Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Большинство действующих маркетинговых стратегий практически мало подходят для стремительно развивающегося Российского потребительского рынка геодезич...полностью>>
'Документ'
Если компания успешно вывела на рынок свою торговую марку, у нее нередко возникает соблазн: а не начать ли выпускать под уже популярным брендом други...полностью>>
'Автореферат'
Зашита состоится декабря 2007 года в часов на заседании диссертационного совета Д 502.006.20 в Российской академии государственной службы при Президе...полностью>>
'Документ'
Джон объединяет усилия со Стивом Норрисом, разработчиком робототехники из Массачусетса, для строительства гигантского робота - "баскетбота"...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Інститут харчових виробництв

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SISTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань 0505 – “Машинобудування та матеріалообробка”

Напрям підготовки – “Машинобудування”

Спеціалізація -“Обладнання переробних та харчових виробництв”

2008

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Інститут харчових виробництв

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SISTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань 0505 – “Машинобудування та матеріалообробка”

Напрям підготовки – “Машинобудування”

Спеціалізація -“Обладнання переробних та харчових виробництв”

2008

ЗМІСТ

стор.

Вступ

5

I – Навчальний заклад

7

IIЗагально практична інформація

11

III – Інститут

18

А. Загальний опис інституту

18

1. Координатор ECTS від інституту

18

2. Стислий опис структури й організації інституту

18

3. Стислий опис умов для навчання в інституті

20

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій.

22

5.Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

23

6. Шкала встановлення оцінок

26

Б. Ступенева структура

28

1. Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти

28

2. Діаграма структури програми навчання

32

В. Індивідуальні розділи програми навчання

38

IY. Словник

152

ВСТУП

Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт.

Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ЕСТS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.

Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліни, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ЕСТS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку виконаної роботи.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-баловою шкалою ДонНУЕТ.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS

з національною системою оцінювання в Україні та ДонНУЕТ

за "5"-бальною системою

за системою ECTS

за "100"-бальною системою

ДонНУЕТ

"5"

"A"

90-100

"4"

"B"

80-89

"4"

"C"

75-79

"3"

"D"

70-74

"3"

"E"

60-69

"2"

"FX"

35-59

"2"

"F"

1-34

Шкала ECTS

Якісне визначення (критерії)

"A"

ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання з незначними помилками.

"B"

ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

"C"

ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

"D"

ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками

"E"

ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

"FX"

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

"F"

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому

І - НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-

А. Назва й адреса

Повна назва: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса: вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Телефон: (062) 337-90-40

Факс: (062)304-83-16

Е-таіl: info@donduet.edu.ua

Карта міста: http://donduet.edu.ua/uk/map.shtml додається (додаток 2).

Б. Академічний календар

Початок занять - з 1 вересня. Кінець занять - 1 липня.

Навчання проводиться за семестрами та триместрами.

Екзаменаційні сесії: січень; червень.

Організований наскрізний контроль знань.

В. Координатор ЕСТS від університету

Омелянович Лідія Олександрівна - перший проректор ДонНУЕТ, доктор економічних наук, професор

тел.: 337-79-94, 305-45-38; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: prorect@doduet.edu.ua

Даниленко Євген Дмитрович- начальник навчального

відділу,

тел.: 337-95-45; факс: 304-83-16;

Е-mаіl:

Рассулова Надія Василівна – начальник навчального відділу,

тел: 337-46-06; факс 304-83-16;

Е-mаіl: quality@donduet.edu.ua

Орлова Валентина Олександрівна - декан обліково-фінансового факультету,

тел.: 305-13-21; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: off@dek.donduet.edu.ua

Алачева Тетяна Іванівна- декан

факультету економіки, управління і міжнародних

економічних відносин,

тел.: (0622) 95-34-81; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: dek feumev@dsuet.donetsk.ua

Баширов Іслам Халідович - декан факультету маркетингу, торгівлі та митної справи,

тел.: (0622) 95-34-84; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: dek

Сукманов Валерій Олександрович - директор інституту харчових виробництв, тел.: 304-50-89; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: fob@dek.donduet.edu.ua

Нужна Тетяна Валеріївна - декан факультету

харчування,

тел.: 304-50-89; факс: 304-83-16;

Е-mаіl: fh@dek.donduet.edu.ua

Г. Загальний опис закладу

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) є одним із провідних наукових та освітянських центрів, створений за Постановою Ради Народних Комісарів (№19/672) у 1920 році, підпорядкований Міністерству освіти і науки України і функціонує у державній формі власності. Рішенням Державної акредитаційної комісії № 15 від 7 липня 1998р. університет віднесено до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серії СД-ІV № 051165).

Місце знаходження ДонНУЕТ змінювалося на протязі 85-річного його існування. Так, з 1920 р. до 1934 р. він знаходився в м. Києві як кооперативний інститут, у 1934 р. був переведений до м. Харкова, а з 1959 р. інститут переведено в м.Донецьк (Сталіно) під назвою Донецький (Сталінський) інститут радянської торгівлі. З 1992 року - Донецький державний комерційний інститут. А вже з 1998 року, за Постановою Кабінету Міністрів України (№1890 від 30.11.98 р.), він існує як Донецький державний університет економіки і торгівлі (далі Університет). У 2000 році університету присвоєно ім'я вченого, громадсько-політичного діяча, засновника університету Михайла Івановича Туган-Барановського. В 2007 році університету присвоєно статус національного.

Університет за 85 років підготував чисельну кількість висококваліфікованих фахівців для підприємств і установ торгівлі, ресторанного господарства, харчових і переробних виробництв, фінансових і банківських структур, податкових і митних служб, а також фахівців для країн близького і далекого зарубіжжя. Університет готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями: "Міжнародна економіка", "Фінанси", "Банківська справа", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Обладнання переробних і харчових виробництв", "Технологія харчування" та бакалавр, спеціаліст за спеціальностями: "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі".

З окремих спеціальностей розроблені та втілюються в навчальний процес інтегровані навчальні плани за скороченою підготовкою фахівців (3 роки) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Про належний рівень підготовки фахівців свідчить те, що випускники університету очолюють значну кількість підприємницьких, фінансових структур, а також державних установ в Україні та понад 70% підприємств торгівлі й ресторанного господарства у Донецькому регіоні. За значні досягнення у цій сфері і у зв'язку з 50-річчям з дня заснування в 1970 році університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 2002 році він став переможцем у міжнародному академічному рейтингу популярності і якості «Золота фортуна» і нагороджений срібною медаллю «10 років незалежності України». У цьому ж році університет нагороджено знаком Ордена "Святий Дмитро Салунський" за заслуги перед українським народом та "Орденом пошани" Міжнародної кадрової академії за вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти незалежної України.

За часи свого існування університет зробив вагомий внесок в розвиток мережі освітянських закладів України. На базі колишніх філій університету було створено Київський національний торговельно-економічний університет, Криворізький інститут народного господарства, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Керченський морський технологічний інститут.

Сьогодні Донецький ніціональний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є потужним центром економічної освіти в країні, має великий потенціал для подальшого розвитку і об'єднує 10 основних факультетів (в т.ч. денної форми навчання: маркетингу, торгівлі та митної справи; економіки, управління і міжнародних економічних відносин; обліково-фінансовий; харчування; обладнання переробних і харчових виробництв; деканат по роботі з іноземними учнями) і факультет післядипломної освіти, центри довузівської підготовки і "Абітурієнт", 5 навчально-консультаційних центрів (м. Сімферополь, м. Севастополь, м. Маріуполь, м. Кривий Ріг, м.Луганськ), 4 технікуми (м. Шахтарськ, м. Краматорськ, м. Докучаєвськ, м.Маріуполь), навчально-науковий інформаційний центр по в впровадженню новітніх технологій освіти та ін.

Сумісно з передовими підприємствами України створено та працюють нові структури університету - навчально-науково-виробниче об'єднання "ДонНУЕТ - АТ "Норд" і 35 філій профілюючих кафедр на провідних підприємствах області. Університет плідно співпрацює з роботодавцями, що суттєво допомагає працевлаштуванню фахівців університету.

На сьогодні в базовому університеті і відокремлених структурних підрозділах навчається близько 18000 студентів за 11 спеціальностями.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється викладачами 30 кафедр університету, з яких 14 випускаючі. Серед професорсько-викладацького складу: 44 (12,7 %) - академіків, докторів наук, професорів; 214 (63,0 %) - кандидатів наук, доцентів.

В університеті успішно діють докторантура за 4 спеціальностями й аспірантура за 11 спеціальностями, функціонують 2 спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Університет є провідним в Україні науковим центром у галузі економічних і торговельних наук. Науковці університету очолюють ряд пріоритетних у країні напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень. В Україні та за її межами добре відомі наукові школи, дослідження яких склали наукове підґрунтя процесу реформування економіки України та Донецького регіону. За результатами роботи, вчені університету стали лауреатами Державної премії в області науки і техніки та премії Президента України для молодих вчених.

Університет є піонером міжнародної освітньої та наукової діяльності серед ВДЗ України, який щорічно отримує гранти міжнародних фондів. Міжнародне співробітництво здійснюється з 24 університетами Європи (Польщі, Швейцарії, Німеччини та ін.) і США.

Загальний обсяг фінансування міжнародних проектів в університеті складає 1,8 млн. дол. США.

Щорічно університет проводить студентські наукові конференції, які збагачують студентів новим досвідом, новими ідеями.

II - ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

А. Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів

Для здобуття освіти в Україні приймаються іноземці, які мають повну загальну середню освіту.

Іноземці, які навчалися у вищих навчальних закладах зарубіжних країн, приймаються для подальшого здобуття вищої освіти в Україні на підставі документів про наявність завершеного освітньо-кваліфікаційного рівня. Особи, які не мають такої освіти, приймаються для навчання в Україні згідно з вимогами цього Положення.

Для продовження терміну перебування письмові звернення іноземців чи осіб без громадянства та приймаючої їх сторони, не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку дії реєстрації, подаються до відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України в Донецькій області (п. 6 Наказу МВС України від 01.12.2003р. № 1456).

Перелік документів, необхідних для продовження терміну перебування в Україні іноземців чи осіб без громадянства, які прибули з метою навчання:

- письмове звернення вищого навчального закладу із зазначенням її реквізитів подається її представником (при первинному зверненні подаються також документи, що підтверджують факт державної регістрації приймаючої юридичної особи). При цьому, якщо житло у гуртожитку, яке надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого проживання, не належить приймаючій стороні, звернення погоджується за місцем проживання керівництвом житлового органу, організації, якій належить житло;

- письмове звернення іноземця чи особи без громадянства щодо продовження терміну перебування, подається особисто або уповноваженою особою приймаючої сторони;

- паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та імміграційна картка (у разі її наявності);

- 6 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3 х 4 см;

 • квитанція про оплату державного мита за продовження терміну перебування (17 грн);

 • квитанції про оплату платних послуг, які можуть надаватися службою Громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 року N 478 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" (6.23 грн);

- наявність у іноземця чи особи без громадянства дійсного страхового поліса про надання екстренної медичної допомоги, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1997 року № 1021 "Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України" та постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства не навчання до вищих навчальних закладів», якщо Інше не встановлено міжнародними угодами;

- наявність в іноземця чи особи без громадянства документа про відсутність ВІЧ-інфекції, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року N 2026 «Питання запобігання та захисту населення під ВІЧ-інфекції) та СНІД та постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», якщо інше не встановлено міжнародними угодами;

 • наявність в іноземця чи особи без громадянства зворотнього квитка з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;

 • наявність в іноземця чи особи без громадянства коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням в Україні або підтвердження заявлених у зверненні приймаючої сторони гарантій.

Документи, які надані не в повному обсязі до розгляду не приймаються. Усі документи іноземних громадян далекого зарубіжжя повинні бути переведені на українську мову і завірені в консульському відділі посольства України.

Підставою для зняття з обліку іноземців та осіб без громадянства, які прибули на запрошення юридичних осіб є лист приймаючої організації (п. 21 Наказу МВС України від 01.12.2003р. № 1456).

Також згідно п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.1995р. № 1074 «Правила в'їзду іноземців в Україну, їх від’їзду з України та транзитного проїзду через її територію» адміністрація ВУЗу несе відповідальність за своєчасне вибуття відрахованих студентів на батьківщину.

Лінгвістичні вимоги: вільне володіння українською мовою.

Правила реєстрації

Іноземні громадяни, що в’їхали до України на навчання за запрошенням університету зобов'язані протягом 24 годин здати національні документи в деканат по роботі з іноземними студентами для оформлення в ВГІРФО У МВС України в Донецькій області.

Іноземні студенти, у яких минає термін дії національного паспорта, зобов'язані вчасно продовжити або обміняти документ у посольстві своєї країни і надати в деканат у встановленому порядку для надання зведення в ВГІРФО УМВС України в Донецькій області.

При необхідності продовжити термін дії реєстрації, іноземний студент зобов'язаний не пізніше, ніж за 10 днів до бажаного терміну, звернутися в адміністрацію ВУЗу.

Після закінчення навчального закладу або при відрахуванні, іноземний студент зобов'язаний виїхати з України на батьківщину в термін встановлений адміністрацією університету.

За порушення правил проживання, реєстрації і пересування по території України застосовуються наступні заходи впливу:

а) попередження, б) штраф, в) відрахування і видворення з України, г) залучення до кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

Адреса ВГІРФО УМВС України в Донецькій області:

м. Донецьк, вул.. Ходаковського, 10,

тел.(0622) 99-55-25, факс (0622)954056

Б. Як потрапити до закладу

Університет знаходиться у центрі м.Донецьк. З іншими районами міста, де розташовані корпуси та гуртожитки університету об'єднується за допомогою автобусних, тролейбусних, трамвайних ліній та маршрутних таксі.

Як дістатися Донецька літаком

Міжнародний аеропорт Донецька за допомогою повітряних шляхів сполучається зі столицями та деякими великими містами багатьох країн світу: Алепо, Афінами, Баку, Бейрутом, Веною, Дубаєм, Єреваном, Кельном, Ларнакой, Москвою та ін. Аеропорт знаходиться близько 20 км від Університету. До Університету краще дістатися на таксі, яке можна орендувати безпосередньо в аеропорту. Вартість проїзду становить близько 20 грн.

Як дістатися Донецька залізницею

Залізничний вокзал знаходиться у центральній частині міста на відстані від Університету близько 30 км. На вокзал прибувають поїзди майже з усієї Європи: з Варшави, Берліна, Будапешта, Софії, Братислави, Москви, Санкт-Петербурга тощо. До Університету можна дістатися за допомогою автобусу №32 (вартість проїзду — 0,75 грн.), на маршрутному таксі № 32 (вартість проїзду — 1 грн.) або на таксі (вартість - 5- 10 грн).

Як дістатися Донецька автотранспортом

Через мережу європейських автошляхів можна в'їхати в Україну через Ковель, Луцьк, Львів, Ужгород, Чернівці та ін. Потім внутрішніми автошляхами через 20 - 22 години можна дістатися Донецька. До Університету вже легко дістатися, маючи карту Донецька.

В. Вартість проживання

Вартість проживання у дво- та тримісних кімнатах гуртожитку становить близько 40 грн на місяць. Вартість обіду в студентській їдальні — близько 15 грн, сніданку - 10 грн і вечері в середньому близько 10 грн.

Г. Забезпечення житлом

Іноземці проживають за місцем реєстрації - у гуртожитку Університету за адресою: м. Донецьк, вул. 50 річчя СРСР, 6.153

Гуртожиток знаходиться у 20 хвилинах ходи від головного навчального корпусу. Поблизу університетського містечка знаходиться парк Ленінського комсомолу.

У гуртожитку є дво- та тримісні кімнати з санвузлом, кухнями на кожному поверсі та пральнею.

Д. Здоров'я і страхування

1. Медичне обслуговування

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється в державних та комунальних закладах охорони здоров'я за власні кошти іноземця, у тому числі за договорами медичного страхування зі страховиками України.

2.Страхування

Обов'язковою є наявність у іноземних громадян на момент перетинання кордону України (або подачі документів на реєстрацію до навчального закладу) медичної страховки, яка гарантує оплату екстреної медичної допомоги. У разі відсутності медичної страховки надану медичну допомогу оплачує безпосередньо іноземний громадянин.

Медичну страховку з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам можна оформити в ЗАТ "ПРОСТО-страхування" (раніше - ЗАТ "Укрінмедстрах") за адресою: 01601, Київ, вул. О.Гончара, 65; тел. (38044) 216 1127; факс (38044) 216 9692.

Е. Умови навчання

 1. Бібліотеки

Наукова бібліотека Донецького національно університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського пропонує користувачам біля 800 тис. примірників книг, журналів, газет, стандартів, дисертацій, звітів про науково-дослідну роботу кафедр, компакт-дисків. Щорічно до фонду бібліотеки надходить більше 27 тис. нових книг, 330 найменувань періодичних видань та 500 видань на електронних носіях: енциклопедії, статистичні збірники, журнали, інтегровані навчально-атестаційні комплекси та інші.

Всі нові надходження заносяться до електронного каталогу, загальна кількість записів якого складає більш ніж 80 тисяч. Бібліотека створює і повнотекстові електронні бази даних: "Праці викладачів ДонНУЕТ", "М.І. Туган-Барановський", "Дисертації", "Автореферати дисертацій", "Лекції викладачів ДонНУЕТ" та інші. До послуг користувачів пропонується 1500 повнотекстових електронних документів викладачів університету. Для роботи з електронним каталогом і повнотекстовими документами читачам надано 36 персональних комп'ютерів.

Бібліотека має вихід до світової інформаційної мережі Іnternet, користується міжнародними повнотекстовими базами даних INTAS, ЕВSСО, "Ліга-Закон".

Тематично книжковий фонд цілком відповідає профілю підготовки фахівців на 10 факультетах університету і є найбільшим зібранням економічної літератури в Донецькому регіоні.

На загальній площі розміщені абонементи, 9 читальних залів на 900 місць.

Навчальна література видається користувачам додому на один семестр, наукова і художня - на два тижні. Літературою з фондів читальних залів читачі користуються без обмеження кількості. Обслуговування користувачів ведеться в автоматизованому режимі.

Адреса бібліотеки: 83017, м. Донецьк - 17, бульвар Шевченка 30, навчальний корпус № 4, тролейбус №8, автобус № 32.

Е-mаіl: library@.

Бібліотека має філії - галузеві читальні зали в інших корпусах: для факультета харчування та інституту харчових виробництв -навчальний корпус №3, обліково-фінансового факультету та факультету післядипломної освіти - навчальний корпус №6.

Абонементи і читальні зали працюють з 9 до 18 години, в суботу -з 9 до 17 години. Вихідний день - неділя.

На період літніх канікул бібліотека працює з 9 до 17 години.

 1. Навчально-лабораторна база

Університет має потужну матеріально-технічну базу з добре обладнаними кабінетами, лабораторіями і комп'ютерними класами для успішної організації і проведення навчального процесу. У навчальному процесі задіяно 396 лекційних аудиторій, лабораторій та кабінетів і 54 комп'ютерних класів.

Наявність ПК дозволяє забезпечити навчальний процес і самостійну роботу студентів.

Університет має розгалужену локальну комп'ютерну мережу. До мережі підключені 6 навчальних корпусів, в якої більш ніж 500 комп'ютерів, що мають доступ до Інтернет та електронної пошти. Це дозволяє широко використовувати у навчальному процесі та наукових дослідженнях сучасні Інтернет-технології, новітнє програмне забезпечення, здійснювати дистанційну освіту та здійснювати практичну підготовку студентів у віртуальному підприємстві „Меркурій".

Для поліпшення використання сучасних комп'ютерних технологій у навчальному процесі в університеті функціонує навчально-науковий інформаційний центр (ННЩ).

Підтримується та адмініструється програма для створення електронних курсів Authoring Тооl, яка входить до складу платформи ІВМ Lotus Workplace Collaborative Learning. На базі цієї програми створюються електронні курси та підручники з різних дисциплін.

Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля

Студенти користуються спортивним комплексом університету. За останні 3 роки в навчальних корпусах відкрито 3 нових спортивних зали. В чотирьох гуртожитках університету працюють спортивні зали для занять гімнастикою, аеробікою, боксом, важкою атлетикою.

В університеті активно діють органи студентського самоврядування, які приймають участь в вирішенні всіх питань щодо організації навчального процесу і наукової роботи серед студентів, дозвілля і культурно-масової роботи, розвитку міжнародних зв'язків і працевлаштування випускників. До органів студентського самоврядування факультетів і університету може бути обраний будь-який студент, рішенням Донецької міської ради структура студентського самоврядування університету визнана кращою і рекомендована до впровадження в інших вищих навчальних закладах.

В університеті функціонують актові зали, підприємства громадського харчування, гуртожитки. Усі студенти ДонНУЕТ (неміські), у т.ч. технікумів, забезпечені місцями у гуртожитках.

За підсумками міського конкурсу, гуртожитки університету визнані кращими в м. Донецьку.

На кафедрах університету функціонують наукові гуртки та гуртки за інтересами, де студенти мають можливість продемонструвати свої глибокі системні знання та творчі здібності. Активно працюють і користуються популярністю: імідж студія "Дизайн", "Ярмарок ідей і рекламних плакатів", "Клуб ділових зустрічей", філософський семінар "Проблеми демократії в суспільстві", правничий клуб та інші.

Традиційно за ініціативою органів студентського самоврядування і профспілкового комітету студентів в кращих залах Донецька відбуваються такі студентські свята, як "Дебют першокурсника", "День студента", Новорічні вечори, "День святого Валентина", "Міс ДонНУЕТ", "Гуморина", "Урочиста церемонія вручення дипломів кращим випускникам", "Присвячення в студенти" та інші. Колективи художньої самодіяльності університету неодноразово були лауреатами регіональних і всеукраїнських конкурсів. Студенти університету проводять не тільки внутрішні, але і міжвузівські заходи, серед них такі, як регіональний кулінарний конкурс серед студентів "Студентська кухня", конкурс бізнес-проектів "Моя спеціальність - моє покликання", регіональна конференція "Молодь і підприємство", Всеукраїнський студентський семінар "Маркетинг - крок у III тисячоліття" і багато інших.

Влітку чудовий відпочинок студентам забезпечують бази відпочинку університету, які знаходяться на узбережжі Азовського моря та у заповіднику "Святі гори". Бази відпочинку мають все необхідне обладнання, матеріали,

спортивні і танцювальні майданчики для проведення культурної і спортивної роботи, студенти отримують путівки безкоштовно, або за пільговою ціною.

IIIІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

А. Загальний опис інституту

 1. Координатор від інституту – Сукманов Валерій Олександрович,

директор інституту харчових виробництв

Адреса: 83055, пр. Театральний, 28

Телефон: 337-28-30, 304-50-37, 304-50-50

Години, коли можна зв'язатися з координатором:

щоденно, крім суботи і неділі з 9.00 до 16.00

е-mаil: fob@dek. donduet. edu. Ua

Директор інституту харчових виробництв – Сукманов Валерій Олександрович, д.т.н., професор; контактний телефон: 337-28-30

Заступник директора

з навчально-методичної роботи - Гладка Алла Дмитрівна, к.т.н., доцент; контактний телефон: 304-50-37

Заступник директора

з навчально-виховної роботи –Халілова-Чуваєва Юлія Олександрівна, к.ф.н., доцент, контактний телефон: 304-50-81

2.Стислий опис структури й організації інституту

В інституті функціонують кафедри:

 • загальноінженерних дисциплін (зав. кафедри – Сукманов В.О.)

 • обладнання харчових виробництв (зав. кафедри – Заплетніков І.М.)

 • холодильної та торгової техніки (зав. кафедри – Осокін В.В.)

 • економіки і інноваційної діяльності (зав. кафедри Аветисова А.О.)

 • філософських наук (в.о.зав. кафедри – Нікітін Л.М.)

Кількість штатних викладачів в інституті складає 81 людина, з них 7 професорів, 35 кандидатів наук, 11 старших викладачів та 28 асистентів.

В інституті навчається 1357 студентів, у тому числі денної форми навчання - 568, заочної форми навчання – 789 осіб.

Основні напрямки науково - дослідної роботи інституту

Кафедри інституту мають багаторічний досвід наукових досліджень, що сприяло створенню наукових шкіл професорів.

Значна увага в інституті приділяється організації наукової роботи студентів, результатом якої є публікації у спецвипуску “Вісника” , виступи на студентських науково-практичних конференціях, участь в олімпіадах та інше.

Кафедра загальноінженерних дисциплін:

 • удосконалення процесу виробництва кондитерських мас із використанням високого тиску;

 • аналіз та оптимізація структури і змісту тестових завдань в межах кредитно-модульної системи;

 • використання високого тиску для покращення властивостей харчових продуктів.

Кафедра обладнання:

 • розробка і створення технологічного обладнання по переробці харчової сировини і виробництву якісних продуктів харчування;

 • інтенсифікація технологічних процесів харчових виробництв;

 • розробка способів механізації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт на підприємствах харчової промисловості;

 • захист від шуму і вібрації технологічного обладнання харчових виробництв, поліпшення його віброакустичних характеристик.

Кафедра холодильної і торговельної техніки:

 • дослідження процесів і обладнання для заморажування, зберігання та переробки харчових продуктів.

Кафедра філософії:

 • проблема людини в сучасній філософії.

Кафедра інноваційної діяльності:

 • економіко-організаційні умови інноваційної діяльності;

 • дослідження основних напрямків діяльності ресторанного господарства.

Випускаючими кафедрами в інституті є: кафедра обладнання харчових виробництв та кафедра холодильної і торговельної техніки.

На кафедрі обладнання кількість штатних викладачів складає 17 чол., з них 2 професора (11,8%), 6 кандидатів наук (35,3%), 3 старших викладача (17,6%) та 6 асистентів (35,3%); на кафедрі холодильної і торговельної техніки - 15 чол., з них 1 професор (6,6%), 5 кандидатів наук (33,4%), 4 старших викладача (26,6%) та 5 асистентів (33,4%).

Випускники інституту мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Науково-виробнича діяльність кафедр інституту спрямована на розробку і вирішення проблемних питань розвитку підприємств торгівлі, переробних виробництв на етапі реформування економіки і на подальшу перспективу.

На кафедрах протягом багатьох років створилися наукові колективи, які працюють над цими проблемами прикладного характеру. Більшість з них виконується на замовлення органів галузевого та державного управління.

Поряд з цим наукові колективи кафедр розробляють ініціативні теми, враховуючи перспективи розвитку національної економіки України та її структурну перебудову.

В розробці як державних, так і госпдоговірних наукових тем приймають участь студенти факультету. Наслідком цього є виступи на конференціях, виконання наукових дипломних та курсових проектів за матеріалами наукових досліджень. Залучення студентів до науково-дослідної діяльності дає їм змогу перевести свої здібності і змогу до продовження роботи в аспірантурі.

Для поліпшення науково-виробничої діяльності інституту, з метою підготовки висококваліфікованих фахівців створено на базі ЗАТ "ДІХТ", АТ "ГРУПА НОРД" навчально-науково-виробничий комплекс "Холод". Програма комплексу розроблена у відповідності до закону України про освіту і нормативних документів Міністерства освіти України.

Міжнародні зв’язки інституту розвиваються у напрямках наукового та науково-методичного співробітництва, стажування викладачів та обміну студентами.

 1. Стислий опис умов для навчання в інституті

Для самостійної роботи студентів передбачені бібліотеки, що розташовуються у четвертому, третьому, шестому корпусах. Бібліотека четвертого корпуса містить у собі наступні читальні зали:

 • зал наукової літератури;

 • читальний зал на електронних носіях;

 • зал нормативних документів;

 • зал нових надходжень.

Абоненти:

 • навчальний (для заочного і денного відділення);

 • науковий;

 • художньої літератури.

Довідково-бібліографічний відділ.

Проведення навчального процесу забезпечується наявністю:

а) кафедральних лабораторій:

- на кафедрі загальінженерних дисциплін лабораторії: електротехніки й електроніки, інженерної графіки, електричних машин, теорії механізмів і машин, опору матеріалів, автоматики, матеріалознавства і ТКМ, деталей машин і ВСТВ. На кафедрі для роботи викладачів та студентів працюють три комп’ютерні класи, які оснащені сучасною технікою;

- на кафедрі обладнання лабораторії: теплового обладнання, механічного обладнання, технології машинобудування, процесів і апаратів, технологічного обладнання, механізації ПРТС робіт, виброакустики обладнання харчових виробництв;

- на кафедрі холодильної і торговельної техніки лабораторій: холодильної техніки, торговельної техніки, гідравліки, ремонту і монтажу, теплотехніки, охорони праці.

б) обладнання для проведения лабораторних та практичних занять, універсальні стенди та макети, комп'ютерні класи.

Для впровадження науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу й аспірантів кафедр працює лабораторія науково-дослідного сектора й аспірантська.

У 2007-2008 навчальному році 182 студентам за напрямком підготовки 6.050503 “Машинобудування”, що мешкають по за межами міста Донецька, надані місця у благоустроєному багатоповерховому гуртожитку № 4. Гуртожиток було капітально відремонтовано протягом 2002-2004 років.

Гуртожиток № 4 розташований в одному з центральних районах м. Донецька за адресою вул Харитонова, 10 (район палацу спорту „Дружба”). Проїзд тролейбусом № 4, 7, 11, 12, автобусом № 28, 46, 107, 121, 11. маршурутним таксі № 7, 7а, 11, 13, 28, 46а, 107в до зупинки „Палац спорту „Дружба”, маршрутним таксі № 4в та 9а – до кінцевої зупинки „Вул. Харитонова”.

Студенти за напрямком підготовки 6.050503 “Машинобудування” компактно розташовані на 8 та 9 поверхах. Вони мешкають у двох, трьох та чотиримісних кімнатах, що обладнанні усім необхідним для проживання. На кожному поверсі до послуг студентів обладнані кухні, умивальні, душові та туалетні кімнати з усім необхідним устаткуванням та постачанням горячої та холодної води. На 9 поверсі спеціально обладнана кімната для занять. Студенти при бажанні мають право додатково обладнати свої кімнати потрібною їм власною побутовою технікою та компютерами.

Питаннями організації суспільного життя студентів за напрямком підготовки 6.050503 “Машинобудування” займається Рада студенського самоврядування студентів, що мешкає у гуртожитку №4. Воно функціонує на суспільних засадах. Вищий керівний орган – загальні збори студентів, що мешкають у гуртожитку №4, які відбуваються не рідше ніж 2 рази на рік. Між зборами керівницво покладено на актив Ради студенського самоврядування, що обирається з лав найбільш активних студентів.

У гуртожитку № 4 постійно проводяться конкурси на кращу кімнату. Переможці отримують цінні призи від Ректорату ДонНУЕТ імені Михайла Туган – Барановського. Гуртожиток №4 зайняв призове місце в конкурсі на кращий гуртожиток м. Донецька та у 2005 році був нагороджений призом Городського Голови м. Донецька.

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них

Таблиця 1

Програми навчання студентів за напрямком підготовки “Машинобудування”

Освітньо-професійна програма навчання

Кваліфікація

Форма навчання

Термін навчання

Бакалавр

бакалавр з машинобудування

Денна

4 роки

бакалавр з машинобудування

Заочна

4 роки

Спеціаліст

інженер-механік

Денна

1 рік

інженер-механік

Заочна

2 роки

Магістр

магістр з машинобудування

Денна

1 рік

магістр з машинобудування

Заочна

1 рік

Фундаментальна та професійно-орієнтованеа підготовка (3курс)

Атестація студента здійснюється на підставі оцінки рівня набутих ним професійних знань, вмінь і навичок, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямком підготовки 6.050503 “Машинобудування” на основі складання комплексного державного екзамену з дисциплін:

 • опір матеріалів;

 • деталі машин;

 • електротехніка, електроніка, мікропроцесорная техніка;

 • гідравліка, гідро-і пневмо привод.

Державний екзамен дозволяє перевірити якість і повноту професійної підготовки студента до виробничої діяльності, або до продовження навчання для здобуття вищого освітнього рівня.

З базової підготовки (4 курс)

Студенти інституту харчових виробництв складають державний іспит за напрямком підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр”. Для цього розроблений пакет комплексно-кваліфікаційних завдань, що складаються з двох частин, основою яких є наступні навчальні дисципліни:

 • процеси і апарати харчових виробництв;

 • холодильне та торгове обладнання;

 • електромеханічне обладнання і електронагрівальне обладнання;

 • основи охорони праці;

 • економіка підприємства.

Перша частина завдання стосується теоретичних основ навчальних дисциплін, що винесені на екзамен, друга – рішення прикладних задач. Виконання кваліфікаційних завдань дозволяє перевірити сформовані уміння та навички у студентів.

З професійної підготовки (5 курс)

Студенти інституту харчових виробництв складають державний іспит за напрямком підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні “Спеціаліст”. Для цього розроблений пакет комплексно-кваліфікаційних завдань, що складаються з двох частин, основою яких є наступні навчальні дисципліни:

 • Розрахунок і конструювання обладнання галузі;

 • Інженерні принципи створення механічного обладнання;

 • Інженерні принципи створення теплового обладнання;

 • Інженерні принципи створення холодильного обладнання;

 • економіка підприємства.

Перша частина завдання стосується теоретичних основ навчальних дисциплін, що винесені на екзамен, друга – рішення прикладних задач. Виконання кваліфікаційних завдань дозволяє перевірити сформовані уміння та навички у студентів.

 1. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

Форми організації навчання

Навчальний процес в інституті здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними методами викладання і навчання є:

лекції, що є основною формою проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами ДонНУЕТ, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій;

- лабораторні заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо);

- практичні заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв’язання їх студентами на заняттях.

- семінарські заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів);

- індивідуальні навчальні заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахування індивідуального плану студента і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін;

- консультації - проводяться для групи студентів або індивідуально, у залежності від того, або викладач консультує студентів з питань, зв'язаних з використанням індивідуальних завдань або по теоретичних питаннях навчальної дисципліни;

-самостійна робота студентів - самостійне вивчення нового матеріалу, виконання контрольних і курсових робіт.

Зміст самостійної роботи студента (СРС) над конкретною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни, графіком СРС, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Видами СРС можуть бути складання конспекту з питань курсу, винесених на самостійне вивчення; підготовка до семінарських, практичних, лабораторних занять; підготовка контрольних і курсових робіт. СРС може виконуватися у бібліотеці ВНЗ, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах;

- практична підготовка студентів.

Практика містить у собі:

 • навчальну;

 • бакалаврську;

 • конструкторсько-технологічну;

 • інженерно-технологічну.

Практика необхідна для практичної підготовки фахівців з послідовним ростом їхніх професійних вмінь і практичних навичок. Результатом проведення практики є написання і захист звіту.

Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) виконуються студентом самостійно при консультуванні з викладачем.

Курсові проекти виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Дипломні проекти виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішення конкретних наукових, технічних виробничих й інших завдань, розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проекту. Керівниками дипломних проектів призначаються професори і доценти ДонНУЕТ, висококваліфіковані спеціалісти виробництва.

Методи оцінювання

Контрольні заходи включають поточний модульний та підсумковий контроль.

- Поточний модульний контроль (ПМК).

При кредитно-модульній системі організації навчального процесу зміст навчальних дисциплін розподіляється на змістові модулі. Кожен змістовий модуль має бути оцінений за шкалою ЕСТS.

-Модульний контроль здійснюють викладачі, які викладали матеріал модуля.

Термін проведення модульних контролів та їх кількість визначається календарно-тематичним планом навчального модуля.

Змістових модулів не повинно перевищувати чотирьох.

Оцінювання модулів забезпечується необхідними навчально-методичними і контрольними матеріалами: тестами, ситуаційними завданнями

Студент інформується викладачами про результати оцінювання навчального модуля, як складової підсумкового оцінювання засвоєння змістового модуля.

Результати поточного модульного контролю проставляються у допоміжну відомість обліку поточного модульного контролю на кафедрах. За відсутністю студента на контрольному заході, перездача модулів здійснюється в термін оцінки наступного змістового модулю.

- Підсумковий контроль (ПК).

Підсумковим контролем є екзамен відповідно навчальному плану.

Результати підсумкового контролю проставляються у відомості обліку успішності. Підсумкова оцінка навчальної дисципліни повинна визначатися як середня зважена результатів засвоєння окремих змістових модулів.

Державна атестація студента

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання на певному освітньому рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньої характеристики. У державних комісіях студенти, які закінчують ДонНУЕТ, складають державні екзамени та захищають дипломні проекти.

Методичне забезпечення

Методична база кафедр відповідає вимогам міністерства до забезпечення навчальними програмами для виконання навчального процесу. Наявність універсальних стендів, макетів, наочних посібників, методичних вказівок, опорних конспектів лекцій дозволяє студенту при виконанні лабораторних і практичних занять, найбільш ефективно засвоювати матеріал, який розглядається, або самостійно його вивчати. А також допомагає при виконанні контрольних, курсових і дипломних робіт.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Напрям підготовки “Машинобудування”. Випускники інституту працюють здебільшого керівниками малих підприємств по виробництву харчової продукції, невеликих підприємств торгівлі, рестораннго господарства різних форм власності, інженерами-механіками на промислових підприємствах, викладачами в технікумах, училищах, школах.

6. Шкала виставлення оцінок

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-бальною шкалою ДонНУЕТ.

Таблиця 2

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS

з національною системою оцінювання в Україні та ДонНУЕТ

за "5"-бальною системою

за системою ECTS

за "100"-бальною системою

ДонНУЕТ

"5"

"A"

90-100

"4"

"B"

80-89

"4"

"C"

75-79

"3"

"D"

70-74

"3"

"E"

60-69

"2"

"FX"

35-59

"2"

"F"

1-34

Шкала ECTS

Якісне визначення (критерії)

"A"

ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання з незначними помилками.

"B"

ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

"C"

ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

"D"

ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками

"E"

ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

"FX"

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

"F"

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому

Б. СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

 1. Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти

Інженер-механік повинен знати основи загальнотеоретичних, загальноінженерних і загально-технічних дисциплін, в обсязі, який дозволяє розвязувати виробночо-технологічні, конструкторські і дослідницькі завдання.

Фахивець повинен також розумітися на питаннях з проектування, констуювання, ремонту, монтажу, експлуатаціі технологічного обладнання, в методах побудови комплексних безвідходних технологічних процесів у харчових виробництвах, у специфічних особливостях і технічному оснащенні галузі, в технології машинобудування для харчових виробництв й основах його автоматизації та механізації, економіки галузі і підприємств, основах організації, планування та управління виробництвом і якістю продукції, питаннях з охорони праці і навколишнього серидовища, патентознавства і наукової організації праці.

Таблиця 3

Розподіл навчального часу студента за циклами дисциплін

Год./кр.

Загальний обсяг

7941/147

Нормативні навчальні дисципліни

5916/164

Цикл гуманітарних дисциплін

1380/38

Цикл дисциплін природно-наукової підготовки

3645/101,25

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми.

891/24,75

Вибіркові навчальні дисципліни

1377/38,75

Цикл дисциплін вільного вибору студентами

486/14

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

891/24,75

В інституті харчових виробництв підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: ОКР “бакалавр”, ОКР “спеціаліст”, ОКР “магістр”.

Таблиця 4

Програма навчання для підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.050503 “Машинобудування”

Номер

п/п

Назва дисципліни

Кількість годин/

кредитів

Форма семестр.

контролю

1

2

3

4

1

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної підготовки

1380/38

1.1.1

Історія України

108/3

Іспит

1.1.2

Українська мова проф. спрямування

54/1,5

Залік

1.1.3

Українська та зарубіжна культура

108/3

Залік

1.1.4

Філософія

108/3

Іспит

1.1.5

Основи психології та педагогіки

54/1,5

Залік

1.1.6

Основи економічних теорій

108/3

Іспит

1.1.7

Релігознавство

54/1,5

Залік

1.1.8

Політологія

108/3

Іспит

1.1.9

Основи права

54/1,5

Іспит

1.1.10

Соціологія

54/1,5

Залік

1.1.11

Іноземна мова

324/9

Залік

1.1.12

Фізичне виховання

246/6,5

Залік

1.2

Цикл дисциплін природно-наукової підготовки

3645/101,25

1.2.1

Фізика

324/9

Іспит

1.2.2

Математика

540/15

Іспит

1.2.3

Хімія

108/3

Іспит

1.2.4

Інформатика

189/5,5

Іспит

1.2.5

Теоретична механіка

216/7,5

Іспит

1.2.6

Опір матеріалів

216/7

Іспит

1.2.7

Теорія механізмів і машин

135/6

Іспит, КП

1.2.8

Теорія технічних систем

54/2

Залік

1.2.9

Історія інженерної діяльності

54/1,5

Залік

1.2.10

Нарисна геометрія, інженерна графіка

297/8,25

Іспит

1.2.11

Взаємозамін. станд. та техн. вимірюв.

135/6

Іспит, КР

1.2.12

Деталі машин

243/6,75

Іспит

1.2.13

Основи екології

54/1,5

Залік

1.2.14

Техн. констр. матеріалів та матер-во

189/6

Іспит

1.2.15

Теоретичні основи теплотехніки

108/4

Іспит, КП

1.2.16

Електротехн. електр. мікропроц. техн.

216/7

Іспит

1.2.17

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

135/4

Іспит

1.2.18

Технолог. основи машинобудування

135/4,5

Іспит, КП

1.2.19

Експлуатація та обслуг.машин

81/2

Залік

1.2.20

Економіка підприємства

81/2

Іспит

1.2.21

Основи охорони праці

81/2,25

Іспит

1.2.22

Безпека життєдіяльності

54/1,5

Залік

1.3

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми

891/24,75

1.3.1

Процеси та апарати харч. вироб-в

216/7,5

Іспит, КП

1.3.2

Технол. облад. харч. вироб-в та галузі

243/8

Іспит, КП

1.3.3

Загал. технол. харч. вироб-в

135/5

Іспит

1.3.4

Монтаж, діагност. та ремонт облад-я

81/2,25

Іспит

1.3.5

Осн. пром. будівниц-ва та сан.техн.

108/3

Залік

1.3.6

Автоматизація вироб. процесів

108/5

Іспит, КП

2

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1

Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу

891/24,75

2.1.1

Механізація ВРТС робіт у галузі

216/6

Іспит, КП

2.1.2

Механічне облад-я рестор. госп-ва

108/3

Залік, КП

2.1.3

Теплове облад-я рестор. госп-ва

108/3

Залік, КП

2.1.4

Холодильне та торг. обладнання

108/3

Залік, КП

2.1.5

Проект. ДМ методами комп. модел-я

162/4,5

Залік

2.1.6

Комп’ютерна графіка

81/2,25

Залік

2.1.7

Хол. Технол. обл. харч.виробництв

54/1,5

Залік

2.1.8

Учбовий практикум у майстерні

54/1,5

Залік

2.2

Цикл дисциплін вільного вибору студентами

486/14

Залік

2.2.1

Українська мова

108/3

Залік

2.2.2

Етика

54/1,5

Залік

2.2.3

Енергозбереження у галузі

54/1,5

Залік

2.2.4

Осн. Техн. віброак. облад. харч. вироб-в

81/2,5

Залік

2.2.5

Основи логістики харч. виробництв

81/2,5

Залік

2.2.6

Основи кондиціювання повітря

541,5

Залік

2.2.7

Комп. проект-ня техн. облад-ня галузі

541,5

Залік

Таблиця 5

Програма навчання для підготовки спеціалістів за напрямком підготовки 7.050503 “Машинобудування”

Номер

п/п

Назва дисципліни

Кількість годин/

кредитів

Форма семестр.

контролю

1

2

3

4

1

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1

Осн. наук. досліджень і патентознавство

60/1,75

Залік

1.2

Орг. і проектування підприємств галузі

80/2,25

Іспит

1.3

Економіка підприємств

120/3,5

Іспит

1.4

Зовнішньо економічні зв’язки

60/1,5

Залік

1.5

Розрахунок і конструювання апаратів галузі

155/4,5

Іспит, КП

1.6

Інж. принципи створення мех. обладнання

57/1,5

Іспит, КП

1.7

Інж. принципи створення тепл. обладнання

57/1,5

Іспит, КП

1.8

Інж. принципи створення хол. обладнання

57/1,5

Іспит, КП

1.9

Основи маркетингу та менеджменту

80/2,25

Залік

1.10

Основи інженерної екології

60/1,5

Залік

1.11

Цивільна оборона

54/1,5

Залік

1.12

Техн. рівень та сертиф. обладнання

54/1,5

Залік

1.13

Охорона праці в галузі

27/0,75

Іспит

1.14

Інтелектуальна власність

36/1

Іспит

2

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1

Основи раціонального харчування

27/0,75

Залік

2.2

Реологія харчових продуктів

27/0,75

Залік

2.3

Економіка обладнання галузі

27/0,75

Залік

Таблиця 6

Програма навчання для підготовки магістрів за напрямком підготовки 8.050503 “Машинобудування”

Номер

п/п

Назва дисципліни

Кількість годин/

кредитів

Форма семестр.

контролю

1

2

3

4

1

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1

Методологія наукових досліджень

66/1,75

Залік

1.2

Ділова іноземна мова

72/2

Залік

1.3

Методол. створення прогрес. мех. обладн.

81/2,5

Іспит, КП

1.4

Методол. створення прогрес. тепл. обладн.

81/2,5

Іспит, КП

1.5

Методол. створення прогрес. хол. обладн.

81/2,5

Іспит, КП

1.6

Теор. основи і сучасні методи інтенс. проц.

61/1,75

Залік

1.7

Розрахунок і конструювання обладнання гал.

93/2,75

Іспит

1.8

Охорона праці в галузі

54/1,5

Іспит

1.9

Цивільна оборона

54/1,5

Залік

2

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1

Інтелектуальна власність

36/1

Залік

2.2

Вища освіта України

36/1

Залік

2.3

Інноваційний менеджмент

36/1

Залік

2.4

Філософія наукової діяльності

36/1

Іспит

2.5

Система автоматичного проектування

68/1,75

Залік

2.6

Промислова екологія харчових виробництв

51/1,5

Залік

2.7

Моделювання робочих процесів

65/1,75

Іспит

2.8

Надійність параметрів технолог. обладнання

49/1,25

Залік

Примітка. Вищий навчальний заклад може змінити підсумкову форму контролю після засвоєння всієї дисципліни тільки у циклі професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми (згідно з вибраною спеціальністю) у межах потреб “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”.

2.Діаграма структури програми навчання

Таблиця 7

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.050503 “Машинобудування”

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

1-й

2-й

1

2

3

4

1 курс

Нормативні дисципліни (модулі)

Історія України

108

3

3

Українська та зарубіжна культура

108

3

2

Фізичне виховання

72

2

2

72

2

2

Основи псіхології та педагогіки

54

1,5

2

1

2

3

4

5

Іноземна мова

81

1,5

2

81

1,5

2

Основи права

54

1,5

2

Фізика

108

3

3

108

3

3

Математика

108

3

3

108

3

3

Хімія

108

3

4

Інформатика

84

2,5

2

105

3

2

Теоретична механіка

108

3

3

Історія інженерної діяльності

54

1,5

1

Нарисна геометрія, інженерна графіка

81

2,25

3

63

1,75

2

Техн. констр. матеріалів та матер-во

95

2,75

2

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Українська мова

108

3

2

Українська новітня література

Етика

54

1,5

2

Естетика

Екзаменаційна сессія

238

6,75

Практична підготовка

-

-

Всього за 1 курс

2160

60

2 курс

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

3-й

4-й

Нормативні дисципліни (модулі)

Філософія

108

3

3

Основи економічних теорій

54

1,5

1

54

1,5

2

Фізичне виховання

72

2

4

72

2

4

Релігієзнавство

54

1,5

2

Іноземна мова

54

1,5

1

54

2,25

2

Соціологія

54

1,5

2

Фізика

108

3

3

Математика

108

3

3

108

3

3

Теоретична механіка

108

3

3

Опір матеріалів

108

3

4

108

3

4

Нарисна геометрія, інженерна графіка

54

2,5

2

81

2,25

2

Техн. констр. матеріалів та матер-во

108

2,5

3

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Загальна технологія харчових виробництв

135

3,75

3

Комп’ютерна графіка

108

3

3

Учбовий практикум в майстерні

72

2

2

Основи логістики харч. виробництв

72

2

2

Основи логістики устаткування галузі

Екзаменаційна сессія

59

1,75

Практична підготовка

216

6

Всього за 2 курс

2160

60

3 курс

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

5-й

6-й

Нормативні дисципліни (модулі)

Політологія

108

3

2

Фізичне виховання

72

2

2

68

2

2

Математика

81

2,25

2

Теорія механізмів машин

81

2,25

3

54

1,5

2

Теорія технічних систем

54

1,5

1

Взаїмозмін. станд та техн. вимір.

135

3,75

3

Деталі машин

144

3,75

4

87

2,5

3

Основи екології

54

1,5

2

Теоретичні основи теплотехніки

81

2,25

3

Електротех. електр. мікропроц. техн.

108

3

4

108

3

3

Гідравліка, гідрос-ка пневмо приводи

135

3,75

3

Технол. основи машинобудування

81

2

3

Безпека життєдіяльності

54

1,5

2

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Процеси та апарати харчових виробництв

108

3

3

Проект ДМ методами комп. проектування

149

4

4

Основи кондиціювання повітря

40

1,25

1

Основи технічної віброакустики харч. вир-в

88

2,5

2

Екзаменаційна сессія

81

2,25

Практична підготовка

162

4,5

Всього за 3 курс

2160

60

4 курс

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

7-й

8-й

Нормативні дисципліни (модулі)

Ділова українська мова

54

1,5

2

Фізичне виховання

64

1,75

2

Експлуатація та обслуговування машин

81

2,25

3

Економіка підприємства

81

2,25

3

Основи охорони праці

81

2,25

3

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Процеси та апарати харч. вир-в

108

3

3

Технологічне обладнання харч. вир-в

162

4,5

3

81

1,5

2

Монтаж і діагностіка та ремонт обладнання

81

1,5

3

Осн. пром. будівництва та сан. техн.

98

2,5

2

Автоматизація вироб. Проц.

108

3

4

Хол. технол. облад. харч. вироб.

50

1,5

2

Механізація ПРТС робіт

162

4,5

4

43

1,25

1

Механічне обладнання і пот. лінії

69

2

4

Теплове обладнання

69

2

4

Холодильне і торг. обладн.

69

2

4

Компьют. проект. техн. обладнання

45

1,25

1

Енергозбереження у галузі

54

1,5

2

Екзаменаційна сессія

108

3

Практична підготовка

270

7,5

Всього за 4 курс

2160

60

Разом за весь період навчання

8640

240

Таблиця 8

Освітньо-професійна програма підготовки спеціалістів за напрямком підготовки 7.050503 “Машинобудування”

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

1-й

2-й

1

2

3

4

5 курс

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

7-й

8-й

Нормативні дисципліни (модулі)

60

1,75

Осн. наук. досліджень і патентознавство

80

2,25

2

Орг. і проектування підприємств галузі

120

3,5

3

Економіка підприємств

60

1,5

2

3

Зовнішньо економічні зв’язки

60

1,5

2

Розрахунок і конструювання апаратів галузі

155

4,5

4

4

Інж. принципи створення мех. обладнання

57

1,5

3

Інж. принципи створення тепл. обладнання

57

1,5

3

Інж. принципи створення хол. обладнання

57

1,5

3

Основи маркетингу та менеджменту

80

2,25

3

Основи інженерної екології

60

1,5

2

Цивільна оборона

54

1,5

2

Техн. рівень та сертиф. обладнання

54

1,5

2

Охорона праці в галузі

27

0,75

1

Інтелектуальна власність

36

1

2

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Основи раціонального харчування

27

0,75

1

Реологія харчових продуктів

27

0,75

1

Основи раціонального харчування

27

0,75

1

Екзаменаційна сессія

108

3

Практична підготовка

216

6

Держ. іспити

108

3

Дипломування

690

19,25

Всього за 5 курс

2160

60

Таблиця 9

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за напрямком підготовки 8.050503 “Машинобудування”

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

1-й

2-й

1

2

3

4

5 курс

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

7-й

8-й

Нормативні дисципліни (модулі)

Методологія наукових досліджень

66

1,75

2

Ділова іноземна мова

72

2

2

Метод. створ. прогрес. мех. обладн.

81

2,5

2

1

Метод. створ. прогрес. тепл. обладн.

81

2,5

2

1

Метод.створення прогрес. хол. обладн.

81

2,5

2

1

Теор. осн. і суч. методи інтенс. проц.

61

1,75

2

Розрахунок і констр. обладн. в гал.

93

2,75

2

2

Охорона праці в галузі

54

1,5

2

Цивільна оборона

54

1,5

2

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Інтелектуальна власність

36

1

1

Вища освіта України

36

1

1

Інноваційний менеджмент

36

1

1

Філософія наукової діяльності

36

1

1

Система автоматичного проектування

68

1,75

3

Промислова екологія харчових виробництв

51

1,5

2

Моделювання робочих процесів

65

1,75

2

Надійн. параметрів технол.обладнання

49

1,25

2

Екзаменаційна сесія

108

3

Стажування

216

4

Дипломування

810

22,75

Всього за 5 курс

2154

60

Для наочності наведена логічна схема 1, яка показує взаємозв’язок між дисциплінами кафедр інституту харчових виробництв.

Схема 1. Структура програми підготовки за напрямком підготовки “Машинобудування”

В. ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

Освітньо-кваліфікаційний рівень

1. Ідентифікація

Історія України

2.Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Витоки та державність України (ІV-ІІІ тис. до н.е. – ХІV ст.ст.). 1. Витоки українського народу та його державності. 2. Україна княжої доби та її роль у світовій історії. 3. Україна у складі Польщі.

Змістовий модуль 2. Українська державність Козацької доби (ХІV-ХVІІІ ст.ст.). 1. Козацька доба. 2. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. 3. Формування української держави. 4. Велика руїна. 5. Гетьманщина. 6. Ліквідація української автономної державності.

Змістовий модуль 3. Відродження національної свідомості народу України, українська державність у 1917-1939 р.р. 1. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. 2. Українська національно-демократична революція 1917-1921 р.р. 3. Міжвоєнний період історії українського народу (1921-1939 р.р.).

Змістовий модуль 4. Україна в роки ІІ Світової війни. Національно-державне відродження українського народу. Незалежна Україна в сучасному світі. 1. Україна в роки Другої світової війни. 2. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України від другої половини 40-х до початку 80—х р.р. ХХ ст. 3. Національно-державне відродження українського народу. 4. Незалежна Україна в сучасному світі.

3.Рівень.

А. Попередні умови: фонетика, орфографія, граматика, синтаксис і пунктуація української мови.

Б. Цілі і завдання.

Цілі :надання знань про сутність соціально—політичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.

Завдання: вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів; формування свідомості громадянина й патріота України.

В. Бібліографія

1.Історія України. Плани семінарських занять для студентів економічного і торговельного профілю/ Г.С. Бігун, Р.П. Соловйова – Донецьк. – ДонДУЕТ, 2004- с. 47.

2.Історія України. Тести і змістовно-залікові модулі для студентів економічного і торговельного профілю/ Г.С. Бігун, Р.П. Соловйова, Донецьк- ДонДУЕТ- 2004- 58 с.

3.Юрій М.Ф. Історія України.- К. – кондор.- 2004.- 252 с.

4.Шокалюк О.І. Історія україни. Навч. посібник. К. – 2004.- 276 с.

5.Лановик Б.Д. Історія України. – К.: Знання- прес.-2002.- 129 с.

6.Грушевський М.С. Нарис історії українського народу.-К., 1992.

7.Грушевський М.С. Ілюстрована історія України.-К., 1990.

8.Історія України: нове бачення. У 2 т./ О.І.Гуржій та ін.-К.: Україна, 1995.

9.Грабовський та ін. Нариси з історії українського державотворення.-К.: Генеза, 1995.

10.Історія України: Курс лекцій. У 2 т.: Навч. посібник. Мельник Л.Г. та ін.-К.: Либідь, 1992.

11.Баран В.Історія України.-К., 1998.

12.Аркас М.М. Історія України-Русі.-К., 1990.

4.Обов’язковий.

5.Викладацький склад: Смирнова Ірина Євгенівна, кандидат історичних наук, ст. викладач, Соловйова Раїса Петрівна, кандидат історичних наук, доцент; Саржан Світлана Едмундівна, кандидат історичних наук, доцент; Мармазова Ольга Іванівна, кандидат історичних наук, доцент.

6.Тривалість: 108 год., кредити ECTS – 3; семестр – 1.

6 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7.Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

8.Оцінювання. Контроль знань:

- поточний ( опитування, тестування, атестація, ректорська контрольна робота);

- підсумковий (іспит).

9.Мова: українська.

1. ідентифікація:

Українська та зарубіжна культура

2. Опис Змістові модулі:

Змістовий модуль 1. Зародження та еволюція української культури. Суть та основні функції культури. Об’єкт і предмет курсу. Визначення і суть поняття “культура”. Роль культури у житті суспільства і особи. Історичний розвиток поглядів на культуру. Особливості етногенезу українського народу. Культурно-історична своєрідність регіонів України. Закономірності розвитку функціонування культури. Історичні шляхи формування української культури. Освіта та література в Україні: історія розвитку, досягнення та проблеми. Нові напрямки розвитку науки в Україні. Книгодрукування. Бібліотеки і їх роль в розвитку освіти і культури.

Змістовий модуль 2. Розвиток української літератури . Музика, театр і кіномистецтво в Україні Становлення та розвиток українського театру. Зародження театру. Шкільна драма, інтермедія, вертеп; український кріпацький театр. Становлення професійного театру. Видатні представники українського театру. Розвиток музичної культури:. видатні українські композитори. Історія розвитку кіно і телебачення . Українське образотворче мистецтво: Архітектура, її художні і стильові особливості. Розвиток української скульптури. Живопис в Україні. Побут та звичаї українського народу. Господарство та матеріальна культура українців: основні галузі господарства і заняття населення; житло; народний одяг. Сімейні звичаї та обряди.

Змістовий модуль 3. Особливості розвитку світової культури. Культура стародавньої Греції. Давньоримська культура. Культура Ренесансу: Соціально-економічні передумови виникнення Ренесансу. Гуманізм – ідейний зміст Ренесансу. Література та мистецтво культури Відродження. Культура народів країн СНД в історичному контексті. Культура народів Росії. Історія культури слов’янських народів (Білорусь, Молдова). Культура народів Закавказзя. Розвиток культури народів Середньої Азії.

Змістовий модуль 4. Культура Західної Європи ХVІІ – ХVІІІ ст .ст. Формування нових світоглядних орієнтирів, розвиток природничих наук і філософії. Архітектура та живопис. Література, музика, театр. Світова культура ХІХ – ХХ ст.ст. Переворот у техніці та зрушення у масовій свідомості. Освіта і наука. Архітектура і образотворче мистецтво. Література, музика та театральне мистецтво, кіно, телебачення. Традиційна гуманітарна культура. Культура постмодернізму. Гуманізм і технократизм у сучасній культурі. Культура та глобальні проблеми. Характерні риси масової культури.

3. Рівень

А) Попередні умови : студент повинен володіти знаннями історії України, всесвітньої історії.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: здобуття необхідних для інтелігента обсягу і рівня загальнокультурної освіти, забезпечення орієнтації в культурному просторі, формування світогляду.

Завдання: знання свого родоводу, історичних і культурних надбань предків, необхідних не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у практиці сьогодення, формування національної свідомості у студентів

В) Бібліографія:

 1. Українська культура: історія і сучасність. Навч. посібник за ред. Черепанової С.В.- Львів: Світ.-1994.-456 с.

 2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. вид. / за ред. Яртися А.В. і ін. -Львів: Світ.-1994.-496с.

 3. Історія світової культури: навч. посібник/за ред. Шевчук Л.Т. – К.: Либідь.-1992.-320 с.

 4. Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. - К.: Либідь.-1992.-392с.

 5. Культура і побут населення України (Наулко В.І.).-К., 1993.

 6. Історія української літератури. У 2т.-К., 1987.

 7. Історія українського мистецтва У 6 т. – К., 1966 – 1970.

 8. Історія української музики. У 6 т.- К., 1989.

 9. Українська літературна енциклопедія. –К., 1988.

 10. Методичні рекомендації і плани семінарських занять з української та зарубіжної культури. – Донецьк, ДонДУЕТ.- 2001.

 1. Обов’язкова

 2. Викладацький склад:

Смирнова Ірина Євгеніївна, к.і.н., ст. викладач.

 1. Тривалість:

108 години, кредити EСTS – 3. Семестр - 2.

2 години на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання

Лекції, СРС.

 1. Оцінювання: Контроль знань:

- поточний (тестування);

- підсумковий (залік).

 1. Мова: українська.

1. Ідентифікація

Українська мова

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1: Наукова мова у системі сучасної української літературної мови (СУЛМ). Поняття літературної мови, норми літературної мови. Стилістична диференціація СУЛМ. Науковий стиль у системі СУЛМ. Поняття наукової лексики. Термін як основна одиниця наукової мови. Заліковий модуль 2 Основні правила правопису, пов’язані з особливостями української вимови. Аналіз фонетичних процесів української мови та їх фіксація на письмі (чергування, спрощення, подвоєння і подовження приголосних; вимова і правопис букв и, і в основах слів).

Змістовий модуль 2. Морфологія у наукових текстах. Морфологічна будова слова і правила словотворення. Правопис складних слів. Способи словотвору. Правопис деяких префіксів та суфіксів у практиці написання наукових текстів. Правила переносу слів.

Змістовий модуль 3. Пунктуаційні норми в науково-професійних текстах. Значення і функції розділових знаків. Типові помилки та правила їх виправлення у синтаксисі писемної форми.

Змістовий модуль 4. Складання і переклад текстів професійного спрямування. Специфіка перекладу українською мовою. Найтиповіші граматичні, стилістичні і лексичні помилки, що зустрічаються при перекладі текстів українською мовою. Аналіз фонетико-орфографічних особливостей наукових текстів.

3. Рівень.

А). Попередні умови: фонетика, орфографія, граматика, синтаксис і пунктуація української мови.

Б) Цілі і завдання.

Цілі: на основі теоретичних досліджень про особливості функціонування української мови у науково-професійній сфері сформувати вміння, які дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати науково-професійні тексти.

Завдання: поглибити й систематизувати знання з української мови; сформувати вміння щодо написання, складання й перекладу науково - професійних текстів; забезпечити оволодіння нормами сучасної української орфоепії, орфографії, граматики, лексики, стилістики.

В) Бібліографія:

 1. Професійне спілкування: фахова термінологія для студентів факультету “технологія харчування”. Навч.-метод. посібник /Мозгова Н.І... – Донецьк: Дондует, 2005. – 157 с.

 2. Українська мова (за професійним спрямуванням): Завдання і вправи. Навч.-метод. посібник для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання /Погрібна В.Я.. – Донецьк: Дондует, 2005. – 157 с.

 3. Українська мова професійного спілкування: Посібник для студентів усіх спеціальностей за скороченим терміном навчання /В.М. Дейнека, І.М. Кобзар, Є.А. Мацнєва, Н.І. Мозгова. – Донецьк: Дондует, 2004. – 106 с.

 4. Українська мова. Основи професійного спілкування. Методичні вказівки. / Мацнєва Є.А. - Донецьк: Дондует, 2004. – 83 с.

 5. методичні рекомендації з ділової української мови для студентів заочного відділення. Мацнєва Є.А., Дейнека В.М., Донецьк: Дондует, 2003. – 75 с.

 6. Бурячок Андрій. Про зміни та доповнення в третьому й четвертому виданнях “Українського правопису” (1990 р., 1993 р.) // Українська мова і література в школі. – 1993. – №5-6, с.40-48.

 7. Вергазова Л.Г. Практикум з перекладу для студентів економічних спеціальностей. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – 102 с.

 8. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Радянська школа, 1986. – 221 с.

 9. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища школа, 1991. – 397 с.

 10. Культура української мови:Довідник /За ред. В.М.Русанівського –К.:Либідь,1990. –304 с.

4. Обов’язкова

5. Викладацький склад:

ст. викладач. Мозгова Н.І,. Мацнєва Є.А. асистент, Погрібна В.Я., асистент.

6. Тривалість

108 години, кредити єСТS – 3. Семестр – 1.

2 години на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

Практичні заняття.

8. Оцінювання.

Контроль знань:

- поточний (реферати, атестація);

- підсумковий (залік).

9. Мова: українська.

1. Ідентифікація.

Філософія

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Історико-філософский вступ. Тема 1: Філософія, коло проблем та роль в суспільстві. Філософське розуміння світу: буття, матерія. Тема 2: Історичні типи філософії. Тема 3: Філософська думка в Україні XI – XXІ ст.Тема 4: Основні філософські концепції сучасності.

Змістовий модуль 2. Общетеоретична філософія. Тема 5: Філософське розуміння світу: буття, матерія. Тема 6: Філософське розуміння світу : свідомості, суспільна свідомість та її структура. Тема 7: Пізнання, його форми. Наукове пізнання. Тема 8: Діалектика, її альтернативи. Основні закони і категорії.

Змістовий модуль 3. Соціальна філософія.

Тема 9: Природа як предмет філософського аналізу. Тема 10: Суспільство. Основи філософського аналізу.

Тема 11: Особистість та суспільство. Тема 12: Соціальне прогнозування. Глобальні проблеми сучасності.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання з предмета “Історія України”.

Література: Спиркин А.Г. Философия. – М., 2003.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: дати студентам: розуміння суті філософії як науки і форм суспільної свідомості в її історичному розвитку, місця і ролей філософії в розвитку загальнолюдської культури, суті і розвитку філософської думки в Україні, її місця в загальному розвитку історії філософії і сучасного світового процесу.

Завдання: вивчення основ філософської культури, формування необхідних методологічних принципів і навичок аналізу предметів і явищ реального світу.

В) Бібліографія

1. Бичко А. К., Бичко І.В., Табачковский В.Г. Історія філософії. - К., 2001.

2. Введение в философию. - К., 2003.

3. Петрушенко В.Л. Філософія. – Київ-Львів, 2005.

4. Причений Є.М., Черній А.-М., Гроздецкий В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. - К., 2006.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Нікітін Л.М., докт.філос.наук, професор

6. Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3. Семестр – 3.

6 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська. Російська.

1. Ідентифікація.

Основи психології і педагогіки.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Психологія як наука. Психологія особистості і діяльності. Психологія як наука іпрактика. Психіка як предмет психологічної науки. Особистість: загальна психологічна характеристика, структура, розвиток. Психологія індивідуальних відмінностей особистості Пізнавальна сфера особистості. Емоційно-вольова сфера особистості. Діяльність і поведінка особистості. Вчинкові активність особистості.

Змістовий модуль 2. Соціально-психологічна сфера особистості. Психологія спілкування. Види, структура і функції спілкування. Психологія між особового сприймання і розуміння. Спілкування як комунікація. Спілкування як інткракція. Психологія соціальних груп і колективів. Конфліктні ситуації та шляхи їх розв'язання.

Змістовий модуль 3. Основи педагогіки. Предмет, завдання, основні категорії педагогіки. Педагогічний процес. Сучасна дидактика. Сучасні дидактичні системи. Виховна діяльність як складова педагогічного процесу. Національне виховання. Особливості навчання і виховання у вищій школі України.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання з предметів “Психологія” і “Педагогіка” повної загальної середньої освіти.

Література: Психология и педагогика. Учебное пособие / Под. ред. А.А.Радугина. - М., 2001

Б) Цілі та завдання:

Цілі: підвищення загальної і психолого-педагогічної культури студентів; формування цілісного уявлення про психологічні особливості людини як чинники успішності її діяльності.

Завдання: уміння самостійно мислити і передбачати наслідки власних дій; самостійно вчитися й адекватно оцінювати свої можливості, самостійно знаходити оптимальні шляхи досягнення мети і подолання життєвих труднощів.

В) Бібліографія

1. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. 2. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 560 с.

3. Психология. Учебник для вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. –608 с.

4. Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 423 с.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Крюкова О.В., канд. пед. наук, доцент.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5.Семестр – 2.

6 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація

Основи економічної теорії

2.Опис. Змістовні модулі.

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку. Економічна система суспільства. Форми організації суспільного виробництва. Витрати виробництва і прибуток.

Змістовий модуль 2. Загальні основи ринку. Ринок: сутність, функції та умови функціонування. Підприємство і підприємництво. Капітал і наймана праця.

Змістовий модуль 3. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних відносин. Держава як суб’єкт економічних відносин. Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Необхідність та сутність соціалізації економіки.

3. Рівень

А) Попередні умови: студент повинен володіти загальноосвітніми знаннями .

Б) Цілі і завдання:

Цілі: вивчення основ економічної теорії покликано досягати кількох важливих взаємозв’язаних цілей: озброювати молодь прогресивними економічними ідеями, які допоможуть їй краще орієнтуватися в різноманітних ринкових ситуаціях, сформувати економічну культуру, пов’язану з економічним використанням обмежених матеріальних і фінансових ресурсів, прагненням до заощадження з метою одержання майбутніх доходів, з господарською дисциплінованістю, виховувати потребу розв’язання суперечностей між економічним поступом та розвитком соціального середовища тощо.

Завдання: В результаті вивчення курсу студенти повинні:

- давати вірну оцінку стану економічного середовища в Україні,

- виявити тенденції динаміки економічних процесів та їх наслідки;

пов’язувати теорію соціальних, економічних явищ з господарською практикою як в нашій державі, так і зі світовою.

В) Бібліографія:

1.Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - М.: Юрист , 1997.

2.Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія (у 2-х частинах): Підручник для студентів вузів. – Київ: Ніко-Центр, Ельга, 2000.

3.Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії. Підручник. – К.: “Атіка”, 2001.

4.Курс экономики. Учебник / Под ред. Б.А.Райзберга . - М. : Инфра-М . , 1997.

5.Кэмпбелл П. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс. - М. : Республика, 1992. - Т. 1, 2.

6.Курс экономической теории / Под общ. ред. : проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А. - Киров : Изд-во “АСА”, 1996.

7.Общая экономическая теория (Политэкономия ). Учебник / Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. - М. : Инфра-М, 2000.

8.Основи економiчної теорiї. За ред. С.В.Мочерного. - Тернополь: АТ “Тарнекс”, 1993.

9.Основи економічної теоріїї: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П. Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін. – К.: Вища школа – Знання, 1997.

4.Обов’язковий

5.Викладацький склад:

Фесечко В.В.,ст.викладач кафедри економічної теорії.

6.Тривалість:

108 години, кредити ЕСТS – 3. Семестр – 3,4.

2 години на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7.Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

8.Оцінювання

Контроль знань:

- поточний (опитування, ділові ігри, тестування)

- підсумковий (іспит).

9.Мова: російська

1. Ідентифікація.

Релігієзнавство

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Релігія як соціальне явище.

Основні поняття. Її місце в культурі України.

Змістовий модуль 2. Релігія в системі духовної культури.

Генезис релігії та її історичні форми.

Змістовий модуль 3. Сучасні національні релігії.

Буддизм. Іслам. Християнство. Православ’я. Атеїзм.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання з предмету “Філософія”.

Література: Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Высш.школа, 1998. - 480с.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: дати студентам знання закономірностей виникнення, розвитку та функціонування релігії, її структури та основних елементів, її різноманітних феноменів, взаємозв’язку релігії з іншими областями культури.

Завдання: уміння самостійно мислити і передбачати наслідки власних дій; самостійно вчитися й адекватно оцінювати свої можливості, самостійно знаходити оптимальні шляхи досягнення мети і подолання життєвих труднощів.

В) Бібліографія

1. Борисова З.О. Основи релігієзнавства / Науково-методичний пос. – Донецьк: 2003. 220 с.

2. Ерышев А.А Религиоведение: Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб.и доп. – К.: МАУП, 2001. - 280с.

3. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. 5-е доопр.вид. – К.: наук.думка, 352с.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Разетдінов В.М., ст. викладач.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Семестр – 3.

6 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Політологія

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Політологія у системі наук

1. Предмет і метод політології. 2. Історія і етапи розвитку світової політичної думки (класична і сучасна політологія). Політична думка в Україні. Сучасна політична наука.

3. Політика як соціальне явище. 4. Влада як соціальний феномен.

Змістовий модуль 2. Політична суспільства.

1. Держава в політичній системі суспільства. Політичні режими.

2. Політичні партії, суспільні організації та рухи.

Змістовий модуль 3.Суб’єкти політики.

1. Особистість як суб’єкт і об’єкт політики.

2. Політична свідомість і політична культура.

3. Політичні конфлікти.

4. Міжнародні відносини і сучасна світова політика.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання з предметів “Історія України”, “Філософія”, “Культурологія”, “Релігієзнавство”, “Етика та естетика”.

Література: Шляхтун П.П. Політологія. Теорія та історія політичної науки. – К., 2002.

Б) Цілі та завдання.

Цілі: Дати глибокі і необхідні знання законів і закономірностей політичного життя, категоріально-понятійним апаратом.

Завдання: вміння володіти системним уявленням про основні теоретичні і методи політології.

В) Бібліографія

1. Гаджиев К.С. Политическая наука. - М., 1995.

2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. – Львів – Київ, 2002

3. Политология. Под ред. проф. Марченко М. - М., 1997.

4. Политология. /Под.редакцией Рыбакова В.В. – Д.: ДонГУЭТ. – 2000.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Андрієнко Л.К., ст. викладач.

6. Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3.Семестр – 5.

6 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Основи права України

2. Опис

Змістовий модуль 1. Держава та право.

Поняття та структура суспільства та держави. Класифікація держав. Поняття та джерела права. Поняття правомірної поведінки та юридичної відповідальності.

Змістовий модуль 2. Трудове право.

Поняття, ознаки та джерела трудового права. Трудовий договір та контракт. Умови праві. Трудова дисципліна. Трудові суперечки.

Змістовий модуль 3. Господарське та цивільне право.

Поняття, ознаки, принципи та види господарського права. Суб’єкти господарського права. Ліцензування та патентування. Правові основи підприємництва. Суб’єкти цивільного права. Угоди. Представництво. Подача позову. Загальне вчення про зобов’язання і договори. Договори та їх види.

Змістовий модуль 4. Кримінальне та адміністративне право.

Відповідальність за кримінальні правопорушення. Покарання та його ціль. Поняття і сутність адміністративного права. Органи державного регулювання.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Студент повинен володіти знаннями з історії України.

Б) Цілі і завдання норм у найважливіших галузях права України, що забезпечують економічну і підприємницьку діяльність фізичних та юридичних осіб.

Ціль: надання системи знань з теорії держави і права та провідних галузей права;формування навичок застосування правових і підприємницьку діяльність

підприємств і організацій.

Завдання: вивчення основних понять і категорій права провідних нормативнихактів, що регулюють підприємницьку діяльність; виховання у студентів високоїправової культури і правосвідомості, поваги до законів, необхідності їх неухильного дотримання.

В) Бібліографія :

1. Основи правознавства України: Навчальний посібник. Видання четверте, доповнене та перероблене / Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. – Х.: «Одисей», 2004.- 368 с..

2. Основи правознавства / За ред І.Б.Усенка. – К.: Ірпень: ВТФ “Перун”, 2003. – 432 с.Правознавство: Навч. посібник / За ред. Т.В.Варфоломєєвої, В. П. Пастухова. – К.: Знання-Прес, 2004. – 436 с.

3. Правознавство: Навч. посібник / Авт. кол. Мельник П.В., Самілик Г.М., Савченко Л.А. та ін. – К.: “МП Леся”, 2001. – 309 с.

4. Рагозіна Т.Е., Дрожжина С.В., Лисенко С.А. Вчимося демократії. Практикум з громадянської освіти з грифом Міністерства освіти і науки України. — Донецьк: вид. «Донбас», 2000. – 119 с.

5. Юридический словарь И.Дахно: Словарь законодат. и норматив. терминов. – К.: А.С.К., 2001. – 1056 с.

6. Дрожжина С.В., Тодоров И.Я. Основы государства и права. – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 2004. – 256 с.

4. Обов язкова

5. Викладацький склад:

Пілігрім Ганна Сергіївна, старший викладач.

6. Тривалість:

77 година,3 кредити ECТS. Семестр – 1.

4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми і методи навчання:

лекції, практичні і семінарські заняття, самостійна робота.

8. Контроль знань:

поточний (тестування, вирішення ситуаційних вправ та задач),

підсумковий (залік)

9. Мова:

російська, українська.

1. Ідентифікація.

Соціологія

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Соціологія як наука

1. Предмет соціології. 2. Історія та етапи розвитку соціології.

Методика конкретного соціологічного дослідження. Кількісні і якісні характеристики соціальних об’єктів. Соціометричні процедури як особливий вид випробувань щодо виявлення психологічних реакцій людини на оточуючих людей у різних ситуаціях. Аналіз і узагальнення результатів соціологічного дослідження, втілення їх. Роль соціологічних досліджень у соціальному поновлення України.

Змістовий модуль 2. Предметна область соціології.

1. Суспільство як система. Структура суспільства, рівні суспільства та особливості та форми зв’язків суспільства як системи. Рівнева ієрархія суспільства. . Регуляторі розвитку суспільства: прямі та зворотні зв’язки. Види зв’язків. Координація і субординація. Взаємодія як спосіб існування суспільства і взаємозалежність її з іншими матеріальними системами.

2. Соціальні інститути та організації. Поняття соціальних інститутів, їх функції і типи. Поняття соціальної організації, їх функції та типологія. Поняття консенсусу.

3. Соціологія соціальної структури суспільства. Методологічні принципи дослідження соціальної структури суспільства. Соціальна стратифікація: поняття і конкретні форми. Мобільність. Соціальний сенс єдності усіх поколінь. Біженці, апатриди, маргінальні прошарки у суспільстві.

Змістовий модуль 3. Соціологія сім`ї.

1. Основи сімейно-шлюбних відносин та їх зміст. Закони шлюбних відносин. Поняття кризи у сімейно-шлюбних відносинах. Типологія сім`ї

2. Соціологія особистості. Поняття людини, індивіда, особистості, індивідуальності.. Проблема становлення особистості. Самосвідомість і саморегуляція особистості, їх сутність та механізми. Вплив на соціальні прошарки, групи, спільноти. Молодь та її соціальне обличчя. Культура як інтегральний показник рівня зрілості і активності особистості.

3.Соціальний конфлікт.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання з предметів “Історія України”, “Філософія”, “Культурологія”, “Релігієзнавство”.

Література: Кравченко А.И. Общая социология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: пізнання законів і закономірностей соціальної реальності, категоріально-понятійний апарат.

Завдання: виробка системного уявлення про основні теоретичні принципи, форми, методи соціологічних досліджень, формування вмінь практичного використання придбаних знань у професійній, суспільній, соціальній взаємодії.

В) Бібліографія

1. Примуш Н.В. Социология. – Донецк, 1999. – с.89-91.

2. Піча В.М. Соціологія: Заг.курс: навч.посібник для вищих навчальних закладів. – К.: 3. Каравела, 2000.

4. Фролов С.С. Социология. – М., 2002 – 404 с.

5. Якуба О.О. Соціологія: Навчальний посібник для студентів. – Харків: Константа, 1996. – с.192.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Андрієнко Л.К., ст. викладач.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5.Семестр – 4.

6 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Іноземна мова

2. Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль 1. Людина та її оточення.

Іноземні мови у моєму житті. Іменник. Займенник. Дієслова to be, to have.

Екологічна ситуація у теперішній час. Звороти there is/are. Види питань.

Науково-технічний прогрес ХХ століття. Словотворення.

Змістовий модуль 2. Мій університет.

Мій університет. Часи групи Continuous.

Моя спеціальність. Часи групи Indefinite.

Система освіти в Україні. Часи групи Perfect.

Змістовий модуль 3. Україна.

Київ - столиця України. Ступені порівняння прикметників.

Економіка та промисловість України. Числівник.

Видатні вчені України. Займенники:some, any.

2 семестр

Змістовий модуль 1. Великобританія.

Лондон – столиця Великобританії. Часи групи Perfect Continuous

Економіка та промисловість Великобританії. Модальні дієслова.

Видатні вчені Великобританії. Пасивний стан.

Змістовий модуль 2. Введення в спеціальність.

Комп’ютери та нові технології. Узгодження часів.

Змістовий модуль 3. Інтернет. Пряма та непряма мова.

Історія автоматизації. Умовні речення. Напрямки розвитку холодильної техніки.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання англійської мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою.

Б) Цілі і завдання:

Цілі: Формування у студентів загальної та професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

В) Бібліографія:

1.Англійська мова для інженерних спеціальностей / Моісєєва Ф.А., Долгіх Г.А., Рас солова Л.В., Усиков, В.О. – Донецьк : ДонДУЕТ , 2004.- 268с.

2.Английский для технических вузов / Агабекян А.П. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.-350с.

3.Учебник английского языка для технических вузов и университетов / Орловская И.В.- М.: Наука, 2002.-447с.

4.Экономика по – английски / Стельмах Н.А.- Донецк,1993.- 95с.

5.Grammar Drill.Збірник граматичних вправ (ч.І)/ Моісєєва Ф.А., Бурдакова Е.Л. та ін.,- Донецьк:Дон дует, 2004.- 18с.

6.Система вправ з граматики англійської мови для студентів усіх спеціальностей / Єриш Л.О., Зубрілова Ю.В.- Донецьк: Дон дует, 2004.- 20с.

7.John Soars, Liz Soars “Headway” Students’ book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996

8.John Soars, Liz Soars “Headway” Work book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996

9.Тестові завдання TOEFL (І-ІІІ рівні навчання)

10.ЕОМ програма “ET”

4. Обов’язкова дисципліна.

5. Викладацький склад:

Жданова Н.О. – канд. філол. наук, ст. викладач

Усиков В.О. – старший викладач

Рассолова Л.В. – асистент

Воробйова Л.П. – асистент

Ілюхіна Л.А. – асистент

6. Тривалість:

324 години, кридити ECTS – 9, Семестр 1,2.

5 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

Практичні заняття, СРС

8. Оцінювання:

Контроль знань:

- поточний контроль (опитування, тестування)

- підсумковий контроль (залік)

9. Мова:

Англійська, німецька, французька, українська, російська.

1. Ідентифікація.

Фізика.

2. Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль1 . Основи механіки.

Вступ. Предмет фізики. Методи фізичного дослідження. Роль фізики у розвитку техніки, вплив техніки на розвиток фізики. Зв'язок фізики з іншими науками. Фізичні основи класичної механіки. Механічний рух – найпростіша форма руху матерії. Моделі, які використовуються у механіці. Види механічного руху. Основні поняття кінематики поступального руху: система відліку, траєкторія, шлях, переміщення, швидкість, прискорення.

Поняття маси, сили, імпульсу, роботи сили, енергії. Перший закон Ньютона, інерційні системи відліку. Другий закон Ньютона. Маса як міра інертних властивостей тіла при поступальному русі. Третій закон Ньютона. Поняття взаємодії у фізиці. Види сил у механіці: сили пружності, тертя, тяжіння. Поняття про гравітаційне поле. Поле і речовина - два види матерії, їх загальні та відмінні властивості. Закон збереження імпульсу. Принцип реактивного руху.

Робота сили (сталої і змінної). Потужність. Енергія як загальна міра руху і взаємодії. Механічна енергія. Кінетична енергія тіла і її зв'язок із роботою сил, що діють на нього. Поняття про розподіл сил на потенціальні і непотенціальні. Робота потенціальних сил. Поняття про градіент скалярної функції координат. Закон збереження механічної енергії. Загальний закон збереження і перетворення енергії. Пружний і непружний удар тіл.

Момент інерції матеріальної точки, тіла. Момент імпульса. Момент сили. Момент інерції. Кінетична енергія тіла, яке обертається. Основний закон динаміки обертального руху. Закон збереження моменту імпульса. Елементи механіки рідин. Рівняння Бернуллі. В`язка рідина. Ламінарний і турбулентний режим її течії. Рух тіл у рідинах та газах.

Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення Лоренца. Елементи релятивістської кінематики. Релятивістський закон додавання швидкостей. Елементи релятивістської динаміки: основний закон релятивістської динаміки, взаємозв'язок маси та енергії, енергія покою тіла та його кінетична енергія. Співвідношення між енергією тіла та його імпульсом. Співвідношення між класичною механікою інерціальних систем відліку та спеціальною теорією відносності. Принцип відповідності. Межа придатності спеціальної теорії відносності.

Змістовий модуль2. Основи молекулярної фізики.

Термодинамічний метод вивчення макроскопічних систем. Термодинамічні параметри. Рівноважні стани і процеси. Основні положення МКТ речовини та їх обгрунтування. Використовувані поняття: маса молекули, її ефективний діаметр, швидкість та імпульс, довжина вільного пробігу, енергія молекул, концентрація молекул, число зіткнень за одиницю часу, маса речовини. Ідеальний газ. Основне рівнян-ня МКТ ідеального газу. Зв'язок між середньою кінетичною енергією поступального руху молекул та температурою. Середня квадратична швидкість. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Поняття про класичну статистику. Розподіл молекул за швидкостями, функція розподілу. Дослід Штерна. Найімовірніша і середня арифметична швидкість молекул. Розподіл Больцмана для частинок у зовнішньому силовому полі.

Внутрішня енергія системи як функція стану. Засоби зміни внутрішньої енергії системи. Робота газу. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки і його застосування до ізопроцесів. Теплоємність питома і молярна для ізопроцесів. Класична молекулярно-кінетична теорія теплоємності газів і межі її придатності. Явища переносу у термодинамічно неврівноважених системах та їх молекулярно-кінетич-не трактування.

Оборотні і необоротні процеси. Кругові процеси (цикли). Ідеальний цикл Карно і його ККД. Теплові двигуни і холодильні установки. Другий закон термодинаміки. Ентропія системи як функція стану. Закон зростання ентропії. Статистичний зміст другого закону термодинаміки. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса і його аналіз. Поняття про фазові переходи першого і другого роду. Критичний стан. Газ, насичена і ненасичена пара. Внутрішня енергія газу.

Характеристика рідкого стану речовини. Поверхневий натяг, поверхнева енергія. Формула Лапласа. Капілярні явища. Особливості будови твердих тел. Кристалічна решітка. Анізотропія фізичних властивостей кристалів. Характер теплового руху в кристалах. Дефекти структури кристалів і їхні фізичні властивості. Полікристали. Аморфний стан речовини. Полімери. Види деформацій. Механічні властивості твердих тіл. Діаграма розтягу. Теплові властивості твердих тіл: теплове розширення, теплоємність. Закон Дюлонга і Пті.

Змістовий модуль 3. Основи електродинаміки.

Взаємодія електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електростатичне поле, його характеристики та зв’я зок між ними. Графічне зображення електростатичних полів. Принцип суперпозиції. Потік вектора напруже-ності. Теорема Остроградського-Гауса та її застосування. Діелектрики, провідники, напівпровідники. Види діелектриків. Поляризація діелектриків. Електричне поле у діелектриках. Вектор електричного зміщення. Сегнетоелектрики. П’єзоелектричний ефект. Статична електрика. Провідники у електричному полі. Розподіл зарядів у провідниках. Електроємність відокремленого провідника. Енергія зарядженого провідника. Конденсатори. Електроємність конденсаторів. З'єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля. Об'ємна густина енергії електричного поля.

Постійний електричний струм і його характеристики. Класична теорія провідності металів і її дослідне обгрунтування. Закони Ома та Джоуля-Ленца у диференціальній формі. Закон Відемана-Франца. Рі зниця потенціалів і напруга. ЕРС джерела струму. Узагальнений закон Ома у інтегральній формі, межа його придатності. Закон Джоуля –Ленца у інтегральній формі. Струм у газах. Плазма. Робота виходу електронів з металу. Контактні і термоелектричні явища. Термопари. Термоелектронна емісія. Вакуумні електронні прилади, їх будова принцип дії і застосування.

Магнітна індукція. Закон Біо-Савара-Лапласа і його застосування. Вихровий характер магнітного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Релятивістське тлумачення взаємодії провідника зі струмом і рухомого заряду. Рух заряджених частинок у електричному і магнітному полях. Ефект Холла. МГД-генератор. Дія магнітного поля на контур зі струмом. Магнітний момент контура зі струмом. Теорема Остроградського-Гауса для магнітної індукції. Робота переміщення провідни ка зі струмом у магнітному полі.

Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. Явища само- і взаємоіндукції. Індуктивність соленоїда. Енергія провідника зі струмом. Об'ємна густина енергії магнітного поля. Магнітні моменти електрона, атома. Типи магнетиків та їх природа. Магнетики у зовнішньому магнітному полі. Поняття про ферити. Основи електромагнітної теорії Максвела. Вихрове електричне поле. Струм зсуву. Рівняння Максвела у інтегральній формі для електромагнітного поля. Відносний характер електричної і магнітної складових електромагнітного поля.

2 семестр

Змістовий модуль 1. Коливання та хвилі.

Характеристики гармонічного коливання. Вільні коливання. Гармонічний осцилятор у класичній фізиці. Власні механічні коливання та їх рівняння у диференціальній і інтегральній формі. Пружинний, математичний та фізичний маятники, їх енергія. Коливальний контур. Власні коливання у контурі та їх рівняння у диференціальній і інтегральній формі. Енергія електромагнітного осцилятора. Додавання гармонічних коливань одного напрямку. Биття. Додавання взаємно-перпендикулярних коливань. Рівняння цих коливань у диференціальній і інтегральній формі. Загасаючі коливання. Вимушені коливання. Незгасаючий характер вимушених коливань. Явище резонансу.

Механізм утворення пружних хвиль. Подовжні і поперечні хвилі. Рівняння синусоїдальних хвиль. Енергія хвилі. Потік енергії. Вектор Умова. Поняття про фазову і групову швидкість. Принцип суперпозиції хвиль. Когерентність. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. Звукові хвилі. Фізичні і фізиологічні характеристики звуку. Ультразвуки та інфразвуки. Основні властивості електромагнітних хвиль, їх шкала. Енергія електромагнітної хвилі. Вектор Умова-Пойтінга. Рівняння та швидкість поширення електромагнітної хвилі. Випромінювання та прийом електромагнітних хвиль.

Змістовий модуль 2. Хвильова і квантова оптика.

Основні закони геометричної оптики. Інтерференція світла. Розрахунок інтерференційної картини від двох джерел. Інтерференція у тонких плівках. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракція Френеля та Фраунгофера. Дифракційна решітка. Формула Вульфа-Брегга. Поняття про голографію.

Дисперсія світла. Поняття про електронну теорію дисперсії. Поглинання світла речовиною. Закон Бугера. Спектральний аналіз. Поняття про випромінювання Вавілова-Черенкова. Явище поляризації світла. Закон Брюстера. Подвійна променезаломлюваність. Закон Малюса. Обертання площини поляризації.

Теплове випромінювання і його закони. Енергетична світність. Абсолютно чорне тіло. Гіпотеза і формула Планка. Оптична пірометрія

Зовнішній фотоефект. Закони Столєтова. Рівняння Ейнштейна Застосування явища. Маса та імпульс фотона. Ефект Комптона і його теорія. Діалектична єдність хвильових і корпускулярних властивостей світла.

Змістовий модуль 3. Атомна і ядерна фізика.

Моделі будови атома. Досліди Резерфорда. Лінійчастий характер спектру атома водню. Постулати Бора. Досліди Франка та Герца. Будова атома водню за Бором.

Гіпотеза і формула де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Хвильова функція та її статистичний зміст.

Загальне рівняння Шредінгера. Рівняння Шредінгера для стаціонарних станів. Частинка у одновимірній потенціальній ямі. Тунельний ефект. Квантовий гармонічний осцилятор.

Атом водню у квантовій механіці. Досліди Штерна і Герлаха. Спін електрона. Квантування енергії, моменту імпульса електрона та його проекції. Квантові числа.

Принцип нерозрізненості тотожних частинок. Ферміони та бозони. Принцип Паулі. Статистика Фермі-Дірака та Бозе-Ейнштейна. Властивості електронного і фононного газу. Надтекучість. Розподіл електронів за станами у атомі. Рентгенівське випромінювання. Молекулярні спектри. Комбінаційне розсіювання світла. Спонтанне та вимушене випромінювання. Лазери.

Утворення енергетичних зон у твердих тілах. Метали, діелектрики, напівпровідники з точки зору зонної теорії. Власна та домішкова провідність напівпровідників. P-n перехід. Напівпровідникові прилади. Люмінесценція твердих тіл.

Властивості ядерних сил. Дефект маси та енергія зв’язку ядра. Види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду. Людина і радіація.

Ядерні реакції і закони збереження. Ланцюгова реакція поділу. Термоядерна реакція. Ядерні реактори. Класифікація і властивості елементарних частинок. Основні типи фундаментальних взаємодій.

Основні проблеми сучасної астрономії та астрофізики. Утворення Всесвіту, зоряних систем, зірок, планет. Фізика і науково-технічний прогрес.

3. Рівень.

А)Попередні умови. Володіння знаннями з вищої математики, природознавства.

Б) Цілі та завдання:

. Викладання курсу фізики повинно бути спрямоване на досягнення таких цілей:

Цілі:

 • Створення у студентів досить широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних предметів і найдальшу можливість використання нових фізичних принципів у тих галузях техніки, у яких вони спеціалізуються. Сюди відносяться також навчання студентів методам та навичкам розв’язання конкретних задач та ознайомлення їх із сучасною науковою апаратурою, у тому числі електронно-обчислювальною.

 • Формування у студентів наукового світогляду та сучасного фізичного мислення. Цю задачу слід також розглядати, як істотну частину гуманітарної підготовки майбутнього інженера, бо більшість питань історії науки, філософії та навіть естетики можна продемонструвати під час викладання курсу фізики, причому на прикладах, які найбільш близькі до схильностей студента.

Завдання:

- Вивчення основних фізичних явищ і ідей;

- Оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичних досліджень;

- Формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення;

- Оволодіння прийомами і методами вирішення конкретних задач із різноманітних галу-зей фізики;

- Ознайомлення із сучасною науковою апаратурою, формування навичок проведення фізичного експерименту;

- Формування уміння виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутнього фаху.

В) Бібліографія:

  1. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики. – М.: Высшая школа, 2001.- 527 с.

  2. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебник для студ. вузов. - М.: Высшая школа, 1985. - 432 с.

  3. Шубин А.С. Курс общей физики. - М.: Высшая школа, 1976. - 479 с.

  4. Геворкян Р.Г. Курс физики. - М.: Высшая школа, 1979. - 655 с.

  5. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми “Кінематика і динаміка поступального руху”. Романенко І.Д. - 1997.

  6. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика і методи дослідження сировини і матеріалів”. І частина. Механіка і молекулярна фізика”. Наумчук М.В., Романенко І.Д., Макогон Б.П. – 2002.

  7. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми “Елементи спеціальної теорії відносності”. Ярошева О.І., Бурима В.К. – 1987.

  8. Навчально-методичні вказівки до самостійного вивчення розділу "Електрика". Погребняк В.Г., Ярошева О.І., Наумчук М.В. – 1999.

  9. Учбово-методичні вказівки до самостійного вивчення розділу “Електрика та магнетизм” для студентів заочного відділення ФХО. Погребняк В.Г., Ярошева О.І., Наумчук М.В. – 2000.

  10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики (Електрика, магнетизм). Романенко І.Д., Бурима В.К.- 1998.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад: Макогон Борис Петрович, к.ф.-м..н.., доцент; Романенко Іда Дмитрівна, ст. викладач.; Наумчук Микола Васильович, к.т.н., доцент; Возняк Андрый Васильович, асисстент.

6. Тривалість:

324 год., кредити ECTS – 9. Семестр – 1, 2.

6 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний: (тестування за змістовними модулями, опитування, захист лабораторних робіт).

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська, російська.

1.Ідентифікація.

Вища математика

2. Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри, вектори та аналітична геометрія

Визначники. Елементи теорії матриць. Тема 2. Загальна теорія систем лінійних рівнянь. Елементи векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії на площині і в просторі

Змістовий модуль 2. Вступ в математичний аналіз

Границя функції і послідовності. Неперервність функції

Змістовий модуль 3. Диференціальне числення функції однієї змінних

Означення похідної, її геометричний та механічний смисл. Диференціал функції однієї змінної

Змістовий модуль 4. Застосування похідних

Теореми про диференційовані функції. Застосування похідних для дослідження функцій

2 семестр

Змістовий модуль 1. Функції двох змінних

Функції двох і більшого числа змінних. Диференціювання спеціальних функцій. Похідна та диференціали вищих порядків

Змістовий модуль 2. Невизначені інтеграли

Означення та основні поняття невизначеного інтеграла. Основні методи інтегрування. Інтегрування раціональних дробів. Інтегрування тригонометричних виразів та деяких ірраціональностей

Змістовий модуль 3. Визначені інтеграли та їх застосування

Задачі, що приводять до визначеного інтеграла. Невласні інтегралі та наближене обчислення визначених інтегралів. Геометричні та механічні застосування визначених інтегралів

Змістовий модуль 4. Диференціальні рівняння I і II порядків та нормальні системи

Основні поняття диференціального рівняння. Розв’язування диференціальних рівнянь першого порядку. Розв’язування однорідних та неоднорідних диференціальних рівнянь II порядку. Нормальні системи диференціальних рівнянь

3 семестр

Змістовий модуль 1. Кратні інтеграли та їх застосування

Подвійні інтеграли. Потрійні інтеграли

Змістовий модуль 2. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Числові ряди

Криволінійні інтеграли. Поверхні інтеграли. Числові ряди

Змістовий модуль 3. Степеневі ряди та їх застосування

Функціональні ряди. Степеневі ряди. Застосування рядів в наближених обчисленнях

Змістовий модуль 4. Ряди Фур’є

Вступні поняття. Ряди Фур’є в загальному випадку та у випадку парних і непарних функцій

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання зі шкільного курсу “Елементарна математика”

Література:

1. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в втузы /В.К. Егоров, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемский и др.; Под ред. М.И. Кордемский. – 4.-е изд. – М.: Высшая школа, 1980. – 541 с.

2. Гельфанд М.Б. Математика: Справочное пособие [поступающим в вузы] /М.Б.Гельфанд, А.С. Мокуха, Р.П. Ушаков; Под общ. ред. М.Б. Гельфанда.- Киев: Вища школа, 1982. – 464 с.

Б) Цілі та завдання.

Цілі: забезпечити міцне та свідоме оволодіння математичними знаннями і новачками, що потрібні в майбутній роботі інженера-механіка, а також достатні для вивчення програмних для даної спеціальності дисциплін природничонаукового та інженерного циклу;систематично приділяти увагу розвиткові у студентів логічного та алгоритмічного мислення математичної інтуїції.

Завдання: вміння за допомогою автоматизованого банку даних вирішувати задачі планування експерименту, обліку, математичного аналізу результатів дослідження.

В) Бібліографія:

1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука, 1985 –383 с.

2. Вища математика: Основні означення, приклади і задачі. – Навч. посібник. в 2 кн. Кн.1/ Кулініч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотнік В.В., Призва Г.І. За ред. Г.Л. Кулініч. – 2-ге виз.; зі змін. – К.: Либідь, 1994. – 309 с.

3. Вища математика: основні означення, приклади і задачі.: Навч. посіб. В 2 кн. Кн. 2/ Васильченко І.П., Данилов В.Я., Лобанов А.І., Таран С.Ю.; за ред. І.П. Васильченко. – 2-ге виз.; зі змін. – К.: Либідь, 1994. – 277 с.

4. Дюженкова Л.І., НосальТ.В.Вища математика (практикум). – К.: Вища школа, 1991.–407 с.

5. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1980. – 244 с.

6. Натансон И.П. Краткий курс высшей математики. Учеб.ное пособие для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Изд-во “Ланв”, 2001. – 736 с.

7. Пискунов Н.С. Дифференциальные и интегральные исчисления для вузов. – М.: Наука, 1978. – Т. 1. – 456 с., Т. 2. – 476 с.

8. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Котлова В.Н. Вища математика : Підручник у 3 кн. Кн. 1. Аналітична геометрія з елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу. – К.: Либідь, 1994. – 279 с.

9. Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика: Підручник у 3 кн. Кн. 2: Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди. – К.: Либідь, 1994. – 251 с.

10. Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика. Підручник у 3 кн. Кн. 3: Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння. – К.: Либідь, 1994. – 351 с.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Дрібан В.О. канд. фіз.-мат. наук, доцент

6. Тривалість

349 годин, кредити ECTS – 9,6. Семестр 1, 2, 3

7 год. на тиждень, 54 тижня на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, ІЗС, СРС.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська, російська.

1. Ідентифікація.

Хімія

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Основні закони хімії та будова речовин. Основні поняття та закони хімії. Будова атому. Періодичний закон та періодична система Д.І.Менделєєва. Хімічний зв'язок.

Змістовий модуль 2. Основні закономірності протікання хімічних процесів. Розчини. Основи хімічної термодинаміки. Основи хімічної кінетики. Хімічна рівновага. Способи вираження концентрації розчинів. Властивості розчинів неелектролітів. Властивості розчинів електролітів.

Змістовий модуль 3. ОВР та електрохімія. Окисно-відновні реакції. Електродні потенціали. Гальванічні елементи. ЕРС.

Змістовий модуль 4. Метали та полімери. Фізичні та хімічні властивості металів. Корозія металів. Реакції полімеризації та поліконденсації. Будова та властивості полімерів.

3. Рівень.

А) Попередні умови:

Знання з предметів “Математика”, “Фізика”, “Хімія” повної загальної освіти.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: засвоєння провідних ідей, понять і законів хімії; формування загально-навчальних та спеціальних умінь і навичок для застосування хімічних законів і складних фізико-хімічних процесів, що відбуваються при переробці, зберіганні та виробництві харчових продуктів.

Завдання: експерементальне визначення металу та теоретичні розрахування за законом еквівалентів; складання електронних формул атомів та їх аналіз; експерементальне дослідження факторів, що впливають на швидкість хімічної реакції; вивчення властивостей розчинів електролітів та неелектролітів, розрахування їх концентрацій; написання окисно-відновних реакцій; вивчення роботи гальванічного елементу, властивостей конструкційних матеріалів таких, як метали та полімери.

В) Бібліографія:

1. Н.Л. Глинка. Общая химия. Ленинград.: Химия, 1980 г.,719 с.

2.Н.Л. Глинка. Задачи и упражнения по общей химии, Л., Химия, 1983 г.

3.Хомченко Г.П., Цитович И.К. Неорганическая химия. – М.: ВШ, 1987 г., 464 с.: ил.

4.Н.С. Ахметов. Общая и неорганическая химия.- М. ВШ, 1988г.

5.О.М. Степаненко, Л.Г.Рейтер,В.М.Ледовських, С.В.Іванов Загальна та неорганічна хімія. У 2-х ч.- К.: “Педагогічна преса”, 2002.- 520 с.:іл.

6.М. Фримантл. Химия в действии. В 2-х ч., М.: Мир, 1991г., 528 с.

7.К. Хаускрофт, Э. Констебел. Современный курс общей химии, I , II том, М., Мир, 2002,

8.Г. М. Розанцев, Л.Ф. Пикула, А.В.Ищенко Химия. Учебное пособие для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 7.09021 «Оборубование перерабатывающих и пищевых производств» –Донецк. ДонГУЭТ, 2003 – 118 с.

9.Л.Ф.Пікула, А.В. Іщенко, Г.М. Розанцев. Хімія. Посібник для самостійного вивчення матеріалу та виконання індивідуальних завдань для студентів факультету обладнання переробних і харчових виробництв спеціальності “Обладнання переробних та харчових виробництв.” – Донецьк. ДонДУЕТ. 2004р. –174 с.

10. Т.В.Нужна, Ю.А.Горяйнова. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Хімія” для студентів факультету обладнання переробних і харчових виробництв спеціальності 7.090221.– Донецьк. ДонДУЕТ. 2001р. – 24 с.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Дмитрук О. Ф. – д.х.н., проф.; Пікула Любов Федорівна – к.т.н., доцент – лектори; Іщенко Аліна Володимирівна - к.х.н., доцент; Юровнік Ольга Олександрівна, Полякова Алла Веніамінівна - асистенти.

6. Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3. Семестр – 1.

4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторно-практичні заняття, самостійна робота.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, захист лабораторних робіт, колоквіуми, тестування);

 • підсумковий (іспит).

 1. Мова. Українська, російська.

1. Ідентифікація.

Інформатика і комп’ютерна техніка.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Основи підготовки користувача ПК.

Тема 1. Архітектура ПК, робота з навчальними пакетами.

1.Технічні основи ПК.

2. Форми представлення і одиниці виміру інформації.

3. Характеристика клавіатури ПК.

4. Робота з тренажерами

Тема 2. Системи програмного забезпечення ПК. Операційна система Windows.

1. Операційна система Windows.

2. Стандартні програми.

3. Програми “Провідник”, “Мій комп’ютер”

Тема 3. Програми опрацювання текстів. Ілюстративна графіка у текстах.

1.Загальна характеристика програм опрацювання текстів.

2.Ввід і редагування тексту у Word.

3.Друкування тексту.

4.Графічні об’єкти у тексті.

5. Формули у таблицях

Тема 4. Використання табличних процесорів для рішення задач.

1.Програми обробки електронних таблиць.

2.Вікна Excel, заповнення і друкування таблиць.

3.Вбудовані функції.

Тема 5. Сервісні програми.

1.Віруси і боротьба з ними.

2.Обслуговування дисків

3.Архівація

Змістовий модуль 2. Основи алгоритмізації і програмування.

Тема 1. Загальні етапи підготовки і реалізації програм на ПК.

1.Загальна характеристика етапів розв’язання задач на ОМ.

2.Алгоритм, його властивості, методи запису.

3.Алгоритмізація основних видів обчислювальних процесів.

4.Алгоритмічні мови: поняття та класифікація.

Тема 2. Загальні відомості про мову Visual Basic-проектування лінійних, розгалужених і циклічних процесів.

1.Користувальна оболонка пакету.

2.Основні принципи розробки програм.

3.Написання і налагодження програм простої структури.

4.Написання і налагодження розгалужених програм.

5.Проектування арифметичних циклів.

Змістовний модуль 3. Сучасні комп’ютерні мережі.

Тема 1. Сучасні мережні технології. ЛКМ і їх можливості.

 1. Локальні комп’ютерні мережі (ЛКМ).

 2. Глобальні мережі.

Тема 2. Інформаційні послуги Internet

1.World Wide Web — головний інформаційний сервіс.

2. Електронна пошта.

3.Система телеконференцій Usenet (від Users Network).

3. Рівень.

А) Попередні умови: студент повинен володіти знаннями в межах шкільного курсу інформатики.

Б) Цілі і завдання:

Ціль: придбання знань з теоретичних основ побудови сучасних комп’ютерних систем та практичних навичок роботи з сучасними пакетами програмного забезпечення, якi знайшли широке використання в економічній діяльності підприємств.

Завдання: ознайомлення з архітектурою та принципами побудови сучасних комп’ютерних систем, принципами роботи операційних систем; придбання теоретичних знань і практичних навичок роботи в операційній системі Windows, текстовому процесорі Microsoft Word, табличному процесорі Microsoft Excel, середовищі візуального програмування Visual Basic, оволодіння сучасними мережними технологіями.

В) Бібліографія:

 1. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд. 7-е перераб. и допол. - М.: ИНФРА, 1997. - 432 с.

 2. Фролов А.В., Фролов Г.В. Операционная система Microsoft Windows - руководство пользователя. - М.: «Диалог-МИФИ», 2001. - 272 с.

 3. Кинкоф Ш. Microsoft Office/ Пер. с анг. В.Л.Григорьева. - М.: Компьютер; ЮНИТИ, 2001. – 351 с.

 4. Руденко В.Д., Марчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред.Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2002. – 304 с.

 5. Эффективная работа с Excel для Windows : Пер.с анг.-СПб: Питер, 2003. – 1040 с.

 6. Ильина М. К вершинам мастерства. Word: Полное руководство пользователя с примерами. – М.: БИНОМ, 2002. – 944 с.

 7. Ильина М. Работа в Word на примерах.- М: БИНОМ, 2003. – 880 с.

 8. Натан Гуревич, Ори Гуревич Visual Basic 5: Освой самостоятельно: Пер. с англ. - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. - 576 с.

 9. Закарян И., Рафалович В. Что такое Internet, WWW, HTWL. – М.: ИНФРА – М, 1998.

4. Обов’язкова дисципліна.

5. Викладацький склад:

Лутай А.П., к.е.н, доцент, Серік Є.О., к.ф-м.н., доцент

6.Тривалість:

108 годин, 3 кредит ECTS. Семестри – 2,3.

6 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7. Форми і методи навчання:

Лабораторні заняття, самостійна робота.

8. Оцінювання.

Контроль знань:

- поточний (тестування, експрес-опитування, захист лабораторних робіт),

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська, російська.

1. Ідентифікація.

Теоретична механіка

Змістовий модуль 1. Статика

1. Основні поняття та визначення статики. В'язі та їх реакції. Геометричний та аналітичний спосіб додавання сил. 2. Рівновага плоскої системи сил. 3. Рівновага просторової системи сил.

Змістовий модуль 2. Кінематика

1 Кінематика матеріальної точки. 2 Поступальний та обертальний рухи твердого тіла 3. Плоскопаралельний рух твердого тіла.

Змістовий модуль 3. Динаміка.

1. Диференціальні рівняння руху матеріальної точки. 2. Введення в динаміку системи. 3. Загальні теореми динаміки. 4. Додаток загальних теорем до динаміки твердого тіла використанням ПК.

А) Попередні умови:

Знання з математики, фізики, інженерної та комп’ютерної графіки.

Б) Цілі і завдання:

Ціль: придбання студентами знань основних теоретичних положень та принципів механіки, навиків у побудові розрахункових схем та вирішенні задач теоретичної механіки.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: розрахування проекцій векторів на координатні вісі, аналітичне та геометричне знаходження скалярних та векторних добутки векторів; умови рівноваги систем сил; розроблення розрахункових схем; способи визначення кінематичних характеристик руху матеріальної точки та твердого тіла; основні положення й законі механіки, методи, за допомогою яких вивчають рух матеріальних точок.

В) Бібліографія:

1. Павловський М.А. Теоретична механіка. – К. : Техніка, 2002.

2. Воронков И.М. Курс теоретической механики. - М.: Наука, 1989.

3. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. - М.: Наука, 1988.

4. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. - М.: Наука, 1990.

5. Павловський М.А., Акінфієва Л.Ю., Юрокін A.I., Свістунов С.Я. Кінематика та динаміка точки. - Київ: Либідь, 1993.

6. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Ф., Курс теоретической механіки, т.1, 2 М., 1979 г.

7. Сборник задач для курсовых работ по теоретической механике./ Под ред. А.А. Яблонского. - М.: Высшая школа, 1989.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Левіт Ірина Борисівна, канд. техн. наук, доцент

Лабораторні та практичні заняття: Левіт Ірина Борисівна, канд.. техн. наук, доцент, Миронова Ірина Олександрівна, ст. викладач.

6. Тривалість:

216 год. Кредити ECTS – 7,5; семестр 3,4.

12 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7.Форми та методи навчання: лекції; практичні заняття; СРС; РГР.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Опір матеріалів

Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль № 1. „Загальні положення”. Введення. Метод перерізів. Розтяг – стиск. Механічні властивості матеріалів. Геометричні характеристики плоских перерізів. Теорія напруженого та деформованого стану. Гіпотези міцності.

Змістовий модуль № 2. „Напружено-деформований стан стержнів”. Зрушення. Кручення. Розрахунок гвинтових пружин. Згин прямих стержнів. Експериментальні методи дослідження.

Змістовий модуль № 3. „Складний напружений стан”. Складний опір. Загальні методи визначення переміщень. Статично невизначені системи.

Змістовий модуль № 4. „Динамічні навантаження”. Інерційні навантаження. Удар. Коливання. Повторно - змінні напруження. Стійкість стиснутих стержнів. Розрахунки на міцність за граничним станом. Розрахунок товстостінних циліндрів. Розрахунок тонкостінних судин. Перспективи розвитку курсу опору матеріалів.

2. Рівень.

А) Попередні умови: студент повинен володіти знаннями з вищої математики, фізики, теоретичної механіки, матеріалознавства та ТКМ, інженерної та комп’ютерної графіки, інформатики.

Б) Цілі і завдання:

Ціль: Придбання знань та розвиток навичок в галузі розрахунків елементів конструкцій деталей машин та апаратів, на міцність, жорсткість та стійкість.

Завдання: дослідження інженерних методів розрахунків елементів конструкцій, деталей машин, апаратів на міцність, жорсткість та стійкість; засобів визначення переміщень, деформацій та напружень; придбання навичок схематизувати реальну конструкцію; визначати вид напружено – деформованого стану; визначати внутрішні силові фактори в поперечних перерізах; виконувати перевірочні та проектувальні розрахунки елементів конструкцій та деталей машин.

В) Бібліографія:

1) Писаренко Г.С. та ін. Опір матеріалів: Підручник / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Е.С. Уманський; за ред. Г.С. Писаренка. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К: Вища шк.., 2004. – 655 с.: іл.

2) Степин П.А. Сопротивление материалов. – М: Высш. шк., 1988. – 367 с.

3) Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 592 с.

4) Александров А.В.,Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов. Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1995. – 560 с.

5) Шевченко Ф.Л. Задачи по сопротивлению материалов / Ф.Л. Шевченко, А.Ф. Толкачев, А.В. Нижник. – Донецк: РВА ДонНТУ, 2002. – 221 с.

6) Шевченко Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем, часть 1, Напряженно-деформированное состояние стержней. – К.: ИСИО, 1993. – 279с

7) Шевченко Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем, часть 2, Сложное напряженное состояние. – К.: ИСИО, 1993. – 240с.

8) Шевченко Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем, часть 3, Динамическое воздействие нагрузок. - К.: УМК ВО, 1993. – 188 с.

3. Обов’язкова дисципліна.

4. Викладацький склад:

Петрова Ю.М., канд. техн. наук, доцент,

Жданов Іван В’ячеславович – асистент.

5. Тривалість:

216 годин, 6 кредитів ЕCТS. Семестр 3,4. 4 години на тиждень, 36 тижнів засвоєння.

6. Форми і методи навчання:

Лекції, практичні, лабораторні заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота.

7 Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, вирішення завдань за заліковими модулями, захист розрахунково-графічних робіт, ректорська контрольна робота);

- підсумковий (залік, іспит)

8. Мова. Українська, російська.

1. Ідентифікація.

Теорія механізмів і машин

2. Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль 1. “Структурний аналіз і синтез механізмів. Кінематичне дослідження плоских важільних механізмів”. Структурний аналіз механізмів. Основні поняття. Класифікація кінематичних пар. Кінематичні ланцюги та їх класифікація. Структурна формула плоских важільних механізмів за Ассуром-Артоболевським. Графічний метод кінематичного аналізу. Побудова планів механізмів, планів швидкостей та прискорень плоских механізмів.

Змістовий модуль 2. “Синтез важільних механізмів”. Кінетостатичне дослідження плоских механізмів. Синтез кривошипно-повзунного механізму. Задачі і методи силового розрахунку. Умова статичної визначеності кінематичних ланцюгів. Сили інерції ланок. Графоаналітичний метод силового розрахунку механізмів (метод планів сил). Теорема Жуковського про жорсткий важіль.

Змістовий модуль 3. “Зрівноважування механізмів. Тертя в механізмах”. Задачі зрівноважування. Умови зрівноваженості маси, що обертається навколо нерухомої осі. Зрівноважування обертових мас, що розміщені в різних площинах на одному валу. Види тертя. Тертя в поступальний кінематичний парі. Кут і конус тертя. Тертя клинчастого повзуна. Зведений коефіцієнт тертя. Тертя у гвинтовій кінематичній парі. Тертя в обертовій парі. Круг тертя. Момент тертя п'яти. Тертя у вищих кінематичних парах.

Змістовий модуль 4. “Динамічне дослідження механізмів з жорсткими ланками. ”. Задачі динамічного дослідження механізмів. Сили і їх механічні характеристики. Рівняння руху машини у вигляді кінетичної енергії. Режим руху машини. Коефіцієнт корисної дії механізмів. Зведення мас і сил. Диференційне рівняння руху машини. Нерівномірність руху машини. Динамічний синтез по коефіцієнту нерівномірності руху. Визначення моменту інерції маховика.

2 семестр

Змістовий модуль 1. “Механічні передачі обертального руху”. Фрикційні передачі. Визначення передаточного відношення. Триланкові зубчасті механізми. Складні зубчасті механізми. Визначення передаточного відношення. Зубчасті передачі з руховими осями коліс. Кінематичне дослідження диференційних та планетарних зубчастих механізмів. Синтез планетарних зубчастих механізмів.

Змістовий модуль 2. Синтез триланкових зубчастих механізмів. Основна теорема зачеплення. Евольвента та її властивості. Рівняння евольвенти в полярних координатах. Евольвентне зачеплення та його властивості. Методи обробки евольвентних профілів. Виправлення зубчастого евольвентного колеса. Визначення геометричних параметрів нульових та виправлених коліс. Поняття про підрізування ніжки зуба. Якісні характеристики коліс та зачеплення. Коефіцієнт перекриття. Вибір коефіцієнтів зміщення. Косозубі циліндричні колеса. Конічне прямозубе зачеплення. Черв'ячна передача. Визначення геометричних параметрів.

Змістовний модуль 3. “Синтез кулачкових механізмів”. Призначення та види кулачкових механізмів. Вибір закону руху веденої ланки кулачкового механізму. Визначення мінімального радіусу теоретичного профілю з урахуванням кута тиску. Побудова профілю кулачка графічним методом. Визначення координат профілю кулачка аналітичним методом.

3. Рівень.

А) Попередні умови:

Теоретична механіка.

Б) Цілі і завдання:

Ціль: ознайомлення зі структурою і класифікацією механізмів, законами будови механізмів, та методами їх кінематичного і кінетостатичного дослідження; вивчення питань зрівноважування мас, проектування важілних, зубчатих, кулачкових механізмів. Оволодіння навичками розрахунків і проектування важільних, зубчатих, кулачкових механізмів, механізмів обертального руху та вміння виконувати аналіз структурніх, кінематичних і

Силових параметрів верстатів, установок, приладів, пристосувань, які відповідають сучастним вимогами виробництва.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни “Теорія механізмів і машин “студент повинен знати: основні принципи структурного аналізу та синтезу механізмів; методи кінематичного та силового анализу механізмів; загальні методи динамічного аналізу та синтезу механізмів; принципи дослідження і геометричного синтезу зубчатих механізмів; призначення та метод ситезу кулачкових механізмів; будову та принципи структурного анализу механізмів маніпуляторів; вміти: аналізувати структуру механізму, визначати число ступенів вільності, виконувати структурний синтез механізмів; визначати кінематичні параметри руху окремих точок і ланок механізму: положень лінійних швидкостей і прискорень ланок; визначати сили взаємодії ланок механізмів при заданому законі руху ведучой ланки; аналізувати та розв’язувати різні питання динамічного аналізу, синтезу механізму: вивчення зв’язку між рухом ланок, їх масами та діючими силами, регулювання періодичних коливань, зрівноважуванням мас; розв’язувати задачі аналізу та сінтезу зубчатих механізмів з нерухомими і рухрмими вісями; виконувати аналіз та проектування кулачкових механізмів; аналізувати структуру механізмів маніпуляторів і промислових роботів.

В) Бібліографія:

1. Теорія механізмів і машин: Підручник для студентів механічних і машинобудівних спеціальностей втузів / Я.Т.Кіницький - К.: Наукова думка, 2002. - 660 с.

2. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин; Учебн. для втузов. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Гл. ред. физ. - мат. лит., 1988. - 640 с.

3. Левитская О.Н., Левитский Н.И. Курс теории меха­низмов и машин: Учеб. пособие для мех. спец, вузов. -2-е изд. перераб. и доп. - М.: Вьісш. шк., 1985. - 279 с, ил.

4. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. Кореняко А.С. и др. - К.: «Вища школа», 1970. –332 с.

5. Теория механизмов и механика машин: Учебн. для втузов / К.В.Фролов, С.А.Попов, А.К.Мусатов и др.; Под ред. К.В.Фролова. - 3-изд., стер. - М: Высш. шк., 2001. -496 с: ил.

6. Попов С.А. Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин: Учеб. пособие для втузов/С.А.Попов, Г.А.Тимофеев; Под ред. К.В.Фролова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Вьісш. шк., 2002. -4П.:ил.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Заремба Павло Олександрович, к.т.н., доцент.

Лабораторні та практичні заняття: Заремба Павло Олександрович, к.т.н., доцент, Афенченко Дмитро Сергійович – асистент.

6. Тривалість:

135 год. кредити ECTS – 5, семестр 2,3;

4 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції; практичні заняття; СРС; РГР; курсовий проект.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік, іспит).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Теорія технічних систем

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Загальні відомості.

  1. Структура теорії технічних систем.

  2. Задачи. Що вирішує теорія технічних систем.

  3. Місце та роль теорії технічних систем серед технічних наук.

  4. Основні терміни та визначення.

Змістовий модуль 2. Технічний процес.

2.1.Загальні відомості про технічний процес.

2.2. Модель, операнди та структура технічного процесу.

2.3. Різновиди операцій.

2.4.Оператори технічного процесу.

2.5. Характеристика та оцінка технічного процесу.

2.6. Класифікація технічних процесів.

2.7. Подання технічних процесів.

2.8. Спеціальні теорії технічних процесів.

Змістовий модуль 3. Технічна система.

3.1. Загальні відомості про технічну систему.

3.2. Суттєвість та модель технічної системи.

3.3. Модель системи перетворень.

3.4. Функціональна та органоструктура технічної системи.

3.5. Конструктивна схема технічної системи.

3.6. Порівняння структур технічних систем та їх перетворення.

3.7. Кордон та оточення технічної системи.

3.8. Властивості технічних систем.

3.9. Оцінка, подання та етапи створення й використання технічних систем.

3.10. Еволюція технічних систем та використання теорії технічних систем.

3.11 Класифікація технічних систем

3. Рівень.

А) Попередні умови:

Знання з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, теорії машин і механізмів, взаємозмінність, стандартизація і технічні вимірювання, деталей машин

Б) Цілі і завдання:

Ціль: Пізнавання теоретичних положень та набуття знань з практичних прийомів діяльності конструктора та проектувальника виробів машинобудівництва взагалі та обладнання харчових виробництв у приватному випадку з метою забезпечення високої якості продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому та світовому ринку, високої продуктивності праці й рентабельності харчового виробництва за сучасних умов стану економіки України.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати: загальні відомості про технічні та машинні системи; загальні визначення та терміни; загальні відомості про систему перетворень, модель системи перетворень та елементи системи перетворень; загальні відомості про технічний процес, модель, операнди та структуру технічного процесу, різновиди операцій, побічні входи й виходи, оператори технічного процесу, характеристику й оцінку технічного процесу, класифікацію технічних процесів, спеціальну теорію технічних процесів; загальні відомості про технічні системи, суттєвість та модель її, функціональну структуру, органоструктру та конструктивну схему технічної системи, порівняння структур технічних систем, класифікацію технічних систем, властивості технічних систем, критерії оцінки та методику проведення оцінки технічних систем; уміти: дати характеристику й оцінку технічного процесу, класифікувати технічні процеси, описати виробничу діяльність, що пов`язана з технічним процесом, подати технічний процес; порівняти структуру технічних систем та зробити їх перетворення, визначити кордон та оточення технічної системи, класифікувати технічну систему, з`ясувати властивості технічної системи, обрати критерії оцінки та методику проведення оцінки технічної системи, подати технічну систему та її конструктивні елементи

В) Бібліографія:

1. Хубка В. Теория технических систем. – М.: Мир, 1987. – 208 с.

2. Половинкин А.И. Законы строения и развития техники. – Волгоград: Волгоградский политехнический институт, 1985. – 212 с.

3. Гладчук Є.О. Конспект лекцій з курсу „Теорія технічних систем”. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2001. – 98 с.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Гладчук Євген Олексійович, канд. техн. наук, доцент

6. Тривалість:

54 год. кредити ECTS – 2, семестр 6;

3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Історія інженерної діяльності

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1 - Джерела інженерної діяльності. Перші цивілізації та початок віку (від 3000 р. до н.е. до 500 р. н.е.).

Змістовий модуль 2 - Розвиток техніки в середні століття (500-1660 р.). Зародження і зрілість промислової революції (1600-1918 р.р.). Зрілість промислової революції (матеріали верстати і виробнича технологія до 1939 р.).

Змістовий модуль 3 - Період між світовими війнами (1918-1939 р.р.). Друга світова війна та післявоєнний період. Історія комп’ютерної техніки та персонального комп’ютера.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Фізика, хімія, математика, історія.

Б) Чітке і цілісне уявлення про специфічний вид діяльності – інженерної праці, її предісторії й основних етапів розвитку, співвідношенні наукової і технічної діяльності, створення інженерного типу мислення. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: історію розвитку світової науки і техніки; методологію і отримати загальні знання про основні етапи створення машин, сучасний рівень розвитку науки і техніки; отримати навичок інженерного мислення.

В) Бібліографія:

1. В.С. Виргинский. Очерки истории науки и техники ХVI-ХIХ веков (до 70-х г.г. XIX в.): пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1984.- 287 с.

2. В.В. Данилевский. Русская техника - Л.: Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1948. - 548 с.

3. В.А. Кириллин. Страницы истории науки и техники.- М.: Наука, 1989,494 с.

С. Лилли. Люди, машины и история. История орудий труда и ма­шин в ее связи с общественным прогрессом. (Пер. с англ.) - М.: «Прогресс», 1970.-432 с.

4. З історії вітчизняної техніки. Дослідження та матеріали. За ред. В.В.Данілевського. – К.: Державне видавництво технічної літератури України, 1951. – 268 с.

5. В. В. Данилевський. Винайдено в Росії. - К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1951. - 388 с.

6. В. П. Лишевский. Охотники за истиной: Рассказы о творцах науки. -М.: Наука, 1990.-288 с.

7. Большая Советская Энциклопедия.

8. Украинский Советский Энциклопедический Словарь (под ред. А.М.Прохорова), 1997 г.

9. Хотеенков В.Ф. Все о технике. - М.: Дрофа, 1996.-336 с.

10. Журналы: «Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Изобретатель и рационализатор» разных лет издания.

«Интернет»

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Севаторов Микола Миколайович – ст. викладач.

6. Тривалість:

54 год., Кредитів ECTS – 1,5.

7. Форми та методи навчання: лекції, аудиторні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська, російська

1. Ідентифікація.

Нарисна геометрія, інженерна графіка

2. Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль 1. Прямокутні проекції точки і прямої. Пряма та точка в площині. Головні лінії площини.

Змістовий модуль 2. Прямокутні проекції площини. Завдання площини на кресленні. проекцій. Взаємне положення прямої та площини. Побудова точки перетину прямої та площини. Побудовалінії перетину двох площин.

Змістовий модуль 3. Способи перетворення комплексного креслення. Багатогранники.

Змістовий модуль 4. Криві поверхні. Перетин кривих поверхонь площиною. Перетин циліндричної і конічної поверхонь площиною. Взаємний перетин кривих поверхонь.

Інженерна графіка.

2 семестр

Змістовий модуль 1. Правила оформлення кресленнь. Спряження. Вигляди.

Змістовий модуль 2. Прості розрізи. Місцеві розрізи. Правила розташування розрізів на кресленні.

Змістовий модуль 3. Складні розрізи. Перерізи. Лінії зрізу.

Змістовий модуль 4. Аксонометричні проекції.

3 семестр.

Змістовий модуль 1. З’єднання деталей. Класифікація з’єднань. Різьбові з’єднання. Зварні з’єднання. Ескіз деталей.

Змістовий модуль 2. Складальне креслення. Зміст складального креслення.

Змістовий модуль 3. Вибір кількості зображень. Умовності та спрощення на складальних кресленнях. Розміри на складальних кресленнях. Оформлення складальних креслень.

4 семестр.

Змістовий модуль 1. Робоче креслення деталей першої складності.

Змістовий модуль 2. Вимоги до робочого креслення деталі. Правила оформлень робочих креслень. Нанесення розмірів.

Змістовий модуль 3. Робоче креслення деталей другої складності.

3. Рівень.

А) Попередні умови:

Знання з індивідуального розділу “Нарисна геометрія”.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: розвиток просторового мислення у студентів і на основі цього практична реалізація у вигляді креслень різної залежності між геометричними образами. Виробка знань та навиків, ще необхідні студентам для виконання та читання технічних креслень, виконання ескізів деталей, а також розуміння взаємодії складних частин та принципу дії зображених на кресленнях технічних виробів.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: розміри стандартних форматів креслених листів; масштаби зображень та позначення масштабів на кресленнях; зображення та призначення лінії на кресленнях; правила виконання зображень: видів, розрізів та перерізів у відповідності з потребами державного стандарту; правила зображення та позначення різьб у відповідності з потребами державних стандартів; правила зображення та позначення зварних швів у відповідності з потребами державних стандартів; умовності та спрощення, які допускаються на машинобудівельних кресленнях державним стандартам; правила нанесення розмірів на кресленнях у відповідності з потребами державних стандартів.

В) Бібліографія:

1. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. – Учебное пособие/ Под ред. Ю.Б. Иванова. 23-е изд., перераб. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. Лит., 1988. – 272 с.

2. В.Е. Михайленко, В.М. Найдин, А.М. Підкоретов, І.А. Скидан. Інженерна та комп’ютерна графіка. – підручник/ За ред. В.Є. Михайленка. – К.: Вища шк., 2000. – 342 с.: іл.

3. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение: Учеб. Для студ. Вузов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 471 с.: пл.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Стеблянко Віктор Григорович, канд. техн. наук, доцент

Лабораторні та практичні заняття: Стеблянко Віктор Григорович, канд. техн. наук, доцент; Зотова Ірина Олександрівна, асистент; Жданов Іван В’ячеславович - асистент.

6. Тривалість:

290 год., кредити ECTS - 8,5; семестр 1,2,3;

5 год. на тиждень, 54 тижня на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (іспит, діф. залік).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Взаємозмінність, стандартизація і технічні вимірювання.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Основи стандартизації.

Роль стандартизації і взаємозмінності у підвищенні якості продукції. Поняття про стандартизацію. Різновиди стандартів. Поняття про взаємозмінність. Різновиди взаємозмінності. Поняття про розміри, предільні відхилення, допуски і посадки. Єдині принципи побудови систем допусків і посадок гладких циліндричних з'єднань. Функціональна взаємозмінність. Принципи обирання допусків і посадок.

Змістовий модуль 2. Основи взаємозмінності.

Взаємозмінність деталей машин.

Загальні відомості про підшипники качання.

Класи точності підшипників качання.

Допуски і посадки підшипників качання.

Обирання посадок кілець підшипників качання на вал та у корпус.

Загальні відомості про зубчасті передачи.

Вимоги до зубчастих передач.

Показники та комплекси точності зубчастих передач.

Порядок нормування зубчастих передач.

Взаємозмінність з'єднань.

Взаємозмінність шпоночних з'єднань.

Взаємозмінність шлицєвих з'єднань.

Експлуатаційні вимоги до різьбових з'єднань.

Взаємозмінність кріпильних різьбових з'єднань.

Класифікація відхилень геометричних параметрів.

Система нормування відхилень форми та розташування поверхнєй.

Система нормування шорсткості поверхнєй.

Система нормування хвилястості поверхнєй

Вплив відхилень форми та розташування, хвилястості і шорсткості поверхнєй на якісні показники виробів.

Розрахунок допусків розмірів, що входять до розмірних ланцюгів.

Основні відомості про розмірні ланцюги.

Метод розрахунку розмірних ланцюгів, що забезпечує повну взаємозмінність.

Теоретико – ймовірносний метод розрахунку розмірних ланцюгів.

Методи групової взаємозмінності, регулювання та

пригонки.

Змістовий модуль 3. Технічні вимірювання.

Теоретичні основи метрології.

Загальні відомості. Методи вимірювання. Засоби вимірювання.

Методи планування та оцінки похибки вимірювання.

Принципи побудови засобів вімірювання і контролю.

Контроль деталей машин та вимірювального інструменту.

Контроль універсального вимірювального інструменту.

Контроль калібрів. Контроль гладких циліндричних з'єднань.

Контроль різьбових з'єднань.

Контроль зубчастих колес.

3. Рівень.

А)Попередні умови:

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство, теорія машин і механізмів, деталі машин.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: набуття знань з питань стандартизації, взаємозмінності та вмінь й практичних навичок з технічних вимірювань згідно з сучасними вимогами міжнародної організації стандартизації та державної системи стандартизації України (ДСТУ 1.0 – 94… 1.5 – 94 ).

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати: основні поняття стандартизації, її методичні засади та вплив на якісні показники виробів; основні поняття взаємозмінності; основи єдиної системи допусків і посадок; загальні відомості про метрологію та технічні вимірювання; уміти: розробити й оформити відповідно до діючих стандартів учбову технічну документацію до виробів машинобудування; підібрати й використати стандарти та довідкову літературу; оформити графічну та текстову документацію відповідно до вимог діючих стандартів; здійснити технічні вимірювання та зробити висновки.

В) Бібліографія:

1. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения /А.И. Якушев, Л.Н. Воронцов, Н.М. Федотов – М.: Машиностроение, 1984. – 272 с.

2. Перель Л.Я. Подшипники качения. Справочник. – М.: Машиностроение, 1983. – 543 с.

3. Мягков В.Д. Допуски и посадки. Справочник: В 2 ч. – Л.: Машиностроение, 1983. Ч. 1. – 543 с.

4. Мягков В.Д. Допуски и посадки. Справочник: В 2 ч. – Л.: Машиностроение, 1983. Ч. 2. – 477 с.

5. Гладчук Є.О. Взаємозмінність, стандартизація і технічні вимірювання.Курс лекцій для студентів кредитно – модульної системи спеціальності 7.09221 “Обладнання переробних і харчових виробництв”. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 153 с.

6. Гладчук Є.О. Методичні вказівки для студентів кредитно-модульної системи з курсу “Взаємозмінність, стандартизація і технічні вимірювання”. Змістовний модуль 3 Технічні вимірювання / Є.О. Гладчук, А. В. Шульга - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 46 с.

7. Гладчук Є.О. Методичні вказівки для студентів кредитно-модульної системи до курсової роботи з курсу „Взаємозмінність, стандартизація і технічні вимірювання” / Є.О. Гладчук, Д. С. Афенченко. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 33 с.

8. Гладчук Є.О. Журнал до виконання лабораторних робіт з курсу ВСТВ. Методичні вказівки до лабораторних робот з курсу „Взаємозмінність, стандартизація і технічні вимірювання” / Є.О. Гладчук, А. В. Шульга. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 29 с.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Гладчук Євген Олексійович, канд. техн. наук, доцент;

Лабораторні та практичні заняття: Гладчук Євген Олексійович, канд. техн. наук, доцент, Афенченко Дмитро Сергійович, асистент, Шульга Андрій В'ячеславович, ст. викладач.

6. Тривалість:

135 год., Кредитів ECTS – 6; семестр 5,6;

4 год. на тиждень, 35 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, курсова робота.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Деталі машин.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Механічні передачі. Передачі зачепленням: улаштування, принцип дії, основи розрахунків зубчастих, черв’ячних, ланцюгових передач. Передачи тертям: конструкції фрекційних і ремінних передач та особливості їх застосування у харчовому виробництві.

Змістовий модуль 2. Вали, підшипники, муфти, пружні елементи. Конструкції валів та осей, основи їх конструювання і розрахунків. Класифікація підшипників за видом тертя і сприйманому навантаженню, підбирання підшипників для опор валів і розрахунок довговічності їх експлуатації. Підбирання муфт за навантвженням і захистом механізмів від ламання та вібрації. Види стандартних пружин,їх застосування і основи розрахунку.

Змістовий модуль 3. З’єднання деталей. Процеси з’єднання деталей машин шляхом зварювання, склеювання, за допомогою різьбових виробів та шпонок, розрахунок міцності з’єднання, визначення матеріалів і компонентів.

3. Рівень.

А) Попередні умови.

“Вища математика”, “Фізика”, “Теоретична механіка”, “Нарисна геометрія”, “Інженерна графіка”, “Матеріалознавство та технологія матеріалів”, “Опір матеріалів”, “Теорія технічних систем”, “Теорія механізмів і машин”, “Взаємозамінність та технічні вимірювання”.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: дисципліна формує майбутнього фахівця у царині розрахунку і конструювання деталей машин загального призначення.

Завдання: в результаті вивчення курсу студенти повинні знати: основні критерії роботоздатності деталей машин і види відказів, основи проектування машин і механізмів, призначення і улаштування механізмів, сучасні тенденції розвитку машинобудування і теорії розвитку деталей машин, елементи оптимізації проектування; уміти виконувати інженерні розрахунки і самостійно конструювати деталі та вузли машин загального призначення; знаходити оптимальні інженерні рішення шляхом аналізу конструкцій (технічне креслення, варіантне вишукання на ПЕОМ); здійснювати перехід від формальної логіки теоретичних дисциплін до евристичної діяльності інженера; оформляти текстові і графічні матеріали у відповідності з вимогами стандартів.

В) Бібліографія:

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. – М.: Машиностроение, 1989. – 560 с.

2. Баласанян Р.А. Атлас деталей машин: Навч. посіб-ник для техн. вузів. – Х.: Основа, 1996. – 256 с.

3. Волков Б.Н., Кременский В.Я. Унификация деталей машин. – М: Изд-во стандартов, 1989. – 229 с.

4. Детали машин в примерах и задачах / С.Н.Ничипорчик, М.И.Корженцевский, В.Ф.Калачев и др. – Мн.: Высш.шк., 1981. – 432 с.

5. Детали машин / Под ред. О.А.Реховского. – М: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. – 544 с.

6. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: Высш.шк., 1985. – 416 с.

7. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин. – Х.: Основа, 1991. – 275 с.

7. Курсовое проектирование деталей машин / С.А.Чернавский, Г.М.Ицкович, К.Н. Боков и др. – М.: Машиностроение, 1984. -350 с.

8. Приводы машин: Атлас конструкций: В 5 ч. / Под общ. ред. П.Н.Учаева. – К.: Вища шк., 2001.

9. Редукторы и мотор-редукторы общемашинострои-тельного применения: Справочник / Л.С.Бойко, А.З.Высоцкий, Э.Н.Галиченко и др. – М.: Машино-строение, 1984. – 247 с.

10. Русланов Г.И. Детали машин: Основи курса. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 116 с.

4. Обовязковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Декань Олексій Олексійович, старший викладач.

Лабораторні та практичні заняття: Декань Олексій Олексійович, старший викладач, Афенченко Дмитро Сергійович, асистент.

6. Тривалість:

266 год., кредити ECTS - 6,25

4 год. на тиждень, 35 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття, курсовий проект.

8. Оцінювання. Контроль знань:

  • поточний (опитування, тестування);

  • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

Ідентифікація.

Екологія.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Екосистеми, їх структура і закони функціонування.

Предмет, об'єкт і завдання екології. Екосистеми, їх структура і закони функціонування. Біосфера – найбільша екосистема Землі, її структура і закони функціонування. Система “Біосфера – людина”. Вчення В.І.Вернадського про біосферу

Змістовий модуль 2. Соціоекосистеми, їх структура, закономірності функціонування.

Історія взаємодії суспільства і природи. Соціоекосистеми - об'єкт вивчення соціоекології. Структура і класифікація соціоекосистеми. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу. Соціально-економічний механізм взаємодії суспільства і природи. Природокористування , природні ресурси. Економічний і еколого-економічний принципи природокористування. Розрахунок еколого-економічної ефективності виробничих процесів. Визначення економічного збитку. Перехід до рівноважного раціонального, соціологічного принципу природокористування.

Змістовий модуль 3. Глобальні екологічні проблеми.

Глобальні проблеми як наслідок порушення саморегуляції в біосфері.Забруднення біосфери парниковий ефект, кислотні опади, озонові діри, масове зведення лісів, відходи виробництва, сільське господарство, енергетика. Екологічна криза, як криза антропоцентричної свідомості.

Змістовий модуль 4. Державне і недержавне управління охороною навколишнього середовища

Правові питання екології. Роль юриспруденції в регулюванні взаємовідносин між суспільством та природою. Норми права в цій галузі. Розвиток соціоекологічного права в Україні. Міжнародно-правовий захист навколишнього середовища. Система екологічного управління і контролю. .

Екологічний моніторинг і менеджмент. Екологічна експертиза, екологічні нормативи та стандарти. Екологічний паспорт підприємств

3. Рівень.

А) Попередні умови. Володіння знаннями біології, фізики, хімії, філософіі. Використовуються знання з географії, економіки, математики, кібернетики, ПЕОМ.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: Основною метою даного курсу є:

 • одержати загальні уявлення про структуру, властивості і

 • загальні закономірності функціонування еко-і соціоекосистем;

 • сформувати в студентів сучасний науковий екологічний світогляд, ноосферне мислення, як один з можливих шляхів продовження життя і цивілізації на Землі.

Завдання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • загальні закони організації і функціонування еко-і соціоекосистем різного ієрархічного рівня.

 • оволодіти методами вирішення екологічних задач і ознайомитися з сучасними методами дослідження в екології.

 • навчитися відокремлювати конкретний екологічний змісті у прикладних задачах майбутньої спеціальності.

 • вивчити економічні, правові і політичні аспекти екології.

 • розглянути проблеми гармонізації взаємодій суспільства і природи.

 • показати роль міжнародного співробітництва в області охорони навколишнього середовища.

 • показати роль прогнозного мислення і соціально-екологічного прогнозування майбутнього розвитку системи “біосфера –людина”

В) Бібліографія:

1.Погребняк В.Г. “Основи екології”. – Донедьк: ДонДУЕТ.-2001.-65с

2.Погребняк В.Г. “Проблеми екології”. Загальнодержавний науково-технічний журнал.- Донецьк, - 2001, с.14-19.

3.Реймерс Н.Ф.”Екологія”. Теорія, закони, принципи і гіпотези. – М.: Росія Молода. – 1994.- 240с

4.Білявський Б.А, Падун М.М,,Фурдуй Р.С. “Основи загальної екології”.- К.:Либідь, 1995

5.Погребняк В.Г., Ярошева О.І., Погребняк Л.А. “ Основи екології”. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2001,-211с

6.Бачинський Б.А. “Соціоекологія, теоретичні і прикладні аспекти екології”.- К.:Наукова думка, 1996

7.Погребняк В.Г., Ярошева О.І., Червонцева Н.М. “Основи екології”. Навчально-методичний посібник до вионання лабораторних рабіт.- Донецьк, ДонДУЕТ, 2004, -75с.

8.Погребняк В.Г., Червонцева Н.М. “Основи екології”.Методичні вказівки до виконання лабораторних рабіт.-Донецьк, ДонДУЕТ, 2001, - 18с.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад: Погребняк Л.О., к.т.н., доцент, Ярошева О.І., к.ф-м.н., доцент, Федоркіна І.А., ст. викл., ІзмайловаД.І., ассистент.

6. Тривалість: 54 год., кредити ECTS – 1,5. Семестр – 5;

3 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний: (тестування за змістовними модулями, опитування, захист рефератів, аудиторні рішення задач).

- підсумковий ( тестування).

 1. Мова. Українська, російська

1. Ідентифікація.

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Основи матеріалознавства.

Основи теорії сплавів.

Змістовий модуль 2. Основи термічної обробки.

Основи виробництва матеріалів.

Змістовий модуль 3. Основи ливарного виробництва.

Основи обробки під тиском.

Змістовий модуль 4. Основи зварювального виробництва.

Основи механічної обробки.

3. Рівень.

А) Попередні умови:

“Фізика”, “Хімія”, “Опір матеріалів”, “Інженерна графіка”.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: набуття знань з основ матеріалознавства, теорії сплавів, основ технології та економічної ефективності термічної обробки матеріалів, отримання основних різновидів конструкційних матеріалів, виробництва та обробки заготовок.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: будівлю й властивості матеріалів; побудову, складові частини компоненти та фази діаграми стану; переутворення у матеріали під впливом температури; технологію термічної, хіміко-термічної та термомеханічної обробки; технологію видобутку основних конструкційних матеріалів; технологію засобів ливарного виробництва; технологію засобів обробки тиском; технологію порошкової металургії; технологію зварки та пайки; технологію механічної обробки.

В) Бібліографія:

1. Гладчук Є.О. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство / Гладчук Є.О., Миронова І.О. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004 – 216 с.

2. Усова Л.Ф. Технология металлов и металловедение / Усова А.В., Кнорзов Б.В., Третьяков А.В. – М.: Металлургия, 1989. – 862 с.

3. Лахтин Ю.М. Материаловедение / Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. – М.: Машиностроение, 1981. – 340 с.

4. Обовязковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Декань Олексій Олексійович, ст. викладач;

Лабораторні та практичні заняття: Декань Олексій Олексійович, ст. викладач, Афенченко Дмитро Сергійович, асистент, Миронова Ірина Олександрівна, ст викладач.

6. Тривалість:

189 год., Кредитів ECTS – 6; семестр – 2,3;

5 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні і практичні заняття, СРС.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Теоретичні основи теплотехніки

2. Опис.

Змістовий модуль 1. Технічна термодинаміка. Основні поняття та визначення термодинаміки. Газові суміші. Теплоємність. Перший закон термодинаміки. Аналіз термодинамічних процесів. Другий закон термодинаміки. Аналіз циклів тепловий двигунів та холодильних установок.

Змістовий модуль 2. Реальні гази. Властивості та процеси реальних газів та водяної пари.

Змістовий модуль 3. Теплопередача. Основні поняття теорії теплообміну. Теплопровідність. Конвективний теплообмін. Випромінювання. Складний вид теплообміну. Розрахунок теплообмінних апаратів.

А) Попередні умови. Володіння знаннями з фундаментальних дисциплін: математики, фізики, хімії.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: Формування знань необхідних для розрахунку та грамотної експлуатації технологічного (теплового і холодильного) обладнання харчових виробництв; рішення питань оптимізації роботи теплоенергетичних установок і захисту довкілля.

Завдання: В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні параметри стану робочих тіл, одиниці виміру, прилади для визначення цих параметрів; основні теоретичні положення взаємного перетворення теплоти і роботи в теплових машинах; основні термодинамічні характеристики робочих тіл, що використовуються у теплових та холодильних машинах; закономірності різноманітних видів теплообміну, фактори їх інтенсифікації; засоби визначення коефіцієнтів різних видів теплообміну; розрахунок теплообмінних апаратів; основні конструктивні схеми і принцип роботи теплоенергетичних установок; засоби підвищення коефіцієнта корисної дії у теплових машинах.

В) Бібліографія:

    1. Теплотехника. Учеб. для инж.-техн. спец. вузов / А.П.Баскаков, Б.В. Берг, О.К. Витт и др./ Под ред. А.П.Баскаков.- М.: Энергоатомиздат, 1991.-224с.

    2. Теплотехника /И.Г.Швец, В.И.Толубинский, А.Н. Алабовский и др. – М.:Вища школа, 1976.- 520с.

    3. Теплотехника: Учеб. для студентов вузов/ А.И. Архаров, С.И. Исаев и др./ Под общ. ред. В.И.Крутова – М.: Машиностроение, 1986.- 432с.

    4. Алексеев Г.Н. Общая теплотехника.-М.: Высшая школа, 1980.-552с.

    5. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. – М.: Высшая школа, 1980.- 409с.

    6. Топольник В.Г. Методичні вказівки і домашні завдання для студентів спец. 7.091711 «Технологія харчування» по курсу «Теплотехніка» та спец. 7.090221 «Обладнання переробних та харчових виробництв» по курсу «Теоретичні основи теплотехніки». Частина 1. Технічна термодинаміка. Донецьк: ДонГУЕТ, 2000.- 63с.

    7. Топольник В.Г. Методичні вказівки і домашні завдання для студентів спец. 7.091711 «Технологія харчування» по курсу «Теплотехніка» та спец. 7.090221 «Обладнання переробних та харчових виробництв» по курсу «Теоретичні основи теплотехніки». Частина 2. Теплопередача. Донецьк: ДонДУЕТ, 2001.- 46с.

    8. Методические указания к выполнению лабораторных работ по разделам «Техническая термодинамика», «Теплопередача» для студентов специальностей 7.090221 «Оборудование перерабатывающих и пищевых производств» 7.091711 «Технология питания» дневной и заочной форм обучения / Карнаух В.В./ Донецк: ДонГУЭТ, 2005.-60с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Карнаух Вікторія Вікторівна, к.т.н., доцент;

Гаврилов Віталій Якович, к.т.н., доцент;

Данько Владислав Павлович, асистент;

6. Тривалість:

150 год., кредити ECTS – 4,5. Семестр - 6.

3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, РГР.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний: (тестування за заліковими модулями, опитування);

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська, російська.

1. Ідентифікація

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль 1. Постійний струм. Вступ. загальні відомості, терміни і поняття. Електричні кола з одним джерелом живлення, послідовне, паралельне і змішане сполучення елементів, властивості і застосування. Закони Ома і Кірхгофа. Розрахунок кіл за допомогою законів Кірхгофа і методом контурних струмів.

Змістовий модуль 2. Змінний струм та магнітні кола. Загальні поняття, терміни, співвідношення між різними визначеннями. Особливості кіл змінного струму з індуктивними і ємнісними елементами. Звернути увагу на поняття “векторні діаграми” і переваги їх застосування; складові усіх електричних величин в колах змінного струму. Поняття коефіцієнт потужності. Резонансні явища. Закони магнітних кіл. Розрахунок магнітних кіл. Пряма і зворотна задачі. Котушка з сталевим осердям в колі змінного струму.

Змістовий модуль 3. Трифазні кола та електричні виміри і прилади. Загальні відомості. Сполучення приймачів зіркою і трикутником при симетричному і несиметричному навантаженні. Потужність трифазних кіл. Переключення сполучення приймачів з зірки на трикутник і навпаки . Виміри на сучасному розвитку техніки. Похибки при вимірах. Прилади різних систем. Виміри опору, струму, напруги, потужності, енергії, неелектричних параметрів.

2 семестр

Змістовий модуль 1. Електричні машини та трансформатори. Призначення трансформаторів, їх устрій і принцип роботи. Холостий хід і навантажувальний режим роботи. Наведений трансформатор. ККД трансформатора і його зовнішня характеристика. Трифазні, авто- і вимірювальні трансформатори. Устрій і принцип роботи, призначення асинхронних двигунів (АД). Рівняння електромагнітного стану. Обертаючий момент. Механічна характеристика, пуск АД. Регулювання частоти обертання ротора. АД малої потужності. Двигуни постійного струму, устрій та принцип роботи.

Змістовий модуль 2. Електрообладнання. Загальні відомості. Устрій і принцип роботи, призначення окремих типів обладнання для автоматичного та ручного керування АД. Схеми автоматичного керування АД. Регулювання швидкості АД, схеми живлення та захисту електромереж у харчовій та переробній промисловостях. Освітлення приміщень. Розрахунок та вибір освітлювального обладнання.

Змістовий модуль 3. Електроніка та мікропроцесорна техніка. Загальні поняття. Напівпровідникові прилади: діод, транзистор, тиристор. Напівпровідникові пристрої: випрямлячі, підсилювачі. Мікропроцесорна техніка. Система команд мікропроцесора. Створення фрагмента мікропроцесорної системи керування для підтримання заданого значення технологічного параметра об’єкта.

Рівень.

А) Попередні умови: Математика, фізика, теоретична механіка, а також матеріал тих дисциплін, у яких розглядаються технологічні основи галузі..

Б) Цілі і завдання.

Ціль: теоретична і практична під­готовка інженерів неелектричних спеціальностей в області електротехніки і електроніки в такій мірі, щоб вони могли вибирати необхідні електричні, електронні, електровимірювальні прилади, уміти їх правильно експлуату­вати і складати інженерам-електрикам технічні завдання на розробку еле­ктричних частин автоматизованих пристроїв для керування виробничими процесами.

Завдання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: електричні закони, засоби аналізу електричних, магнітних і електронних кіл; принцип дії, конструкцій, властивості, області застосування і потенційні можливості основних електротехнічних, електронних приладів і електровимірювальних приладів; електротехнічну термінологію символіки.

А також вміти експериментальним способом визначати параметри і характеристики типових електротехнічних, електронних елементів і приладів;

проводити виміри основних електричних величин і деяких неелектричних величин, зв’язаних з профілем діяльності; вмикати електричні прилади, апарати і машини, управляти ними і контролювати їх безпечну роботу.

В) Бібліографія

1.Электротехника ( под редакцией В.Г. Герасимова) – М. «Высшая школа», 1985. – 480 с., ил.

2. Иванов Н.Н., Равдоник В.С. Электротехника. – М.: Высш. шк., 1984. – 375 с., ил.

3.Касаткин А.С. Электротехника – М.: «Высшая школа», 1986.- 416 с., ил.

4.Волынский Б.А., Зейн Е.Н., Шатерников В.Е. Электротехника – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 348 с., ил.

5.Герасимов В.Г. основы промышленной электроники – К.: «Высшая школа», 1985.- 426 с., ил.

6.Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники – К.: “Высшая школа”. 1987. – 422 с.

7. Будіщев М.С. Електротехніка електроніка та мікропроцесорна техніка – Львів: “Афіша”, 2001.-421с.

8.Сборник задач по электротехнике и основам электроник (под редакцией Герасимова В.Г.) – М.: «Высшая школа», 1986.

9.Электротехника. Курс лекций. Часть 1,2,3,4. – Донецк, ДонГУЭТ. 2000-2004.

10.Писарєв М.Ф., Гладка А.Д. Електротехніка. Опорний конспект лекцій для студентів – заочників – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 51 с.

10.Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу общей электроники, часть 1,2,3,4. – Донецк, издательство ДонГУЭТ, 2004 г.

11. Соколов С.А. Электротехника с элементами комп’ютерного моделирования электрических схем – Донецьк, ДонДУЕТ, 2003. – 241 с.

4. Обов‘язкова дисципліна.

5.Викладацький склад:

Соколов Сергій Анатолійович, канд. техн. наук, доцент,

Шульга Андрій В’ячеславович – ст. викладач.

6. Тривалість:

216 годин кредити ESTS – 6. Семестри 5, 6.

10 годин на тиждень. 34 тижня на засвоєння

7. Форми і методи навчання:

лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

8. Оцінювання:

Контроль знань:

- поточний (опитування, приймання індивідуальних розравхунково- графічних завдань у формі співбесіди перед екраном монітору, тестування)

- підсумковий (залік) у п‘ятому семестрі, іспит у шостому

9. Мова: російська, українська.

1. Ідентифікація.

Гідравліка, гідро- і пневмопривод.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Гідростатика. Значення курсу. Основні властивості рідини. Закон Ньютона. В'язкість. Ідеальна рідина. Сили, діючі у рідині. Поняття про тиск. Рівняння Ейлера рівноваги рідини. Основні рівняння гідростатики. Закон Паскаля. Сила тиску на плоскі стінки. Центр тиску. Сила тиску на криволінійні поверхні. Закон Архімеда і основи плавання тіл.

Змістовий модуль 2. Основні рівняння гідродинаміки. Основні поняття кінематики рідини. Рівняння видатку. Диференційні рівняння руху ідеальної рідини. Рівняння Бернуллі для сталого руху ідеальної рідини. Геометричне і енергетичне тлумачення рівняння. Рівняння Бернуллі для потоку в'язкої рідини. Загальні відомості про гідравлічні втрати і види гідравлічних втрат.

Змістовий модуль 3. Рух рідини у трубах. Ламінарний і турбулентний режим. Основи гідродинамічної подібності. Розподіл швидкостей по перетину круглої труби. Втрати напору на тертя по довжині труби. Початкова ділянка потоку. Особливості турбулентного руху рідини. Пульсація швидкостей і тиску. Розподіл швидкостей по перетину. Дотичні напруги в турбулентному потоці. Втрати напору в трубах. Формула Дарсі. Шорсткість стінок. Графік Нікурадзе і Муріна. Причини виникнення місцевих опорів. Основні види місцевих опорів. Коефіцієнт місцевих втрат. Витікання рідини через отвір в тонкій стінці. Витікання рідини через циліндричні насадки. Витікання при змінному напорі.

Змістовий модуль 4. Гідропривод і його елементи. Призначення насосів і гідродвигунів. Класифікація насосів. Схема насосної установки. Основні параметри роботи насосів. Основи теорії лопатевих насосів. Основні рівняння лопатевих насосів. Відцентрові насоси і втрати в ньому. Характеристика відцентрових насосів. Коефіцієнт швидкохідності. Об'ємні насоси. Принцип дії і класифікація. Поршневі насоси. Роторні насоси, їх класифікація і принцип пристрою. Принцип дії об'ємного гідроприводу. Елементи гідроприводу. Класифікація гідроприводів. Схеми гідроприводів. Схеми гідроприводу з замкнутою і розімкнутою циркуляцією. Схеми гідроприводу з дросельним і об'ємним регулюванням.

3.Рівень.

А) Попередні умови: студент повинен володіти знаннями з курсів математики і фізики.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: дати студенту уявлення про фізичні явища, що відбуваються при русі рідини і на яких базується робота гідромашин, привчити його до математичного мислення і формального використання математичного апарату, підготувати студента до самостійної виробничої роботи.

Завдання: Знати найважливіші положення вчення про рівновагу і рух рідини, що застосовуються для рішення поодиноких питань на практиці: закон розподілу тиску у спокійній і рухомій рідині, основні рівняння динаміки рідини (рівняння сталості видатку рідини, рівняння Д. Бернуллі), режими руху рідини і основні принципи визначення втрат енергії при русі рідини, закони витікання рідини через отвір і насадки, основи гідравлічного розрахунку трубопроводу і особливості розрахунку його при послідовних і паралельних сполученнях трубопроводу, а також устрій і принцип роботи насосів, гідродвигунів, апаратури управління і інших елементів гідроприводів, принцип роботи гідроприводів, області раціонального застосування, їх технічні і виробничі можливості. Уміти робити вимірювання тиску, видатку і інших параметрів гідравлічних елементів і приладів, проізводити гідравлічні розрахунки, теоретично осмислювати і обгрунтовувати розрахунок, вибір і раціональну експлуатацію трубопровідного і насосно-компресорного обладнання, уміти читати і складати схеми гідроприводів.

В) Бібліографія:

1.Гидравлика, гидравлические машины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов /Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – 2-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.

2.Машиностроительная гидравлика. Примеры расчетов /В.В. Вакина, И.Д. Денисенко, А.Л. Столяров – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1986. – 208с.

3.Сборник задач по машиностроительной гидравлике /Д.А. Бутаев, З.А. Калмыкова, Л.Г. Подвидза и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, - 1972. – 472 с.

4.Методические указания к проведению лабораторных работ по курсу "Гидравлика гидромашины и гидропривод" (часть II), Донецк, 1986.

4. Обовязкова дисципліна.

5.Викладацький склад:

Гаврилов Віталія Якович, к.т.н., доцент,

Данько Владислав Павлович, асистент.

6.Тривалість:

150 годин, 4,5 кредити ECTS. Семестр 6.

3 години на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7.Форми та методи навчання:

лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

8.Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний (тестування, усне опитування);

 • підсумковий (іспит).

9.Мова:

Українська, російська

1. Ідентифікація.

Технологічні основи машинобудування.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Предметна область машинобудування. Виробничий і технологічний процес. Точність у машинобудуванні.

Змістовий модуль 2. Верстати з ЧПК.

Техніко-економічні показники в машинобудуванні.

Розрахунок сили закріплення заготовок.

Змістовий модуль 3. Затискні пристрої заготовок у машинобудуванні. Властивості матеріалів заготовок. Лиття в машинобудуванні. Зборка в машинобудуванні.

Змістовий модуль 4. Іспит машин і складальних одиниць.

З'єднання в машинобудуванні.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Деталі машин”, “Опір матеріалів”, “ВСТВ”, “Матеріалознавство”.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: вивчення дисципліни є вивчення методів і закономірностей, що визначають економічність виготовлення деталей, зборку машин і механізмів при високій продуктивності й ощадливому використанні матеріальних і енергетичних ресурсів.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- принцип побудови технологічних процесів механічної обробки деталей;

- методи досягнення заданої точності і якості поверхонь, у тому числі поверхонь, які сполучаються;

- методологію зборки виробів на машинобудівних підприємствах при будь-якому типу виробництва;

- методи обробки деталей чи виробів, типи з’єднань, налагодження і регулювання вузлів машин;

- технологічні розрахунки на операцію, розрахунок припуску на обробку;

- документальне оформлення технологічних процесів на машинобудівних виробництвах.

В) Бібліографія:

1. Л.І. Боженко Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготованок Львів. : Видавництво “СВІТ”, 1996. 365с.

2. Технология машиностроения. Производство заготовок. В 2-х томах. Т1/под ред. Г.Н. 3.Мельникова, –М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана. 1999.-562с.

4. Технология машиностроения. Производство машин. В 2-х томах. Т2 /под ред. А.М. Дальского –М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана. 1998. -639с.

5. Справочник технолога-машиностроителя, в 2-х томах Т.1. Под редакцией А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. - М.: Машиностроение. 1983. - 690с.

6. Справочник технолога-машиностроителя, в 2-х томах Т.2. Под редакцией А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. - М.: Машиностроение. 1983. - 572с.

7. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Под редакцией А.Ф. Горбацевича. - М.: Высшая школа. 1975. - 280с.

4. Обовязковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Фалько Олександр Леонідович, канд. техн. наук, доцент; Кудрявцев Володимир Миколайович – ст. викладач.

Лабораторні та практичні заняття: Кудрявцев Володимир Миколайович – к.т.н., доцент; Кириченко Віталій Олександрович -асистент.

6. Тривалість:

135 год., кредити ЕСТS – 3,75, семестр –6;

8 години на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи

8. Оцінювання: Контроль знань:

 • поточний (опитування, звіт з лабораторних робіт, тестування)

 • підсумковий (іспит, курсовий проект)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Експлуатація та обслуговування машин. Розділ “Механічне обладнання”.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1.Основні положення експлуатації обладнання. Принцип діі і конструкція механічного обладнання.

Змістовий модуль 2. Експлуатація ріжучого обладнання. Експлуатація та обслуговування миючого, очисного та ріжучого обладнання.

Змістовий модуль 3. Експлуатація та обслуговування обладнання. Для формування, дозування харчових виробництв та перемішуючого обладнання.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Механічне обладнання підприємств громадського харчування”, “Теоретичні основи деталей машин”, “Електротехніка”, “Процеси та апарати харчових виробництв”, “Теоретична механіка”, “Опір матеріалів”, “Технологія машинобудування”.

Б) Цілі та завдання:

Цілі. Вивчення основ експлуатації, обслуговування, діагностіки та наладки основного технологічного обладнання харчових виробництв.

Завдання. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • призначення та область використання обладнання у громадському харчуванні;

 • принцип дії та конструкцію обладнання;

 • володіти навичками роботи на обладнанні;

 • знати особливості експлуатації обладнання харчових виробництв;

 • вміти виконувати діагностіку та наладку обладнання.

В) Бібліографія:

1. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х т. Т.1 Механическое оборудование/ В.Д. Елхина и др. М.: Экономика, 1987.-477с.

2. Некрутман С.В., Кирпичников В.П., Леенсон Г.Х. Справочник механика предприятий общественного питания -: Экономика, 1983-1990.-336 с.

3. Гуляев В. А. Оборудование предприятий торговли и общественного питания. М.: Инфра- М, 2002. –543с.

4. Дейнеченко Г.В., Ефимова В.А. Оборудование предприятий питания. Справочник. В 3-х ч. Ч1. Ч2.-Харков,2002-256,2003.-380с.

5. Валентас К.Дж., Ротштейн Э., Сингх Р.П. Пищевая инженерия: Справочник с примерами расчета. – СПб: Профессия, 2004. – 848.

6. Недельский Г.В. Монтаж и ремонт торгово-технологического оборудования: Учебник для мех. факультетов, М.: Экономика, 1981. – 312с.

7. Машины и аппараты пищевых производствв 2-х кн., Кн.1: Учеб.для вузов / С.Т.Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др. Под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Высш.шк., 2001. – 703с.

8. Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Оборудование торговых предприятий. Ростон-на-Дону: Феникс, 2001. – 416.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Кудрявцев Володимир Миколайович –к.т.н., доцент.

Лабораторні та практичні заняття: Громов Сергій Володимирович – асистент; Чіжиков Вячеслав Анатолійович –асистент.

6. Тривалість:

27 год., кредити ЕСТS – 0,7; семестр 8;

2 години на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи

8. Оцінювання: Контроль знань:

- поточний (опитування, звіт з лабораторних робіт)

- підсумковий (залік)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Експлуатація та обслуговування машин. Розділ “Теплове обладнання”.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Підготовка, експлуатація та обслуговування стравоварильного обладнання (котли, пароварильні шафи, автоклави, кавоварки, сосисковарки). Налагодження, пуск, експлуатація.

Особливості експлуатації апаратів з НВЧ та ІЧ-нагрівом.

Змістовий модуль 2. Підготовка, експлуатація та обслуговування жарильно-пекарського обладнання та плит. Налагодження, пуск, експлуатація теплорегулюючої апаратури.

Змістовий модуль 3. Експлуатація та обслуговування водогрійного обладнання та кип'ятильників на харчових виробництвах.

Змістовий модуль 4. Особливості експлуатації газових теплових апаратів. Техніка безпеки при експлуатації. Типи пристроїв газової автоматики безпеки та регулювання теплового режиму. Експлуатація цих пристроїв.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Теплове обладнання ресторанного господарства”, “Процеси та апарати харчових виробництв”.

Б) Цілі та завдання:

Цілі. Знайомство з основами експлуатації, обслуговування, монтажу, наладки, діагностики та ремонту основного технологічного обладнання харчових виробництв.

Важливе значення при вивченні курсу придається прищепленню творчого принципу діяльності і навикам самостійної діяльності при виконанні практичних задач, пов'язаних з експлуатацією і обслуговуванням технологічного обладнання.

Завдання. В результатів вивчення дисципліни студенти повинні знати основні методики та правила високоякісного та безпечного виконання експлуатаційних, монтажних та ремонтних робіт на підприємствах. Вміти проводити довготривалу експлуатацію технологічного обладнання, яке може зустрічатися на підприємствах, підтримувати раціональні режими роботи, організовувати проведення монтажних, пусконалагоджувальних та ремонтних робіт.

В) Бібліографія:

1. Оборудование предприятий общественного питания: в 3-х т. – Т.3. Тепловое оборудование /Беляев М.И. – М.: Экономика, 1990. – 559с.

2. Дорохин В.А. Тепловое оборудование предприятий общественного питания. – Киев: Вища школа, 1987. – 407с.

3. Кирпичников В.П., Леенсон Г.Х. Справочник механика-:Экономика, 1990. – 384с.

Иванова Р.В. и др. Торгово-технологическое оборудование: устройство, монтаж и ремонт. М.: Экономика, 1989. – 415с.

4. Руководства по эксплуатации (РЭ) на тепловые аппараты.

5. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании. – М.: Мастерство, 2001.- 430с.

6. Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу "Эксплуатация и обслуживание машин" раздел тепловое оборудование, Донецк, 2004. –31с.

7. Гуляев В.А. Оборудование предприятий торговли и общественного питания М. – Инфра – М.: 2002, -541с.

8. Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий общественного питания. Ростов /Д: "Феникс", 2000. – 480с.

9. Дейниченко Г.В. и др. Оборудование предприятий питания: Справочник в 2-хч. Харьков, 2003. Ч.1. – 256с.,Ч.2. – 380с.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Лебедєв Іван Миколайович, канд.техн.наук, доцент.

Лабораторні та практичні заняття: Громов Сергій Володимирович – асистент; Чіжиков Вячеслав Анатолійович –асистент.

6. Тривалість:

27 год., кредити ЕСТS – 0,7, семестр 8;

2 години на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи

8. Оцінювання: Контроль знань:

- поточний (опитування, звіт з лабораторних робіт)

- підсумковий (залік)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Експлуатація і обслуговування машин. Розділ “Холодильне і торгове обладнання”.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Експлуатація і обслуговування холодильних машин. Загальні вимоги до випробування і пуску холодильних машин; вимоги до єксплуатації основних єлементів холодильних машин;

Змістовий модуль 2. Вимоги пропоновані до експлуатації приладів автоматичного контролю устаткування. Використання приладів і інструмента для наладки холодильних машин;

Змістовий модуль 3. Вимога до составления журналу роботи компре-сорів. Вимоги до визначення оптимальних параметрів роботи холодильних машин.

3. Рівень.

А)Попередні передумови : технологічне обладнання харчових виробництв, процеси і апарати харчових виробництв, електрообладнання.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: Вивчення наукової організації управління дієздатністю машин, виявленні закономірностей і характеру їхнього стану при тривалій експлуатації і розробці на цій основі засобів цілеспрямованого технічного обслуговування і своєчасного ремонту.

Завдання:

В результаті вивчення дисципліни студент повинний знати:

 • основи експлуатації, обслуговування холодильного устаткування;

 • причини, що викликають підвищення енергоємності, збільшення витрат допоміжних матеріалів і зменшення термінів експлуатації машин;

 • основні рекомендацій з експлуатації холодильних установок і торгового устаткування;

 • правила вибору раціональних режимів роботи холодильного обладнання;

 • методи визначання і усунення малих несправностей обладнання, що виникають в процесі експлуатації;

 • правила складання добового журналу роботи компресорного цеху.

В) Бібліографія:

Д.М. Гальперин. Монтаж и наладка холодильних установок. М. Экономика, 1976 с. 346-372

Еркин А.П., Коренев А.М., Харитонов В.П. Устройство и эксплуатация холодильних установок – М.: Пищевая промсть, 1980.- 312с.

И.Х. Зеликовский, Л.Г. Каплан. Малие холодильние машини и установки. М.Агропромиздат, 1989 с. 581-589.

В.Г. Игнатьев, Самойлов А М. Монтаж, експлуатация и ремонт холодильного оборудования. - М.: Агропромиздат, 1986. -232 с.

4. За вільним вибором студентів.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Кудрін Александр Борисович, канд. техн. наук. доцент

Лабораторні та практичні заняття: Кудрін Александр Борисович, канд. техн. наук. доцент; Радіоненко Віталій Миколайович – ст. викладач.

6. Тривалість:

Загальний обсяг 27год, ECTS –0,7; семестр 8;

2 години на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття

8. Оцінювання.

Контроль знань:

- поточний (тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова:

Українська, російська

1. Ідентифікація.

Основи охорони праці.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Правові і організаційні основи охорони праці. Основні положення законодавчих і нормативно-правових актів України про охорону праці. Управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях. Аналіз умов праці, причин травматизму, професійних захворювань і аварій.

Змістовий модуль 2. Виробнича санітарія. Фактори умов праці та виробничого середовища. Вентиляція та кондиціонування повітря. Захист від дії електромагнітних полів та випромінювань, від шуму та вібрації. Виробниче освітлення та технічна естетика.

Змістовий модуль 3. Техніка безпеки. Загальні положення техніки безпеки. Електробезпека. Безпека будови і експлуатації посудин, апаратів і систем, що працюють під тиском. Безпека будови і експлуатації електромеханічного і теплового обладнання. Безпека виконання вантажо-розвантажувальних і транспортних робіт, використання при цьому машин, механізмів і пристроїв.

Змістовий модуль 4. Пожежна безпека. Організаційні основи забезпечення пожежної безпеки. Системи запобігання пожежам і протипожежного захисту. Засоби виявлення і гасіння пожеж.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Володіння знаннями з фізики, математики, безпеки життєдіяльності.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: Набуття студентами навичок щодо ефективного управління охороною праці на підприємствах, в установах і організаціях.

Завдання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні положення трудового законодавства; особливості управління охороною праці на підприємствах; характеристику виробничої санітарії; засоби нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці; забезпечення безпеки виробничого обладнання та виробничих процесів; методи та засоби захисту від враження електричним струмом; загальні вимоги до електроустановок і її обслуговування; техніку безпеки при експлуатації підйомно-транспортного устаткування; правила безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском; основні положення пожежної безпеки.

В) Бібліографія:

    1. Закон України “Про охорону праці” /Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах), т.1. – Київ, 1995.-с. 3-29

    2. Закон України “Про пожежну безпеку” /Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах), т.3. –Київ, 1995.- с. 220-242

    3. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” /Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах), т.3. – Київ, 1995. – с. 244-276

    4. Положение о порядке расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве. - Утв. постановлением Кабинета Министров Украины от 21.08.01 №1094.

    5. Порядок расследования и учета несчастных случаев непроизводственного характера. - Утв. постановлением Кабинета Министров Украины от 22.03.01 №270.

    6. Осокин В.В., Сорока И.В., Селезнева Ю.А. Охрана труда в торговле. Учебник с грифом МОН Украины. Киев-Донецк: ДонГУЭТ, 2003.-228с.

    7. Осокин В.В., Селезнева Ю.А. Охрана труда: вопросы и ответы. Учебное пособие. Донецк: ДонГУЭТ, 2003. - 144с.

    8. Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці: питання і відповіді. Учбовий посібник. Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. - 139с.

    9. Сегеда Д.Г., Дашевский В.И. Охрана труда в пищевой промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

    10. Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці: питання і відповіді (у сфері торгівлі, виробництва харчової продукції, митної справи, підприємницької і економічної діяльності): Навч. посіб. – 2-ге вид. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 139с.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад: Осокін Володимир Васильович, проф., д.т.н.; Радіоненко Віталій Миколайович – ст. викладач.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Семестр - 5.

3,4 год. на тиждень, 16 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний: (тестування за змістовними модулями, опитування).

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська, російська.

1. Ідентифікація.

Процеси і апарати харчових виробництв.

2. Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль 1. Вступ. Загальні принципи, аналіз і розрахунки процесів і апаратів. Основи раціонального конструювання апаратів. Теорія подібності і моделювання.

Змістовий модуль 2. Механічні процеси. Подрібнення матеріалів. Сортування. Обробка матеріалів харчових виробництв тиском.

Змістовий модуль 3. Гідромеханічні процеси. Поділ неоднорідних систем. Осадження. Фільтрування. Мембранні процеси.

Змістовий модуль 4. Перемішування. Псевдозрідження, піноутворення.

2 семестр

Змістовий модуль 1.Теплові процеси і теплові розрахунки апаратів. Нагрівання. Теплообмінні апарати. Випарювання. Конденсація. Охолодження. Термодинамічні основи одержання штучного холоду.

Змістовий модуль 2.Масообмінні процеси. Класифікація. Теоретичні основи. Сорбційні процеси. Екстрагування. Сушіння харчових матеріалів.

Змістовий модуль 3. Кристалізація. Перегонка і ректифікація. Задачі розвитку процесів і апаратів.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Хімія”, “Фізика”, “Математика”, “Гідравліка”, “Теплотехніка”, “Електротехніка”.

Б) Цілі та завдання:

Цілі. Підготовка студентів до виробничо-технологічної діяльності, пов'язаної з харчовими виробництвами.

Завдання. Ознайомити студентів з основними принципами організації проведення процесів харчових виробництв, їх закономірностями та з апаратурним оформленням процесів;

 • забезпечити засвоєння студентами методик розрахунку процесів та апаратів;

 • навчити студентів обґрунтовувати пропозиції з удосконалення
  технологічних процесів та апаратів;

 • свідоме нерозуміння глибини окремих питань (частин) матеріалу, що
  повинно заставити студента углублено підійти до вивчення і осмислення цих
  частин;

 • розуміння незавершеності дисципліни як в науковому, так і в
  методичному плані, тобто її розвитку.

В) Бібліографія:

1. Черевко О.І., Поперечний А.М. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник. - Харків: ХДАТОХ, 2002. - 420 с.

2. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник/ За ред. проф. І.Ф. Малежика. - К.: НУХТ, 2003. - 400 с.

3. Липатов Н.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. - М.: Экономика, 1987.- 272 с.

4. Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы й аппараты пищевых производств.-М.: Агропромиздат, 1985.- 503 с.

Кавецкий Г.Д., Васильєв Б.В. Процессы й аппараты пищевой технологии. -М.: Колос, 2000.-551с.

5. Черевко О.І., Михайлов В.М., Бабкіна І.В. Процеси та апарати жаріння харчових продуктів: Навчальний посібник. - Харків: ХДАТОХ, 2000. - 332 с.

6. Юлін О.В., Пересічний М.І., Тарасенко І.І. Теплові процеси та апарати на підприємствах громадського харчування. - К.: ІСДО, 1995. - 176 с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Поперечний Анатолій Микитович, докт.техн.наук, проф; Парамонова Вікторія Андріївна – ст. викладач.

Лабораторні та практичні заняття: Парамонова Вікторія Андріївна – ст. викладач; Севаторова Ірина Сергіївна – асистент, Боровков Сергій Олександрович – асистент, Корнійчук Володимир Григорович – канд.техн. наук., доцент.

6. Тривалість:

216 год., кредити ЕСТS – 6. семестр –7,8;

7 годин на тиждень, 29 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи

8. Оцінювання: Контроль знань:

- поточний (опитування, звіт з лабораторних робіт, тестування)

- підсумковий (іспит, курсовий проект)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Технологічне обладнання харчових виробництв.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Матеріально-технічна база харчової промисловості. Основні напрямки розвитку харчової промисловості в Україні. Харчові виробництва в системі засобів забезпечення населення продуктами харчування. Основні положення інженерної реології харчових продуктів.

Змістовий модуль 2. Основні положення інженерної реології харчових продуктів.

Типові робочі органи машин та їх розрахунок. Обладнання для складування і підготовки сировини і напівфабрикатів до виробництва.

Змістовий модуль 3. Обладнання для механічної переробки сировини та напівфабрикатів розділенням. Обладнання для механічної переробки сировини і напівфабрикатів з'єднанням.

2 семестр

Змістовий модуль 1. Обладнання для механічної переробки сировини і напівфабрикатів формуванням. Обладнання для проведення теплових і масообмінних процесів.

Змістовий модуль 2. Обладнання для проведення мікробіологічних процесів.

Обладнання для електрофізичної обробки сировини та напівфабрикатів.

Змістовий модуль 3. Обладнання для обробки розчинів харчових продуктів.

Мембранні методи. Експлуатація обладнання. Основні поняття і засоби розчину.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Хімія”, “Фізика”, “Математика”, “Гідравліка”, “Теплотехніка”, “Електротехніка”, “Процеси та апарати харчових виробництв”.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: підготувати студентів для виробничо-технічної, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності, зв'язаної з розробкою й експлуатацією машин і апаратів переробних і харчових виробництв;

Завдання: навчити студентів вміло використовувати знання, отримані в результаті фундаментальної підготовки з загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін, для рішення інженерних задач зв'язаних з виробничим процесом і технологічним устаткуванням.

В) Бібліографія:

1. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов і ін. / Під ред. І.С. Гулого. - К.: 2001. -576с.

2. Назаров Н.И. (под ред.) Технология и оборудование пищевых производств. -М.: Пищевая промышленності, 1977, 352 с.

3. Соколов В.И. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств. -М.: Машиностроение. 1983. 447 с.

4. Гребенюк С.М. Технологическое оборудование сахарных заводов.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.-520 с.

5. Дикие М.Я., Мальский А.Н. Технологическое оборудование консервных заводов. - М.: Пищевая промышленность, 1973. - 423 с.

6. Зайчик Ц.Р Оборудование предприятий винодельческой промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 1977. - 399 с.

7. Калунянц К.А., Годлер Л.И., Балашов В.В. Оборудование микробиологических производств. - М.: Агропромиздат, 1987. - 398 с.

8. Конструирование и расчет машин химических производств: Учебник для машиностроительных вузов по спец. «Химическое машиностроение и аппаратостроение» / Ю.И. Гусев, И. Н. Касарев, Э.Э. Кальман-Иванов и др. - М.: Машиностроение, 1985. - 408с.

9. Кретов И.Т., Кравченко В.М., Остриков А.Н. Технологическое оборудование предприятий пищеконцентратной промышленности. -Воронеж: Издательство ВГУ. 1990. - 224 с.

10. Лисовенко А.Т., Рудянко, Арцюк О.А., Літовченко І.М. і ін. Технологічне обладнання хлібопекарних і макаронних виробництв - Київ, Наукова Думка, 2000, 282 с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Поперечний Анатолій Микитович, докт.техн.наук, проф; Парамонова Вікторія Андріївна – ст. викладач.

Лабораторні та практичні заняття: Кудрявцев Володимир Миколайович – к.т.н., доцент; Парамонова Вікторія Андріївна - ст. викладач; Боровков Сергій Олександрович – асистент.

6. Тривалість:

243год., кредити ЕСТS – 6,75, семестр –7,8;

8 годин на тиждень, 29 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи

8. Оцінювання: Контроль знань:

- поточний (опитування, звіт з лабораторних робіт)

- підсумковий (іспит, курсовий проект)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Загальна технологія харчових виробництв і технології галузі

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Технологія виробництва зерноборошняних, хлібобулочних, макароних виробів. Асортимент ковбасних виробів; сировина та її підготовка; основні етапи виробництва ковбасних виробів; технохімконтроль виробництва.

Змістовий модуль 2. Характеристика жирів. Особливості хімічного складу. Харчова цінність, функції; технологія отримання рослинних олій; особливості технології рафінації рослинних олій; переетерифікація рослинних олій; технологія виробництва маргарину; технологія виробництва майонезу.

Змістовий модуль 3. Асортимент кондитерських виробів; сировина та її підготовка. Основні етапи виробництва цукрових кондитерських виробів; виробництво випічних кондитерських виробів; методи контролю якості.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання з теоретичних основ технології харчових виробництв, обладнання харчових виробництв.

Б) Цілі і завдання.

Ціль: розвиток у студентів навичків самостійно моделювати та керувати технологічним процесом виробництва харчових продуктів в сучасних промислових умовах.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: властивості сировини для виробництва хлібобулочних, макаронних, ковбасних, продуктів емульсійного типу, кондитерських продуктів; принципи екологічної промислової безпеки; призначення, принципові дії та область застосування найбільш розповсюджених технологій виробництва, а також новітніх; основні поняття та закони технологічних промислових процесів; аналізувати та вміти керувати змінами речовин харчових продуктів у технологічному процесі; знати апаратне обладнання ліній виробництва, принцип дії окремого устаткування; нормувати та ураховувати сировину для виробництва; здійснювати технохімічний контроль.

В) Бібліографія:

1.Бабиченко Л.В. Основы технологии пищевых производств: учебник для механиков фак. торговых вузов, 3-изд. перераб. и доп. – М.: Экономика, 1983. – 216с.

2.Ковальская Л.П. и др. Технология пищевых производств. – М.: Колос, 1997. – 752с.

3.Общая технология пищевых производств./Под ред. Назарова Н.И. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 360с.

4.Стабников В.Н., Остапчук Н.В. Общая технология пищевых продуктов.- К.: Вища школа, 1980. – 303с.

5.Стопский В.С., Ключкинг В.В., Андреев Н.В. Химия жиров и продуктов переработки жирового сырья. – М.: Колос, 1992. – 421с.

6.Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 415с.

7.Артемьева С.А., Артемьева Т.Н., Дмитриев А.И., Дорутина В.В. Микробиологический контроль мяса животных, птицы, яиц и продуктов их переработки. М.: Колос, 2002. –288с.

8.Васильева Г.Ф. Дезодорация масел и жиров. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2000. – 184с.

9.Воронин Л.Н.,Колесников В.Т. Справочник по приемке, хранению и реализации продовольственных товаров растительного происхождения. – К.: Техника, 1991. – 215с.

10.Жарикова Г.Г., Козьмина А.О. Микробиология, санитария и гигиена пищевых продуктов. М.: Гелан, 2001. – 253с.

4. Вибіркова.

5. Викладацький склад:

Ільдірова Світлана Климентівна- канд. техн. наук, доцент;

Васільєва Олена Олександрівна – асистент;

Слащева Алина В’ячеславівна – асистент.

6. Тривалість:

135 год. кредити ECTS – 4; семестр –6;

7 годин на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції; практичні заняття; СРС.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Діагностика, ремонт і монтаж обладнання харчової промисловості.

2.Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Монтаж обладнання харчової промисловості. Загальні вимоги до монтажу і расконсервації устаткування; вимоги пропоновані до монтажу, налагодженню і пуску аміачних і хладонових холодильних машин; вимоги пропоновані до монтажу, налагодженню і пуску теплового і механічного устаткування; використання приладів і інструмента для проведення монтажних робіт; вимоги до складання документації для проведення монтажних робіт; налагодження і здача устаткування в експлуатацію

Змістовий модуль 2. Ремонт обладнання харчової промисловості. Загальні вимоги до середнього, малого і капітального ремонтів; відновлення деталей та вузлів машин; вимоги пропоновані до ремонту аміачних і хладонових холодильних машин;

Змістовий модуль 3. Вимоги запропоновані до ремонту теплового і механічного устаткування. Використання приладів і інструмента для проведення ремонтних робіт; вимога до складання ремонтної документації; способи обкатування машин та апаратів.

3.Рівень.

А) Попередні умови: студент повинен володіти знаннями з курсів технологічне обладнання харчових виробництв, процеси і апарати харчових виробництв, електрообладнання.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: Вивчення прогресивних засобів діагностики, монтажу і ремонту сучасного обладнання харчової промисловості

Завдання: В результаті вивчення дисципліни студент повинний знати основні уявлення про ремонт і монтаж сучасного устаткування для підприємств харчової промисловості; основні способи діагностики устаткування; прийомами роботи з інструментом і приладами, використовуваними при монтажі і ремонті устаткування; правила складання ремонтної документації; правила складання документації для монтажу устаткування.

В) Бібліографія:

1.Б.А. Харламов, В.А. Ермак. Ремонт и основы монтажа оборудования предприятий общественного питання и торговли. Учебник М.: Машиностроения 1983. - 209 с.

2.Т. В. Недельский. Монтаж и ремонт торгово-технологического оборудования М.: Экономика 1981. - 338с.

3.Р.В. Иванова, Е.П. Аредьев, В.В. Щербаков. Устройства, монтаж, техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования М.: Экономика, 1979. - 396 с.

4. Вибіркова.

5.Викладацький склад:

Лекції, консультації: Владіміров Володимир Миколайович, к.т.н., доцент.

Лабораторні та практичні заняття: Владіміров Володимир Миколайович, к.т.н., доцент.

6.Тривалість:

63 год., 3 кредити ECTS. Семестр – 9.

3 год на тиждень, 14 тижднів.

7.Форми та методи навчання:

лекції, лабораторні заняття

8.Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний (тестування);

 • підсумковий (іспит).

9.Мова:

Російська

1. Ідентифікація.

Основи промислового будівництва і санітарної техніки.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Частини будинків.

Конструкції будинків. Основни елементи будинків. Частини будівель. Експлуатація будинків. Основи будівельного проектування. Модульна система в будівництві. Поверхові плани, вертикальний розріз, фасад, ген. план ділянки.

Змістовий модуль 2. Основи промислового проектування.

Особливості проектування і реконструкції підприємств ресторанного господарства.

Змістовий модуль 3. Будівельні матеріали.

Основні будівельні матеріали.

Змістовий модуль 4. Сантехника.

Основи будівельної теплотехніки. Опалення. Будова, обладнання і експлуатація систем опалення. Вентиляція і кондиціонування. Забруднення повітря в підприємствах ресторанного господарства та визначення їх кількості. Визначення кількості обмінного повітря. Загальнообмінна та місцева вентиляція. Кондиціонування повітря. Устаткування систем вентиляції і кондиціонування. Розрахунок і добір устаткування систем вентиляції і кондиціонування. Експлуатація систем вентиляції і кондиціонування. Водопостачання і каналізація.

3. Рівень.

А) Попередні умови.

Знання з розділів: “Вища математика”, “Хімія”, “Фізика”, “Інженерна графіка”, “Теплотехніка”, “Комп’ютерна техніка”, “Технологічне проектування підприємств громадського харчування”.

Б) Цілі і завдання.

Цілі: сформувати знання студентів по основним питанням будівництва і експлуатації промислових будівель, термінології по питанням будівництва і проектування.

Завдання: в результаті вивчення курсу студент зобов’язаний знати: основні елементи будівлі; конструктивні особливості споруд; устрій систем опалювання, вентиляції, кондиціювання, водопостачання та каналізації; основи будівельного проектування; уміти: виконувати архітектурно-будівельні креслення промислових будівель; проводити розрахунки систем опалювання, вентиляції та кондиціювання; використовувати при проектуванні нормативні документи; читати будівельні креслення (поверхові плани, вертикальні розрізи, тощо.).

В) Бібліографія:

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. -М.: Высшая школа, 1987. - 352 с.

2. Булгагов С.Н. Строительное дело. - М.: Стройиздат, 1980.

3. Литинский А,М., Ицхоки Ю.Я. Основы строительного дела и санитарной техники. - М.: Высшая школа, 1984. - 208 с.

4. Методические указания к изучению дисциплины «Основы строительства, санитарной техники и охраны окружающей среды» - Донецк,: ДГКИ, 1997г.

5. Санитарно-технические устройства предприятий - М.: Экономика общественного питания. Хелемский А.М., Учебник, 1989.

6. Сенатов И.Г. Санитарная техника в общественном питании. М.: 1973. Изд. Экономика.

7. Соловей Ю.М. Основы строительного дела:Учебник-М.:Стройиздат,1989.-429с.

8. Строительные материалы: Справочник / А.С. Болдырев и др. - М.: Стройиздат, 1989.-567 с.

9. Строительные нормы и правила. СНиП 2.08.-02-89. Общественные здания и сооружения. ГОССТРОЙСССР - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991. - 40с.

10. СНиП 2.01-02-89. Общие нормы проектирования - М.: 1991г.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Гавриленко Валентин Миколайович – канд. техн. наук, доцент;

Лабораторні та практичні заняття: Гавриленко Валентин Миколайович – канд. техн. наук, доцент; Бутова Алла Павлівна– асистент.

6. Тривалість:

98 год. кредити ECTS – 3, семестр 6;

6 годин на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції; практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Російська.

1. Ідентифікація.

Автоматизація виробничих процесів.

2.Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про автоматичні системи.

Поняття про автоматизації, функціональні та принципові схеми автоматизації.

Змістовий модуль 2. Прилади автоматики і функціональні елементи автоматичних пристроїв управління виробничими процесами.

Первинні вимірювальні прилади. Автоматичні вимірювальні системи. Підсилювачи і реле. Промислові регулятори. Виконавчі пристрої.

Змістовий модуль 3. Елементи теорії систем автоматичного регулювання.

Основні властивості обєктів регулювання. Типові переходні процеси САР. Основи дискретної автоматики.

Змістовий модуль 4. Автоматичне устаткування галузі.

Автоматизація теплового устаткування. Автоматизація холодильного устаткування. Автоматизація механічного устаткування. Автоматизація харчових виробництв.

3. Рівень.

А) Попередні умови.

Знання з розділів: “Електротехніка”, “Електорообладнання”, “Фізика”.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: розвиток у студентів навичок самостійного аналізу виробничих процесів з позиції автоматизації стосовно щодо певного технологічного процесу.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: призначення систем автоматизації виробничих процесів; принцип їхньої побудови і функціонування; властивості технологічних процесів як об’єктів управління; призначення, принцип дії та область застосування найбільш розповсюджених засобів і систем автоматизації; уміти: аналізувати властивості технологічних об’єктів управління; формулювати вимогу до їхньої автоматизації; читати схеми систем автоматизації виробничих процесів; вибирати найпростіші засоби автоматизованого аудиту і управління.

В) Бібліографія:

1.Протченко Н.В. Автоматика и автоматизация производственных процессов в общественном питании и торговле. - Киев: Вища школа, 1987.

-336 с.

2.Скобло Д.И., Глыбин И.П. Автоматический контроль и регулирование процессов пищевых производств. - Киев: Техника, 1974. - 276 с.

3.Квартин М.И. Электромеханичеcкие и магнитные устройства автоматики. - М.: Высшая школа, 1979. - 351 с.

4.Чекваскин А.Н., Семин В.Н., Стародуб К.Я. Основы автоматики. - М.: Энергия, 1977. - 447с.

5.Беляев М.И. Оборудование предприятий общественного питания. - М.: Экономика, 1990. - 559 с.

6.Камразе А.Н., Футерман М.Я. Контрольно-измерительные приборы и автоматика.- Л.: Химия, 1988.- 225 с.

7.Гольцман В.А. Приборы контроля и средств автоматики тепловых процессов.-М.: Высшая школа, 1980. - 255 с.

8.Мамсуров А.Х., Киптелая Л.В. Автоматика и автоматизация производственных процессов в общественном питании.- М.: Экономика, 1986 -271 с.

9.Воробьева Н.И. Основы автоматизации технологических процессов в мясной и молочной промышленности.-М.: Пищ. пром-сть, 1983.-326 с.

10.Митин В.В., Усков В.Ю., Смирнов Н.Н. Автоматика и автоматизация производственных процессов мясной и молочной промышленности. - М.: Пищ. пром-сть, 1987. - 320 с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультаці: Гладка Алла Дмитрівна, канд. техн. наук, доцент;

Лабораторно-практичні роботи: Головінов Вадим Павлович – асистент;

6. Тривалість:

108 год., Кредитів ECTS – 5; семестр – 8;

8 годин на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні і практичні заняття, курсовий проект.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (іспит).

9.Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Механізація ВРТС робіт

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Транспортуючі машини. Види і їх характеристика. Поняття по транспортуючим машинам. Класифікація, характеристика та параметри, принцип дії. Загальні відомості по розрахунку транспортуючих машин. Класифікація вантажу і способів його транспортування. Продуктивність машин безперервного транспорту.

Змістовий модуль 2. Грузопідємні машини. Основні види машин. Експлуатаційна характеристика. Опір рухові тягових органів. Стрічкові конвеєри. Конструкція елементів. Розрахунок стрічкових конвеєрів. Ланцюгові конвеєри (пластинчасті, скребкові, підвісні та інші). Особливості розрахунку. Динаміка ланцюгового привода. Елеватори.

Змістовий модуль 3. Навантажно-розвантажувальні і пакетотрансфармуючі машини. Основні види, експлуатація. Машини і установки для механізації ВРТС робіт з сипкими вантажами. Навантаження та розвантаження автомобілів. Навантаження і розвантаження вагонів та судів. Машини і установки для механізації ВРТС робіт зі штучним вантажами. Змістовий модуль 4. Механізовані склади. Комплексна механізація на підприємствах харчової промисливості. Сутність основних напрямків комплексної механізації ВРТС робіт. Безтарні перевезення сипких та рідких вантажів. Перевезення штучних вантажів. Комплексна механізація ВРТС робіт у різних галузях харчової промисловості.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Опір матеріалів”, “Технологія машинобудування”, “Охорона праці”, “Деталі машин”, “Теорія механізмів машин”.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: розвиток у студентів навичків самостійного аналізу в розробці та застосуванні засобів механізації ВРТС робіт у різних галузях харчової промисловості

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

В галузі вантажопідйомних машин

 • теоретичні основи розрахунку вузлів, елементів і механізмів ВПМ;

 • використовувати машини;

 • забезпечити нормальну експлуатацію та ремонт машин;

В галузі транспортуючих машин

 • класифікацію, призначення та галузь застосування машин;

 • основи розрахунків та вибору окремих вузлів і машин в цілому;

 • методику проектування окремих вузлів і машин в цілому

В галузі механізації ВРТС робіт

 • організацію ВРТС робіт при перевезенні масових поволочених та завантажених вантажень;

 • організацію ВРТС робіт сільськогосподарських продуктів;

 • загальні принципи організації виробничого процесу в постійно діючих пунктах навантажування, розвантажування та зберігання вантажів

Уміти:

 • самостійно вибирати раціональну схему товароруху;

 • самостійно вибирати необхідний типа машини або механізму;

 • скомпонувати та розрахувати машину;

 • економічно обґрунтувати раціональність використання тієї або іншої машини.

В) Бібліографія:

1.Барышев А.И. Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ в пищевой промышленности.

Часть 1. Грузоподъемные машины;

Часть 2. Транспортирующие машины;

Часть 3. Погрузочно-разгрузочные машины, склады и комплексная механизация и автоматизация ПРТС работ.

Донецк, ДонГУЭТ, 2000, 485с.

2.Барышев А.И., Стеблянко В.Г., Хомичук В.А. Механизация ПРТС работ. Курсовое и дипломное проектирование транспортирующих машин. Донецк, ДонГУЭТ, 2003, - 471с.

3.Барышев А.И. Лабораторный практикум по механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ. Донецк, ДонГУЭТ, 2002, - 154с.

4.Зуев Ф.Г., Левачев Н.А., Лотков Н.А. Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ. – М.: Агропромиздат, 1988. – 447с.

5.Александров М.П. Подъемно- ранспортные машин - М.: Высшая шкоал, 1985, 514с.

6.Иванченко Ф.К., Бондарь В.С., Колесник Н.П., Баранов В.Я. Расчеты грузоподъемных и транспортных машин.- Киев: Вища школа, 1978.

7.Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини – К.: Вища школа, 1993. 413с.

Спиваковский А.О., Дьяков В.К. Транспортирующие машины. – М.: Машиностроение, 1983. 487с.

8.Павлов П.Г. Примеры расчетов кранов.- Л.: Машиностроение, 1976.

9.Вайнсон А.А. Подъемно-транспортные машины строительной промышленности. Атлас конструкций. – М.: Машиностроение, 1976.

10.Александров М.П. Тормоза подъемно-транспортных машин. – М.: Машиностроение, 1976.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Баришев Олексій Іванович, канд.техн.наук, доцент

Лабораторні та практичні заняття: Баришев Олексій Іванович - канд.техн.наук, доцент.

6. Тривалість:

216 год., кредити ЕСТS – 6; семестр 7,8;

6 годин на тиждень, 29 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи

8. Оцінювання: Контроль знань:

-поточний (опитування, звіт з лабораторних робіт)

-підсумковий (іспит, курсовий проект)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Механічне обладнання ресторанного господарства

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про машину. Універсальні приводи та посудомийні машини. Вивчення конструкції та принципу дії, розробка кінематичних та гідравлічних схем.

Змістовий модуль2. Основні машини для обробки продуктів. Обладнання та машини для миття,очистки,подріблення, сортування та калібровки харчових продуктів.Сортувально-калібрувальне обладнання та машини очищення коренеплодів. Обґрунтування конструкції та принципу дії обладнання. Розрахунок основних експлуатаційних характеристик

Змістовий модуль 3. Обладнання та машини для здріблювання. Принцип дії, конструкція.Машини для нарізання та подрібнення харчових продуктів. Оволодіння сучасними знаннями розрахунків продуктивності і потужності. Обґрунтування конструкції та принципу дії. Розробка кінематичних та конструктивних схем.

Змістовий модуль 4. Обладнання та машини для перемішування, дозування формування та розгортання харчових продуктів. Основні види машин. Принцип дії. Кінематичні схеми механічного обладнання. Збивальні, перемішувальні та тістомісильні машини. Вивчення принципу дії та конструкцій машин. Розробка кінематичних і конструктивних схем технологічних машин. Розрахунок експлуатаційних характеристик.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Математика”, “Фізика”, “Нарисна геометрія”, “Інженерна графіка”, “Теорія конструкційних матеріалів”, “Взаємозамінність. Стандартизація. Технічні вимірювання”, “Деталі машин”, “основи технічної віброакустики”, “Технологічні основи машинобудування”, “Теорія механізмів машин”.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: оволодіння студентами навичками проектування елементів обладнання, методами їх розрахунку, оформлення тестових та графічних матеріалів у відповідності з вимогами стандартів ЄСКД.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати конструкцію і принцип дії.

 • сортувально-калібрувального та мийного обладнання;

 • картоплечистки періодичної та безперервної дії;

 • овочерізки;

 • машини для протирання, нарізання та подріблення м'яса;

 • хліборізок та машин для нарізання гастрономічних продуктів;

 • збивальних, перемішувальних та тістомісильних машин;

 • посудомийних машин.;

 • універсальних приводів.

В) Бібліографія:

1.Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х т. Т.1 Механическое оборудование/ В.Д. Елхина и др. М.: Экономика, 1987.-477с.

2.Некрутман С.В., Кирпичников В.П., Леенсон Г.Х. Справочник механика предприятий общественного питания -: Экономика, 1983-1990.-336 с.

3.Гуляев В. А. Оборудование предприятий торговли и общественного питания. М.: Инфра- М, 2002. –543с.

4.Дейнеченко Г.В., Ефимова В.А. Оборудование предприятий питания. Справочник. В 3-х ч. Ч1. Ч2.-Харков, 2002-256, 2003 - 380с.

5.Валентас К.Дж., Ротштейн Є., Сингх Р.П. Пищевая инженерия: Справочник с примерами расчета. – СПб: Профессия, 2004. – 848.

5.Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І.С. Гулий та інші. – Вінниця: Нова книга, 2001 – 576.

6.Недельский Г.В. Монтаж и ремонт торгово-технологического оборудования: Учебник для мех. факультетов. М.: Экономика, 1981. – 312с.

7.Кирпичников В.П., Леенсон Г.Х. Справочник механика (общественное питание). – М.: Экономика, 1990. – 382.

8.Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Оборудование торговых предприятий. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 – 416.

9.Машины и аппараты пищевых производствв 2-х кн., Кн.1: Учеб.для вузов /С.Т.Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др. Под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Высш.шк., 2001. – 703с.

10.Машины и аппараты пищевых производств в 2кн. Кн. 2: Учебник для вузов /С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др. Под ред. акад РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Высш. шк., 2001. – 680с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Пільненко Антон Костянтинович- ст. викладач; Миронова Надія Олександрівна - ст. викладач.

Лабораторні та практичні заняття: Пільненко Антон Костянтинович- ст. викладач; Миронова Надія Олександрівна - ст. викладач; Погребняк Андрій Володимирович –асистент.

6. Тривалість:

108 год., кредити ЕСТS – 3, семестр – 7;

4 годин на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, практичні.

8. Оцінювання: Контроль знань:

- поточний (опитування, звіт з лабораторних робіт)

- підсумковий (залік)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Теплове обладнання ресторанного господарства

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Стравоварильне та водогрійне теплове обладнання. Загальні відомості про теплові апарати та принципи будови теплових апаратів. Основи теплопередачі. Класифікація теплової обробки. Ідентифікація обладнання. Тепловий розрахунок апаратів.

Змістовий модуль 2. Жарочне обладнання та універсальні теплові апарати. Сковороди. Фритюрниці. Жарочні та пекарські шафи, конвектомати. Жарочні апарати безперервної дії.

Змістовий модуль 3. Газове теплове обладнання. Паливо, теплоносії. Газові пальники. Устрій та розрахунок газопроводу. Електронагрівачі. Регулювання міцності нагріву теплових апаратів.

Змістовий модуль 4. Теплові розрахунки апаратів. Питання експлуатації теплових апаратів. Класифікація способів теплової обробки. Тепловий розрахунок апаратів.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Процеси та апарати харчових виробництв”, “Теоретичні основи теплотехніки”.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: підготовка спеціалістів знаючих, спроможних технічно, грамотно експлуатувати теплове обладнання, вирішувати питання проектування і створення апаратів, а також вміючих впроваджувати нову механізацію і автоматизацію технологічних процесів у громадському харчуванні та харчовій промисловості

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати призначення та область використання теплових апаратів для здійснення технологічних процесів приготування їжі;

 • знати технічні можливості обладнання, конструкцію та принцип дії, особливості експлуатації обладнання;

 • володіти навиками проектування елементів обладнання;

 • вміти виконувати інженерно-технологічні розрахунки, оволодіти навиками роботи на обладнанні, оформляти текстові та графічні матеріали у відповідності з вимогами стандартів ЕСКД.

В) Бібліографія:

1.ДГСТ 16318-77. Обладнання підприємств громадського харчування. Терміни та визначення.

2.Оборудование предприятий общественного питания: В 3-х т.- Т.3. Тепловое оборудование / Беляев М.И. – Экономика, 1990. – 559с.

3.Дорохін В.О., Герман Н.В., Шеляков О.П. Теплове обладнання підприємств харчування: Підручник. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. –583с.

4.Кирпичников В.П., Леенсон Г.Х. Справочник механика – М.:Экономика, 1990. – 383с.

5.Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу "Тепловое оборудование", Части I, II – Донецк, 2003, 2005.

6.Дейниченко Г.В., Ефимова В.Д., Постнов Г.М. Оборудование предприятий питания: Справочник. Харьков: редакция "Мир техники и технологии" - Ч.1. – 2002 – 256с., Ч.2. – 2003 – 380с.

7.Улейский Н.Т., Улейская Р.И. "тепловое и механическое оборудование предприятий общественного питания". Ростов/Д: "Феникс", 2000. – 480с.

8.Гуляев В.А. Оборудование предприятий торговли и общественного питания. М.: Инфра. – М., 2002. – 541с.

9.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. М.: 1999 – 250с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Лебедєв Іван Миколайович, канд.техн.наук, доцент.

Лабораторні та практичні заняття: Громов Сергій Володимирович – асистент; Чіжиков Вячеслав Анатолійович –асистент.

6. Тривалість:

87 год., кредити ЕСТS – 4, семестр – 7;

6 годин на тиждень, 15 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи

8. Оцінювання: Контроль знань:

-поточний (опитування, звіт з лабораторних робіт, тестування)

-підсумковий (залік)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Холодильне та торгове обладнання.

2.Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Фізичні принципи отримання низьких температур. Значення курсу «Холодильне і торгове обладнання». Короткий історичний огляд розвитку холодильної техніки. Холодильна техніка в інших галузях народного господарства. Штучне і природне охолоджування. Льодосоляне охолоджування. Машинне охолоджування. Охолоджування при фазовий перетвореннях. Класифікація компресорів по конструктивних ознаках. Класифікація поршневих компресорів. Методи уніфікації і стандартизації поршневих компресорів. Принцип дії і теоретичний робочий процес компресора. Дійсний робочий процес компресора. Об'ємні втрати в компресорі. Об'ємний к.п.д. Коефіцієнт підігрівання. Коефіцієнт дроселювання, щільності. Коефіцієнт подачі. Енергетичні втрати в дійсному робочому процесі. Конструктивні особливості, принцип дії, область застосування. Гвинтові компресори. Сухі і масло заповнені. Схеми гвинтового компресора з обв’язкою. Відцентрові компресори. Принцип дії. Область застосування. Агрегатування холодильних машин. Класифікація холодильних агрегатів. Агрегати компресійні, компресорно-конденсаторні, апаратні і комплексні. Переваги агрегатування холодильних машин

Змістовий модуль 2. Багатоступінчаста і каскадні холодильні машини. Причини переходу від одноступінчатого до багатоступінчастого стиснення. Область застосування багатоступінчастих холодильних машин і їх переваги. Термодинамічна ефективність багатоступінчастого стиснення. Роль проміжного охолоджування пар холодильного агента. Схема двоступеневого стиснення з однократним дроселюванням, зображення процесів в Т-8 і і-Р діаграмах. Конденсатори, їх призначення і класифікація. Конденсатори навантажені, двохтрубні, елементні, кожухотрубні, кожухозміївикові. Зрошувальні і випарні конденсатори. Конденсатори повітряноохолоджуваний. Тепловий розрахунок проточного конденсатора. Випарники, їх призначення і класифікація. Випарники кожухотрубні, вертикально-трубні, листотрубні. Випарники для охолоджування повітря, повітряохолоджувачі. Тепловий розрахунок випарників. Теплообмінники і переохолоджувачі, їх призначення. Принцип теплового розрахунку.

3 Змістовий модуль. Регулювання роботи холодильних машин. Характеристика продуктивності компресора, випарника, конденсатора і регулюючого вентиля. Взаємозв'язок продуктивності компресора, випарника і регулюючого вентиля. Робоча точка. Взаємозв'язок продуктивності компресора і конденсатора. Саморегулювання процесів холодильної машини. Регулювання продуктивності холодильних компресорів. Абсорбційна холодильна машина. Переваги і область застосування. Вимоги, що пред'являються до розчинів. Основні властивості розчинів, що застосовуються в абсорбційних машинах /бінарних сумішей/. Схема і принцип дії аміачної абсорбційної машини. Генератор, ректифікатор, дефлегматор, конденсатор, випарник, абсорбер, водоаміачні насоси, теплообмінники. Процеси, що відбуваються в абсорбційній холодильній машині. Матеріальний і тепловий баланс. Абсорбційно-дифузійні холодильні машини. Схема і принцип дії. Область застосування абсорбційно-дифузійних холодильних машин. Застосування нових бінарних розчинів як робочі речовини для абсорбційних холодильних машин. Парозжекторні холодильні машини. Схема і принцип дії. Основні джерела безповоротних втрат в циклі паро ежекторної холодильної

Змістовий модуль 4. Холодильники. Класифікація холодильників. Характеристика розподільних, заготовчих, виробничих і торгових холодильників. Температурні режими, терміни зберігання. Планування холодильників. Призначення ізоляції. Вимоги до вибору ізоляції. Умови роботи ізоляції приміщень, що охолоджуються. Властивості теплоізоляційних матеріалів. Конструкції огорож. Розташування пароізоляційного шара. Теплоізоляційні і пароізоляційні матеріали. Розрахунок теплоізоляційних конструкцій. Теплоізоляційні конструкції торгового холодильного обладнання. Розрахунок будівельних площ- вантажний фронт холодильників, тепловий розрахунок холодильників, вибір основного і допоміжного обладнання.

3.Рівень.

А) Попередні умови: студент повинен володіти знаннями з курсів теплотехніка, фізика, математика.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: набуття майбутніми інженерами механіками необхідних для їх практичної виробничо-технічної, проектно-конструкторської і дослідної діяльності знань в області принципів дії, розрахунків і прийомів експлуатації сучасного холодильного обладнання підприємств торгівлі і громадського харчування.

Завдання: здійснювати раціональний підбір холодильного обладнання, організовувати його правильну експлуатацію, забезпечувати ефективне використання холодильного обладнання, визначати і виводити на оптимальні режими роботи холодильні машини і установки; здійснювати проектні розрахунки приміщень, що охолоджуються, торговельного холодильного обладнання; виконувати і контролювати пуско-налагоджувальні роботи обладнання, організовувати його експлуатацію.

В) Бібліографія:

1.Голянд М.М., Малеванный В.Й. Холодильное технологическое обору -дование. М.: Пищевая промышленность, 1977.

2.Данилова Е.Н. Богданов С.Н., Иванов О.П. й др. Теплообменные аппараты холодильных установок. -Л.: Машиностроение, 1973.

3.Канторович В.Й. Основны автоматизации холодильних установок. -М.: Пищевая промышленность, 1976.

4.Курылев Е.С., Герасимов Н.А. Холодильные установки. -Л.: Маши­ностроение, 1980.

4. Самостійний вибір навчального закладу.

5.Викладацький склад:

Кудрін Олександр Борисович, к.т.н., доцент

Радіоненко Віталій Миколайович, ст. викладач

6.Тривалість:

108 год. (кредитів – 3), семестр 7;

6 годин на тиждень, 15 тижнів на засвоєння.

7.Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття

8.Оцінювання.

Контроль знань:

-поточний (тестування за заліковими модулями)

-підсумковий (іспит).

9.Мова:

Українська, російська

1. Ідентифікація.

Комп’ ютерна графіка

Змістовий модуль 1. Система AutoCAD. Інструменти креслення. Утворення двомірних об’єктів. Редагування об’єктів. Панель інструментів modify. Прошарки. Увід тексту. Розміри. Утворення тривимірних креслень. Утворення плоских виглядів.

Змістовий модуль 2. Система КОМПАС. Інтерфейс системи КОМПАС – 3D. Робота з командами інструментальної панелі. Утворення робочих креслень. Оформлення робочих креслень.

Змістовий модуль 3. Тривимірне моделювання. Основні елементи інтерфейса. Утворення моделі деталі. Утворення асоціативного креслення на основі моделі деталі.

3. Рівень.

А) Попередні умови.

Нарисна геометрія, інженерна графіка. Основи роботи з Windows.

Б) Цілі і завдання.

Цілі: освоювання студентами методів та засобів комп’ютерної графіки, придбання навиків для отримання зображення “примітивів”, їх комбінацій, креслень типових деталей та з’єднань. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: правила роботи з файлами креслення; процедури настройки параметрів креслення; правила накреслення графічних об`єктів у двох вимірюваннях їх редагування; правила нанесення розмірів; набір команд для формування поверхневих моделей.

Завдання: порядок створення твердотільних моделей та їх редагування; вміти: користуватися різними засобами уведення та виведення графічної інформації при роботі на комп'ютері; управляти видами та компоновкою зображення на екрані; будувати типові трьохмірні фігури; будувати твердотільні моделі та створювати з них асоці креслення.

В) Бібліографія:

1. В. Погорелов. AutoCAD Трехмерное моделирование., Петербург, 2003. – 288с.

2. Е.Финкельштейн. AutoCAD 2000. Библия пользователя.: - М., 1999г, - 1040с.

3. А.И. Чуприн. AutoCAD2000/2002. Лекции и упражнения.: - М., 2002 – 784с.

4. В. Г. Стеблянко, Аксютін О.О. Основы AutoCAD., Донецк, 2004. – 139с.

5. Е.М. Кудрявцев. КОМПАС – 3D V7. Наиболее полное руководство. - М.:

2005. – 664с.: ил.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Практичні заняття: Стеблянко Віктор Григорович, канд. техн. наук, доцент,

Жданов Іван В’ячеславович – асистент.

6. Тривалість:

94 год. кредити ECTS – 3; семестр – 4;

3 годин на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: практичні заняття; СРС.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, виконання модульних завдань);

- підсумковий ( диф. залік).

9. Мова. Українська, російська.

1. Ідентифікація.

Холодильне технологічне обладнання харчових виробництв.

2.Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Холодильне технологічне обладнання для охолодження харчових продуктів. Обладнання для охолодження м'яса. Обладнання для охолодження риби. Апарати для охолодження тушок птаха.

Змістовий модуль 2. Апарати безконтактного та контактного заморожування харчових продуктів. Плиткові апарати. Основи розрахунку плиткових апаратів. Апарати для заморожування продуктів рідкими холодоносіями. Криогенні апарати. Вуглекислотні апарати. Хладонові апарати й апарати для заморожування продуктів холодоносіями.

Змістовий модуль 3. Потокові лінії для виробництва морожених продуктів. Лінії для виробництва морожених м'ясних продуктів. Лінії для виробництва морожених рибних продуктів. Лінії для виробництва морожених овочевих продуктів. Лінії для виробництва мороженого.

3.Рівень.

А) Попередні умови: студент повинен володіти знаннями з курсів теплотехніка, холодильне і торгове обладнання, процеси і апарати харчових виробництв.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: ознайомлення майбутніх інженерів-механіків з холодильним технологічним обладнанням, що використовують в харчовій промисловості при холодильній обробці і виробництві м'ясопродуктів, кулінарної продукції і готових блюд, упакованих і не упакованих продуктів

Завдання: В результаті вивчення дисципліни студент повинен: здійснювати раціональний підбір і оцінку холодильного технологічного обладнання, забезпечувати вивід його на оптимальні режими роботи; виконувати розрахунки і проектування пристроїв, апаратів для холодильної обробки продуктів і сировини, а також холодильного обладнання, застосовуваного в камерах холодильників при збереженні, заморожуванні і розморожуванні харчових продуктів

В) Бібліографія:

 1. Голянд М.М., Малеванный В.И. Холодильное технологическое оборудование. М.: Пищевая промышленность,1977.-355с.

 2. Быков А.В. Применение холода в пищевой промышленности//Холод в мясной и молочной промышленности. Справочник. М.: Пищевая промышленность,1979.-271с.

 3. Быков А.В. Применение холода в пищевой промышленности.//Холод в рыбной и пищевой промышленности М.: Пищевая промышленность,1979.-150с.

 4. Теплообменные аппараты, приборы автоматики и испытания холодильных машин. Справочник /под ред. Быкова А.В.-М. :Легкая и пищевая промышленность,1982.

 5. Конвисер И.А. Холодильная техника и холодильная технология.- М.: Пищевая промышленность, 1978.

4. Самостійний вибір навчального закладу.

5. Викладацький склад:

Кудрін Олександр Борисович, к.т.н., доцент

Сиром’ятов Геннадій Єгорович, старший викладач

Радіоненко Віталій Миколайович, ст. викладач

6.Тривалість:

54 год., кредитів 1,5, семестр –7;

3 години на тиждень, 15 тижнів на засвоєння.

7.Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття

8.Оцінювання.

Контроль знань:

-поточний (тестування);

- підсумковий (іспит).

9.Мова:

Українська, російська

1. Ідентифікація.

Учбовий практикум в майстерні.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Основи виробничої техніки безпеки.

  1. Основи техніки безпеки під час виробництва заготовок.

  2. Основи техніки безпеки під час обробки заготовок.

Змістовий модуль 2. Основи технології виробництва заготовок.

2.1. Виготовлення литої заготовки.

2.2. Отримання заготовки обробкою тиском.

2.3. Отримання зварної заготовки.

Змістовий модуль 3. Основи технології обробки заготовок.

3.1. Токарна обробка.

3. Рівень.

А) Попередні умови.

Знання дисциплін: “Технологія конструкційних матеріалів”, “Матеріалознавство”.

Б) Цілі і завдання.

Цілі: набуття знань з технології виробництва заготовок та з технології обробки заготовок.

Завдання: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати технологію видобутку основних конструкційних матеріалів; технологію засобів ливарного виробництва, технологію засобів обробки тиском, технологію порошкової металургії, технологію зварки та пайки, технологію механічної обробки; уміти самостійно обрати матеріал для виготовлення деталі, оцінити якісні показники матеріалу, обрати інструмент, обладнання та устаткування для виготовлення заготовки, спрогнозувати засоби усунення можливих дефектів під час виготовлення заготовки, визначити вид заготовки для виготовлення деталі, обрати інструмент, обладнання та устаткування для обробки заготовки, спрогнозувати засоби усунення можливих дефектів під час обробки заготовк.

В) Бібліографія:

1. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. – М.: Высшая школа, 2000. – 638 с.

2. Гладчук Є.О. Навчальний посібник з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”/ Є. О. Гладчук, І. О. Миронова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – 216 с.

3. Гладчук Є. О. Конспект лекцій з курсу „Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” для студентів денної форми навчання кредитно-модульної системи. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – 105 с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Гладчук Євген Олексійович, канд.. техн. наук, доцент

6. Тривалість:

66 год. кредити ECTS – 2; семестр – 3;

4 години на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції; практичні заняття; лабораторні роботи.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Етика, естетика

2.Опис. Змістовні модулі.

Змістовий модуль 1. Етика як філософське вчення про мораль. Історичні етапи розвитку етики. Сутність, структура і функції моралі. Мораль як практично-дійова, оцінюючо-велільна форма освоєння світу. Моральна практика.

Змістовий модуль 2. Моральна свідомість. Особливості моральної свідомості як ціннісного відображення світу. Сутність основних елементів моральної свідомості. Проблема морального вибору. Ситуація морального вибору. Моральні цінності, стійкі переконання та мотиви поведінки. Моральна свобода та відповідальність.

Змістовий модуль 3. Естетика як наука. Становлення предмету естетики на ґрунті європейської культури. Естетична діяльність та естетична свідомість. Основні естетичні категорії. Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності та соціальне явище. Сутність та завдання естетичного виховання.

3.Рівень.

А) Попередні умови: знання з курсу філософії, культурології.

Б) Цілі і завдання.

Цілі: дати студентам світоглядні знання про сутність морального життя людей у суспільстві та естетичного освоєння дійсності. А також сформувати етичні та естетичні цінності для орієнтації в практичній діяльності.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • предмети етики і естетики та їх соціокультурну цінність;

 • мати змістовне уявлення про виникнення та розвиток етичних та естетичних вчень на європейському ґрунті;

 • орієнтуватися у множині етичних позицій, цінностей, як в класичній, так і у пост класичній етиці, що мають загальнолюдське значення;

 • розвинути свою моральну самосвідомість, активізувати почуття особистої відповідальності за своє моральне самовдосконалення;

 • осмислити себе як суб’єкта естетичної діяльності і естетичної свідомості.

В) Бібліографія.

1. Гусейнов А.А., Дубко Е.Л. Етика. - М., 1999, - 524 с.

2. Зеленкова И.Л. Основы этики. - Минск, 1998, - 381 с.

3. Золотухина Е.В. - Аболина Т.Г. Курс лекций по этике. - М., 1999, - 337 с.

4. Кондрашов В.А., Чичина Е.А. Ростов-на-Дону, 1999, - 512 с.

5. Левчук Л.Т. и др. Эстетика. – К., 1997, - 376 с.

6. Росенко М.Н. и др. Основы этических знаний. СПб, 1998, - 315 с.

7. Яковлев Е.Г. Эстетика. Учебное пособие. – М., 1999, - 463 с.

9. Емельянова А.В. Этика. Тексты лекций и методические указания.– Донецк, 2000, 63 с.

8. Емельянова А.В. Этика.Тексты лекций и методические указания.– Донецк, 2003, - 56 с.

4.Обов’язкова дисципліна.

5.Викладацький склад: Ємельянова А.В. - канд. філософських наук, доцент.

6.Тривалість:

54 год., 1,5 кредити ECTS, семестр - 2.

3 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7.Форми і методи навчання:

Лекції, самостійна робота, консультації.

8.Контроль знань:

- поточний (тестування за заліковими модулями, опитування);

- підсумковий (залік).

9.Мова: українська, російська.

1. Ідентифікація.

Енергозбереження у галузі.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Компактні люмінісцентні лампи с інтегрованими електроними пускорегулюючими апаратами.

Поняття енергозбереження системи. Об’єкт енергозбереження і керуюче влаштування. Класифікація енергозбереження систем за призначенням. Структурні та функціональні схеми енергозберігаючих систем. Часткове, комплексне та повне енергозбереження.

Змістовий модуль 2. Теплові насоси в технологічних лініях харчових виробництв.

Поняття про енергозберігаючу лінію, енергозберігаючу ділянку, енергозбереження цеха та підприємства.

Змістовий модуль 3. Раціональне використання термічних опорів у системах трубопроводів.

Переутворювачі. Класифікація, характеристика, параметри та принцип дії.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Електротехніка”, “Електрообладнання”, “Мікропроцесорна техніка”, “Фізика”, “Технологічне обладнання харчових виробництв”, “Процеси та апарати харчових виробництв”, “Теплове обладнання галузі”, “Механічне обладнання галузі”, “Холодильне обладнання галузі”, “Експлуатація та обслуговування машин ( розділи: теплового, механічного та холодильного обладнання)”, “Інженерні принципи створення механічного обладнання”, “інженерні принципи створення теплового обладнання”, “Інженерні принципи створення холодильного обладнання”, “Теплотехніка”, “Кондиціонування”, “Гідравліка та гідравлічний привід”.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: розвиток у студентів навичок самостійного аналізу виробничих процесів з позиції енергозбереження стосовно щодо певного технологічного процесу.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- призначення систем енергозбереження виробничих процесів;

- принцип їхньої побудови і функціонування;

- властивості технологічних процесів як об’єктів енергозбереження;

- призначення, принцип дії та область застосування найбільш розповсюджених засобів і систем енергозбереження;

Уміти:

 • аналізувати властивості технологічних об’єктів збереження;

 • формулювати вимоги щодо їхнього збереження;

 • читати схеми систем збереження виробничих процесів;

вибирати найпростіші та найефективніші засоби енергозбереження.

В) Бібліографія:

1. Автоматика и автоматизация производственных процессов в общественном питании и торговле/Н.В. Протченко – К.: Вища шк.Головное изд-во, 1987. – 336с

Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и аппараты пищевых производств- М.:Колос, 1999. – 376с.

2. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн. Кн 1.Учебн. для ВУЗов/С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др., Под ред. акад РАСХН В.А. Панфилова. – М.:Высш. шк., 2001 – 703с

3. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн. Кн 2.Учебн. для ВУЗов/С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др., Под ред. акад РАСХН В.А. Панфилова. – М.:Высш. Шк., 2001 – 680с

4. Використання звукових сопел: [Енергозбереження при транспортуванш борошна на хлгбопекарських підприємствах]

//Хлебопекарська i кондитерська промисловість України . - 2005 . - № 3 . - С. 15

К вопросу об энергосбережении в мясоперерабатывающей отрасли //Мясной бизнес . - 2004 . - № 11. - С.62-63 Заславский А.И.

6. О снижении энергетических затрат при сушке сырокопченых и сыровяленых колбас в крупногабаритных сушильных камерах //Мясной бизнес . - 2005 . - № 4 . - С. 60 7. Каргапольцев В.П.Тиристорный регулятор как средство экономии энергии //Молочная промышленность. - 2005 . - № 3 . - С. 70Остапчук М.

7. Чи доцільно утилізовувати тепло відпрацьованого робочого агента зерносушарок?: [Енергозбереження] //Зерно і хліб . - 2005 . - № 1. - С.21-22

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Єрьоменко Дмитро Олегович – канд. техн. наук.

Лабораторні та практичні заняття: Єрьоменко Дмитро Олегович – канд. техн. наук.

6. Тривалість:

54 год., кредити ЕСТS – 1,5; семестр – 6;

3 години на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції.

8. Оцінювання: Контроль знань:

- поточний (тестування)

- підсумковий (іспит)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Основи технічної віброакустики обладнання харчових виробництв

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Основні положення віброакустики обладнання.

Значення віброакустики в розвитку сучасного машинобудування. Віброакустика технологічного обладнання харчових виробництв. Віброакустичні характеристики (ВАХ) технологічного обладнання – комплексний показник якості обладнання. Напрямки поліпшення ВАХ. Основні поняття. Елементи фізіологічної акустики. Звукові процеси. Випромінювання звука. Поширення звука у замкнутому та відкритому просторі. Поглинання, відбиття, проникнення крізь матеріали, інтерференція та дифракція.

Змістовий модуль 2. Експериментальне визначення віброакустичних характеристик технологічного обладнання.

Точні, технічні і орієнтувальний методи визначення шумових характеристик технологічного обладнання. Вибір методів. Стандарти по визначенню шумових характеристик. Визначення вібраційних характеристик. Стандарти. Віброакустична вимірювальна апаратура. Оформлення технічної документації на ВАХ. Інтенсивометрія.

Змістовий модуль 3. Засоби поліпшення віброакустичних характеристик технологічного обладнання.

Основні джерела шуму технологічного обладнання. Методи зниження шуму електродвигунів. Поліпшення ВАХ внутрішніх джерел, робочих органів технологічного обладнання. Зниження структурного шуму. Віброізоляція, вібродемпфування, звукоізоляція та звукоглушіння технологічного обладнання харчових виробництв. Розрахунок віброакустичних характеристик технологічного обладнання.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Фізика”, “Теоретична механіка”, “Технологічне обладнання харчових виробництв”.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: оволодіння студентами знаннями та навичками визначення, поліпшення та розрахунку віброакустичних характеристик технологічного обладнання

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сучасні досягнення віброакустики обладнання;

 • основні поняття, термінологію, існуючі стандарти;

 • теоретичні методи опису віброакустичних процесів машин;

 • експериментальні методи визначення віброакустичних характеристик (ВАХ) обладнання;

 • методи технічного нормування цих характеристик;

 • засоби поліпшення ВАХ обладнання харчових виробництв;

 • методи розрахунку ВАХ обладнання на стадії проектування.

Вміти:

 • використовувати віброакустичну апаратуру для визначення ВАХ обладнання;

 • оцінити акустику приміщення;

 • визначати експериментально ВАХ обладнання;

 • складати технічну документацію на ВАХ;

 • розраховувати ВАХ технологічного обладнання;

 • вносити конструкторські пропозиції з поліпшення ВАХ обладнання харчових виробництв.

В) Бібліографія:

1. Справочник по контролю промышленных шумов: Пер. с англ. /Под ред. В.В. Клюева/ - М.: Машиностроение, 1979. – 447 с.

2. Справочник по технической акустике: Пер. с нем./Под ред. М. Хекла и Х.А. Мюллера. – Л.: Судостроение, 1980. – 440 с.

3. Лопашов Д.З., Осипов Г.Л., Федосеева Е.Н. Методы измерения и нормирование шумовых характеристик. - М.: Издательство стандартов, 1983. – 232 с.

4. Скучик Е. Простые и сложные колебательные системы. – М.: Мир, 1971. – 557 с.

5. Снижение шума в зданиях и жилых районах /Г.Л. Осипов и др. – М.: Стройиздат, 1987. – 558 с.

6. Заплетников И.Н. Снижение шума торгово-технологического оборудования. – К.: Выща школа, 1990. – 150 с.

7. Техническая акустика транспортных машин: Справочник /Л.Г. Балишанская и др. Под ред. Н.И. Иванова. – С-Пб.: Политехника, 1992. – 365с.

8. Заплетников И.Н. Моделирование виброакустических процессов технологического оборудования пищевых производств. – Донецк.: ДонГУЄТ, 2001. – 141с.

9. Заплетников И.Н. Виброакустика технологического оборудования //Машиностроение. Энциклопедия – М. "Машиностроение", 2003. – Т IV –17. С.89-118.

10. Мирончук В.Г., Орлов Л.О., Заплетніков І.М. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Заплетніков Ігор Миколайович, докт.техн.наук, проф.; Пільненко Антон Костянтинович – ст. викладач.

Лабораторні та практичні заняття: Пільненко Антон Костянтинович – ст. викладач, Коваленко Артем Володимирович – ст. викладач; Гордієнко Олександр Володимирович – асистент.

6. Тривалість:

81 год., кредити ЕСТS – 2,5; семестр – 3;

5 годин на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи

8. Оцінювання: Контроль знань:

- поточний (опитування, звіт з лабораторних робіт)

- підсумковий (залік)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Основи логістики харчових виробництв..

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Структуризація та логістичні системи.

Мета і завдання курсу. Визначення поняття логістики. Види логістики. Ціль і завдання логістики. Матеріальний потік та його характеристика. Інформаційний потік в логістиці. Логістичні операції. Функції та правила логістики. Сутність логістичних систем. Типи та види логістичних систем. Основні елементи та фактори, які впливають на вибір логістичних систем. Розробка логістичних систем. Логістичні ланцюги та ланки.

Змістовий модуль 2. Заготівельна та виробнича логістика.

Заготівельна та виробнича логістика. Сутність заготівельної логістики. Керування поставками в заготівельній логістиці. Логістичний підхід до керування запасами матеріальних ресурсів. Сутність та завдання продовольчої логістики. Варіанти керування матеріальними потоками в рамках внутрівиробничих логістичних систем. Ефективність застосування логістичного підходу до керування матеріальними потоками на підприємствах .

Змістовий модуль 3. Складська логістика.

Створення транспортно-складських систем. Роль складів в логістиці та сутність логістичних систем збереження та переробки. Сутність та роль транспортно-складських систем в керування потоковими процесами. Сутність та завдання транспортної логістики. Основні елементи, роботи та операції в транспортній логістиці. Планування та керування транспортних систем. Транспортні тарифи та правила їх застосування. Стан та перспективи розвитку транспортних процесів.

Змістовий модуль 4. Інформаційна логістика та логістичний менеджмент.

Поняття та сутність інформаційної логістики. Аналіз інформаційного забезпечення в логістиці та формування інформаційної інфраструктури. Інформаційні технології в логістиці. Сутність планування з позиції концепції логістики. Організаційно-правове забезпечення логістики та удосконалення її керуванням. Перспективи розвитку логістичних систем.

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Політологія”, “Матеріалознавство”.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: оволодіння студентами необхідними знаннями про зміст, основні функції, специфічні форми та методи керування логістичними процесами.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти пови­нні знати: - сутність заготівельної, виробничої, розподільної, транспортної, складської й інформаційної логістики; - прийоми і методи підвищення ефективності і стимулювання керування логістикою; - способи і методи створення і розвитку логістичних систем. Вміти: - створювати логістичні системи, підсистеми і субсистеми; - підвищувати ефективність і стимулювати керування логістикою; - керувати логістичними процесами на мікро- і макрорівнях економіки.

В) Бібліографія:

1. Гаджинский А.М. Основы логистики. – М.: Центр “Маркетинг”, 1995 г.

2. Гордон М.П., Тишкин Е.М., Усков Н.С. Как осуществить экономическую доставку товара отечественному и зарубежному покупателю: Справочное пособие для предпринимателя. – М.: Транспорт, 1993 г.

3. Логистика. Учебное пособие. – М.: Изд. ИНФРА-М, 1997 г.

4. Новиков О.А., Семененко А.И. Производственно-коммерческая логистика. Ч. 1, 2. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та экономики и финансов, 1993 г.

5. Николайчук В.Е., Кузнецов В.Г. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция). Монография. – Донецк: “Китис”, 1999 г.

Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 1998 г.

6. Николайчук В.Е. Логистика в среде распределения. – Донецк: “Китис”, 2000 г.

Окландер М.А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве. – Одесса: АПНТ и ЭИ, 1996 г.

7. Промышленная логистика. /Под ред. А.А. Колобова – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997 г.

8. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. – М.:Экономика,1995 г.

9. Смехов А.А. Введение в логистику. – М.: Транспорт, 1993 г.

10.Семененко А.И.Предпринимательская логистика.- Санкт-Петербург: Политехника, 1997 г.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Єрьоменко Дмитро Олегович – канд. техн. наук., доцент.

Лабораторні та практичні заняття: Єрьоменко Дмитро Олегович – канд. техн. наук, доцент.; Погребняк Андрій Володимирович – асистент.

6. Тривалість:

81 год., кредити ЕСТS – 2,5; семестр – 3;

4 години на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції.

8. Оцінювання: Контроль знань:

- поточний (реферат)

- підсумковий (залік)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Основи кондиціювання повітря.

2.Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Особливості процесів, що відбуваються у системах кондиціювання повітря: процеси вологого повітря; і-d діаграми вологого повітря; побудова процесів вологого повітря у і-d діаграмі; розрахунок тепло-, вологоприпливів;

Змістовий модуль 2. Схематичні рішення систем кондиціювання повітря. Розрахунок теплової нагрузки на теплообмінні апарати.

Змістовий модуль 3. Автономні і центральні кондиціонери: особливості конструкції кондиціонерів; основи розрахунків елементів кондиціонерів; підбір кондиціонерів.

3.Рівень.

А) Попередні умови: студент повинен володіти знаннями з курсів фізика, теплотехніка.

Ціль: набуття майбутніми інженерами-механіками знань і вмінь, необхідних для їх виробничої, проектно-конструкторської, науково-дослідної діяльності в кондиціювання повітря

Завдання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні параметри, що характеризують стан вологого повітря, методи визначення цих параметрів і закономірності їх змінювання, тобто процеси охолодження, нагрівання, осушення, зволоження та поглинання тепло- і вологоприпливів у приміщеннях. Уміти: рішати практичні задачі з використанням діаграм і рівнянь стану вологого повітря, визначати сумарні тепло- і вологоприпливи, розраховувати і підбирати обладнання систем кондиціювання повітря.

В) Бібліографія:

  1. Пеклов А.А. Кондиционирование воздуха в промьшшенных и общественных зданиях.-Киев.: Будівельник, 1967.-236 с.

  2. Пекер Я.Д., Мардер В.К, Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. - Киев.: Буді­вельник, 1990.-224с.

  3. Свердлов Г.З., Явнель В.К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха.-М.: Пищевая промышленность, 1978. -264с.

4. За вільним вибором студентів

5.Викладацький склад:

Карнаух Вікторія Вікторівна, к.т.н., доцент;

Данько Владислав Павлович, асистент.

6.Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Семестр – 6.

4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

7.Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття

8.Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний (тестування);

 • підсумковий (залік).

9.Мова:

Українська, російська

1. Ідентифікація.

Компютерне проектування технологічного обладнання галузі.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Комп'ютерне створення листів прийнятих форматів та вибір масштабу зображення.

Формати креслень деталей та збоірних вузлів. Формати технологічних та операційних карт, ескізів, спеціфікацій та інш. Масштабування деталей, збірних вузлів, машин на кресленні. Лабораторна робота №1 «Проектування складальних одиниць та деталей машини МВ-35м». Лабораторна робота №2 «Проектування креслень деталей машини МП-800». Лабораторна робота №3 «Проектування креслень деталей змієвикового теплообмінника»

Змістовий модуль 2.Комп'ютерне створення креслень деталей технологічного обладнання.

Вали та втулки під підшипники кочення. Червьяки, зубцюваті колеса з різним нахилом зуба, деталі ортогональних передач. Зірочки приводні та для натягнення, шківи під різні перетини ремню. Лабораторна робота №4 «Проектування складальних креслень»

Змістовий модуль 3. Комп'ютерне створення корпусних деталей, збірних одиниць та машин у цілому.

Зубчасті передачі, корппусні деталі редукторів. Ремінні передачі, кріплення редукторів до каркасу, ланцюгові передачі.Загальні види машини чи збірної одиниці у цілому.Лабораторна робота №6 «Проектування креслень деталей редукторів з використанням складальних креслень». Лабораторна робота №7 «Проектування деталей калібрувальної машини».

3. Рівень

А) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: “Деталі машин”, “Опір матеріалів”, “ВСТВ”, “Нарисна геометрія”, “Інженерна графіка”.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: вивчення закономірностей створення електронних креслень харчового обладнання з використанням сучасних програмних пакетів, які призначені для конструювання та проектування машин згідно з ДСТУ на технічну документацію, що сприяє економії часу при проектування креслень деталей, машин і механізмів при високій продуктивності і економному використанні матеріальних і енергетичних ресурсів.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- принцип побудови електронних креслень деталей і складальних креслень харчового обладнання;

- методи проектування нових електронних креслень, використовуючи базу даних програмного пакету;

- можливості сучасних програмних пакетів для конструювання машин харчової промисловості;

- редагування електронних креслень отриманих з мережі Intеrnet, чи іншим шляхом під вимоги ДСТУ.

- оформлення електронних креслень та іншою технічної інформації у електронному вигляді.

В) Бібліографія:

1. Чуприн А.И. AutoCAD 2002 – лекции и упражнения. –СПб; ООО «ДиаСофтЮП», 2001. –768с.

2. Ливанов О. Р. Компас 5.11- пособие для конструкторов. –М.; «РИПОЛ КЛАССИК», 2002. -567с.

3. Макаренко С.М. и др. Применение САПР на базе ПЕОМ для проектирования оборудования. –М.; Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. –640с.

4. Кунву Ли. Основы САПР (САD/САМ/САЕ). СПБ.: Питер,2004.- 560 с.

5. Программный пакет AutoCAD 2000/2002.

6. Программный пакет КОМПАС 5.10/5.11.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лабораторні та практичні заняття: Коваленко Артем Володимирович – ст. викладач; Севаторова Ірина Сергіївна – асистент.

6. Тривалість:

27 год., кредити ЕСТS – 1,5, семестр – 8;

3 години на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи

8. Оцінювання: Контроль знань:

- поточний (опитування, звіт з лабораторних робіт, тестування)

- підсумковий (залік, курсовий проект)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Комп’ютерне проектування холодильного та торгового обладнання

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розрахунку теплоприплипів

Порядок визначення основних параметрів щодо розрахунку теплоприпливів.

Розрахунок теплоприпливів в об`єм холодильника, що охолоджується.

Розрахунок теплоприпливів від зберігання продуктів.

Розрахунок експлуатаційних теплоприпливів.

Змістовий модуль 2. Конструкції і матеріали теплоізоляційних огороджень

Види теплоізоляційних матеріалів.

Властивості теплоізоляційних матеріалів і огороджуючих конструкцій.

Порядок визначення конструкційних параметрів холодильної шафи з урахуванням різних видів теплоізоляційних матеріалів.

Змістовий модуль 3. Розрахунок і проектування конденсатора, випаровувача і компресора холодильного обладнання

Розрахунок і проектування конденсатора.

Розрахунок і проектування випаровувача.

Розрахунок і проектування компресора холодильного обладнання.

Виконання збірних креслень холодильного обладнання.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання з предметів: інженерна графіка, комп'ютерна графіка, холодильне та торгове обладнання.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: ознайомлення майбутніх інженерів-механіків з основами комп'ютерного проектування холодильного торгового обладнання.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: принцип побудови електронних креслень деталей і складальних креслень харчового обладнання; методи проектування нових електронних креслень, використовуючи базу даних програмного пакету;

можливості сучасних програмних пакетів для конструювання машин харчової промисловості;

В) Бібліографія.

1. А.А. Старостина. Введение в AutoCAD. - М.: Концерн Бутэк, 1991.-103с.

Джордж Омура Саd 13 для Windows 95, Windows 3.1 и Windows NT. - М.: Издательство «ЛОРИ», 1997. - 755с.

2. Лантух-Лященко А.И., Высокович Е.В. Введение в AutoCAD версии 12, 13: книга вторая. Учебное пособие - М.: ЭКОМ, 1997. - 352с.: ил.

3. Романычева Э.Т. и др. AutoCAD. Практическое руководство. - М.: ДМК, Радио и связь, 1997 - 480 с., ил.

4. AutoCAD 14/ Э.Т. Романычева, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров. - М.: ДМК, Радио связь, 1997. - 480с., ил.

5. Теплообменные аппараты, приборы автоматики и испытания холодильних машин. Справочник /под ред. Быкова А.В. - М.: Легкая и пищевая промышленность,1982.

6. Конвисер И.А. Холодильная техника и холодильная технология. - М.: Пищевая промышленность, 1978.

7. Бараненко А.В., Калюнов В.С, Румянцев Ю.Д. Практикум по холодильним установкам .- С-Пб.: Профессия, 2001. - 272с.

8. Осокін В.В., Сорока І.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці у торгівлі: Підруч­ник для студентів торговельно-економічних і комерційних вузів. - К. -Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. - 228с.

9. Методические указания для выполнению расчетно-графической работы по курсу «Компьютерное проектирование холодильного и торгового оборудования» для студентов дневной и заочной форм обучения спец. 7.090221 «Оборудование перерабатывающий и пищевых производств» /Кудрин А.Б.- Донецк: ДонГУЭТ, 2002.-18с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Брюшков Руслан Вікторович –ст. викладач.

6. Тривалість.

27 год., кредити ЕСТS -1,5; семестр – 8;

3 години на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: практичні заняття, розрахунково-графічна робота.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий ( залік).

9. Мова. Російська, українська.

1. Ідентифікація.

Методологія наукових досліджень

2. Опис. Змістові модулі.

1. Формулювання задач наукових досліджень. Розробка і оформлення документів на проведення науково-дослідної роботи.

2. Методологія проведення теоретичних та експериментальних досліджень.

3. Використання статистичних методів для обробки результатів досліджень. Методи оптимізації.

3. Рівень.

А) Попередні умови.

Знання з розділів: Процеси та апарати харчових виробництв. Моделювання робочих процесів обладнання харчових виробництв.

Б) Цілі та завдання:

Засвоєння загальної структури та методів проведення наукових досліджень при виконанні наукової роботи у галузі технічних наук. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: підходи до вибору напрямку і теми досліджень; схему розробки загальної методології досліджень; схему проведення аналітичних досліджень; підходи до розробки технічних пропозицій по впровадженню результатів досліджень у виробництво; розробляти та складати технічні завдання на проведення науково-дослідної роботи.

В) Бібліографія:

 1. А.М. Єріна та ін. Методологія наукових досліджень – Київ : цнл, 2004 - 206с.

 2. І.С. Пятницька-Позднякова. Основи наукових досліджень. – Київ: цнл, 2003 – 116 с.

 3. В.В. Ковальчук, А.М. Моїсєєв. Основи наукових досліджень – Київ: В.Д. “Професіонал”, 2004 – 208 с.

 4. П.М. Мальцев, Ємельянова Н.А.. Основи научных исследований – К.: Вища школа, 1982.

 5. І.М. Грищенко, О.М. Григоренко, В.А. Борисенко. Основи наукових досліджень. – Київ 2001.

 6. Г.С. Цехмістрова. Основи наукових досліджень. – Київ 2004.

 7. Н.Н. Кичкин, Э.П. Скоряков. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектировании в высших учебных заведениях. Высшая школа, 1989.

 8. Нормативні документи про правову охорону об’єктів промислової власності в Україні, - К.: Укрпатент, 1992.

 9. В.Г. Вольф. Статистическая обработка опытных данных – М.: колос,1966.

 10. Ю.П. Адлер и др. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976.

 11. Методические указания по курсу «Основы научных исследований и патентоведение», - Донецк – 2003 г. 1.

 12. Методичні вказівки до курсу “Основи наукових досліджень та патентознавство”, ч.2, - Донецьк – 2002 р.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Корнійчук Володимир Григорович, к.т.н., доцент.

6. Тривалість:

63 год., кредити ECTS – 1,75, Семестр 9.

2 год. на тиждень, 10 тижнів на засвоєння

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська, Російська.

1. Ідентифікація.

Ділова іноземна мова (англійська)

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Всесвітня механізація.

Європейська автоматизація. Часи групи Perfect.

Комп’ютеризація. Часи групи Perfect Continuous.

Прилади комп’ютерної техніки. Часи групи Perfect та Perfect Continuous у порівнянні.

Прилади комп’ютерної техніки. Ступені порівняння прикметників.

Автоматизація підприємств. Ступені порівняння прислівників.

Змістовий модуль 2. Працевлаштування. Ділове листування.

Пошук роботи. Займенник.

Співбесіда під час працевлаштування. Числівник.

Резюме. Рекомендації. CV. Модальні дієслова.

Складання ділових паперів. Пасивний стан дієслова.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання англійської (французької або німецької) мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою – В 1 +..

Б) Цілі і завдання:

Цілі: Формування у студентів загальної та професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

В) Бібліографія:

Англійська мова для інженерних спеціальностей / Моісєєва Ф.А., Долгіх Г.О., Рассолова Л.В., Усиков В.О. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 268 с.

Английский для технических вузов / Агабекян А.П. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000. – 350 с.

Учебник английского языка для технических университетов и вузов / Орловская И.В. – М.: Наука, 2002. – 447 с.

Grammar Drill. Збірник граматичних вправ (ч.І) / Моісєєва Ф.А., Бурдакова О.Л. та ін. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 18 с.

Англійська мова. Навчальний посібник з граматики для студентів І-го рівня навчання усіх спеціальностей / Данова Н.О., Бурдакова О.Л., Кудрявцева Н.М. та ін. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 113 с.

John Soars, Liz Soars “Headway” Students’ book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Усиков В.О. – старший викладач.

6. Тривалість:

72 години, кредити ECTS – 2, Семестр 9, 10.

1 год. на тиждень, 20 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: Практичні заняття, СРС, ІЗС

8. Оцінювання:

Контроль знань:

- поточний контроль (опитування, тестування)

- підсумковий контроль (залік)

9. Мова:

Англійська, німецька, французька, українська, російська.

1. Ідентифікація.

Охорона праці в галузі.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Законодавча основа охорони праці в галузі

Вступ. Предмет, метод, завдання та зміст курсу

Мета, завдання курсу. Предмет. Структура курсу "Охорони праці в галузі”.

Закони, стандарти, правила та норми з охорони праці в галузі

Закони України, діючі в області охорони праці. Міждержавні та державні стандарти з охорони праці в галузі. Міжгалузеві та галузеві правила та норми з охорони праці.

Система управління охороною праці на підприємствах галузі

Концепція управління охороною праці на підприємствах галузі. Умови створення, функції служби охорони праці на підприємствах галузі. Навчання робітників з питань охорони праці на підприємствах галузі.

Нагляд і контроль за охороною праці в галузі

Державні органи нагляду за охороною праці. Громадський контроль за охороною праці в галузі. Відповідальність за порушення вимог законодавства в області охорони праці.

Змістовий модуль 2. Виробнича санітарія на підприємствах галузі

Мікрокліматичні умови на підприємствах галузі.

Характеристика мікрокліматичних умов. Мікроклімат в приміщеннях з ЕОМ. Засоби контролю й оптимізації мікрокліматичних умов.

Шкідливі речовини та випромінювання на підприємствах галузі

Класифікація шкідливих речовин і випромінювань. Види шкідливих речовин і випромінювань в приміщеннях з ЕОМ, засоби їх нейтралізації.

Шум і вібрація як професійні шкідливості.

Гігієнічне оцінювання шуму та вібрації. Засоби нормалізації їх у робочій зоні підприємств галузі.

Вимоги охорони праці до освітлення приміщень підприємств галузі

Природне освітлення. Штучне освітлення. Освітлення приміщень з ЕОМ.

Змістовий модуль 3. Техніка безпеки на підприємствах галузі

Забезпечення безпеки виробничого обладнання на підприємствах галузі

Вимоги безпеки до електрообладнання галузі. Вимоги безпеки до підйомно-транспортного обладнання і тари. Вимоги безпеки до обладнання галузі, працюючого під тиском.

Забезпечення безпеки виробничих процесів на підприємствах галузі.

Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів галузі. Вимоги безпеки до вантажно-розвантажувальних робіт.

Змістовий модуль 4. Пожежна безпека на підприємствах галузі

Пожежний нагляд в Україні.

Функції органів державного пожежного нагляду. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки.

Класифікація приміщень, споруд в галузі за вибухонебезпечністю, пожежною небезпекою та вогнестійкістю.

Класифікація приміщень і споруд за вибухонебезпечністю. Класифікація приміщень і споруд за пожежною небезпекою. Класифікація приміщень і споруд за вогнестійкістю.

Евакуація людей при пожежах.

Загальні вимоги пожежної безпеки до евакуаційних шляхів. Вимоги пожежною безпеки до евакуаційних шляхів на підприємствах торгівлі, громадського харчування, базах і складах.

Засоби гасіння та виявлення пожеж на підприємствах галузі

Протипожежне водопостачання підприємств галузі. Ручні та автоматичні засоби пожежегасіння.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Володіння знаннями з фізики, математики, безпеки життєдіяльності, основ охорони праці, торговельного обладнання та холодильного обладнання.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: навчання студентів – майбутніх керівників і організаторів в системі торгівлі методам і засобам забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці на підприємствах галузі.

Завдання: ознайомлення з основними положеннями трудового законодавства, особливостями управління охороною праці на підприємствах галузі, надання знань щодо характеристики виробничої санітарії на підприємствах галузі, засобів нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці, методів і засобів забезпечення безпеки виробничого обладнання та виробничих процесів, пожежної безпеки в галузі.

В) Бібліографія:

 1. Государственный реестр межотраслевых и отраслевых нормативных актов об охране труда: Реестр ДНАОП / Госнадзорохрантруда. – Харьков: Форт, 2003. – 192с.

 2. Справочник по охране труда на промышленном предприятии /К.Н.Ткачук, Д.Ф.Иванчук, Р.В.Сабарно, А.Г.Степанов. – К.: Техника, 1991.-285с.

 3. Основи охорони праці: Підручник /К.Н. Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2003. – 472с.

 4. Осокин В.В., Сорока И.В. Селезнева Ю.А. Охрана труда в торговле: Учебник для студентов торгово-экономических и коммерческих вузов. – Киев – Донецк: ДонГУЭТ, 2002. – 228с.

 5. Осокін В.В. Селезньова Ю.А., Охорона праці: питання і відповіді (у сфері торгівлі, виробництва харчової продукції, митної справи, підприємницької і економічної діяльності): Навч. посіб. – 2-ге вид. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 139с.

 6. Осокин В.В., Селезнева Ю.А. Охрана труда на предприятиях пищевых производств: Учеб. пособие. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 146с.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад: проф., д. т. н. Осокін В.В., ст. викладач Радіоненко Віталій Миколайович – ст. викладач.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Семестр - 9.

2 год. на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторно-практичні заняття, самостійна робота студентів.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний: (тестування за змістовними модулями, опитування).

- підсумковий (іспит - тестування, опитування за екзаменаційними завданнями)

9. Мова. Українська, російська.

Ідентифікація.

Філософія наукової діяльності.

2.Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Пізнання та його форми: 1.Знання й пізнання. Роль пізнання в житті суспільства. 2. Почуттєве й раціональне пізнання і їхні форми. 3. Проблема істини у філософії й науці. 2. Логіко-гносеологічні проблеми науки: 1. Наукове пізнання і його специфіка. 2. Проблема класифікації в науці. 3. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання.

Змістовий модуль 2. Методологічні і аксіологічні проблемі науки: 1.Основні закономірності опису об'єктів. 2. Методологія наукового пізнання. 3. Аксіологія й ціннісні орієнтації вчених. 2. Наука і виртуалістика: 1. Аналіз поняття «віртуальність». 2. Онтологія віртуальної реальності. З.Віртуальна реальність як сфера наукової діяльності.

Змістовий модуль 3. Світоглядні та методологічні підсумки початку ХХІ ст.: 1. Науково-технічна революція і її зміст. 2. Зміна ролі науки в житті суспільства. Нові дослідницькі програми. 3. Майбутнє науки.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання предмета „Філософія”.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: дати студентам розуміння суті науки як форми суспільної свідомості в Ії історичному розвитку, місця і ролей наукового пізнання в розвитку загальнолюдської культури, суті і розвитку наукової думки в Україні, її місця в загальному розвитку історії науки і сучасного процесу пізнання.

Завдання: вивчення основ науково-методичної культури, формування необхідних методологічних принципів і навичок аналізу предметів і явищ реального світу.

В) Бібліографія.

1. Алексеева Л.А., Додонов Р.А., Муза Д.Е. Философия науки и техники. –

Донецк, 2004.

2. Введение в философию. – К., 2003.

3. Ильин В.В. Философия науки. – М., 2003.

4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2003.

5. Никитин Л.Н., Гребеньков Г.В. Научное познание и философия экономики. Донецк, 2004, разд. 1.

6. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. М., 2001.

7. Філософський енциклопедичний словник. К., 2002.

4.Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Нікітін Л.М., док.філос.наук, професор.

6.Тривалість:

36 год. Кредити ECTS – 1. Семестр – 10.

1,5 год. на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- підсумковий (екзамен).

9. Мова. Російська, українська.

1. Ідентифікація.

Вища освіта і Болонський процес в Україні

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Європейська освітня інтеграція. Євроінтеграція України чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами. Європейський вибір України – невід'ємна складова її подальшого розвитку. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти.

Змістовий модуль 2. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу Європейська кредитно-трансферна та система накопичення – ECTS. Характерні особливості ECTS. Кредити ECTS: структура, призначення, зв'язок з академічним навантаженням студента (години занять).

Змістовий модуль 3. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання та навички з дисциплін «Економіка підприємства (перша частина)», «Інноваційний менеджмент».

Б) Цілі та завдання:

Цілі: ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.

Завдання: оволодіння знаннями суті створення зони Європейської вищої освіти, розуміння її ролі у підвищенні конкурентоспроможності вищої освіти України, засвоєння принципів введення дворівневого навчання, запровадження кредитної системи, формування системи контролю якості освіти, розширення мобільності студентів і викладачів, забезпечення працевлаштування випускників та привабливості Європейських систем освіти, вимог галузевих стандартів вищої освіти нового покоління.

В) Бібліографія

1. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с. (www.tspu.edu.ua).

2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя, авт. кол.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин 1.1.. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. –147 с. ().

3. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Европе. – 2000. – Том ХХV. - № 3.

4. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению... // Вестник высшей школы: Alma mater. – 2000. -№ 6.

5. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ «Видавництво "Політехніка", 2003. – 200 с.

6. Кремень В.Г.Вища освіта України і Болонский процес: Навчальній посібник/За редакцією В.Г Кременя. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. – 384с.

7. Дмитриченко М.Ф.Вища освіта і Болонський процес: навчальний посібник для студ. Вищ. закл. освіти - К.: Знання Укр.., 2006р., - 440с

8. Матеріали науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації". Львів, 21-23 листопада 2003. – Львів: "Львівська політехніка". – 111с.

9 Оліфіров В.П., Шаруга Л.В., Онопрієнко Р.В. Методичні рекомендації по розробці кредитно-модульної документації. – Донецьк, 2001р.

10. Реформа высшего образования в Нидерландах // Голландский институт в Санкт-Петербурге: .

11. Barblan A. The Sorbonne Declaration – Follow-Up and Implications: A Personal View. – Geneva: AEU/CRE, 1999. {Сорбонська декларація – реалізація і значення: особистий погляд}.

12. From Bologna to Prague – Reform of Study Programmes and Structures in Germany. – Bonn, HRK, 2000. – 63 рр. {від Болоньї до Праги – реформа програм навчання і освітніх структур в Німеччині}.

13. Harris Christopher. In the Shadow of Bologna / EAIE Forum, 2000. – Special Edition. – Р.22-24. {Під знаком Болоньї}.

14. Haug Guy. The Follow-up Process to the Bologna Declaration / "From Bologna to Prague" – Reform of Study Programmes and Structures in Germany. – Bonn, HRK, 2000. – Р.47-56 {Процес виконання Болонської декларації}.

15. Haug Guy. Trends and Issues in Learning Structures in Higher Education in Europe. – Bonn, HRK, 2000. – 77 р. {Перспективи і проблеми навчальних закладів вищої освіти Європи}.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лектор, керівник потоків : ст. викладач Шаруга Лариса Василівна.

6. Тривалість:

36 год., кредити ECTS – 1.Семестр – 9.

1,5 год. на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська, російська.

Ідентифікація.

Промислова екологія.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Законодавча та нормативно-правова основа охорони навколишнього середовища в Україні

Вступ. Загальні поняття про екологію та екологічну безпеку. Специфічні особливості, мета і задачі навчальної дисципліни «Промислова екологія харчових виробництв».

Законодавча основа охорони навколишнього природного середовища в Україні.

Стандартизація і нормування в області охорони навколишнього природного середовища.

Система екологічних нормативів.

Державна реєстрація екологічно небезпечних факторів, паспортизація потенційно небезпечних об'єктів.

Облік вимог екологічної безпеки при проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в лад нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалюванні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та обладнання, а також у процесі їх експлуатації.

Вимоги щодо оснащення підприємств (установ, організацій), діяльність яких пов'язана зі шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, спорудженнями, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидань або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів, а також приладами контролю за якістю і складом забруднюючих речовин і за характеристиками шкідливих факторів.

Вимоги щодо обмеження об'ємів утворення, знешкодження, переробки, безпечного складування або заховування виробничих, побутових та інших відходів.

Ліміти на викиди і скидання шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та спеціальне використання природних ресурсів.

Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

Фінансування природних заходів.

Надання підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг при здійсненні ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Нормативи зборів за забруднення навколишнього природного середовища (за викиди і скидання забруднюючих речовин, розміщення відходів), за спеціальне використання природних ресурсів, погіршення якості природних ресурсів.

Нагляд і контроль в області охорони навколишнього природного середовища.

Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

Змістовий модуль 2. Проблеми екології на сучасному етапі розвитку світового суспільства. Аналіз і шляхи рішення екологічних проблем

Поняття про біо- і ноосферу.

Природні фактори, що визначають сприятливий для життєдіяльності людини стан навколишнього природного середовища.

Енергія небезпек життя. Причини та умови порушення природних процесів і зв'язків у навколишньому природному середовищі. Стійкість навколишнього природного середовища та екосистем, здатність їх до самовідновлення.

Небезпека необоротності деградації навколишнього природного середовища.

Локальні і глобальні проблеми охорони навколишнього природного середовища.

Екологічно небезпечні фактори: фізичні, хімічні, біологічні. Поняття про гранично допустимі концентрації, викиди і скидання шкідливих речовин, гранично допустимі рівні шкідливого впливу фізичних, хімічних і біологічних факторів.

Ранжирування видів діяльності галузей і виробництв за збитком, що наноситься навколишньому природному середовищу.

Спільні рішення екологічних проблем світовим співтовариством. Сутність Монреальского Протоколу і Кіотської Угоди. Використання екологічно чистих речовин, поновлюваних джерел енергії, маловідходних технологій.

Енергоресурсозбереження.

Аналіз екологічно шкідливих факторів на підприємствах харчових виробництв.

Основні напрямки забезпечення екологічної безпеки при їхньому функціонуванні.

Змістовий модуль 3. Методи і засоби захисту атмосферного повітря, очищення стічних вод на підприємствах харчової галузі

Загальні відомості про очищення технологічних і вентиляційних викидів від шкідливих компонентів з використанням способів: механічного, фізико-хімічного, хімічного або термічного

Методи абсорбції та адсорбції шкідливих газо- і пароподібних речовин.

Використання в апаратах адсорбційного очищення повітря поглиначів – адсорбентів: активованого вугілля, силікагелю, цеоліту.

Розчинення шкідливих газоподібних компонентів повітря у воді, нейтралізація їх гідроксидами і карбонатами Na, K, Ca.

Особливості нейтралізації характерних для харчової галузі шкідливих газових компонентів: СО2, SO2, Cl, NH3 тощо.

Використання в холодильній техніці галузі екологічно безпечних робочих тіл.

Мінімізація пилоутворення при виконанні технологічних процесів, герметизація обладнання.

Очищення промислових газів, що відходять, від пилу і туману сухим або мокрим способом з використанням гравітаційних та інерційних пиловловлювачів, механічних, електричних і ультразвукових фільтрів, промивних пристроїв і мокрих пиловловлювачів.

Вимоги до систем вентиляції приміщень і робочих місць, аспірації технологічного обладнання.

Розрахунок загальнообмінної вентиляції.

Розміщення очисних пристроїв у вентиляційних і аспіраційних установках.

Мінімізація теплонадлишку при виконанні технологічних процесів.

Утилізація теплоти низькопотенційних джерел (відпрацьованої пари, вентиляційних викидів, скидань води), працюючого холодильного обладнання.

Будова і принцип дії теплового насоса, область ефективного застосування його.

Поняття про шум як екологічно шкідливий фактор.

Розрахунок рівня шуму, що створюється працюючим обладнанням, за його паспортними даними.

Методи і засоби захисту від шуму. Розрахунок послаблення шуму екранами.

Методи очищення стічних вод: механічний (відстоювання, проціджування, фільтрація, флотація), хімічний і фізико-хімічний (адсорбція забруднень активованими вугіллями або синтетичними смолами, перехід їх у нерозчинний стан), біохімічний (у біофільтрах, аеротанках, біологічних ставках за участю мікроорганізмів).

Нейтралізація шкідливих компонентів, що містяться у воді, гідроксидами і карбонатами Na, K, Ca.

Очищення стічних і продуктових вод від олій і жирів.

Аналіз конструкції призначених для цього апаратів.

Змістовий модуль 4. Мінімізація відходів харчових виробництв

Класифікація відходів за ступенем небезпеки (I-надзвичайно небезпечні, II-високонебезпечні, III-помірковано небезпечні, IV-малонебезпечні)

Вимоги до складування, збереження або розміщення виробничих, побутових та інших відходів, що є джерелами забруднення атмосферного повітря пилом, шкідливими газоподібними речовинами і речовинами з неприємними запахами або іншим шкідливим впливом

Повернення промислових відходів у виробництво з метою витягу цінних компонентів і використання їх як вторинних ресурсів. Створення територіально-виробничих комплексів, де відходи одних виробництв цілком або частково використовуються як сировина для інших

Вимоги до використання небезпечних відходів.

Утилізація люмінесцентних ламп, що відпрацювали свій термін

Можливості використання в харчовій галузі як вторинних ресурсів кісткового залишку, плодово-ягідних вичавок, шкірки овочів, флотаційного матеріалу – продукту очищення води від олій і жирів, уловленого пилу вентиляційних викидів тощо

Індустріалізація громадського харчування на основі виробництва і використання напівфабрикатів високого ступеня готовності – основний шлях створення екологічно чистих підприємств у ланцюзі від виробника (фабрики-заготовочної) до споживача харчової продукції

3. Рівень.

А) Попередні умови. Володіння знаннями з наступних дисциплін «Основи охорони праці», «Фізика», «Математика», «Безпека життєдіяльності», «Холодильне обладнання».

Б) Цілі та завдання:

Ціль: Головною метою викладання курсу „Промислова екологія харчових виробництв” є навчання магістрів зі спеціальності 8.050503 методам і засобам охорони навколишнього природного середовища на стадіях проектування, виготовлення (будівництва), функціонування машин, апаратів і підприємств харчових виробництв.

 • Завдання: отримання студентами знань і навиків по ефективному управлінню охороною навколишнього природного середовища, що полягає в здійсненні в даній галузі функцій спостереження, дослідження, екологічної експертизи, аудиту, прогнозування, інформування і іншої виконавчо-розпорядчої діяльності.

В) Бібліографія:

 1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

 2. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”.

 3. Закон України “Про екологічну експертизу”.

 4. Закон України “Про відходи”.

 5. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”.

 6. Екологічне законодавство України: Збірник нормативних актів /Відп. ред. О.Заєць. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 7. Положення про міністерство охорони навколишнього природного середовища України. – Затв. Наказом Президента України від 10 лютого 2004р. №176/2004.

 8. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору. – Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999р. №303 (Офіційний вісник України, 1999р., №9; 2003р., №14).

 9. Програма поводження з твердими побутовими відходами. – Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004р. №265.

 10. ДСТУ 3911-99. Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги.

 11. ДСТУ 3910-99. Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій.

 12. ДСТУ 2195-99. Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін.

 13. ГОСТ 30333-95. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. Информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, утилизации.

 14. ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.

 15. Бертокс П., Радд П. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений. – М.: Мир, 1980.

 16. Бондаренко В.Д. Охорона природи і природних ресурсів. – Львів: Вид-во Львів. ун-та, 1985.

 17. Осокин В.В., Селезнева Ю.А. Основы инженерной экологии перерабатывающих и пищевых производств. – Донецк: ДонГУЭТ, 2006.

 18. Родионов А.И., Торошников Н.С. Техника защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1991.

 19. Черевко О.І., Поперечний А.М. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник. – Харків, 2002.

 20. Чернобаев И.П. Химия окружающей среды: Учеб. пособие. – Киев: Вищ. шк., 1990.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад: проф., д. т. н. Осокін В.В.

6. Тривалість: 63 год., кредити ECTS – 1,75. Семестр – 10;

3 год. на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, індивідуальні завдання, самостійна робота студентів.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний: (тестування, опитування, захист індивідуальних завдань).

- підсумковий (диф.залік - тестування).

9. Мова. Українська, російська

1. Ідентифікація.

Моделювання робочих процесів обладнання харчових виробництв (холодильного).

2. Опис. Змістові модулі.

1. Загальні відомості про моделювання.

2. Складання фізичних і математичних моделей.

3.Моделювання робочих процесів механічного обладнання.

3. Рівень.

А) Попередні умови.

Знання з розділів: «Процеси та апарати харчових виробництв», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри», «Технологія машинобудування», «Механічне обладнання ресторанного господарства», «Теплове обладнання ресторанного господарства», «Холодильне обладнання ресторанного господарства».

Б) Цілі та завдання:

Засвоєння загальної структури та методів проведення наукових досліджень та створення моделей при виконанні наукової та практичної роботи у галузі технічних наук. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: види моделювання; етапи створення математичних моделей; способи перевірки адекватності моделей; переваги і недоліки методів моделювання, мати навики використання моделей при дослідженні процесів харчових виробництв.

В) Бібліографія:

 1. Гухман А.А. Введение в теорию подобия. М: Высшая школа,1973.

 2. Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов теплообмена – М: Высшая школа, 1975.

 3. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии – М:Химия, 1985.

 4. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологии – Киев: Выща школа, 1973.

 5. Асмаев М.Т. Моделирование процессов пищевых производств – М: Пищевая промышленность, 1982.

 6. Остапчук Н.В. Основы математического моделирования процессов пищевых производств – Киев: Выща школа, 1991.

 7. В.Г. Вольф. Статистическая обработка опытных данных – М.: колос,1966.

 8. Ю.П. Адлер и др. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976.

 9. Поперечный А.Н. Теория подобия и моделирование – ДонГУЭТ: 2002.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Кудрін Олександр Борисович, доцент, к.т.н.

6. Тривалість: 54 год.; кредити ECTS – 1,5; семестр - 10; 2 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова: українська, російська.

1. Ідентифікація.

Моделювання робочих процесів обладнання харчових виробництв (механічного).

2. Опис. Змістові модулі.

1. Загальні відомості про моделювання.

2. Складання фізичних і математичних моделей.

3.Моделювання робочих процесів механічного обладнання.

3. Рівень.

А) Попередні умови.

Знання з розділів: «Процеси та апарати харчових виробництв», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри», «Технологія машинобудування», «Механічне обладнання ресторанного господарства», «Теплове обладнання ресторанного господарства», «Холодильне обладнання ресторанного господарства».

Б) Цілі та завдання:

Засвоєння загальної структури та методів проведення наукових досліджень та створення моделей при виконанні наукової та практичної роботи у галузі технічних наук. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: види моделювання; етапи створення математичних моделей; способи перевірки адекватності моделей; переваги і недоліки методів моделювання, мати навики використання моделей при дослідженні процесів харчових виробництв.

В) Бібліографія:

 1. Гухман А.А. Введение в теорию подобия. М: Высшая школа,1973.

 2. Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов теплообмена – М: Высшая школа, 1975.

 3. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии – М:Химия, 1985.

 4. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологии – Киев: Выща школа, 1973.

 5. Асмаев М.Т. Моделирование процессов пищевых производств – М: Пищевая промышленность, 1982.

 6. Остапчук Н.В. Основы математического моделирования процессов пищевых производств – Киев: Выща школа, 1991.

 7. В.Г. Вольф. Статистическая обработка опытных данных – М.: колос,1966.

 8. Ю.П. Адлер и др. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976.

 9. Поперечный А.Н. Теория подобия и моделирование – ДонГУЭТ: 2002.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Корнійчук Володимир Григорович, к.т.н., доцент.

6. Тривалість: 54 год.; кредити ECTS – 1,5; семестр - 10; 2 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова: українська, російська.

1. Ідентифікація.

Моделювання робочих процесів обладнання харчових виробництв (теплового).

2. Опис. Змістові модулі.

1. Загальні відомості про моделювання.

2. Складання фізичних і математичних моделей.

3.Моделювання робочих процесів теплового обладнання.

3. Рівень.

А) Попередні умови.

Знання з розділів: «Процеси та апарати харчових виробництв», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри», «Технологія машинобудування», «Механічне обладнання ресторанного господарства», «Теплове обладнання ресторанного господарства», «Холодильне обладнання ресторанного господарства».

Б) Цілі та завдання:

Засвоєння загальної структури та методів проведення наукових досліджень та створення моделей при виконанні наукової та практичної роботи у галузі технічних наук. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: види моделювання; етапи створення математичних моделей; способи перевірки адекватності моделей; переваги і недоліки методів моделювання, мати навики використання моделей при дослідженні процесів харчових виробництв.

В) Бібліографія:

 1. Гухман А.А. Введение в теорию подобия. М: Высшая школа,1973.

 2. Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов теплообмена – М: Высшая школа, 1975.

 3. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии – М:Химия, 1985.

 4. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологии – Киев: Выща школа, 1973.

 5. Асмаев М.Т. Моделирование процессов пищевых производств – М: Пищевая промышленность, 1982.

 6. Остапчук Н.В. Основы математического моделирования процессов пищевых производств – Киев: Выща школа, 1991.

 7. В.Г. Вольф. Статистическая обработка опытных данных – М.: колос,1966.

 8. Ю.П. Адлер и др. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976.

 9. Поперечный А.Н. Теория подобия и моделирование – ДонГУЭТ: 2002.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Корнійчук Володимир Григорович, к.т.н., доцент.

6. Тривалість: 54 год.; кредити ECTS – 1,5; семестр - 10; 2 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова: українська, російська.

1. Ідентифікація.

Методологія створення прогресивного технологічного обладнання харчових виробництв (механічного)

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Загальні підходи до створення механічного технологічного обладнання. Уніфікація конструктивних елементів. Раціональність силових схем.

Змістовий модуль 2. Компенсатори. Компактність конструкцій. Розподіл навантажень на різних елементах конструкцій.

Змістовий модуль 3. Головні принципи вірного компонування елементів конструкцій. Замінність зношуваних деталей.

3. Рівень

A) Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: «Теоретичні основи машинобудування», «Деталі машин», «Теорія механізмів машин», «Технологічне обладнання харчових виробництв», «Розрахунок і конструювання обладнання галузі».

Б) Цілі та завдання:

Цілі: поглиблення знань по сучасним теоріям і розрахункам основного технологічного обладнання (механічного) харчових виробництв та вивчення впливу різноманітних факторів (фізичних, фізико-хімічних, механічних та інших) на хід його роботи та, відповідно на його створення.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні навчитися використовувати отриманні знання для вирішення питань раціонального конструювання технологічного (механічного) обладнання, з метою збільшення продуктивності устат­кування, покращення якості продукції, зниження її собівартості, зменшення зносу окремих деталей та покращення умов його експлуатації.

B) Бібліографія:

 1. ДГСТ 16318-77. Обладнання підприємств громадського харчування.
  Терміни та визначення.

 2. Оборудование предприятий общественного питания: в 3-х томах. Т.1.
  Механическое оборудование / Елхина В.Д. - М.: Экономика, 1990. -
  559с.

 3. Вышинская Н.А., Леенсон Г.Х. Механическое оборудование предприятий общественного питания и торговки. М.: Экономика. 1980.-235с.

 4. Гуляев В.А. Оборудование предприятий торговли и общественного
  питания: М.: Инфра - М. 2002. - 542с.

 5. Расчет и конструирование торгово-технологического оборудования. - Л.: Машиностроение, 1985. - 335с.

6. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості/ І.С.Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов, В.Г. Мирончук, А.І. Українець, О.Т. Лісовенко, В.М. Таран, В.М. Гуцалюк, В.Л. Яровий, І.М.Літовченко, Н.М. Пушанко. За ред. Академіка УААН Гулого І.С. — Вінниця: Нова книга, 2001, - 576 с.

7. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 Кн. 1: Учеб. для вузов/ Антипов С.Т., Кретов И.Т., Остриков А.Н. и др.; Под ред. Акад. РАСХН
Панфилова В.А. - М. Высш. шк., 2001. - 703 с

 1. Обов’язковий.

 2. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Кудрявцев В.М.- к.т.н. доцент.

Лабораторні роботи: Кудрявцев В.М., Кириченко В.О.

6. Тривалість:

81 год.; кредити ECTS – 2,25; семестр – 9, 10*; 2 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, ІЗС та СРС.

 2. Оцінювання: Контроль знань:

 • поточний

 • підсумковий (іспит, курсовий проект)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Методологія створення прогресивного технологічного обладнання переробних і харчових виробництв (теплове обладнання).

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Загальні питання створення прогресивного технологічного обладнання переробних та харчових виробництв. Шляхи створення універсальних теплових апаратів.

Змістовий модуль 2. Об'ємні засоби нагріву харчових продуктів та апарати для їх реалізації. Методологія створення апаратів НВЧ та ІЧ -обігріву.

Змістовий модуль 3. Можливі шляхи розробки принципово нових жарочних апаратів. Теплогенеруючі пристрої, їх розрахунок та методи створення.

Змістовий модуль 4. Методика створення газових теплових апаратів. Розрахунок пристроїв для спалювання газу.

3. Рівень.

A) Попередні умови.

Знання з розділів: "Теплове обладнання ресторанного господарства", "Експлуатація та обслуговування машин (теплових); "Розрахунок і конструю­вання апаратів галузі".

Б) Цілі та завдання:

Підготовка спеціалістів знаючих і спроможних технічно грамотно не тільки екс­плуатувати технологічне обладнання та вирішувати питання використання но­вих видів машин і апаратів, а також здатних розрахувати та створити нові види перспективних теплових апаратів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні володіти навичками проек­тування елементів теплових апаратів, вміти виконувати інженерно-технічні розрахунки, оволодіти навичками комп'ютерного проектування.

B) Бібліографія:

 1. ДГСТ 16318-77. Обладнання підприємств громадського харчування. Терміни та визначення.

 2. Оборудование предприятий общественного питания: в 3-х томах. Т.З.
  Тепловое оборудование / Беляев М.И. - М.: Экономика, 1990. - 559с.

 3. Дорохін В.О., Герман Н.В., Шеляков О.П. Теплове обладнання підприємств харчування - Полтава, 2004 -583с.

 4. Гуляев В.А. Оборудование предприятий торговли и общественного питания: М.: Инфра - М. 2002.- 542с.

 5. Расчет и конструирование торгово-технологического оборудования. Л.: Машиностроение, 1985. - 335с.

 6. Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постанов Г.М. Оборудование предприя­тий питання.: Справочник. 4.1 и 4.2 - Харьков: ДП Редакція "Мир Техники и технологий", 2002. — 256с.

 7. Машины и аппараты пищевых производств. В2кн. /Учеб. для ВУЗов / С.Т. Антипов, И.т. Кротов, А.Н. Остриков и др.; Под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. - М.: Высш. шк., 2001 - 703с.

 8. Здобнов В.Н., Персивер Е.А. Новое оборудование для доготовочных предприятий общественного питания. - М.: ЦНИИТЭИ торговли, 1982. -Выпуск 2. - 93с.

 9. Теплові процеси та апарати на підприємствах громадського харчування: Навчальній посібник / Юлін О.В., Пересічний М.І., Тарасенко 1.1., Красильничук О.П., Літус Ю.Ф. - к.: 1С ДО, 1995. - 176с.

 10. Черевко О.І., Михайлов В.М., Бабкіна І.В. Процеси та апарати жаріння харчових продуктів: Навчальній посібник. - Харків: 2000. - 332с.

 11. Валентас К.Дж., Ротштейн Э, Сингх Р.П. Пищевая инженерия: Справоч­ник с примерами расчётов - СПБ: Профессия, 2004 - 848с.

 12. Гулий І.С. та ін. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. Вінниця: Нова книга, 2001 - 576с.

 13. Солнцев Ю.П., Жавнер В.Л. и др. Оборудование пищевых производств. Учеб. для вузов. - СПБ.: Изд - во «Профессия», 2003. - 526с.

 1. Обов’язковий.

 2. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Лебедев Іван Миколайович, канд. техн. наук, доцент;

Лабораторно-практичні роботи: Громов Сергій Володимирович, асистент.

6. Тривалість:

81 год.; кредити ECTS – 2,25; семестр - 9; 2 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, ІЗС та СРС.

 2. Оцінювання: Контроль знань:

 • поточний

 • підсумковий (іспит, курсовий проект*)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Методологія створення прогресивного технологічного обладнання харчових виробництв (холодильного)

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Основи розрахунків компресорів холодильних машин

Тема 1.1. Принципи оптимального проектування.

Тема 1.2. Особливості процесів, що відбуваються у компресорах холодильних машин.

Тема 1.3. Тепловий, динамічний, газодинамічний розрахунки компресорів.

Змістовий модуль 2. Основи розрахунків конденсаторів холодильних машин.

Тема 2.1. Особливості процесів, що відбуваються у конденсаторах холодильних машин.

Тема 2.2. Основи розрахунків конденсаторів холодильних машин.

Змістовий модуль 3. Основи розрахунків випарників холодильних машин.

Тема 3.1. Основи розрахунків випарників холодильних машин.

Тема 3.2. Основи розрахунків повітроохолоджувачів холодильних машин

3. Рівень

A) Попередні умови.

Студент повинен володіти знаннями з курсів теплотехніка, фізика, математика, холодильне і торгове обладнання.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: придбання студентами знань в області розрахунків, проектування і створення холодильних машин та їх структурних елементів, вмінні грамотно використати в своїй практичній діяльності технічні засоби, що забезпечують створення конкурентноздатної, енергоощадної продукції машинобудування для підприємств переробної і харчової промисловості і торгівлі.

Завдання: знання інженера-механіка повинні відповідати його квалiфiкацiйнiй характеристиці (паспорту фахівця).

B) Бібліографія:

 1. Холодильные машины: /Кошкин Н.Н., Сакун И.А., Бамбушек Е.М. и др. –Л.: Машиностроение, 1985. – 510с.

 2. Расчёт и конструирование торгово-технологического оборудования (под ред. В.Н.Шувалова). – Л.: Машиностроение. – 1985. – 336с.

 3. Борисов В.И. общая методика конструирования машин. М.: Машиностроение, 1978. 120с.

 4. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие в 3х книгах, 2-е изд. М.: Машиностроение, 1977. 623с.

 5. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки. СПб.: Политехника, 1999.

 6. Чумак И.Г., Никульшина Д.Г. Холодильные установки. К.: Выща школа, 1988.

 7. Данилова Е.Н. Богданов С.Н., Иванов О.П. й др. Теплообменные аппараты холодильных установок. -Л.: Машиностроение, 1973.

 8. Теплообменные аппараты, приборы автоматики и испытания холоди­льных машин. Справочник /под ред. Быкова А.В. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Кудрін Олександр Борисович, к.т.н., доцент;

Лабораторні роботи: Брюшков Руслан Викторович, ст. викладач.

6. Тривалість:

81 год.; кредити ECTS – 2,25; семестр - 9; 2 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, ІЗС та СРС.

8. Оцінювання: Контроль знань:

 • поточний (тестування, опитування)

 • підсумковий (іспит, курсовий проект*)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Теоретичні основи і сучасні методи інтенсифікації технологічних процесів харчових виробництв

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Механічні та гідромеханічні процеси. Механічні процеси, їх теоретичний опис та методи інтенсифікація. Методи зниження витрат енергії на дробіння, сортування та перемішування. Дробіння за рахунок тиску та розри­вання. Оцінка ефективності механічних процесів. Гідромеханічні процеси в харчо­вих технологіях, фізична сутність. Теоретичний опис процесів осідання. Філь­трування та шляхи їх інтенсифікації. Перспективні методи розділення неодно­рідних систем. Осідання в гравітаційному та електричному полях.

Процес фільтрування, його уточнена теорія. Режими фільтрування при постій­ному тиску і при незмінній швидкості.

Змістовий модуль2. Обробка продуктів у відцентровому полі. Мембранна тех­нологія та техніка. Теорія центрифугування. Методи збільшення рушійної сили процесів відцентрового осідання та фільтрування. Надцентрифугування. Циклонні процеси, їх теоретична основа. Перспективи використання циклонних процесів в харчовій технології.

Характеристика та теоретичні основи мембранних процесів. Перспекти­ви розвитку і використання мембранних процесів у харчових виробництвах. Еле­ктродіаліз, його фізична сутність та елементи розрахунків. Змістовий модуль 3. Одержання однорідних та гетерогенних систем. Перспек­тивні методи обробки харчових продуктів. Сутність процесів диспергування рі­дин - гомогенізація, емульгування, розпилення. Зміна фізичних параметрів матері­алу та основні теоретичні положення цих процесів. Псевдозріджений шар та пневмотранспорт твердих сипких мас. Використання цих процесів для інтенсифікації біохімічних, хімічних, теплових, масообмінних та інших процесів харчової техно­логії. Перспективні технології хімічних та споріднених виробництв, можли­вість їх використання у харчовій технології. Електричні методи обробки харчо­вих продуктів.

Змістовий модуль 3. Теплові та масообмінні процеси. Фізична сутність, основні теоретичні положення теплових процесів. Рушійна сила, оптимізація та інтенсифі­кація теплообміну.

Конструкції теплообмінників, їх порівняльна характеристика розрахун­ки. Ефективність роботи теплообмінників. Випарювання і випаровування, теоре­тичні основи. Принцип багаторазового використання теплоти. Застосування мето­дів подібності при розрахунках масообміних процесів. Термодифузія. Основні фак­тори, що впливають на сорбційні та екстракційні процеси. Методи інтенсифікації.

Процес сушіння. Матеріальний, тепловий та аналітичний розрахунки. Поняття про швидкість сушіння та методи її збільшення. Особливі способи сушіння.

3. Рівень

A)Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: "Математика", "Фізика", "Деталі машин", "Теорія механізмів машин", "Процеси і апарати харчових виробництв". Б) Цілі та завдання:

Цілі: поглиблення знань по сучасним теоріям і розрахункам основних технологічних процесів харчових виробництв та вивчення впливу різноманітних факторів (фізичних, фізико-хімічних, механічних та інших) на хід процесів.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні використати ці факто­ри для вирішення питань по прискоренню процесів, збільшенню продуктивності устат­кування, покращенню якості продукції, зниженню її собівартості.

B) Бібліографія:

 1. Черевко О.І., Поперечний A.M. Процеси і апарати харчових виробництв: Підруч­ник. -Харків: ХДАТОХ, 2002. -420с.

 2. Поперечний A.M. Тепло-, масообмінні процеси і апарати харчових виробництв: навчальний посібник. -Донецьк: ДонДУЕТ, 200- с.

 3. Кардашев Г.А. Физические методы интенсификации процессов химической технологии. -М.: Химия, 1990. -208с.

 4. Буренков Н.А. Интенсификация технологических низкочастотных колебаний. -К.: «Техника», 1969. -193с.

 5. Урьев Н.Б., Талейсник М.А. Пищевые дисперсные системы (физико-химические основы интенсификации технологических процессов). -М.: Агропромиздат, 1985.-296с.

 6. Періодичні видання, монографії, автореферати кандидатських, докторських дисе­ртацій та інше.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Поперечний A.M.- д.т.н. проф.

6. Тривалість:

45 год.; кредити ECTS - 1,25; семестр - 9;

2 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції.

 2. Оцінювання: Контроль знань:

 • поточний

 • підсумковий (залік)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація

"Розрахунок і конструювання машин і апаратів галузі"

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Загальні положення

Змістовий модуль 2. Розрахунок і конструювання машин підприємств галузі

Змістовий модуль 3. Основи оптимального конструювання обладнання

3. Рівень

A) Попередні умови.

Знання з розділів: "Основи технічної віброакустики", "Механічне обладнання",

"Опір матеріалів", "Деталі машин", "Експлуатація та обслуговування машин", "Методологія створення механічного обладнання".

Б) Цілі та завдання:

Оволодіння студентами необхідними теоретичними та практичними навичками з розрахунку і конструювання машин і апаратів технологічного обладнання підприємств харчування та торгівлі.

B) Бібліографія:

 1. Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - СПб.: ГИОРД, 2003. -352с.

 2. Розрахунок і конструювання торгово-технологічного обладнання / Под.ред. В.Н.Шувалова, СВ. Харламова. Л.: Машинобудування, 1985, -400с.

 3. Соколов В.И. Основи розрахунку і конструювання машин апаратів харчових виробництв. -М.; Машинобудування, 1983, -448с,

 4. Харламов С.В. Практикум по курсу "Розрахунок і конструювання машин апаратів харчових виробництв". Л.: Машинобудування, 1991. - 200с. Харламов С.В. Конструювання технологічних машин харчових виробництв. - Л.: Машинобудування, 1979. -224с.

 5. Біргер И.А. і пр. Розрахунок на міцність деталей машин./Довідник. - М.: Машинобудування, 1979.-702 з.

 6. ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность - М.: «Изд-во стандартов», 1989-256с.

 7. ГОСТ 12820-80 Расчет фланцевых соединений. -М: «Изд-во стандартов», 1980.

 8. Заплетников И.Н. Зниження шуму торгово-технологічного обладнання. - ДО.: Вища школа, 1990,-150с.

 9. Маслов Г.С. Расчеты колебаний валов. Справочник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1980, - 151с.

 10. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості /під редакцією I.E. Гулого - Вінниця: "Нова книга" 2001.- 576с.

 11. Мирончук В.Г., Орлов Л.О., Українець А.І., Заплетніков І.М. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. Навч.пос. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 288с.

 12. Заплетников И.Н. Виброакустические характеристики оборудования предприятий питания и методы их улучшения: Моногр. - Донецк: ДонГУЭТ, 2005. - 265 с.

 13. Заплетніков І.М. Конспект лекцій з курсу "Розрахунок і конструювання машин і апаратів галузі", Електр. носії, Бібліотека ДонДУЕТ

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад.

Лекції, лабораторні роботи, консультації: Заплетніков Ігор Миколайович, д.т.н., професор;

Лабораторні роботи: Пільненко Антон Костянтинович, старший викладач,

Гордієнко Олександр Володимирович, асистент.

6. Тривалість:

108 год., Кредитів ECTS – 3, семестр – 9, 10;

2 години на тиждень, 20 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, курсовий проект.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумкових (курсовий проект, іспит).

9. Мова. Українська, російська.

1. Ідентифікація

"Системи автоматизованого проектування технологічного обладнання харчових виробництв"

2. Опис. Змістовні модулі

Змістовий модуль 1. Комп'ютерне створення листів прийнятих форматів та вибір масштабу зображення креслень

Змістовий модуль 2. Комп'ютерне створення креслень деталей технологічного обладнання

Змістовий модуль 3. Комп'ютерне створення корпусних деталей, збірних одиниць та машин у цілому

3. Рівень

A) Попередні умови.

Знання з розділів: "Деталі машин", "Опір матеріалів", "ВСТВ", "Нарисна геометрія", "Інженерна графіка".

Б) Цілі та завдання:

Одержання і ґрунтовне закріплення знань, досвіду й умінь студента при виконанні графічних робіт зв'язаних із проектуванням технологічного устаткування харчових і переробних виробництв на ПЕОМ, із застосуванням САПР.

B) Бібліографія:

 1. Чуприн А.И. AutoCAD 2002 - лекции и упражнения. -СПб; ООО «ДиаСофтЮП», 2001.-768с.

 2. Ливанов О. Р. Компас 5.11- пособие для конструкторов. - М.; «РИПОЛ КЛАССИК», 2002. -567с.

 3. Макаренко СМ. и др. Применение САПР на базе ПЕОМ для проектирования оборудования. -М.; Изд-во МГТУ им. Н.З. Баумзнз, 2001. -640с.

 4. Кунву Ли. Основи САПР (САВ/САМ/САЕ). СПБ.: Гштер,2004.- 560 с.

 5. Программный пакет AutoCAD) 2000/2002.

 6. Программный пакет КОМПАС 5.10/5.11.

 7. Лабораторний практикум по «Комп'ютерному проектуванню технологічного обладнання галузі» з використанням ПЕОМ у середовищі AutoCAD 2000/2002, Компас 5.10/5.11 / Автори: Заплетніков І.М. Фалько О.Л. -Донецьк: ДонДУЕТ, 2004 - 55с.

 8. Методичні вказівки по «Комп'ютерному проектуванню технологічного устаткування галузі» для виконання графічних робіт у курсовому і дипломному проектуванні на ПЕОМ у середовищі AutoCAD 2000/2002. / Автори: Заплетніков І.М. Фалько О.Л. -Донецьк: ДонДУЕТ, 2002 - 46с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад.

Лекції, лабораторні роботи, консультації: Коваленко Артем Володимирович, старший викладач.

Лабораторні роботи: Гордієнко Олександр Володимирович, асистент.

6. Тривалість:

36 год., кредитів ECTS - 1. семестр - 10;

1,5 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, індивідуальна робота студента.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська, російська.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Навчальна практика (2курс)

Цілі та завданняусвідомити суть основних виробничих підрозділів та роль інженерних знань у професійній роботі, проаналізувати суть зв’язків окремих процесів у поточних лініях ремонту окремих видів обладнання, ознайомлення з технічною документацією.

Термін проходження та форма контролю.

Семестр IV; тривалість – 4 тижні. Диференційний залік.

Конструкторсько – технологічна практика (3курс)

Цілі та завдання знайомство з основними видами конструкторсько – технологічної діяльності підприємства, ознайомлення з конструкторсько – технологічною документацією, участь у виконанні окремих конструкторсько – технологічних операцій з монтажу, ремонту та технічному обслуговуванні.

Термін проходження та форма контролю.

Семестр VI; тривалість – 3 тижнів. Диференційний залік.

Інженерно – технологічна практика (4 курс)

Цілі та завданнязнайомство з основними видами інженерної діяльності підприємства, відвідування основних виробничих цехів, відділів головного інженера та технолога, з інженерно – технологічною документацією, участь в роботах по обслуговуванню та ремонту обладнання.

Термін проходження та форма контролю.

Семестр VIII; тривалість – 5 тижнів. Диференційний залік.

Преддипломна практика (5 курс)

Цілі та завданнязнайомство з основними видами інженерної діяльності підприємства, відвідування основних виробничих цехів, відділів головного інженера та технолога, з інженерно – технологічною документацією, участь в роботах по обслуговуванню та ремонту обладнання.

Термін проходження та форма контролю.

Семестр Х; тривалість –4 тижні. Диференційний залік.

Таблиця 6

Проведення практичної підготовки за напрямком підготовки “Машинобудування”

Назва

Семестр

Тижні

Кредити

ECTS

Навчальна практика

4

4

6

Конструкторсько-технологічна

6

3

4,5

Інженерно-технологічна

8

5

7,5

Преддипломна

10

4

6

IY СЛОВНИК

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні й спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності, яку здобуває студент після освоєння програми базової вищої освіти.

Варіативність освіти - один з основних принципів сучасної системи вищої освіти, результат реалізації політики її розвитку, здатність навчального закладу дати студенту велику кількість повноцінних, якісних варіантів освітніх програм для забезпечення максимально можливого ступеня індивідуалізації освіти.

Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, що ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Відеотренінг - метод практичного навчання, елемент ділових ігор, що дозволяє імітувати ситуації, під час яких студенти, обговорюючи завдання, виконують певні функції.

Вміння - здобуті студентом засоби виконання дії, що забезпечуються сукупністю надбаних знань та навичок.

Дистанційне навчання - технологія цілеспрямованого і методично організованого керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, які проживають далеко від університету (незалежно від рівня освіти, яку вони отримують).

Ділова гра - форма відтворення предметного й соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, характерних саме для цього виду практики.

Завдання навчальне - вид доручення викладача студентам, в якому міститься вимога виконати певні навчальні (теоретичні або практичні) дії.

Залік - форма перевірки знань студентів, отриманих на семінарських та практичних заняттях, виробничій практиці, а також під час виконання обов'язкових самостійних робіт.

Залікова одиниця (кредит) – не абсолютна, а відносна величина – це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. Вона вимірює навантаження студента щодо загального річного навантаження в даному вузі. При цьому зберігається різниця в трудомісткості програм різних вузів і різних напрямків утворення, наприклад, інженерного в порівнянні з гуманітарним чи медичним.

Заліковий модуль – завершальна частина цільового функціонального вузла освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що представляє собою контрольну акцію (тест, контрольна чи розрахунково-графічна робота тощо).

Заочне навчання - форма організації навчального процесу для осіб, що поєднують здобуття освіти з професійною трудовою діяльністю. Включає самостійне вивчення навчальних курсів та очне складання іспитів.

Зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована у процесі навчання із врахуванням перспектив розвитку суспільства.

Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації.

Змістовий модуль - це система навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

Індивідуальний розділ програми - конкретна навчальна дисципліна відповідного навчального плану.

Інформаційний пакет – загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізації спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо. Використовується як довідник для викладацького складу та потенційних партнерів для сприяння прозорості освітньо-професійних програм, орієнтування студентів на вибір останніх та планування навчання.

Іспит - одна з традиційних форм перевірки знань студентів

Колоквіум - одна з форм навчальних занять, бесіда викладача зі студентами, під час якої обговорюються доповіді.

Конспектування - короткий письмовий виклад змісту статті, книги, лекції, що включає основні положення та їхнє обґрунтування фактами, прикладами, розвиває логічне мислення, удосконалює культуру мови, закріплює у пам'яті прочитане й почуте.

Контрольна робота - одна з форм перевірки та оцінювання засвоєних знань, одержання інформації щодо характеру пізнавальної діяльності, рівнів самостійної активності студентів у навчальному процесі щодо ефективності методів, форм та засобів навчальної діяльності.

Кредит ЕСТS - числовий еквівалент оцінки, що дається розділам курсу для окреслення обсягу навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів).

Лабораторні заняття, лабораторні роботи - один із видів самостійної практичної та дослідної роботи студентів з метою поглиблення й закріплення теоретичних знань, розвитку навичок самостійного експериментування.

Лекція - провідна форма навчання у вищому навчальному закладі, систематичний і системний виклад навчального матеріалу, як правило, теоретичного характеру. Закладає основи розуміння і ставлення до навчальної дисципліни.

Ліцензування освітніх установ - процедура, що включає проведення експертизи, ухвалення рішення, оформлення і видачу вищому навчальному закладу ліцензії на право ведення освітньої діяльності по зафіксованих у ліцензії напрямах (спеціальностях) і рівнях.

Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі ОКР бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Методи навчання - система послідовних, взаємопов'язаних дій викладача та студентів, що забезпечує засвоєння змісту освіти.

Методика навчальної дисципліни - теорія навчання, що пропонує викладачеві визначені системи навчальних впливів, які втілюються в змісті освіти, розкриваються в програмах і підручниках, а реалізуються у методах, засобах і організаційних формах навчання. Тісно пов'язана з дидактикою і спирається на її загальні положення.

Методична робота - один з видів діяльності викладача університету для засвоєння найбільш раціональних методів і прийомів навчання й виховання студентів, підвищення власного рівня загально дидактичної та методичної підготовленості до проведення навчальних занять.

Модуль - це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Модульна програма - це система засобів, прийомів, за допомогою і за допомогою яких досягається інтегруюча дидактична мета в сукупності всіх модулів конкретної навчальної дисципліни. Вона розробляється викладачем на основі визначення основних ідей курсу. Кожній такій ідеї відповідає розроблений викладачем модуль. Їхня сукупність забезпечує реалізацію основної мети вивчення всієї навчальної дисципліни.

Модульна система в розумінні дослідників - це модель дидактичної організації тих, яких навчають, по різних предметах, темам, на різних етапах навчання в різних педагогічних системах - від загальношкільних освітніх установ - включаючи навчання в умовах виробництва.

Модульний підхід - це інтенсивний шлях рішення освітніх задач.

Навички - дії, сформовані шляхом повторення, і які характеризують високий ступінь засвоєння теоретичного матеріалу.

Навчальна дисципліна - основна структурна одиниця навчально-виховного процесу, один із засобів реалізації змісту освіти в системі вищих навчальних закладів.

Освітні технології - система діяльності викладача і студента, заснована на визначеній ідеї, принципах організації і взаємозв'язку цілей, змісту та методів освіти. Виділяють ігрові, комп'ютерні та діалогові технології, пов'язані зі створенням комунікативного середовища, тренінгові технології.

Педагогічна діагностика - сукупність прийомів контролю і оцінювання направлених на вирішення завдань оптимізації навчального процесу, диференціації знань студентів, а також вдосконалення освітніх програм та методів педагогічного впливу.

Практикум - форма організації навчального процесу з метою самостійного виконання студентами практичних та лабораторних робіт.

Практичні роботи - один із видів навчальної діяльності студентів, за цілями та завданнями аналогічний лабораторним заняттям.

Процес навчання - педагогічно обґрунтована, послідовна, безперервна зміна актів навчання, в процесі якої вирішуються завдання розвитку та виховання особистості.

Рейтингова система оцінки пізнавальної діяльності студентів-система покрокового контролю й оцінки, що виражається в балах, успішності засвоєння студентами різних блоків навчального матеріалу.

Самостійна робота студентів - індивідуальна чи колективна навчальна діяльність, здійснювана без безпосереднього керівництва викладача.

Семінар - один з видів практичних навчальних занять, що сприяє поглибленому вивченню теми завдяки колективному обговоренню повідомлень, докладів, рефератів, виконаних студентами самостійно або під керівництвом викладача.

Системність знань - якість сукупності знань, що характеризуються наявністю у свідомості студента структурно-функціональних зв'язків між різнорідними елементами знань. Припускає розуміння студентом співвідношення між різними поняттями, законами, науковими фактами, наслідками, поєднаними змістовно-логічними зв'язками знань.

Спеціальність - вид трудової діяльності, здійснюваної на основі відповідної профільованої теоретичної і практичної підготовки. В Україні діє класифікатор спеціальностей, затверджений Кабінетом Міністрів України.

Стандарти освітні - обов'язкові вимоги до освіти, що визначають обов'язковий мінімум змісту основних освітніх програм, максимальний обсяг навчального навантаження студентів, вимоги до рівня підготовки випускників, є основою для об'єктивної оцінки рівня їхнього утворення і кваліфікації. На основі стандартів розробляються навчально-методичні документи, орієнтовані на різні технології навчання.

Тести - стандартизовані завдання, за результатами виконання яких роблять висновки щодо ступеню засвоєння знань, вмінь та навичок студентів.

Тренінг - інтенсивне навчання практичної спрямованості.

Факультет - навчально-науковий та адміністративний підрозділ вузу, що здійснює підготовку студентів та аспірантів за певною спеціальністю, а також керівництво науково-дослідною і навчально-виховною діяльністю кафедр, які він об'єднує.

Якість знань - ступінь повноти, глибини, систематичності, системності, гнучкості, конкретності й узагальненості знань, що характеризуються згорнутістю і розгорненням, усвідомленістю і міцністю засвоєння та застосування знань студентами.

Якість освіти - узагальнена характеристика рівня гуманітарної, базової та спеціальної підготовки, яка дозволяє досягти високих показників інтелектуальних, творчих і професійних здібностей випускників ВНЗ.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 5. Інститут економіки І управління Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р

  Документ
  Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління

Другие похожие документы..