Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
1. Рабочая программа составлена на основе ГОС по направлению 6 00 «Биотехнология», специальности 240901 (c) «Биотехнология», утвержденного 05.03.2 г.,...полностью>>
'Документ'
Развитая материально - техническая база позволяет решать образовательные задачи. Учебный процесс организуется в 5- учебных корпусах. Общая площадь - ...полностью>>
'Документ'
Модный нынче «этно» не назовешь стилем в строгом смысле этого слова. Его отличительные особенности – экзотические маски и фетиши, ткани с орнаментом в...полностью>>
'Документ'
Гробница в Аби-эль-Гурна, в Фивах. Надпись впервые изд. Bouriant в Recueil de travaux XII, 106. Критическое издание, которым мы пользовались - Sethe, ...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фундаментальна та професійно-орієнтованеа підготовка (3курс)

Атестація студента здійснюється на підставі оцінки рівня набутих ним професійних знань, вмінь і навичок, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямком підготовки 6.050503 “Машинобудування” на основі складання комплексного державного екзамену з дисциплін:

 • опір матеріалів;

 • деталі машин;

 • електротехніка, електроніка, мікропроцесорная техніка;

 • гідравліка, гідро-і пневмо привод.

Державний екзамен дозволяє перевірити якість і повноту професійної підготовки студента до виробничої діяльності, або до продовження навчання для здобуття вищого освітнього рівня.

З базової підготовки (4 курс)

Студенти інституту харчових виробництв складають державний іспит за напрямком підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр”. Для цього розроблений пакет комплексно-кваліфікаційних завдань, що складаються з двох частин, основою яких є наступні навчальні дисципліни:

 • процеси і апарати харчових виробництв;

 • холодильне та торгове обладнання;

 • електромеханічне обладнання і електронагрівальне обладнання;

 • основи охорони праці;

 • економіка підприємства.

Перша частина завдання стосується теоретичних основ навчальних дисциплін, що винесені на екзамен, друга – рішення прикладних задач. Виконання кваліфікаційних завдань дозволяє перевірити сформовані уміння та навички у студентів.

З професійної підготовки (5 курс)

Студенти інституту харчових виробництв складають державний іспит за напрямком підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні “Спеціаліст”. Для цього розроблений пакет комплексно-кваліфікаційних завдань, що складаються з двох частин, основою яких є наступні навчальні дисципліни:

 • Розрахунок і конструювання обладнання галузі;

 • Інженерні принципи створення механічного обладнання;

 • Інженерні принципи створення теплового обладнання;

 • Інженерні принципи створення холодильного обладнання;

 • економіка підприємства.

Перша частина завдання стосується теоретичних основ навчальних дисциплін, що винесені на екзамен, друга – рішення прикладних задач. Виконання кваліфікаційних завдань дозволяє перевірити сформовані уміння та навички у студентів.

 1. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

Форми організації навчання

Навчальний процес в інституті здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними методами викладання і навчання є:

лекції, що є основною формою проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами ДонНУЕТ, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій;

- лабораторні заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо);

- практичні заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв’язання їх студентами на заняттях.

- семінарські заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів);

- індивідуальні навчальні заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахування індивідуального плану студента і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін;

- консультації - проводяться для групи студентів або індивідуально, у залежності від того, або викладач консультує студентів з питань, зв'язаних з використанням індивідуальних завдань або по теоретичних питаннях навчальної дисципліни;

-самостійна робота студентів - самостійне вивчення нового матеріалу, виконання контрольних і курсових робіт.

Зміст самостійної роботи студента (СРС) над конкретною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни, графіком СРС, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Видами СРС можуть бути складання конспекту з питань курсу, винесених на самостійне вивчення; підготовка до семінарських, практичних, лабораторних занять; підготовка контрольних і курсових робіт. СРС може виконуватися у бібліотеці ВНЗ, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах;

- практична підготовка студентів.

Практика містить у собі:

 • навчальну;

 • бакалаврську;

 • конструкторсько-технологічну;

 • інженерно-технологічну.

Практика необхідна для практичної підготовки фахівців з послідовним ростом їхніх професійних вмінь і практичних навичок. Результатом проведення практики є написання і захист звіту.

Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) виконуються студентом самостійно при консультуванні з викладачем.

Курсові проекти виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Дипломні проекти виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішення конкретних наукових, технічних виробничих й інших завдань, розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проекту. Керівниками дипломних проектів призначаються професори і доценти ДонНУЕТ, висококваліфіковані спеціалісти виробництва.

Методи оцінювання

Контрольні заходи включають поточний модульний та підсумковий контроль.

- Поточний модульний контроль (ПМК).

При кредитно-модульній системі організації навчального процесу зміст навчальних дисциплін розподіляється на змістові модулі. Кожен змістовий модуль має бути оцінений за шкалою ЕСТS.

-Модульний контроль здійснюють викладачі, які викладали матеріал модуля.

Термін проведення модульних контролів та їх кількість визначається календарно-тематичним планом навчального модуля.

Змістових модулів не повинно перевищувати чотирьох.

Оцінювання модулів забезпечується необхідними навчально-методичними і контрольними матеріалами: тестами, ситуаційними завданнями

Студент інформується викладачами про результати оцінювання навчального модуля, як складової підсумкового оцінювання засвоєння змістового модуля.

Результати поточного модульного контролю проставляються у допоміжну відомість обліку поточного модульного контролю на кафедрах. За відсутністю студента на контрольному заході, перездача модулів здійснюється в термін оцінки наступного змістового модулю.

- Підсумковий контроль (ПК).

Підсумковим контролем є екзамен відповідно навчальному плану.

Результати підсумкового контролю проставляються у відомості обліку успішності. Підсумкова оцінка навчальної дисципліни повинна визначатися як середня зважена результатів засвоєння окремих змістових модулів.

Державна атестація студента

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання на певному освітньому рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньої характеристики. У державних комісіях студенти, які закінчують ДонНУЕТ, складають державні екзамени та захищають дипломні проекти.

Методичне забезпечення

Методична база кафедр відповідає вимогам міністерства до забезпечення навчальними програмами для виконання навчального процесу. Наявність універсальних стендів, макетів, наочних посібників, методичних вказівок, опорних конспектів лекцій дозволяє студенту при виконанні лабораторних і практичних занять, найбільш ефективно засвоювати матеріал, який розглядається, або самостійно його вивчати. А також допомагає при виконанні контрольних, курсових і дипломних робіт.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Напрям підготовки “Машинобудування”. Випускники інституту працюють здебільшого керівниками малих підприємств по виробництву харчової продукції, невеликих підприємств торгівлі, рестораннго господарства різних форм власності, інженерами-механіками на промислових підприємствах, викладачами в технікумах, училищах, школах.

6. Шкала виставлення оцінок

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-бальною шкалою ДонНУЕТ.

Таблиця 2

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS

з національною системою оцінювання в Україні та ДонНУЕТ

за "5"-бальною системою

за системою ECTS

за "100"-бальною системою

ДонНУЕТ

"5"

"A"

90-100

"4"

"B"

80-89

"4"

"C"

75-79

"3"

"D"

70-74

"3"

"E"

60-69

"2"

"FX"

35-59

"2"

"F"

1-34

Шкала ECTS

Якісне визначення (критерії)

"A"

ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання з незначними помилками.

"B"

ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

"C"

ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

"D"

ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками

"E"

ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

"FX"

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

"F"

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому

Б. СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

 1. Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти

Інженер-механік повинен знати основи загальнотеоретичних, загальноінженерних і загально-технічних дисциплін, в обсязі, який дозволяє розвязувати виробночо-технологічні, конструкторські і дослідницькі завдання.

Фахивець повинен також розумітися на питаннях з проектування, констуювання, ремонту, монтажу, експлуатаціі технологічного обладнання, в методах побудови комплексних безвідходних технологічних процесів у харчових виробництвах, у специфічних особливостях і технічному оснащенні галузі, в технології машинобудування для харчових виробництв й основах його автоматизації та механізації, економіки галузі і підприємств, основах організації, планування та управління виробництвом і якістю продукції, питаннях з охорони праці і навколишнього серидовища, патентознавства і наукової організації праці.

Таблиця 3

Розподіл навчального часу студента за циклами дисциплін

Год./кр.

Загальний обсяг

7941/147

Нормативні навчальні дисципліни

5916/164

Цикл гуманітарних дисциплін

1380/38

Цикл дисциплін природно-наукової підготовки

3645/101,25

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми.

891/24,75

Вибіркові навчальні дисципліни

1377/38,75

Цикл дисциплін вільного вибору студентами

486/14

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

891/24,75

В інституті харчових виробництв підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: ОКР “бакалавр”, ОКР “спеціаліст”, ОКР “магістр”.

Таблиця 4Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 5. Інститут економіки І управління Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р

  Документ
  Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління

Другие похожие документы..