Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
Межрегиональный семинар: «Эффективные модели взаимодействия сети образовательных учреждений на базе межрегионального отраслевого ресурсного центра (М...полностью>>
'Документ'
Все работы требуют заполнения техзадания. В некоторых работах участвует копирайтер. Стоимость его услуг определяется отдельно. В таком случае работа н...полностью>>
'Документ'
Правила користування маломірними судами на водних об’єктах області (надалі – Правила) встановлюють основні вимоги при експлуатації маломірних суден т...полностью>>
'Программа'
Механическая часть силового канала электропривода. Механические характеристики производственных механизмов и двигателей. Установившиеся режимы. Стати...полностью>>

Програма комплексного вступного іспиту на базі окр „Молодший спецаліст

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

ПРОГРАМА

комплексного вступного іспиту

на базі ОКР „Молодший спецаліст”

6.060101 ”Правознавство”

ІНСТИТУТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПРАВА

Київ 2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Адміністративне право України

В умовах становлення нових економічних відносин, багатопартійності, розбудови соціально орієнтованої демократичної та правової української держави з широко розгалуженою системою громадянського суспільства в Україні вивчення адміністративного права стає нагальною проблемою для кожного свідомого громадянина.

Все це вимагає від кожного громадянина глибокого знання і розуміння не тільки приписів чинних нормативно-правових актів, але й історичних передумов та особливостей виникнення і розвитку державно-правових інститутів, що дозволить глибше розуміти подібні соціальні явища, сформувати основні ідеї, принципи та перспективні напрямки розвитку сучасної держави і права в цілому.

Вивчення курсу “Адміністративне право” набуває суттєвого значення не тільки у справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів, але й для подальшого формування їх як громадян незалежної суверенної України, що, у свою чергу, сприятиме успішному вирішенню багатьох завдань побудови в Україні правової держави.

Цивільне право

Цивільне право є однією з фундаментальних дисциплін які вивчаються на факультеті по спеціальності «Правознавство». При переході до ринкової економіки і кардинальному реформуванні соціально-економічних відносин нашого суспільства суттєво зростає роль цивільного права як основного регулятора товарно-грошових та особистих намейнових відносин. З підвищенням соціальної цінності цивільного права відбувається розширення сфери його застосування та зростає необхідність глибокого вивчення та застосування студентами перш за все основних цивільно-правових категорій і конструкцій, всього багатого цивілістичного інструментарію та можливостей, які він надає.

В умовах бурного оновлення законодавства і відповідних змін у застосуванні правової практики необхідним і принциповим є зміна методики викладання цивільного права. Якщо раніше викладання в основному було націлене на вивчення та застосування законів і численних підзаконних нормативних актів і таким чином юрист-викладач був знавцем багатогранної правової інформації, то сьогодення показує недоцільність такого підходу. Замість коментарю до діючого законодавства вивчення цивільного права має бути спрямоване на вивчення основних положень цивільно-правової науки, правових інститутів та визначень в поєднанні з науковим аналізом цивільного законодавства і практики його застосування. В результаті вивчення такого курсу студент має чітко засвоїти загальновизнані цивілістичні постулати і вміти самостійно аналізувати їх різне законодавче оформлення, а також оволодіти основними навичками практичного застосування цивільно-правових засобів. Саме такі знання та навички не застаріють в умовах постійного оновлення законодавства, яке відбувається сьогодні в Україні.

Виходячи з того, що зміст курсу цивільного права як навчальної дисципліни не єкоментарем цивільного законодавства (з усіма його недоліками і протиріччями), а системне викладення основ цивільного права як науки, галузі права і законодавства, структура програми не копіює систематику цивільного кодексу, а відповідає задачам найбільш оптимального викладення необхідного навчального матеріалу.

Мета курсу: забезпечити основи формування правового мислення студентів та умінь:

вільно орієнтуватись в навчальному матеріалі;

проводити аналіз та робити аргументовані висновки;

продемонструвати знання конституційних положень, цивільного законодавства, практику його застосування та знання основних проблем курсу;

використовувати отримані знання на практиці (складання цивільно-правових документів, вирішення ситуативних задач, робота з нормативними актами, написання наукових повідомлень, рефератів).

При проведенні контрольних заходів студенти мають показати:

глибоке знання фундаментальних категорій цивільного права, які є базою пізнання та застосування діючого законодавства;

навички творчого відношення до розуміння правових проблем, вміння самостійно вирішувати складні правові задачі, вміння аналізувати конкретні обставини з урахуванням економічних та правових реалій;

пізнання в області методології правознавства, тобто з одного боку уміння правильно розуміти суть нового закону, його тлумачення і застосування до відповідних життєвих відносин, а з іншого уміння виявити у реальному житті проблеми, які потребують законодавчого вирішення та розробити конкретні пропозиції, щодо вдосконалення законодавства.

Кримінальне право України

Навчальна дисципліна «Кримінальне право України» у системі юридичних дисциплін належить до фундаментальних і профілюючих. Без глибокого знання кримінального права не може бути професійним юристом.

Кримінальне право як галузь у системі права відображає політику держави у сфері боротьби зі злочинністю. Воно базується на положеннях Конституції України й безпосередньо впливає на становлення та розвиток таких галузей права, як кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче, тісно взаємодії з цивільним, трудовим, адміністративним та іншими галузями права.

Курс кримінального права поділяється згідно зі структурою Кримінального Кодексу України на загальну та особливу частини.

Загальна частина кримінального права містить норми, які визначають завдання, принципи та підставу кримінальної відповідальності, формулюють інститути, що відносяться до злочину і покарання, визначають порядок призначення, а також звільнення від покарання і його відбування.

Особливу частину кримінального права становлять норми, що визначаються, які суспільно-небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Курс кримінального права має висвітлити стрижневі та дискусійні проблеми в цій галузі й бути спрямований на формування у студентів творчих здібностей і навичок засвоєння викладеного матеріалу. Основною методичною ідеєю викладення курсу є «навчити вчитися» кримінальному праву.

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

За результатами підсумкового контролю слухач має виявити:

на оцінку “відмінно” - розуміння і розкриття у повному обсязі досліджуваної теми;

вільне володіння спеціальною науковою термінологією у даній галузі знань та загальнотеоретичним понятійно-категоріальним апаратом;

вірне розуміння предмета наукового дослідження і методологічних підходів даної галузі знань та їх місця в системі методологічних засобів теоретичної юриспруденції;

чітке розуміння і вільне володіння теоретичними положеннями даної галузі знань і їх системними зв’язками в комплексі загальнотеоретичних юридичних наук ;

уміння пов’язувати теоретичні постулати з нормативними положеннями чинного законодавства та виявляти їх можливі колізії;

уміння інтерпретувати теоретичні положення відповідно до проблем юридичної практики і виробляти конкретні пропозиції щодо її покращання;

здатність виокремлювати наукові проблеми в межах проблематики навчального курсу та пропонувати шляхи їх розв’язання;

володіння основами наукового прогнозування;

на оцінку “добре”

недостатньо повне розкриття теми;

несуттєві помилки у визначенні понять і категорій, які кардинально не змінюють сутність викладеного питання;

недостатньо чітке пояснення специфіки предмета і наукової методології даної галузі знань;

труднощі у проведенні зв’язків теоретичних знань з юридичною практикою;

допущені помилки у нормативному ілюструванні теоретичних положень;

неповноту володіння теоретико-методологічним інструментарієм у розв’язанні практичних завдань;

на оцінку “задовільно”

розуміння вивченого матеріалу на рівні основних положень лекційного

курсу;

наявність однієї-двох суттєвих помилок у визначенні понять і категорій;

нечітке, таке, що потребує постійних уточнень, викладення навчального матеріалу;

виникнення значних труднощів у інтерпретації науково-теоретичних положень щодо юридичної практики;

значні труднощі у констатації проблем юридичної науки і практики у даній сфері;

на оцінку “незадовільно”

нерозкриття теми;

повне нерозуміння змісту наукових понять і категорій;

наявність значної кількості суттєвих помилок, які спотворюють наукову картину досліджуваної проблеми;

нездатність до проведення предметних смислових зв’язків між правовою наукою і юридичною практикою.

навчально-методичні матеріали

Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS:

Національна шкала

« 5 »

відмінно

« 4 »

добре

« 3 »

задовільно

« 2 »

незадовільно

« 2 » незадовільно

Шкала університету

90-100

80-89

70-79

65-69

60-64

35-59

0-34

Шкала ECTS

A

B

C

D

E

FX

X

з

можливістю повторного складання

з обов’язко-вим повторним курсом

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

з Адміністративного права України

 1. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К., 1997.-48с.

 2. Авер'янов В.Б., Андірйко О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. - К., 1999. - 48 с.

 3. Административное право зарубежных стран. Учеб. / Под рсд. А.Н. Козырина, М.А. Штатиной. - М., 2003. - 464 с.

 4. Административное право. Учеб. / Под общ. ред. Г.Н. Атаманчука. - М., 2003. - 392 с.

 5. Адміністративне право України. Підруч. - Одеса, 2003. -896с.

 6. Адміністративне право України. Підруч. для юрид. вузів і фак. / За ред. Ю.П. Битяка. - Харків, 2000. -520 с.

 7. Адміністративна реформа для людини (наук.-практ. нарис) / За заг. ред. І.Б. Коліушка. - К., 2001. - 72 с.

 8. Адміністративна відповідальність в Україні. Навч. посіб. 2-е вид. / За заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2001. - 112с.

 9. Адміністративна реформа - історія, очікування та перспективи / Упоряд. В.П. Тимощук. - К., 2002. - 100 с.

 10. Алексєєв С.С. Право: азбука-теория-философия. Опит комплексного исследования. - М, 1999. -712с.

 11. Андійко О.Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади.-К., 1999.-45с.

 12. Антологія української юридичної думки. Том 5. Поліцейське та адміністративне право / Відповід. ред. Ю.І. Римаренко, В.Б. Авер'янов. - К., 2003. - 600 с.

 13. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. -Харків, 1996.-398с.

 14. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Адмнистративний процесе. Учеб.. - Харьков, 2001. - 352 с.

 15. Васильєв А.С. Административное право УкраиньІ (общая часть). Учеб. пособ.. - Харьков, 2001. - 288 с.

 16. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К., 2002. - 668 с.

 17. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). Навч. посіб. - Ірпінь, 1998. - 108 с.

 18. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адмі-ністративний процес. Навч. посіб. - К., 2003 - 256 с.

 19. Давид Р., Жоффе-Спинози К. Основные правовые системы современности /Пер. с франц.В.А. Туманова. - М., 1998. -400с.

 20. Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К., 1999. - 272 с.

 21. Державне управління в Україні. Навч. посіб. / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К., 1999. - 266 с.

 22. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади. Навч. посіб./ За заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. - Львів, 2002. - 352 с.

 23. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К., 2003. -384с.

 24. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / За заг. ред. В.Б. Авер'янова, І.Б. Коліушка. - К., 1999. - 50 с.

 25. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К., 1998. - 432 с.

 26. Додин Е.В. Административная деликтология. Курс лекций. -Одесса, 1997.- 116с.

 27. Кивалов С.В. Таможенное право. (Административная ответственность за нарушение таможенньїх правил). - Одесса, 1996.- 147с.

 28. Козлов Ю.М. Административное право в вопросах и ответах. Учеб. пособ. - М., 2000. - 237 с.

 29. Колушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. - К., 2002. - 260 с.

 30. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України. Підруч. - К., 2003. - 544 с.

 31. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації. - Харків, 2002. -336с.

 32. Лук'янець Д.М. Інститут адміністративної відпо-відальності: проблеми розвитку. - К., 2001. - 220 с.

 33. Механізми координації європейської політики: практика країн-членів та країн-кандидатів / За заг. ред. Н. Гнидюк. -К., 2003.-З 84с.

 34. Оболенський О.Ю. Державне управління та державна служба: сучасні напрямки розвитку. - Одеса, 2003. - 320 с.

 35. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. Підруч. Вид. 2-е; перероб. і доп. - К., 2003. -311с.

 36. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина. Навч. посіб. - Чернівці, 2001. - 367 с.

 37. Петрушин А.В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ. - Харьков, 1998. - 182 с.

 38. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відповід. ред. В.Ф. Погоріло. - К., 2003. - 652 с.

 39. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин. - Харків, 1999, - 304 с.

 40. Санихметова Н.А. Регулирование предпри-нимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. -Одесса, 1998.-232с.

 41. Селіванов А.О. Адміністративній процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. - К., 2000. - 68 с.

 42. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. - К., 2002. - 724 с.

 43. Сиренко В.Ф. Интересы в системе основних институтов советского государственного управлення. - Киев, 1982. -214с.

 44. Тищенко Н.М. Административно-процессуальньш статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. - Харков, 1998. - 268 с.

 45. Хайнек Ф.А. Право, законодавство та свобода. Том 3. Політичний устрій вільного народу. /Пер. з англ. - К., 2000. - 252 с.

 46. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. - Харків, 2002. - 592 с.

 47. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія. Управління. Бюрократія. - К., 2001. - 248 с.

 48. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). - К., 1996. - 60 с.

 49. Шльоер Б., Сойко І. Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права / За заг. ред. Б. Шльоера та Ю. Зайцева. - К., 2003. - 464 с.

З дисципліни «Методика викладання «Основ правознавства»

Основні нормативні акти

Кон­с­ти­ту­ція Укра­ї­ни. К, 1996.

Ко­мен­тар до Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни, К.: Інститут за­ко­но­дав­с­т­ва Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни, 1996.

За­ко­ни Укра­ї­ни. Офі­цій­не ви­дан­ня, т.т. І - VI, К.: Інститут за­ко­но­дав­с­т­ва Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни. 1996.

Ци­ві­ль­ний ко­декс Укра­їн­сь­кої РСР, К.: Ви­да­в­ни­ц­т­во Укра­їн­сь­ко­го дер­жа­в­но­го цен­т­ру пра­во­вої ін­фор­ма­ції, 1996.

Ко­декс про шлюб та сі­м'ю Укра­ї­ни.-Пра­во Укра­ї­ни.- 1994, №7

Ко­декс за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни, К, Укра­ї­на, 1996

Ко­декс Укра­ї­ни про ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ні пра­во­по­ру­шен­ня, Оде­са, 1995

Уго­ло­в­ный Ко­декс Укра­ны. До­нецк, Ле­бедь, 1995

За­кон Укра­ї­ни від 16.10.96 р. "Про Кон­с­ти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни'' газ. УК, №200 від 22.Х 1996

Основна література:

Алексеев С.С. Общая теория права. - М., Юриздат,1981.-т.1.,1982 т.-2.

Марксистско-ленинская общая теория государства и права в 4-х томах. Основные институты и понятия. - М.,Юрлит.,1970.

Исторические типы государства и права, - М., Юрлит,1972.

Теория государства и права\Под ред. С.С. Алексеева, М., Юр­­­лит,1987.

Теория государства. Учебник \Под ред. Королева. - Л., ЛГУ.,1987.

Теорія держави і права, Навчальний посібник \під ред. Копейчи­­­кова В.В. К.:Юрінформ, 1995.

Тематичний словник термінів та визначень з курсу теорії дер­­­жави і права.-К.,1995.

Правознавство \\ під. Ред. В.В. Копейчкова.- К., Юрінком Інтер, 1999.- 704 с.

Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави та права

Протокол № 17 від травня 2009 р.

Завідувач кафедри: ____________________ Б.І. АНДРУСИШИН

(підпис)

Програма розглянута і схвалена на засіданні Вченої Ради Інституту політології та права „___”________________” 200__р.

Директор Інституту

політології та права проф. Б.І. АндрусишинСкачать документ

Похожие документы:

 1. 4 підсумки вступної кампанії 2011 р

  Документ
  Діяльність університету спрямована на виконання програми «Освіта – 21 вік», відповідних рішень колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, реалізацію
 2. Програма вступного іспиту (2)

  Документ
  для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.01010101, 7.03010301 Дошкільна освіта. Практична психологія
 3. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 4. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 5. Програма комплексного фахового екзамену з соціальної педагогіки для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Соціальна педагогіка»

  Документ
  Спрямованість вступного іспиту визначила інтегративний характер його змісту, який розроблено на основі провідних фахових навчальних дисциплін, зокрема, соціальної педагогіки, технологій соціально-педагогічної діяльності, соціально-педагогічної

Другие похожие документы..