Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
В Александровском муниципальном районе школ – 11 (из них 5 средних, 4 основных, 1 вечерняя, 1 коррекционная школа – интернат), детских садов – 20, уч...полностью>>
'Документ'
Настоящая записка содержит результаты теоретических исследований и анализ практического опыта создания и использования методов бизнес-инкубирования д...полностью>>
'Документ'
Письмо 04.01.01 N 02-14/220 об утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расче...полностью>>
'Документ'
Материалы «Горячей линии» по вопросам налогообложения физических лиц, проведенной Управлением ФНС России по Свердловской области совместно с компание...полностью>>

Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для студентів факультету заочного навчання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ФАКУЛЬТЕТУ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

ВСТУП

Біохімія в системі фармацевтичної освіти є базовою медико-біологічною дисципліною при підготовці сучасного спеціаліста-провізора. Під час вивчення біохімії студенти знайомляться з хімічними процесами, які протікають в організмі людини, тварин і рослин, і необхідні провізору для розуміння механізму дії фармацевтичних препаратів. Програма підготовки висококваліфікованих спеціалістів-провізорів потребує глибокого засвоєння та розуміння різних біохімічних процесів життєдіяльності людського організму на рівні клітини, органу і організму.

Біохімія – це наука, яка вивчає структуру, фізико-хімічні властивості і біологічні функції речовин, які входять до складу живої матерії та речовин, які поступають в організм в процесі життєдіяльності.

Практична діяльність провізора пов'язана із лікарськими препаратами тваринного і рослинного походження – вітамінами, гормонами, ферментами, антибіотиками тощо, які застосовуються в медичній практиці.

Вивчення процесів обміну речовин за умов норми та при патології, а також впливу дії біологічно-активних речовин на клітинному та молекулярному рівнях необхідне для розуміння механізмів дії ліків та їх метаболізму. Особливе значення мають знання біохімічних методів досліджень, нормативних показників речовин у біологічних рідинах та їх зміни при патологічних станах, що лежать в основі клінічної фармації.

Основна мета викладання курсу біохімії полягає в тому, щоб навчити студентів використовувати в процесі вивчення інших дисциплін, а також у професійній діяльності в різних галузях фармації знання про хімічний склад і молекулярні процеси організму як характеристики норми та ознаки патології, що необхідно для фармакологічної корекції. На досягнення цієї мети спрямовано зміст теоретичного курсу та лабораторних занять.

Структура методичних вказівок складена таким чином, що весь програмний матеріал поділений на розділи і кожний з них представлений одним практичним заняттям. У назві заняття подано характер лабораторної роботи, яку потрібно виконати протягом робочого часу практичного заняття. Мета заняття диференційовано відтворює рівень засвоєння навчального матеріалу в залежності від теми: а) скласти уявлення; б) познайомитися; в) навчитися. При підготовці до занять студентам необхідно керуватися поставленою метою. Перелік питань, які необхідно засвоїти, охоплюють весь об'єм матеріалу даної теми. Для допомоги засвоєння знань студентам подається блок інформації.

У кожному практичному занятті подається хід роботи та значення для фармації і клініки досліджуваного показника. У кінці заняття наводяться тести для визначення кінцевого рівня знань та ситуаційні задачі. У заключній частині заняття представлені питання для контролю виконання лабораторної роботи. Для кращого засвоєння матеріалу студентам факультету заочного навчання по найбільш важливим темам читаються лекції. У методичних розробках представлений розподіл навчальних годин по семестрах, тематичний план лекцій, практичних занять та самостійної позааудиторної роботи. Наведені правила підготовки та тематика контрольних робіт. Особлива увага приділена тестам, які входять до інтегративного іспиту “Крок-1”.

Навчальна програма, яка рекомендується для студентів фармацевтичних спеціальностей, вміщує вивчення фізико-хімічної організації біологічних структур клітини, молекулярних основ життєдіяльності в нормі та при патології, питань регуляції обміну речовин і біохімічної адаптації організму, функціональної біохімії деяких тканин і органів, а також розділів прикладної біохімії, які мають безпосереднє відношення до професійної діяльності провізора.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Біохімія є базовою медико-біологічною дисципліною в системі фармацевтичної освіти, яка є необхідною для вивчення наступних дисциплін в підготовці майбутніх провізорів.

Викладання біологічної хімії проводиться у вигляді лекцій і практичних робіт, у які включені тестові завдання та ситуаційні задачі. Практичні заняття включають найважливіші роботи з біохімії, які дозволяють краще засвоїти теоретичний матеріал. На факультеті заочного навчання біохімія викладається на III курсі в 3-му і 4-му семестрах згідно тематичного плану:

Кількість годин з терміном навчання 4,5 н.років

Кількість годин з терміном навчання 5,5 н.років

3 семестр

4 семестр

3 семестр

4 семестр

Лекції

4

2

6

4

Практичні заняття

9

12

15

15

Кількість годин відведених для читання лекцій і проведення практичних занять є обмеженою. Для загального уявлення про навчальний матеріал, який необхідно засвоїти, у методичних вказівках представлена загальна програма з курсу біохімії та запитання, які виносяться на іспит. Це дає можливість студенту самостійно і послідовно вивчати теоретичний матеріал і провести самоперевірку знань. Для самоперевірки знань можна використати також тестові завдання.

Для перевірки засвоєння студентами теоретичного матеріалу робочим планом передбачено дві контрольні роботи (по одній в кожному семестрі). Студенти, які не надіслали контрольні роботи у вказаний деканатом термін, до екзаменаційної сесії не допускаються. Всі лабораторні роботи з біохімії студенти виконують індивідуально. При підготовці до лабораторних занять студентам необхідно вивчити теоретичний матеріал, оформити практичну роботу в зошиті для практичних робіт, яка повинна бути зарахована викладачем.

ЖУРНАЛ

Для практичних робіт з біологічної хімії

Студента (ки) ………………. Групи…………………

Факультету заочного навчання

ЛНМУ імені Данила Галицького

……………………………………………………………………..

Прізвище ім'я та по-батькові

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

Кожна контрольна робота виконується в окремому зошиті. Титульна сторінка оформлюється наступним чином:

БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ

Контрольна робота № … варіант № …

Студента (-ки ) III курсу … групи

Факультету заочного навчання

ЛНМУ імені Данила Галицького

………………………………………………………

( прізвище, ім’я, по-батькові )

Номер залікової книжки … шифр …

Домашня адреса …………………………………….

При виконанні контрольної роботи потрібно переписати всі завдання, зберігати порядок питань і дати на них конкретну і змістовну відповідь.

Контрольна робота повинна бути виконана акуратно. Для поміток рецензента залишаються поля. В кінці роботи приводиться список використаної літератури, дата, особистий підпис.

Якщо контрольна робота незарахована, то вона повертається студенту разом з зауваженнями і виконується повторно. Повторно виконана робота висилається рецензенту разом з незарахованою роботою.

Якщо контрольна робота зарахована із зауваженнями рецензента, то студент повинен дати на них правильні відовіді при здачі наступної контрольної роботи.

Студент може в письмовій або усній формі звертатися до рецензента.

До здачі іспиту допускаються ті студенти, які прослухали повний курс лекцій, виконали план практичних робіт і мають зараховані обидві контрольні роботи.

Іспит включає в себе знання теоретичної частини, тестових завдань і вміння розв’язувати ситуаційні задачі.

Критерії коли робота не буде зархована :

 • Ящо в контрольній роботі не дано 60% правильних відповідей ;

 • Якщо контрольна робота здана несвоєчасно ;

 • Якщо контрольна робота виконана неакуратно і написана нерозбірливо.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО СЕМЕСТРАХ

I семестр

№ п/п

Назва дисципліни

Кількість годин V семестр

Всього

Аудиторних

СПРС

Контрольні роботи

Вид контролю

Лекцій

Практичних занять

1

Біологічна хімія

Кількість годин

з терміном навчання

4,5 н.років

91

4

9

78

1

залік

2

Біологічна хімія

Кількість годин

з терміном навчання

5,5 н.років

91

6

15

70

1

залік

II семестр

№ п/п

Назва дисципліни

Кількість годин VІ семестр

Всього

Аудиторних

СПРС

Контрольні роботи

Вид контролю

Лекцій

Практичних

занять

1

Біологічна хімія

Кількість годин

з терміном навчання 4,5 н.років

98

2

12

84

1

іспит

2

Біологічна хімія

Кількість годин

з терміном навчання 5,5 н.років

98

4

15

79

1

іспит

Тематичний план лекцій

I семестр

№ п/п

Тема лекцій

Кількість годин

з терміном навчання

4,5 н.років

Кількість годин

з терміном навчання

5,5 н.років

1

Складні білки. Їх структура і функції (нуклеопротеїни, хромопротеїни, фосфопротеїни, ліпопротеїни.)

2

2

2

Ферменти, їх структура, класифікація, номенклатура. Механізми дії та регуляцїя активності ферментів. Біологічне окиснення.

2

2

3

Шляхи обміну глюкози в клітині. Окиснювальне декарбоксилювання піровиноградної кислоти. Цикл Кребса та його значення. Регуляція та патологія вуглеводного обміну.

2

II семестр

№ п/п

Тема лекцій

Кількість годин

з терміном навчання

4,5 н.років

Кількість годин

з терміном навчання

5,5 н.років

1

Травлення білків. Протеїнази шлунково-кишкового тракту. Трансамінування. Окислювальне дезамінування та декарбоксилювання амінокислот. Роль біогенних амінів. Обмін аміаку: синтез сечовини.

2

2

Гормони їх будова, функції. Механізм регуляції обміну речовин в організмі.

2

2

Тематичний план практичних занять

I семестр

Тема практичного заняття

Кількість годин

з терміном навчання

4,5 н.років

Кількість годин

з терміном навчання

5,5 н.років

1

Будова та функції складних білків.

3

3

2

Загальні властивості ферментів.

3

3

3

Значення окиснювально-відновних ферментів в організмі. Кількісне визначення активності каталази в крові.

3

4

Методи визначення амілази в сечі. Визначення амілази в сечі за Вольгемутом.

3

5

Кількісне визначення цукру в крові.

3

3

II семестр

Тема практичного заняття

Кількість годин

з терміном навчання

4,5 н.років

Кількість годин

з терміном навчання

5,5 н.років

1

Водо- та жиророзчинні вітаміни і їх визначення.

3

2

Хімія ліпідів та їх функції.

3

3

3

Функціональна біохімія шлунково- кишкового тракту. Біохімічний аналіз шлункового соку.

3

3

4

Роль печінки в метаболічних процесах організму.

3

3

5

Гормони. Структура та їх функції.

3

3

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

У МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№ п/п

Тема заняття

1

Предмет та завдання біохімії. Методи біохімічних досліджень.

2

Основні властивості амінокислот та білків.

3

Фізико-хімічні властивості білків. Методи осадження та розділення білків.

4

Гемоглобін та його похідні.

5

Методи дослідження активності ферментів на прикладі пептидаз панкреатину.

6

Загальні властивості окисно-відновних ферментів.

7

Механізм утворення АТФ. Цикл лимонної кислоти.

8

Властивості та функції вуглеводів.

9

Використання неорганічного фосфору дріжджовими клітинами в процесі бродіння.

10

Обмін ліпідів.

11

Загальні шляхи обміну амінокислот. Визначення активності трансаміназ.

12

Біосинтез білків та нуклеїнових кислот.

13

Гормональна регуляція обміну речовин.

14

Білки плазми крові.

15

Небілкові азотисті компоненти крові.

16

Нормальні складові частини сечі.

17

Біохімічна діагностика деяких захворювань на основі досліджень біологічних рідин в організмі

18

Взаємозв’язок обмінів вуглеводів, білків і ліпідів.

19

Фармацевтична біохімія. Методи дослідження продуктів метаболізму лікарських препаратів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма, методичні вказівки та контрольна робота до вивчення дисципліни "Основи метролології та електричних вимірювань" для студентів напряму 050702-електромеханіка

  Документ
  Робоча програма, методичні вказівки та контрольна робота до вивчення дисципліни “Основи метрології та електричних вимірювань” для студентів напряму 6.050702-електромеханіка/Укл.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 3. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Трудове право" для студентів напряму 030601 менеджмент Дніпропетровськ нметау 2011

  Документ
  Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 6.030601 – менеджмент /Укл.: В.
 4. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 5. А. Загальний опис факультету

  Документ
  Одним із чинників успіху діяльності випускаючих кафедр: кафедри товарознавства і експертизи непродовольчих товарів; кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів; кафедри експертизи в митній справі; кафедри маркетингу і

Другие похожие документы..