Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Итоги социально-экономического развития города Нижневартовска в 2005 году характеризуются положительной динамикой развития отраслей экономики и социа...полностью>>
'Пояснительная записка'
Обучение русскому языку в общеобразовательных учебных заведениях способствует формированию гуманистического мировоззрения, духовного мира личности, е...полностью>>
'Лекция'
Генетика, селекция, гибридизация рыб. Тезисы докладов II Всесоюзного совещания (Ростов-на-Дону, 16-20 марта 1981 г.). Ростов-на-Дону, 1981, с. 133-134...полностью>>
'Закон'
Деятельность департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) регулируется Положе...полностью>>

Конкурс на заміщення вакантних посад. ІІ

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАЖДРОВА РОБОТА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.

(матеріал, узагальнений відділенням Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області)

І . Загальні питання щодо державної служби в органах державної влади.

Конкурс на заміщення вакантних посад.

ІІ. Кадровий резерв та робота з ним.

ІІІ. Проведення щорічної оцінки виконання державними

службовцями покладених на них обов'язків і завдань.

ІV. Ведення особових справ.

V. Застосуванням локальної системи «Картка»

єдиної державної комп’ютерної системи (ЄДКС) «Кадри» в кадровій

роботі.

Нормативно-правова акти, що регулюють кадрову роботу в органах державної влади.

І. Загальні питання щодо державної служби в органах державної влади.

Успіх соціально-економічних і політичних перетворень в Україні залежить насамперед від ефективної роботи органів державної влади всіх рівнів. Комплектування їх висококваліфікованими кадрами, спроможними забезпечити економічний і соціальний розвиток має першочергове значення.

В основу кадрового забезпечення покладені принципи демократичного добору, просування по службі за діловими якостями, постійного навчання державних службовців, заохочення їх до службової кар’єри, систематичне оновлення кадрів.

Ефективна діяльність державної служби забезпечується системою відповідних законодавчих актів. Правові засади кадрового забезпечення державної служби ґрунтуються на:

Конституції України, закону України «Про державну службу» (із змінами, Кодексів законів про працю України, інших нормативних актах з питань державної служби.

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Конкурс - це змагання, яке дає змогу виявити найбільш гідних із його учасників. Це особлива процедура добору кадрів на вакантні посади згідно з рішенням конкурсної комісії. Таке рішення є юридичною підставою для призначення на відповідну посаду чи відмови у призначенні.

Метою конкурсу є:

• створення умов для реалізації права громадян на рівноправний доступ до державної служби;

• відбір на державну службу тих громадян, які в змозі виконувати функції за посадою, володіють для цього необхідними особистісними якостями, професійними знаннями, інтелектуальними здібностями.

Рішення про проведення конкурсу приймається та його умови ухвалюються керівником органу, в якому оголошується конкурс.

Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу публікуються в пресі та поширюються через засоби масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкурсу і доводяться до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

Конкурсна комісія утворюється наказом керівника. Конкурсна комісія складається з голови, членів комісії та секретаря, зазвичай не менше чотирьох осіб.

У державному органі з малочисленим апаратом (до п'яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною комісією органу вищого рівня.

Процедура засідання конкурсної комісії:


Процедура засідання конкурсної комісії

 • засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу;

 • на підставі вивчення поданих документів, рефератів, співбесід комісія приймає рішення стосовно кожного учасника конкурсу шляхом голосування;

 • рішення комісії приймається за більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні;

 • у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії;

 • голосування проводиться на закритому засіданні. Форма голосування обирається на розсуд комісії.

 • засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше як через 2 дні після голосування;

 • кожен член комісії може додати до протоколу свою власну думку;

 • конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення;

 • рішення про укладення трудового договору приймає керівник на підставі рішення комісії про переможця конкурсу.

Рішення комісії :

 • Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

 • Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

 • Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.


До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 • досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

 • визнані в установленому порядку недієздатними;

 • мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

 • у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

 • позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін тощо.

Перелік документів на участь у конкурсі:

 • об'ява про вакансії та конкурс у засобах масової інформації; перелік питань до іспиту; наказ про конкурс та склад комісії;

 • комплект екзаменаційних білетів (не менше 15 білетів), затверджених керівником державного органу, в якому проводиться конкурс;

 • екзаменаційна відомість іспиту кандидатів; протокол рішення конкурсної комісії.

 • заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийнятої на державну службу та проходження державної служби;

 • заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4x6 см;

 • копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

 • відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї;

 • копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчена кадровою службою.

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають і у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Етапи проведення конкурсу

I етап - публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

 1. етап - прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

ІІІ - етап - проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс:

 • найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

 • назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надасться кадровою службою;

 • основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом щодо і типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

 • термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів і дня оголошення про проведення конкурсу).

 • в оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

Іспит кандидатів

Проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації.

Переліки питань обов'язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу під час подання документів для участі в конкурсі. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії.

Вимоги до білетів

 • До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України "Про державну службу", Закону України "Про боротьбу з корупцією" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу - всього 5 питань.

 • Перелік питань наведений у додатку 1 до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців (Наказ Головного управління державної служби України, Української Академії державного управління при Президентові України N30/84 від 10.05.2002).

 • Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

 • Кількість білетів має бути не менше 15.

Складання іспиту

Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.

Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту. Іспит складається державною мовою.

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

Підбиття підсумків іспиту

Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

Кандидати, які набрали загальну суму балів, складає 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість. З результати» іспиту кандидат ознайомлюється особисто. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі.

Оцінювання іспиту

П'ять балів

Виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Комети і унії України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Чотири бали

Виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Три бали

Виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали

Виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість поминок.

Один бал

Виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

Відбір кандидатів

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення - на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому державному органі і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

ІІ. Кадровий резерв та робота з ним

Кадровий резерв - це спеціально сформована група працівників, яка за своїми особистими якостями за умови певної додаткової підготовки може досягти кваліфікаційних вимог, що ставляться перед особами, які призначаються на відповідні посади.

Загальні принципи роботи з резервом кадрів:

 • добір кандидатів до складу резерву за їх діловими й особистими якостями, внутрішнім потенціалом і освітнім цензом;

 • оптимізація структури і складу резерву з урахуванням того, що для кожної посади необхідно мати 2-3 кандидатури;

 • диференціація резерву залежно від особливостей організації або напрямків діяльності;

 • регулярний і систематичний пошук кандидатів з урахуванням приблизного процента вибуття із резерву кадрів окремих працівників, зміни структури управління і потреби організації в кадрах управління на перспективу;

 • дотримання гласності.

Робота з резервом керівних кадрів є комплексною, ведеться в декілька етапів і будується на певних принципах (рис. 2).


Рис. 2. Етапи роботи з резервом кадрів

Основні напрямки формування резерву кадрів:

- визначення вимог до посади;

- вивчення ділових та особистих якостей кандидатів у резерв, їх здібностей та нахилів до діяльності стосовно конкретної посади;

- планування і проведення теоретичної підготовки кандидатів у резерв за спеціальною програмою у відповідних навчальних закладах або навчальних центрах;

- організація стажування з метою отримання практичного досвіду і вироблення навичок керівної роботи.

У державних органах відповідно ст. 28 Закону України «Про державну службу» кадровий резерв державної служби створюється для:

 • зайняття посад державних службовців;

 • просування по службі.

Порядок формування і організація роботи з кадровим резервом регулюються Положенням про кадровий резерв державної служби, яке затверджено відповідною Постановою Кабінету Міністрів України.

Кадровий резерв формується із:

 • спеціалістів місцевого та регіонального самоврядування, виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер;

 • народних депутатів України;

 • керівників і спеціалістів підприємств, установ, організацій;

 • працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 • державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію, пройшли стажування або за результатами атестації рекомендовані для роботи на більш високих посадах;

 • осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування до кадрового резерву;

 • випускників вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що зараховані на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління;

 • державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування.

Вимоги для зарахування до кадрового резерву:

- зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків;

- зарахування працівника до кадрового резерву проводиться за його згодою;

- про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи зарахованого працівника;

- на посаду керівника - не менше двох осіб;

- на посади спеціалістів складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, з урахуванням фактичної потреби;

- список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в грудні;

- у разі необхідності до списку протягом року можуть бути внесені зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

Зарахування до кадрового резерву затверджується наказом чи розпорядженням керівника державного органу за погодженням з іншими органами. Пропозиції щодо резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого рівня (крім І- III категорій, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України), розглядаються спеціальними комісіями, утвореними при цих органах.

Створення спеціальних комісій

  • Комісію очолює керівник органу або його перший заступник.

  • Склад комісії затверджується рішенням відповідного органу.

Перелік документів

  • Заява.

  • Особистий план, особи зарахованої до резерву.

  • Лист-погодження, якщо особа є працівником іншого органу.

  • Наказ про зарахування до резерву.

  • Список резерву.

ІІІ. Проведення щорічної оцінки виконання державними

службовцями покладених на них обов'язків і завдань.

Щорічне оцінювання - це контроль за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій, особистих планів роботи.

Завдання щорічного оцінювання:

 • оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань;

 • поліпшення добору й розстановки кадрів;

 • розвиток ініціативи і творчої активності у державних службовців;

 • визначення потенціалу державних службовців, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку;

 • планування кар'єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому;

 • виявлення організаційних проблем оперативного реагування на них.

Щорічному оцінюванню не підлягають:

- вагітні жінки;

- державні службовці патронатної служби;

- державні службовці, призначені на посаду у звітному періоді.

Щорічна оцінка виконання керівником державного органу покладених на нього обов'язків і завдань здійснюється керівником органу вищого рівня. Захід проводиться відповідно до критеріїв та показників якості роботи державних службовців, які поділяються на загальні (характерні для усіх державних службовців) та спеціальні (залежать від особливостей роботи кожного державного органу).

Критерій - це показник, на основі якого здійснюється оцінка чи класифікація управлінських процесів та діяльності. Розробка спільних (єдиних) критеріїв ґрунтується на таких засадах:

 • поєднання головної мети держави та виконання конкретних завдань щодо її реалізації;

 • функції державної служби, специфіка діяльності та вимоги до державних службовців, що визначені у Законі України «Про державну службу»;

 • наявність спільних рис, завдань та вимог у Довіднику «Професійно-кваліфікаційних характеристиках посад державних службовців»;

 • створення незалежних комісій (конкурсних), у складі яких були б відсутні представники організації, яка добирає до резерву чи безпосередньо на посаду державних службовців.

Загальні критерії

  • Обсяг роботи, що виконується та її якість.

  • Вміння планувати роботу.

  • Професійні знання, вміння і навички.

  • Уміння формулювати точку зору (усно, письмово).

  • Готовність до дій, ініціатива.

  • Оперативність мислення.

  • Працездатність та витривалість.

  • Відповідальність та самостійність.

  • Здатність до лідерства.

  • Здатність до накопичення, поновлення і творчого застосування професійного досвіду.

  • Етика поведінки, стиль спілкування.

  • Вміння спрацювати (співробітництво).

Критерії для керівних працівників

   • Здатність до переговорів.

   • Уміння організовувати роботу підлеглих.

   • Професіоналізм у керівництві роботою підрозділу.

   • Контроль.

   • Оцінка та заохочення.

Щорічна оцінка ґрунтується на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності. Має здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Персональний склад комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Держархбудінспекції України

  Конкурс
  - заступник начальника Управління – начальник відділу контролю за будівництвом житлово-цивільних та промислових об’єктів Управління організації та проведення контрольних перевірок будівництва об’єктів;
 2. Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

  Конкурс
  стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стажу роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;
 3. Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: Заступника начальника відділу нотаріату Головного управління юстиції у Житомирській області

  Конкурс
  2. Головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Житомирській області, тимчасово, на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 2 посади.
 4. На конкурс: нонсенс-даі не штрафує порушників. Чому? Продовження, початок в "ВМ" №3(81) чому керівництво даі нічого не змінює

  Конкурс
  В рамках реалізації проекту “Підготовка, прийняття та виконання рішень владою” редакцією газети “Вісник малозахищених” проводиться конкурс на кращий критичний матеріал (конструктивізм та результативність критики) планів та дій влади
 5. На виконання вимог законів України «Про боротьбу з корупцією» та «Про державну службу», інших нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією

  Закон
  ( на виконання вимог законів України «Про боротьбу з корупцією» та «Про державну службу», інших нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією )

Другие похожие документы..