Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
1.1.Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца детских и юношеских коллективов и исполнителей (далее фестиваль-конкурс) проводится Отд...полностью>>
'Документ'
При изучении данной дисциплины излагаются вопросы создания предприятий, их организационно-правовые формы, юридические аспекты функционирования и ликв...полностью>>
'Документ'
1.1. Настоящие Санитарные правила распространяются на проектирование, строительство и эксплуатацию животноводческих комплексов и ферм крупного, мелко...полностью>>
'Реферат'
В условиях рыночной экономики в соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика в области опл...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лабораторно-практичні роботи: Громов Сергій Володимирович, асистент.

6. Тривалість:

81 год.; кредити ECTS – 2,25; семестр - 9; 2 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, ІЗС та СРС.

 2. Оцінювання: Контроль знань:

 • поточний

 • підсумковий (іспит, курсовий проект*)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Методологія створення прогресивного технологічного обладнання харчових виробництв (холодильного)

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Основи розрахунків компресорів холодильних машин

Тема 1.1. Принципи оптимального проектування.

Тема 1.2. Особливості процесів, що відбуваються у компресорах холодильних машин.

Тема 1.3. Тепловий, динамічний, газодинамічний розрахунки компресорів.

Змістовий модуль 2. Основи розрахунків конденсаторів холодильних машин.

Тема 2.1. Особливості процесів, що відбуваються у конденсаторах холодильних машин.

Тема 2.2. Основи розрахунків конденсаторів холодильних машин.

Змістовий модуль 3. Основи розрахунків випарників холодильних машин.

Тема 3.1. Основи розрахунків випарників холодильних машин.

Тема 3.2. Основи розрахунків повітроохолоджувачів холодильних машин

3. Рівень

A) Попередні умови.

Студент повинен володіти знаннями з курсів теплотехніка, фізика, математика, холодильне і торгове обладнання.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: придбання студентами знань в області розрахунків, проектування і створення холодильних машин та їх структурних елементів, вмінні грамотно використати в своїй практичній діяльності технічні засоби, що забезпечують створення конкурентноздатної, енергоощадної продукції машинобудування для підприємств переробної і харчової промисловості і торгівлі.

Завдання: знання інженера-механіка повинні відповідати його квалiфiкацiйнiй характеристиці (паспорту фахівця).

B) Бібліографія:

 1. Холодильные машины: /Кошкин Н.Н., Сакун И.А., Бамбушек Е.М. и др. –Л.: Машиностроение, 1985. – 510с.

 2. Расчёт и конструирование торгово-технологического оборудования (под ред. В.Н.Шувалова). – Л.: Машиностроение. – 1985. – 336с.

 3. Борисов В.И. общая методика конструирования машин. М.: Машиностроение, 1978. 120с.

 4. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие в 3х книгах, 2-е изд. М.: Машиностроение, 1977. 623с.

 5. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки. СПб.: Политехника, 1999.

 6. Чумак И.Г., Никульшина Д.Г. Холодильные установки. К.: Выща школа, 1988.

 7. Данилова Е.Н. Богданов С.Н., Иванов О.П. й др. Теплообменные аппараты холодильных установок. -Л.: Машиностроение, 1973.

 8. Теплообменные аппараты, приборы автоматики и испытания холоди­льных машин. Справочник /под ред. Быкова А.В. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Кудрін Олександр Борисович, к.т.н., доцент;

Лабораторні роботи: Брюшков Руслан Викторович, ст. викладач.

6. Тривалість:

81 год.; кредити ECTS – 2,25; семестр - 9; 2 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, ІЗС та СРС.

8. Оцінювання: Контроль знань:

 • поточний (тестування, опитування)

 • підсумковий (іспит, курсовий проект*)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація.

Теоретичні основи і сучасні методи інтенсифікації технологічних процесів харчових виробництв

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Механічні та гідромеханічні процеси. Механічні процеси, їх теоретичний опис та методи інтенсифікація. Методи зниження витрат енергії на дробіння, сортування та перемішування. Дробіння за рахунок тиску та розри­вання. Оцінка ефективності механічних процесів. Гідромеханічні процеси в харчо­вих технологіях, фізична сутність. Теоретичний опис процесів осідання. Філь­трування та шляхи їх інтенсифікації. Перспективні методи розділення неодно­рідних систем. Осідання в гравітаційному та електричному полях.

Процес фільтрування, його уточнена теорія. Режими фільтрування при постій­ному тиску і при незмінній швидкості.

Змістовий модуль2. Обробка продуктів у відцентровому полі. Мембранна тех­нологія та техніка. Теорія центрифугування. Методи збільшення рушійної сили процесів відцентрового осідання та фільтрування. Надцентрифугування. Циклонні процеси, їх теоретична основа. Перспективи використання циклонних процесів в харчовій технології.

Характеристика та теоретичні основи мембранних процесів. Перспекти­ви розвитку і використання мембранних процесів у харчових виробництвах. Еле­ктродіаліз, його фізична сутність та елементи розрахунків. Змістовий модуль 3. Одержання однорідних та гетерогенних систем. Перспек­тивні методи обробки харчових продуктів. Сутність процесів диспергування рі­дин - гомогенізація, емульгування, розпилення. Зміна фізичних параметрів матері­алу та основні теоретичні положення цих процесів. Псевдозріджений шар та пневмотранспорт твердих сипких мас. Використання цих процесів для інтенсифікації біохімічних, хімічних, теплових, масообмінних та інших процесів харчової техно­логії. Перспективні технології хімічних та споріднених виробництв, можли­вість їх використання у харчовій технології. Електричні методи обробки харчо­вих продуктів.

Змістовий модуль 3. Теплові та масообмінні процеси. Фізична сутність, основні теоретичні положення теплових процесів. Рушійна сила, оптимізація та інтенсифі­кація теплообміну.

Конструкції теплообмінників, їх порівняльна характеристика розрахун­ки. Ефективність роботи теплообмінників. Випарювання і випаровування, теоре­тичні основи. Принцип багаторазового використання теплоти. Застосування мето­дів подібності при розрахунках масообміних процесів. Термодифузія. Основні фак­тори, що впливають на сорбційні та екстракційні процеси. Методи інтенсифікації.

Процес сушіння. Матеріальний, тепловий та аналітичний розрахунки. Поняття про швидкість сушіння та методи її збільшення. Особливі способи сушіння.

3. Рівень

A)Попередні умови.

Знання з індивідуальних розділів: "Математика", "Фізика", "Деталі машин", "Теорія механізмів машин", "Процеси і апарати харчових виробництв". Б) Цілі та завдання:

Цілі: поглиблення знань по сучасним теоріям і розрахункам основних технологічних процесів харчових виробництв та вивчення впливу різноманітних факторів (фізичних, фізико-хімічних, механічних та інших) на хід процесів.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні використати ці факто­ри для вирішення питань по прискоренню процесів, збільшенню продуктивності устат­кування, покращенню якості продукції, зниженню її собівартості.

B) Бібліографія:

 1. Черевко О.І., Поперечний A.M. Процеси і апарати харчових виробництв: Підруч­ник. -Харків: ХДАТОХ, 2002. -420с.

 2. Поперечний A.M. Тепло-, масообмінні процеси і апарати харчових виробництв: навчальний посібник. -Донецьк: ДонДУЕТ, 200- с.

 3. Кардашев Г.А. Физические методы интенсификации процессов химической технологии. -М.: Химия, 1990. -208с.

 4. Буренков Н.А. Интенсификация технологических низкочастотных колебаний. -К.: «Техника», 1969. -193с.

 5. Урьев Н.Б., Талейсник М.А. Пищевые дисперсные системы (физико-химические основы интенсификации технологических процессов). -М.: Агропромиздат, 1985.-296с.

 6. Періодичні видання, монографії, автореферати кандидатських, докторських дисе­ртацій та інше.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Лекції, консультації: Поперечний A.M.- д.т.н. проф.

6. Тривалість:

45 год.; кредити ECTS - 1,25; семестр - 9;

2 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції.

 2. Оцінювання: Контроль знань:

 • поточний

 • підсумковий (залік)

9. Мова: російська, українська

1. Ідентифікація

"Розрахунок і конструювання машин і апаратів галузі"

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Загальні положення

Змістовий модуль 2. Розрахунок і конструювання машин підприємств галузі

Змістовий модуль 3. Основи оптимального конструювання обладнання

3. Рівень

A) Попередні умови.

Знання з розділів: "Основи технічної віброакустики", "Механічне обладнання",

"Опір матеріалів", "Деталі машин", "Експлуатація та обслуговування машин", "Методологія створення механічного обладнання".

Б) Цілі та завдання:

Оволодіння студентами необхідними теоретичними та практичними навичками з розрахунку і конструювання машин і апаратів технологічного обладнання підприємств харчування та торгівлі.

B) Бібліографія:

 1. Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - СПб.: ГИОРД, 2003. -352с.

 2. Розрахунок і конструювання торгово-технологічного обладнання / Под.ред. В.Н.Шувалова, СВ. Харламова. Л.: Машинобудування, 1985, -400с.

 3. Соколов В.И. Основи розрахунку і конструювання машин апаратів харчових виробництв. -М.; Машинобудування, 1983, -448с,

 4. Харламов С.В. Практикум по курсу "Розрахунок і конструювання машин апаратів харчових виробництв". Л.: Машинобудування, 1991. - 200с. Харламов С.В. Конструювання технологічних машин харчових виробництв. - Л.: Машинобудування, 1979. -224с.

 5. Біргер И.А. і пр. Розрахунок на міцність деталей машин./Довідник. - М.: Машинобудування, 1979.-702 з.

 6. ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность - М.: «Изд-во стандартов», 1989-256с.

 7. ГОСТ 12820-80 Расчет фланцевых соединений. -М: «Изд-во стандартов», 1980.

 8. Заплетников И.Н. Зниження шуму торгово-технологічного обладнання. - ДО.: Вища школа, 1990,-150с.

 9. Маслов Г.С. Расчеты колебаний валов. Справочник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1980, - 151с.

 10. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості /під редакцією I.E. Гулого - Вінниця: "Нова книга" 2001.- 576с.

 11. Мирончук В.Г., Орлов Л.О., Українець А.І., Заплетніков І.М. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. Навч.пос. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 288с.

 12. Заплетников И.Н. Виброакустические характеристики оборудования предприятий питания и методы их улучшения: Моногр. - Донецк: ДонГУЭТ, 2005. - 265 с.

 13. Заплетніков І.М. Конспект лекцій з курсу "Розрахунок і конструювання машин і апаратів галузі", Електр. носії, Бібліотека ДонДУЕТ

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад.

Лекції, лабораторні роботи, консультації: Заплетніков Ігор Миколайович, д.т.н., професор;

Лабораторні роботи: Пільненко Антон Костянтинович, старший викладач,

Гордієнко Олександр Володимирович, асистент.

6. Тривалість:

108 год., Кредитів ECTS – 3, семестр – 9, 10;

2 години на тиждень, 20 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, курсовий проект.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумкових (курсовий проект, іспит).

9. Мова. Українська, російська.

1. Ідентифікація

"Системи автоматизованого проектування технологічного обладнання харчових виробництв"

2. Опис. Змістовні модулі

Змістовий модуль 1. Комп'ютерне створення листів прийнятих форматів та вибір масштабу зображення креслень

Змістовий модуль 2. Комп'ютерне створення креслень деталей технологічного обладнання

Змістовий модуль 3. Комп'ютерне створення корпусних деталей, збірних одиниць та машин у цілому

3. Рівень

A) Попередні умови.

Знання з розділів: "Деталі машин", "Опір матеріалів", "ВСТВ", "Нарисна геометрія", "Інженерна графіка".

Б) Цілі та завдання:

Одержання і ґрунтовне закріплення знань, досвіду й умінь студента при виконанні графічних робіт зв'язаних із проектуванням технологічного устаткування харчових і переробних виробництв на ПЕОМ, із застосуванням САПР.

B) Бібліографія:

 1. Чуприн А.И. AutoCAD 2002 - лекции и упражнения. -СПб; ООО «ДиаСофтЮП», 2001.-768с.

 2. Ливанов О. Р. Компас 5.11- пособие для конструкторов. - М.; «РИПОЛ КЛАССИК», 2002. -567с.

 3. Макаренко СМ. и др. Применение САПР на базе ПЕОМ для проектирования оборудования. -М.; Изд-во МГТУ им. Н.З. Баумзнз, 2001. -640с.

 4. Кунву Ли. Основи САПР (САВ/САМ/САЕ). СПБ.: Гштер,2004.- 560 с.

 5. Программный пакет AutoCAD) 2000/2002.

 6. Программный пакет КОМПАС 5.10/5.11.

 7. Лабораторний практикум по «Комп'ютерному проектуванню технологічного обладнання галузі» з використанням ПЕОМ у середовищі AutoCAD 2000/2002, Компас 5.10/5.11 / Автори: Заплетніков І.М. Фалько О.Л. -Донецьк: ДонДУЕТ, 2004 - 55с.

 8. Методичні вказівки по «Комп'ютерному проектуванню технологічного устаткування галузі» для виконання графічних робіт у курсовому і дипломному проектуванні на ПЕОМ у середовищі AutoCAD 2000/2002. / Автори: Заплетніков І.М. Фалько О.Л. -Донецьк: ДонДУЕТ, 2002 - 46с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад.

Лекції, лабораторні роботи, консультації: Коваленко Артем Володимирович, старший викладач.

Лабораторні роботи: Гордієнко Олександр Володимирович, асистент.

6. Тривалість:

36 год., кредитів ECTS - 1. семестр - 10;

1,5 години на тиждень, 10 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, індивідуальна робота студента.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська, російська.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Навчальна практика (2курс)

Цілі та завданняусвідомити суть основних виробничих підрозділів та роль інженерних знань у професійній роботі, проаналізувати суть зв’язків окремих процесів у поточних лініях ремонту окремих видів обладнання, ознайомлення з технічною документацією.

Термін проходження та форма контролю.

Семестр IV; тривалість – 4 тижні. Диференційний залік.

Конструкторсько – технологічна практика (3курс)

Цілі та завдання знайомство з основними видами конструкторсько – технологічної діяльності підприємства, ознайомлення з конструкторсько – технологічною документацією, участь у виконанні окремих конструкторсько – технологічних операцій з монтажу, ремонту та технічному обслуговуванні.

Термін проходження та форма контролю.

Семестр VI; тривалість – 3 тижнів. Диференційний залік.

Інженерно – технологічна практика (4 курс)

Цілі та завданнязнайомство з основними видами інженерної діяльності підприємства, відвідування основних виробничих цехів, відділів головного інженера та технолога, з інженерно – технологічною документацією, участь в роботах по обслуговуванню та ремонту обладнання.

Термін проходження та форма контролю.

Семестр VIII; тривалість – 5 тижнів. Диференційний залік.

Преддипломна практика (5 курс)

Цілі та завданнязнайомство з основними видами інженерної діяльності підприємства, відвідування основних виробничих цехів, відділів головного інженера та технолога, з інженерно – технологічною документацією, участь в роботах по обслуговуванню та ремонту обладнання.

Термін проходження та форма контролю.

Семестр Х; тривалість –4 тижні. Диференційний залік.

Таблиця 6

Проведення практичної підготовки за напрямком підготовки “Машинобудування”

Назва

Семестр

Тижні

Кредити

ECTS

Навчальна практика

4

4

6

Конструкторсько-технологічна

6

3

4,5

Інженерно-технологічна

8

5

7,5

Преддипломна

10

4

6

IY СЛОВНИК

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні й спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності, яку здобуває студент після освоєння програми базової вищої освіти.

Варіативність освіти - один з основних принципів сучасної системи вищої освіти, результат реалізації політики її розвитку, здатність навчального закладу дати студенту велику кількість повноцінних, якісних варіантів освітніх програм для забезпечення максимально можливого ступеня індивідуалізації освіти.

Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, що ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Відеотренінг - метод практичного навчання, елемент ділових ігор, що дозволяє імітувати ситуації, під час яких студенти, обговорюючи завдання, виконують певні функції.

Вміння - здобуті студентом засоби виконання дії, що забезпечуються сукупністю надбаних знань та навичок.

Дистанційне навчання - технологія цілеспрямованого і методично організованого керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, які проживають далеко від університету (незалежно від рівня освіти, яку вони отримують).

Ділова гра - форма відтворення предметного й соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, характерних саме для цього виду практики.

Завдання навчальне - вид доручення викладача студентам, в якому міститься вимога виконати певні навчальні (теоретичні або практичні) дії.

Залік - форма перевірки знань студентів, отриманих на семінарських та практичних заняттях, виробничій практиці, а також під час виконання обов'язкових самостійних робіт.

Залікова одиниця (кредит) – не абсолютна, а відносна величина – це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. Вона вимірює навантаження студента щодо загального річного навантаження в даному вузі. При цьому зберігається різниця в трудомісткості програм різних вузів і різних напрямків утворення, наприклад, інженерного в порівнянні з гуманітарним чи медичним.

Заліковий модуль – завершальна частина цільового функціонального вузла освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що представляє собою контрольну акцію (тест, контрольна чи розрахунково-графічна робота тощо).

Заочне навчання - форма організації навчального процесу для осіб, що поєднують здобуття освіти з професійною трудовою діяльністю. Включає самостійне вивчення навчальних курсів та очне складання іспитів.

Зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована у процесі навчання із врахуванням перспектив розвитку суспільства.

Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації.

Змістовий модуль - це система навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

Індивідуальний розділ програми - конкретна навчальна дисципліна відповідного навчального плану.

Інформаційний пакет – загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізації спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо. Використовується як довідник для викладацького складу та потенційних партнерів для сприяння прозорості освітньо-професійних програм, орієнтування студентів на вибір останніх та планування навчання.

Іспит - одна з традиційних форм перевірки знань студентів

Колоквіум - одна з форм навчальних занять, бесіда викладача зі студентами, під час якої обговорюються доповіді.

Конспектування - короткий письмовий виклад змісту статті, книги, лекції, що включає основні положення та їхнє обґрунтування фактами, прикладами, розвиває логічне мислення, удосконалює культуру мови, закріплює у пам'яті прочитане й почуте.

Контрольна робота - одна з форм перевірки та оцінювання засвоєних знань, одержання інформації щодо характеру пізнавальної діяльності, рівнів самостійної активності студентів у навчальному процесі щодо ефективності методів, форм та засобів навчальної діяльності.

Кредит ЕСТS - числовий еквівалент оцінки, що дається розділам курсу для окреслення обсягу навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів).

Лабораторні заняття, лабораторні роботи - один із видів самостійної практичної та дослідної роботи студентів з метою поглиблення й закріплення теоретичних знань, розвитку навичок самостійного експериментування.

Лекція - провідна форма навчання у вищому навчальному закладі, систематичний і системний виклад навчального матеріалу, як правило, теоретичного характеру. Закладає основи розуміння і ставлення до навчальної дисципліни.

Ліцензування освітніх установ - процедура, що включає проведення експертизи, ухвалення рішення, оформлення і видачу вищому навчальному закладу ліцензії на право ведення освітньої діяльності по зафіксованих у ліцензії напрямах (спеціальностях) і рівнях.

Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі ОКР бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Методи навчання - система послідовних, взаємопов'язаних дій викладача та студентів, що забезпечує засвоєння змісту освіти.

Методика навчальної дисципліни - теорія навчання, що пропонує викладачеві визначені системи навчальних впливів, які втілюються в змісті освіти, розкриваються в програмах і підручниках, а реалізуються у методах, засобах і організаційних формах навчання. Тісно пов'язана з дидактикою і спирається на її загальні положення.

Методична робота - один з видів діяльності викладача університету для засвоєння найбільш раціональних методів і прийомів навчання й виховання студентів, підвищення власного рівня загально дидактичної та методичної підготовленості до проведення навчальних занять.

Модуль - це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Модульна програма - це система засобів, прийомів, за допомогою і за допомогою яких досягається інтегруюча дидактична мета в сукупності всіх модулів конкретної навчальної дисципліни. Вона розробляється викладачем на основі визначення основних ідей курсу. Кожній такій ідеї відповідає розроблений викладачем модуль. Їхня сукупність забезпечує реалізацію основної мети вивчення всієї навчальної дисципліни.

Модульна система в розумінні дослідників - це модель дидактичної організації тих, яких навчають, по різних предметах, темам, на різних етапах навчання в різних педагогічних системах - від загальношкільних освітніх установ - включаючи навчання в умовах виробництва.

Модульний підхід - це інтенсивний шлях рішення освітніх задач.

Навички - дії, сформовані шляхом повторення, і які характеризують високий ступінь засвоєння теоретичного матеріалу.

Навчальна дисципліна - основна структурна одиниця навчально-виховного процесу, один із засобів реалізації змісту освіти в системі вищих навчальних закладів.

Освітні технології - система діяльності викладача і студента, заснована на визначеній ідеї, принципах організації і взаємозв'язку цілей, змісту та методів освіти. Виділяють ігрові, комп'ютерні та діалогові технології, пов'язані зі створенням комунікативного середовища, тренінгові технології.

Педагогічна діагностика - сукупність прийомів контролю і оцінювання направлених на вирішення завдань оптимізації навчального процесу, диференціації знань студентів, а також вдосконалення освітніх програм та методів педагогічного впливу.

Практикум - форма організації навчального процесу з метою самостійного виконання студентами практичних та лабораторних робіт.

Практичні роботи - один із видів навчальної діяльності студентів, за цілями та завданнями аналогічний лабораторним заняттям.

Процес навчання - педагогічно обґрунтована, послідовна, безперервна зміна актів навчання, в процесі якої вирішуються завдання розвитку та виховання особистості.

Рейтингова система оцінки пізнавальної діяльності студентів-система покрокового контролю й оцінки, що виражається в балах, успішності засвоєння студентами різних блоків навчального матеріалу.

Самостійна робота студентів - індивідуальна чи колективна навчальна діяльність, здійснювана без безпосереднього керівництва викладача.

Семінар - один з видів практичних навчальних занять, що сприяє поглибленому вивченню теми завдяки колективному обговоренню повідомлень, докладів, рефератів, виконаних студентами самостійно або під керівництвом викладача.

Системність знань - якість сукупності знань, що характеризуються наявністю у свідомості студента структурно-функціональних зв'язків між різнорідними елементами знань. Припускає розуміння студентом співвідношення між різними поняттями, законами, науковими фактами, наслідками, поєднаними змістовно-логічними зв'язками знань.

Спеціальність - вид трудової діяльності, здійснюваної на основі відповідної профільованої теоретичної і практичної підготовки. В Україні діє класифікатор спеціальностей, затверджений Кабінетом Міністрів України.

Стандарти освітні - обов'язкові вимоги до освіти, що визначають обов'язковий мінімум змісту основних освітніх програм, максимальний обсяг навчального навантаження студентів, вимоги до рівня підготовки випускників, є основою для об'єктивної оцінки рівня їхнього утворення і кваліфікації. На основі стандартів розробляються навчально-методичні документи, орієнтовані на різні технології навчання.

Тести - стандартизовані завдання, за результатами виконання яких роблять висновки щодо ступеню засвоєння знань, вмінь та навичок студентів.

Тренінг - інтенсивне навчання практичної спрямованості.

Факультет - навчально-науковий та адміністративний підрозділ вузу, що здійснює підготовку студентів та аспірантів за певною спеціальністю, а також керівництво науково-дослідною і навчально-виховною діяльністю кафедр, які він об'єднує.

Якість знань - ступінь повноти, глибини, систематичності, системності, гнучкості, конкретності й узагальненості знань, що характеризуються згорнутістю і розгорненням, усвідомленістю і міцністю засвоєння та застосування знань студентами.

Якість освіти - узагальнена характеристика рівня гуманітарної, базової та спеціальної підготовки, яка дозволяє досягти високих показників інтелектуальних, творчих і професійних здібностей випускників ВНЗ.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 5. Інститут економіки І управління Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р

  Документ
  Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління

Другие похожие документы..