Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Менеджмент, хотя и играет вполне определенную роль в органи­зации, тем не менее как бы пронизывает всю организацию, касаясь и затрагивая практически в...полностью>>
'Решение'
В соответствии со cт. 2_Устава Вахновокарского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Вахно...полностью>>
'Закон'
Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб «Приключение», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Шпаро Дмитрия Игоревича, действующего на основании ...полностью>>
'Реферат'
Формулы являются одним из мощных инструментов математи­ческой обработки данных в MS Excel. Формула вводится в ячейку ра­бочего листа, как и любая друг...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основи економічної теорії

2.Опис. Змістовні модулі.

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку. Економічна система суспільства. Форми організації суспільного виробництва. Витрати виробництва і прибуток.

Змістовий модуль 2. Загальні основи ринку. Ринок: сутність, функції та умови функціонування. Підприємство і підприємництво. Капітал і наймана праця.

Змістовий модуль 3. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних відносин. Держава як суб’єкт економічних відносин. Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Необхідність та сутність соціалізації економіки.

3. Рівень

А) Попередні умови: студент повинен володіти загальноосвітніми знаннями .

Б) Цілі і завдання:

Цілі: вивчення основ економічної теорії покликано досягати кількох важливих взаємозв’язаних цілей: озброювати молодь прогресивними економічними ідеями, які допоможуть їй краще орієнтуватися в різноманітних ринкових ситуаціях, сформувати економічну культуру, пов’язану з економічним використанням обмежених матеріальних і фінансових ресурсів, прагненням до заощадження з метою одержання майбутніх доходів, з господарською дисциплінованістю, виховувати потребу розв’язання суперечностей між економічним поступом та розвитком соціального середовища тощо.

Завдання: В результаті вивчення курсу студенти повинні:

- давати вірну оцінку стану економічного середовища в Україні,

- виявити тенденції динаміки економічних процесів та їх наслідки;

пов’язувати теорію соціальних, економічних явищ з господарською практикою як в нашій державі, так і зі світовою.

В) Бібліографія:

1.Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - М.: Юрист , 1997.

2.Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія (у 2-х частинах): Підручник для студентів вузів. – Київ: Ніко-Центр, Ельга, 2000.

3.Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії. Підручник. – К.: “Атіка”, 2001.

4.Курс экономики. Учебник / Под ред. Б.А.Райзберга . - М. : Инфра-М . , 1997.

5.Кэмпбелл П. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс. - М. : Республика, 1992. - Т. 1, 2.

6.Курс экономической теории / Под общ. ред. : проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А. - Киров : Изд-во “АСА”, 1996.

7.Общая экономическая теория (Политэкономия ). Учебник / Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. - М. : Инфра-М, 2000.

8.Основи економiчної теорiї. За ред. С.В.Мочерного. - Тернополь: АТ “Тарнекс”, 1993.

9.Основи економічної теоріїї: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П. Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін. – К.: Вища школа – Знання, 1997.

4.Обов’язковий

5.Викладацький склад:

Фесечко В.В.,ст.викладач кафедри економічної теорії.

6.Тривалість:

108 години, кредити ЕСТS – 3. Семестр – 3,4.

2 години на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7.Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

8.Оцінювання

Контроль знань:

- поточний (опитування, ділові ігри, тестування)

- підсумковий (іспит).

9.Мова: російська

1. Ідентифікація.

Релігієзнавство

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Релігія як соціальне явище.

Основні поняття. Її місце в культурі України.

Змістовий модуль 2. Релігія в системі духовної культури.

Генезис релігії та її історичні форми.

Змістовий модуль 3. Сучасні національні релігії.

Буддизм. Іслам. Християнство. Православ’я. Атеїзм.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання з предмету “Філософія”.

Література: Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Высш.школа, 1998. - 480с.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: дати студентам знання закономірностей виникнення, розвитку та функціонування релігії, її структури та основних елементів, її різноманітних феноменів, взаємозв’язку релігії з іншими областями культури.

Завдання: уміння самостійно мислити і передбачати наслідки власних дій; самостійно вчитися й адекватно оцінювати свої можливості, самостійно знаходити оптимальні шляхи досягнення мети і подолання життєвих труднощів.

В) Бібліографія

1. Борисова З.О. Основи релігієзнавства / Науково-методичний пос. – Донецьк: 2003. 220 с.

2. Ерышев А.А Религиоведение: Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб.и доп. – К.: МАУП, 2001. - 280с.

3. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. 5-е доопр.вид. – К.: наук.думка, 352с.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Разетдінов В.М., ст. викладач.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Семестр – 3.

6 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Політологія

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Політологія у системі наук

1. Предмет і метод політології. 2. Історія і етапи розвитку світової політичної думки (класична і сучасна політологія). Політична думка в Україні. Сучасна політична наука.

3. Політика як соціальне явище. 4. Влада як соціальний феномен.

Змістовий модуль 2. Політична суспільства.

1. Держава в політичній системі суспільства. Політичні режими.

2. Політичні партії, суспільні організації та рухи.

Змістовий модуль 3.Суб’єкти політики.

1. Особистість як суб’єкт і об’єкт політики.

2. Політична свідомість і політична культура.

3. Політичні конфлікти.

4. Міжнародні відносини і сучасна світова політика.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання з предметів “Історія України”, “Філософія”, “Культурологія”, “Релігієзнавство”, “Етика та естетика”.

Література: Шляхтун П.П. Політологія. Теорія та історія політичної науки. – К., 2002.

Б) Цілі та завдання.

Цілі: Дати глибокі і необхідні знання законів і закономірностей політичного життя, категоріально-понятійним апаратом.

Завдання: вміння володіти системним уявленням про основні теоретичні і методи політології.

В) Бібліографія

1. Гаджиев К.С. Политическая наука. - М., 1995.

2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. – Львів – Київ, 2002

3. Политология. Под ред. проф. Марченко М. - М., 1997.

4. Политология. /Под.редакцией Рыбакова В.В. – Д.: ДонГУЭТ. – 2000.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Андрієнко Л.К., ст. викладач.

6. Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3.Семестр – 5.

6 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Основи права України

2. Опис

Змістовий модуль 1. Держава та право.

Поняття та структура суспільства та держави. Класифікація держав. Поняття та джерела права. Поняття правомірної поведінки та юридичної відповідальності.

Змістовий модуль 2. Трудове право.

Поняття, ознаки та джерела трудового права. Трудовий договір та контракт. Умови праві. Трудова дисципліна. Трудові суперечки.

Змістовий модуль 3. Господарське та цивільне право.

Поняття, ознаки, принципи та види господарського права. Суб’єкти господарського права. Ліцензування та патентування. Правові основи підприємництва. Суб’єкти цивільного права. Угоди. Представництво. Подача позову. Загальне вчення про зобов’язання і договори. Договори та їх види.

Змістовий модуль 4. Кримінальне та адміністративне право.

Відповідальність за кримінальні правопорушення. Покарання та його ціль. Поняття і сутність адміністративного права. Органи державного регулювання.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Студент повинен володіти знаннями з історії України.

Б) Цілі і завдання норм у найважливіших галузях права України, що забезпечують економічну і підприємницьку діяльність фізичних та юридичних осіб.

Ціль: надання системи знань з теорії держави і права та провідних галузей права;формування навичок застосування правових і підприємницьку діяльність

підприємств і організацій.

Завдання: вивчення основних понять і категорій права провідних нормативнихактів, що регулюють підприємницьку діяльність; виховання у студентів високоїправової культури і правосвідомості, поваги до законів, необхідності їх неухильного дотримання.

В) Бібліографія :

1. Основи правознавства України: Навчальний посібник. Видання четверте, доповнене та перероблене / Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. – Х.: «Одисей», 2004.- 368 с..

2. Основи правознавства / За ред І.Б.Усенка. – К.: Ірпень: ВТФ “Перун”, 2003. – 432 с.Правознавство: Навч. посібник / За ред. Т.В.Варфоломєєвої, В. П. Пастухова. – К.: Знання-Прес, 2004. – 436 с.

3. Правознавство: Навч. посібник / Авт. кол. Мельник П.В., Самілик Г.М., Савченко Л.А. та ін. – К.: “МП Леся”, 2001. – 309 с.

4. Рагозіна Т.Е., Дрожжина С.В., Лисенко С.А. Вчимося демократії. Практикум з громадянської освіти з грифом Міністерства освіти і науки України. — Донецьк: вид. «Донбас», 2000. – 119 с.

5. Юридический словарь И.Дахно: Словарь законодат. и норматив. терминов. – К.: А.С.К., 2001. – 1056 с.

6. Дрожжина С.В., Тодоров И.Я. Основы государства и права. – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 2004. – 256 с.

4. Обов язкова

5. Викладацький склад:

Пілігрім Ганна Сергіївна, старший викладач.

6. Тривалість:

77 година,3 кредити ECТS. Семестр – 1.

4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми і методи навчання:

лекції, практичні і семінарські заняття, самостійна робота.

8. Контроль знань:

поточний (тестування, вирішення ситуаційних вправ та задач),

підсумковий (залік)

9. Мова:

російська, українська.

1. Ідентифікація.

Соціологія

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Соціологія як наука

1. Предмет соціології. 2. Історія та етапи розвитку соціології.

Методика конкретного соціологічного дослідження. Кількісні і якісні характеристики соціальних об’єктів. Соціометричні процедури як особливий вид випробувань щодо виявлення психологічних реакцій людини на оточуючих людей у різних ситуаціях. Аналіз і узагальнення результатів соціологічного дослідження, втілення їх. Роль соціологічних досліджень у соціальному поновлення України.

Змістовий модуль 2. Предметна область соціології.

1. Суспільство як система. Структура суспільства, рівні суспільства та особливості та форми зв’язків суспільства як системи. Рівнева ієрархія суспільства. . Регуляторі розвитку суспільства: прямі та зворотні зв’язки. Види зв’язків. Координація і субординація. Взаємодія як спосіб існування суспільства і взаємозалежність її з іншими матеріальними системами.

2. Соціальні інститути та організації. Поняття соціальних інститутів, їх функції і типи. Поняття соціальної організації, їх функції та типологія. Поняття консенсусу.

3. Соціологія соціальної структури суспільства. Методологічні принципи дослідження соціальної структури суспільства. Соціальна стратифікація: поняття і конкретні форми. Мобільність. Соціальний сенс єдності усіх поколінь. Біженці, апатриди, маргінальні прошарки у суспільстві.

Змістовий модуль 3. Соціологія сім`ї.

1. Основи сімейно-шлюбних відносин та їх зміст. Закони шлюбних відносин. Поняття кризи у сімейно-шлюбних відносинах. Типологія сім`ї

2. Соціологія особистості. Поняття людини, індивіда, особистості, індивідуальності.. Проблема становлення особистості. Самосвідомість і саморегуляція особистості, їх сутність та механізми. Вплив на соціальні прошарки, групи, спільноти. Молодь та її соціальне обличчя. Культура як інтегральний показник рівня зрілості і активності особистості.

3.Соціальний конфлікт.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання з предметів “Історія України”, “Філософія”, “Культурологія”, “Релігієзнавство”.

Література: Кравченко А.И. Общая социология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: пізнання законів і закономірностей соціальної реальності, категоріально-понятійний апарат.

Завдання: виробка системного уявлення про основні теоретичні принципи, форми, методи соціологічних досліджень, формування вмінь практичного використання придбаних знань у професійній, суспільній, соціальній взаємодії.

В) Бібліографія

1. Примуш Н.В. Социология. – Донецк, 1999. – с.89-91.

2. Піча В.М. Соціологія: Заг.курс: навч.посібник для вищих навчальних закладів. – К.: 3. Каравела, 2000.

4. Фролов С.С. Социология. – М., 2002 – 404 с.

5. Якуба О.О. Соціологія: Навчальний посібник для студентів. – Харків: Константа, 1996. – с.192.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Андрієнко Л.К., ст. викладач.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5.Семестр – 4.

6 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Іноземна мова

2. Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль 1. Людина та її оточення.

Іноземні мови у моєму житті. Іменник. Займенник. Дієслова to be, to have.

Екологічна ситуація у теперішній час. Звороти there is/are. Види питань.

Науково-технічний прогрес ХХ століття. Словотворення.

Змістовий модуль 2. Мій університет.

Мій університет. Часи групи Continuous.

Моя спеціальність. Часи групи Indefinite.

Система освіти в Україні. Часи групи Perfect.

Змістовий модуль 3. Україна.

Київ - столиця України. Ступені порівняння прикметників.

Економіка та промисловість України. Числівник.

Видатні вчені України. Займенники:some, any.

2 семестр

Змістовий модуль 1. Великобританія.

Лондон – столиця Великобританії. Часи групи Perfect Continuous

Економіка та промисловість Великобританії. Модальні дієслова.

Видатні вчені Великобританії. Пасивний стан.

Змістовий модуль 2. Введення в спеціальність.

Комп’ютери та нові технології. Узгодження часів.

Змістовий модуль 3. Інтернет. Пряма та непряма мова.

Історія автоматизації. Умовні речення. Напрямки розвитку холодильної техніки.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання англійської мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою.

Б) Цілі і завдання:

Цілі: Формування у студентів загальної та професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

В) Бібліографія:

1.Англійська мова для інженерних спеціальностей / Моісєєва Ф.А., Долгіх Г.А., Рас солова Л.В., Усиков, В.О. – Донецьк : ДонДУЕТ , 2004.- 268с.

2.Английский для технических вузов / Агабекян А.П. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.-350с.

3.Учебник английского языка для технических вузов и университетов / Орловская И.В.- М.: Наука, 2002.-447с.

4.Экономика по – английски / Стельмах Н.А.- Донецк,1993.- 95с.

5.Grammar Drill.Збірник граматичних вправ (ч.І)/ Моісєєва Ф.А., Бурдакова Е.Л. та ін.,- Донецьк:Дон дует, 2004.- 18с.

6.Система вправ з граматики англійської мови для студентів усіх спеціальностей / Єриш Л.О., Зубрілова Ю.В.- Донецьк: Дон дует, 2004.- 20с.

7.John Soars, Liz Soars “Headway” Students’ book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996

8.John Soars, Liz Soars “Headway” Work book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996

9.Тестові завдання TOEFL (І-ІІІ рівні навчання)

10.ЕОМ програма “ET”

4. Обов’язкова дисципліна.

5. Викладацький склад:

Жданова Н.О. – канд. філол. наук, ст. викладач

Усиков В.О. – старший викладач

Рассолова Л.В. – асистент

Воробйова Л.П. – асистент

Ілюхіна Л.А. – асистент

6. Тривалість:

324 години, кридити ECTS – 9, Семестр 1,2.

5 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

Практичні заняття, СРС

8. Оцінювання:

Контроль знань:

- поточний контроль (опитування, тестування)

- підсумковий контроль (залік)

9. Мова:

Англійська, німецька, французька, українська, російська.

1. Ідентифікація.

Фізика.

2. Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль1 . Основи механіки.

Вступ. Предмет фізики. Методи фізичного дослідження. Роль фізики у розвитку техніки, вплив техніки на розвиток фізики. Зв'язок фізики з іншими науками. Фізичні основи класичної механіки. Механічний рух – найпростіша форма руху матерії. Моделі, які використовуються у механіці. Види механічного руху. Основні поняття кінематики поступального руху: система відліку, траєкторія, шлях, переміщення, швидкість, прискорення.

Поняття маси, сили, імпульсу, роботи сили, енергії. Перший закон Ньютона, інерційні системи відліку. Другий закон Ньютона. Маса як міра інертних властивостей тіла при поступальному русі. Третій закон Ньютона. Поняття взаємодії у фізиці. Види сил у механіці: сили пружності, тертя, тяжіння. Поняття про гравітаційне поле. Поле і речовина - два види матерії, їх загальні та відмінні властивості. Закон збереження імпульсу. Принцип реактивного руху.

Робота сили (сталої і змінної). Потужність. Енергія як загальна міра руху і взаємодії. Механічна енергія. Кінетична енергія тіла і її зв'язок із роботою сил, що діють на нього. Поняття про розподіл сил на потенціальні і непотенціальні. Робота потенціальних сил. Поняття про градіент скалярної функції координат. Закон збереження механічної енергії. Загальний закон збереження і перетворення енергії. Пружний і непружний удар тіл.

Момент інерції матеріальної точки, тіла. Момент імпульса. Момент сили. Момент інерції. Кінетична енергія тіла, яке обертається. Основний закон динаміки обертального руху. Закон збереження моменту імпульса. Елементи механіки рідин. Рівняння Бернуллі. В`язка рідина. Ламінарний і турбулентний режим її течії. Рух тіл у рідинах та газах.

Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення Лоренца. Елементи релятивістської кінематики. Релятивістський закон додавання швидкостей. Елементи релятивістської динаміки: основний закон релятивістської динаміки, взаємозв'язок маси та енергії, енергія покою тіла та його кінетична енергія. Співвідношення між енергією тіла та його імпульсом. Співвідношення між класичною механікою інерціальних систем відліку та спеціальною теорією відносності. Принцип відповідності. Межа придатності спеціальної теорії відносності.

Змістовий модуль2. Основи молекулярної фізики.

Термодинамічний метод вивчення макроскопічних систем. Термодинамічні параметри. Рівноважні стани і процеси. Основні положення МКТ речовини та їх обгрунтування. Використовувані поняття: маса молекули, її ефективний діаметр, швидкість та імпульс, довжина вільного пробігу, енергія молекул, концентрація молекул, число зіткнень за одиницю часу, маса речовини. Ідеальний газ. Основне рівнян-ня МКТ ідеального газу. Зв'язок між середньою кінетичною енергією поступального руху молекул та температурою. Середня квадратична швидкість. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Поняття про класичну статистику. Розподіл молекул за швидкостями, функція розподілу. Дослід Штерна. Найімовірніша і середня арифметична швидкість молекул. Розподіл Больцмана для частинок у зовнішньому силовому полі.

Внутрішня енергія системи як функція стану. Засоби зміни внутрішньої енергії системи. Робота газу. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки і його застосування до ізопроцесів. Теплоємність питома і молярна для ізопроцесів. Класична молекулярно-кінетична теорія теплоємності газів і межі її придатності. Явища переносу у термодинамічно неврівноважених системах та їх молекулярно-кінетич-не трактування.

Оборотні і необоротні процеси. Кругові процеси (цикли). Ідеальний цикл Карно і його ККД. Теплові двигуни і холодильні установки. Другий закон термодинаміки. Ентропія системи як функція стану. Закон зростання ентропії. Статистичний зміст другого закону термодинаміки. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса і його аналіз. Поняття про фазові переходи першого і другого роду. Критичний стан. Газ, насичена і ненасичена пара. Внутрішня енергія газу.

Характеристика рідкого стану речовини. Поверхневий натяг, поверхнева енергія. Формула Лапласа. Капілярні явища. Особливості будови твердих тел. Кристалічна решітка. Анізотропія фізичних властивостей кристалів. Характер теплового руху в кристалах. Дефекти структури кристалів і їхні фізичні властивості. Полікристали. Аморфний стан речовини. Полімери. Види деформацій. Механічні властивості твердих тіл. Діаграма розтягу. Теплові властивості твердих тіл: теплове розширення, теплоємність. Закон Дюлонга і Пті.

Змістовий модуль 3. Основи електродинаміки.

Взаємодія електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електростатичне поле, його характеристики та зв’я зок між ними. Графічне зображення електростатичних полів. Принцип суперпозиції. Потік вектора напруже-ності. Теорема Остроградського-Гауса та її застосування. Діелектрики, провідники, напівпровідники. Види діелектриків. Поляризація діелектриків. Електричне поле у діелектриках. Вектор електричного зміщення. Сегнетоелектрики. П’єзоелектричний ефект. Статична електрика. Провідники у електричному полі. Розподіл зарядів у провідниках. Електроємність відокремленого провідника. Енергія зарядженого провідника. Конденсатори. Електроємність конденсаторів. З'єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля. Об'ємна густина енергії електричного поля.

Постійний електричний струм і його характеристики. Класична теорія провідності металів і її дослідне обгрунтування. Закони Ома та Джоуля-Ленца у диференціальній формі. Закон Відемана-Франца. Рі зниця потенціалів і напруга. ЕРС джерела струму. Узагальнений закон Ома у інтегральній формі, межа його придатності. Закон Джоуля –Ленца у інтегральній формі. Струм у газах. Плазма. Робота виходу електронів з металу. Контактні і термоелектричні явища. Термопари. Термоелектронна емісія. Вакуумні електронні прилади, їх будова принцип дії і застосування.

Магнітна індукція. Закон Біо-Савара-Лапласа і його застосування. Вихровий характер магнітного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Релятивістське тлумачення взаємодії провідника зі струмом і рухомого заряду. Рух заряджених частинок у електричному і магнітному полях. Ефект Холла. МГД-генератор. Дія магнітного поля на контур зі струмом. Магнітний момент контура зі струмом. Теорема Остроградського-Гауса для магнітної індукції. Робота переміщення провідни ка зі струмом у магнітному полі.

Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. Явища само- і взаємоіндукції. Індуктивність соленоїда. Енергія провідника зі струмом. Об'ємна густина енергії магнітного поля. Магнітні моменти електрона, атома. Типи магнетиків та їх природа. Магнетики у зовнішньому магнітному полі. Поняття про ферити. Основи електромагнітної теорії Максвела. Вихрове електричне поле. Струм зсуву. Рівняння Максвела у інтегральній формі для електромагнітного поля. Відносний характер електричної і магнітної складових електромагнітного поля.

2 семестр

Змістовий модуль 1. Коливання та хвилі.

Характеристики гармонічного коливання. Вільні коливання. Гармонічний осцилятор у класичній фізиці. Власні механічні коливання та їх рівняння у диференціальній і інтегральній формі. Пружинний, математичний та фізичний маятники, їх енергія. Коливальний контур. Власні коливання у контурі та їх рівняння у диференціальній і інтегральній формі. Енергія електромагнітного осцилятора. Додавання гармонічних коливань одного напрямку. Биття. Додавання взаємно-перпендикулярних коливань. Рівняння цих коливань у диференціальній і інтегральній формі. Загасаючі коливання. Вимушені коливання. Незгасаючий характер вимушених коливань. Явище резонансу.

Механізм утворення пружних хвиль. Подовжні і поперечні хвилі. Рівняння синусоїдальних хвиль. Енергія хвилі. Потік енергії. Вектор Умова. Поняття про фазову і групову швидкість. Принцип суперпозиції хвиль. Когерентність. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. Звукові хвилі. Фізичні і фізиологічні характеристики звуку. Ультразвуки та інфразвуки. Основні властивості електромагнітних хвиль, їх шкала. Енергія електромагнітної хвилі. Вектор Умова-Пойтінга. Рівняння та швидкість поширення електромагнітної хвилі. Випромінювання та прийом електромагнітних хвиль.

Змістовий модуль 2. Хвильова і квантова оптика.

Основні закони геометричної оптики. Інтерференція світла. Розрахунок інтерференційної картини від двох джерел. Інтерференція у тонких плівках. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракція Френеля та Фраунгофера. Дифракційна решітка. Формула Вульфа-Брегга. Поняття про голографію.

Дисперсія світла. Поняття про електронну теорію дисперсії. Поглинання світла речовиною. Закон Бугера. Спектральний аналіз. Поняття про випромінювання Вавілова-Черенкова. Явище поляризації світла. Закон Брюстера. Подвійна променезаломлюваність. Закон Малюса. Обертання площини поляризації.

Теплове випромінювання і його закони. Енергетична світність. Абсолютно чорне тіло. Гіпотеза і формула Планка. Оптична пірометрія

Зовнішній фотоефект. Закони Столєтова. Рівняння Ейнштейна Застосування явища. Маса та імпульс фотона. Ефект Комптона і його теорія. Діалектична єдність хвильових і корпускулярних властивостей світла.

Змістовий модуль 3. Атомна і ядерна фізика.

Моделі будови атома. Досліди Резерфорда. Лінійчастий характер спектру атома водню. Постулати Бора. Досліди Франка та Герца. Будова атома водню за Бором.

Гіпотеза і формула де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Хвильова функція та її статистичний зміст.

Загальне рівняння Шредінгера. Рівняння Шредінгера для стаціонарних станів. Частинка у одновимірній потенціальній ямі. Тунельний ефект. Квантовий гармонічний осцилятор.

Атом водню у квантовій механіці. Досліди Штерна і Герлаха. Спін електрона. Квантування енергії, моменту імпульса електрона та його проекції. Квантові числа.

Принцип нерозрізненості тотожних частинок. Ферміони та бозони. Принцип Паулі. Статистика Фермі-Дірака та Бозе-Ейнштейна. Властивості електронного і фононного газу. Надтекучість. Розподіл електронів за станами у атомі. Рентгенівське випромінювання. Молекулярні спектри. Комбінаційне розсіювання світла. Спонтанне та вимушене випромінювання. Лазери.

Утворення енергетичних зон у твердих тілах. Метали, діелектрики, напівпровідники з точки зору зонної теорії. Власна та домішкова провідність напівпровідників. P-n перехід. Напівпровідникові прилади. Люмінесценція твердих тіл.

Властивості ядерних сил. Дефект маси та енергія зв’язку ядра. Види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду. Людина і радіація.

Ядерні реакції і закони збереження. Ланцюгова реакція поділу. Термоядерна реакція. Ядерні реактори. Класифікація і властивості елементарних частинок. Основні типи фундаментальних взаємодій.

Основні проблеми сучасної астрономії та астрофізики. Утворення Всесвіту, зоряних систем, зірок, планет. Фізика і науково-технічний прогрес.

3. Рівень.

А)Попередні умови. Володіння знаннями з вищої математики, природознавства.

Б) Цілі та завдання:

. Викладання курсу фізики повинно бути спрямоване на досягнення таких цілей:

Цілі:

 • Створення у студентів досить широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних предметів і найдальшу можливість використання нових фізичних принципів у тих галузях техніки, у яких вони спеціалізуються. Сюди відносяться також навчання студентів методам та навичкам розв’язання конкретних задач та ознайомлення їх із сучасною науковою апаратурою, у тому числі електронно-обчислювальною.

 • Формування у студентів наукового світогляду та сучасного фізичного мислення. Цю задачу слід також розглядати, як істотну частину гуманітарної підготовки майбутнього інженера, бо більшість питань історії науки, філософії та навіть естетики можна продемонструвати під час викладання курсу фізики, причому на прикладах, які найбільш близькі до схильностей студента.

Завдання:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 5. Інститут економіки І управління Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р

  Документ
  Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління

Другие похожие документы..