурентів. Визначення типового портрету споживачів Прогнозування зміни стратегічної позиції кооперативу

  Документ
  3.Опис візії підприємства. Доцільність та реальність її здійснення. План стратегічного розвитку підприємства. Визначення корисності поведінки та формування системи індикаторів.
 3. 26. Які перешкоди заважають підвищенню прибутковості Вашого господарства

  Документ
  На початку своєї діяльності в ФАРМ Україні взимку 2003-2004 років було проведено соціологічне дослідження, де об’єктом дослідження виступали потенційні клієнти дорадчої служби Сумської, Дніпропетровської, Рівненської та Волинської областей.
 4. Юрій кобзенко матір мов 2

  Документ
  До другого тому увійшли слова й вирази інших мов і медицини, назви народів та географічні, те що стосується козацтва, юриспруденції, збочень, фєні, тощо.
 5. Пашка Серія «митна справа в україні»

  Кодекс
  Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.

Другие похожие документы..